Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Фонди

Recently Added

 • Гончарова, В. О.; Goncharova, V. A.; Гончарова, В. А.; https://orcid.org/0000-0001-7103-9728 (Prioritydirectionsofsciencedevelopment. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference.Lviv, Ukraine. 2019, 2019-12)
  Обґрунтовується введення в науковий аналіз поняття «ціннісна конкурентоспроможність», яка стає визначальною розвиток суспільства в форматі постнекласичної економіки. The introduction to the scientific analysis of the ...
 • Джафарова, О.В.; Джафарова, Е.В.; Dzhafarova, O.V.; Dzhafarova, Olena; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Scopus author ID https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209693214; ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/AAG-1418-2019 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту, Харків, 22 листоп. 2019 р. Харків, 2019. С. 152-153., 2019)
  В тезах дозвільну діяльність варто розглянуто як один із основних правових інструментаріїв держави, який застосовується для забезпечення балансу (погодження) індивідуальних, групових та національних інтересів при збереженні ...
 • Джафарова, О.В.; Джафарова, Е.В.; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4201-0218; ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/AAG-1418-2019; Scopus author ID https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209693214; Dzhafarova, O.V. (Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні. матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 22 трав. 2019 р). Маріуполь, 2019. С. 468-471, 2019)
  В тезах доведено, що під контрольно-наглядовою діяльністю органів Національної поліції слід розуміти урегульованість нормами адміністративно-процесуального права діяльність органів Національної поліції, спрямована на ...
 • Джафарова, О.В.; Джафарова, Е.В.; Dzhafarova, O.V.; Dzhafarova, Olena; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4201-0218; ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/AAG-1418-2019; Scopus author ID https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209693214 (Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11 квіт. 2019 р). Х.: ХНУВС, 2019. С. 100-101, 2019)
  В тезах доведено, що в залежності від рівня виникнення корупційних ризиків під час проходження служби в поліції слід виокремлювати: корупційні ризики на рівні нормативно-правового регулювання діяльності органів поліції; ...
 • Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; ResearcherID: AAG-1418-2019; Scopus Author ID: 57209693214; Мозговий, О. О.; Mozghovyi, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2836-7595 (Наукові записки [Центральноукр. держ. пед. ун-ту імені Володимира Винниченка]. Сер.: Право. - Кропивницький, 2020. - Вип. 8. - С. 46-51, 2020)
  Питання ефективності правового регулювання відносин щодо надання публічних послуг сервісними центрами МВС є на сьогодні актуальною та одним із напрямків започаткованих Президентом України реформ, спрямованих на демократизацію ...

View more

Пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds