Browsing by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; Шумило, А. М. (Харків, 1993)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06. – сільськогосподарське право; земельне, водне, лісове і гірниче право; екологічне право. – Українська юридична академія, Міністерство ...
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; Шумило, А. М. (Харків, 1993)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06. – сільськогосподарське право; земельне, водне, лісове і гірниче право; екологічне право. – Українська юридична академія, Міністерство ...
 • Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311 (Вісник Університету внутрішніх справ. - 1996. - Вип.1. - С. 36-44, 1996)
  В статті розглянуто природу і види джерел криміналістичної інформації. Розкрито сутність системи механізму вчинення злочину.
 • Базыма, Б. А.; Базима, Б. О.; Bazyma, B. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1005-1920; Bazyma, B. A. (Влада і насильство : збірка наук. статей / за ред. Кривулі О.М. - Харків : Ун-т внутр. справ, 1997. - С. 133-146, 1997)
  Аналізується історія і сучасний стан психології агресивної поведінки. Розглядаються основні поняття і ознаки агресивної поведінки (АП), а також його форми – «інструментальна агресія» (ИА) і «ворожа агресія» (ВА) та умови ...
 • Базыма, Б. А.; Базима, Б. О.; Bazyma, B. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1005-1920; Кутько, И. И.; Bazyma, B. O. (Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. - 1997. - №1, Т. 97. - С. 24-28, 1997)
  Експериментальне дослідження валідності «Клінічного колірного тесту» М. Люшера для вивчення типів акцентуацій характеру за класифікацією А. Е. Личко. Запропоновано нові діагностичні індекси , а саме: «сума основного кольору» ...
 • Іншин, М. І.; Inshyn, M. I.; Иншин, Н. И.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2868-581X (Харків, 1998)
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретичних і практичних питань, пов’язаних з управлінням вивільнення працівників міліції. Особливу увагу приділено обгрунтуванню юридичної природи цього явища і розробці ...
 • Слипченко, С. А.; Slipchenko, S. O.; Сліпченко, С. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8891-7152 (Бизнес-Информ. – 2000. – №1. – С.15-16, 2000)
  В статье рассмотрена правовая природа договора найма жилого помещения.
 • Волошенюк, О. В.; Volosheniuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8978-0645; ResearcherID: J-7042-2016; Волошенюк, А. В. (Харків, 2000)
  Дисертація містить комплексне дослідження правового нігілізму як специфічного історично-рухливого феномену, що безпосередньо впливає на процес формування громадянського суспільства та демократичної правової держави. ...
 • Афонін, Е. А.; Afonin, E. A.; Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Мартинов, А. Ю.; Martynov, A. Yu.; Укр. тов-во сприяння соц. інноваціям; Ukrainian social innovation society; Атлантична рада України; Atlantic council of Ukraine; Від. інф.-бібл. забезпечення апарату Верховної Ради України; Information and library department of the Secretariat of the Verkhovna Rada of Ukraine (Київ: Парлам. вид-во, 2000. – 316 с., 2000)
  Запропонована праця належить до рідкісних нині загальносоціологічних розробок у галузі концептуального аналізу всесвітньої історії, які після кризи марксистської і позитивістської моделей стають предметом зростаючого інтересу ...
 • Василенко, В. А.; Vasylenko, V. A. (Харків, 2000)
  Дослідження присвячене висвітленню одного з аспектів поетичного мовлення І.Муратова – художнього використання синонімів та антонімів у поетичних текстах. У дисертації відзначається висока насиченість поезій І.Муратова ...
 • Слипченко, С. А.; Сліпченко, С. О.; Slipchenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8891-7152 (Харьков: Консум, 2000. — 176 с., 2000)
  Монография посвящена всестороннему комплексному исследованию института права доверительной собственности, теоретическому обоснованию основных принципов и методов его функционирования. В работе рассматриваются история и ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. – 304 с., 2000)
  В монографії досліджується центральне питання політичної науки – феномен влади. Новизна даної роботи в тому, що проблема влади розглядається в трьох аспектах: політичному, юридичному та історичному. В книзі розглядаються ...
 • Московець, В. І.; Moskovets, V. I.; Московец, В. И.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0216-9470 (Харків, 2001)
  Дисертація присвячена вивченню процесу взаємодії між населенням і міліцією у зв’язку із соціальними змінами, які відбуваються в Україні. Розглядаються існуючі теоретичні підходи до визначення змісту соціальної взаємодії, ...
 • Карчевський, К. А.; Karchevsky, K. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - №14. - С. 226-233., 2001)
  В статті дається характеристика освітньої послуги як самостійного об’єкта цивільного права.
 • Фролов, М. Ю.; Frolov, M.Yu. (Харків, 2001)
  Дисертація присвячена питанням реформування міськрайорганів внутрішніх справ і вирішенню проблеми створення їх сучасної моделі. В дисертації надана характеристика сучасного стану системи управління органами внутрішніх ...
 • Кунєв, Ю. Д.; Kuniev, Yu. D.; Кунев, Ю. Д. (Харків, 2001)
  Дисертацію присвячено сутності та змісту принципів державного управління, що визначають побудову та вдосконалення організаційної структури органів внутрішніх справ України. Визначено джерела формування принципів державного ...
 • Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151; Синявская, Е. Е. (Харків, 2001)
  Дисертаційна робота є науковим дослідженням організаційно - правових питань засобів забезпечення службової дисципліни в органах внутрішніх справ України. В ній визначені поняття, значення та засоби реалізації службової ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2001. - №3. - С.35-45, 2001)
 • Карчевський, К. А.; Karchevskyi, K. A.; Карчевский, К. А. (Харків, 2001)
  Дисертація присвячена комплексному дослідженню відносин, які виникають при наданні платних освітніх послуг вищими закладами освіти Міністерства внутрішніх справ України. Розглянуто правову природу платних освітніх послуг, ...
 • Слинько, Д. В.; Slynko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X (Вісник Запорізького юридичного інституту. - 2001. - №4. - С. 94-100, 2001)
  Надано характеристику теоретичний принципів процесуальної діяльності органів внутрішніх справ.