Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Фонди

Recently Added

 • Жданова, І. В.; Федчишина, М. В.; Zhdanova, I. V.; Fedchishina, M. V. (Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (30 берез. 2017 р., м. Харків, Україна) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка Нац. акад. пед. наук України ; Консультат. місія Європейського Союзу в Україні. – Харків : ХНУВС, 2017. – С.167-170., 2017)
  Представлено результати дослідження професійної мотивації майбутніх працівників поліції залежно від рівня самооцінки їх професійного здоров’я. Показано, що внутрішня професійна мотивація є більш характерною для курсантів ...
 • Жданова, І. В.; Скороходова, О. В.; Zhdanova, I. V.; Skorokhodova, H. V. (2017)
  Представлено результати дослідження життєвих цінностей підлітків, схильних до девіантної поведінки, з урахуванням гендерного аспекту. Показано, що життєві цінності юнаків та дівчат мають як схожі, так і специфічні риси. ...
 • Жданова, І. В.; Zhdanova, I. V. (Сучасний стан цивільного захисту України та перспективи розвитку : Матеріали 19 Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ: ІДУЦЗ, 2017. – С. 167-170., 2017)
  У тезах доповіді показано, що процес збереження професійного здоров’я майбутніх фахівців у сфері цивільного захисту складається з чотирьох психологічних складових (мотиваційної, когнітивної, операційної і діяльнісної), ...
 • Жданова, І. В.; Бакуменко, І. О.; Zhdanova, I. V.; Bakumenko, I. A. (Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917– 2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – C.116-118., 2017)
  У тезах доповіді представлені наукові дані щодо проблеми емоційної компетентності як складової комунікативної компетентності професіонала, визначено актуальність та шляхи розвитку емоційної компетентності у працівників ...
 • Фоменко, М. В.; Fomenko, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6606-5769 (Форум права. - 2018. - № 4. - С. 102–108, 2018)
  Висвітлена проблема у розмежуванні перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій із суміжними складами. Виділені спільні та розмежувальні з досліджуваним складом ознаки складів ...

View more

Пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds