Browsing by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 ()
  Окреслено правові аспекти застосування криптовалюти при екологічному краудфандингу (громадському фінансуванні).
 • Кройтор, В. А.; Kroytor, V. A; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721 (Харків : Українська юридична академія, 1992)
  Можлвість оскарження в суді неправомірних дій органів державного управління і службових осіб має особливе значення в період формування правової держави, коли додержання законів обов’язкове не тільки для громадян, а також ...
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; Шумило, А. М. (Харків, 1993)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06. – сільськогосподарське право; земельне, водне, лісове і гірниче право; екологічне право. – Українська юридична академія, Міністерство ...
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; Шумило, А. М. (Харків, 1993)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06. – сільськогосподарське право; земельне, водне, лісове і гірниче право; екологічне право. – Українська юридична академія, Міністерство ...
 • Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311 (Вісник Університету внутрішніх справ. - 1996. - Вип.1. - С. 36-44, 1996)
  В статті розглянуто природу і види джерел криміналістичної інформації. Розкрито сутність системи механізму вчинення злочину.
 • Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1996. - Вип. 1. - С. 99-109, 1996)
  Вивчення історії діяльності Української Центральної Ради в період, що розглядається, викликає значну зацікавленість і тепер. Багато проблем, пов’язаних з національно-державним будівництвом в Україні, не нові, більшість з ...
 • Щербаковский, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; Щербаковський, С. М. (Xарьков: Основа, 1996. - 116 с., 1996)
  Автором разработана классификация свойств, признаков металлов и сплавов как объектов экспертного исследования, рассмотрены особенности применения стандартов и нормативно-технических документов в криминалистической экспертизе ...
 • Базыма, Б. А.; Базима, Б. О.; Bazyma, B. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1005-1920; Bazyma, B. A. (Влада і насильство : збірка наук. статей / за ред. Кривулі О.М. - Харків : Ун-т внутр. справ, 1997. - С. 133-146, 1997)
  Аналізується історія і сучасний стан психології агресивної поведінки. Розглядаються основні поняття і ознаки агресивної поведінки (АП), а також його форми – «інструментальна агресія» (ИА) і «ворожа агресія» (ВА) та умови ...
 • Базыма, Б. А.; Базима, Б. О.; Bazyma, B. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1005-1920; Кутько, И. И.; Bazyma, B. O. (Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. - 1997. - №1, Т. 97. - С. 24-28, 1997)
  Експериментальне дослідження валідності «Клінічного колірного тесту» М. Люшера для вивчення типів акцентуацій характеру за класифікацією А. Е. Личко. Запропоновано нові діагностичні індекси , а саме: «сума основного кольору» ...
 • Іншин, М. І.; Inshyn, M. I.; Иншин, Н. И.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2868-581X (Харків, 1998)
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретичних і практичних питань, пов’язаних з управлінням вивільнення працівників міліції. Особливу увагу приділено обгрунтуванню юридичної природи цього явища і розробці ...
 • Коломоєць, Т. А.; Kolomoiets, T. A.; Коломоец, Т. А. (Харків, 1999)
  Дисертацію присвячено характеристиці штрафів як виду адміністративних стягнень. Проаналізовано сутність, особливості та підстави адміністративно-штрафної відповідальності, матеріальні і процесуально-правові властивості ...
 • Гуменюк, В. А.; Humeniuk, V. A. (Харків, 1999)
  Дисертацію присвячено теоретичним і практичним питанням здійснення органами внутрішніх справ дозвільної системи, проблемам адміністративно-правового регулювання їх діяльності в цій сфері. Проаналізовано сутність, значення ...
 • Лизогуб, Я. Г.; Lyzohub, Ya. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9824-0798 (Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. – 2000. – № 4. – С. 83-94, 2000)
  Стаття присвячена питанню еволюції правової заборони купівлі та продажу людини. Автором проаналізовано міжнародно-правові акти, в яких держави-учасниці формували підходи до криміналізації "білого рабства" протягом століть.
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. – 304 с., 2000)
  В монографії досліджується центральне питання політичної науки – феномен влади. Новизна даної роботи в тому, що проблема влади розглядається в трьох аспектах: політичному, юридичному та історичному. В книзі розглядаються ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Право України. - 2000. - № 11. - С. 21-23, 2000)
  Розкрито особливості формування соціальної держави в Україні.
 • Василенко, В. А.; Vasylenko, V. A. (Харків, 2000)
  Дослідження присвячене висвітленню одного з аспектів поетичного мовлення І.Муратова – художнього використання синонімів та антонімів у поетичних текстах. У дисертації відзначається висока насиченість поезій І.Муратова ...
 • Слипченко, С. А.; Сліпченко, С. О.; Slipchenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8891-7152 (Харьков: Консум, 2000. — 176 с., 2000)
  Монография посвящена всестороннему комплексному исследованию института права доверительной собственности, теоретическому обоснованию основных принципов и методов его функционирования. В работе рассматриваются история и ...
 • Волошенюк, О. В.; Volosheniuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8978-0645; ResearcherID: J-7042-2016; Волошенюк, А. В. (Харків, 2000)
  Дисертація містить комплексне дослідження правового нігілізму як специфічного історично-рухливого феномену, що безпосередньо впливає на процес формування громадянського суспільства та демократичної правової держави. ...
 • Слипченко, С. А.; Slipchenko, S. O.; Сліпченко, С. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8891-7152 (Бизнес-Информ. – 2000. – №1. – С.15-16, 2000)
  В статье рассмотрена правовая природа договора найма жилого помещения.
 • Афонін, Е. А.; Afonin, E. A.; Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Мартинов, А. Ю.; Martynov, A. Yu.; Укр. тов-во сприяння соц. інноваціям; Ukrainian social innovation society; Атлантична рада України; Atlantic council of Ukraine; Від. інф.-бібл. забезпечення апарату Верховної Ради України; Information and library department of the Secretariat of the Verkhovna Rada of Ukraine (Київ: Парлам. вид-во, 2000. – 316 с., 2000)
  Запропонована праця належить до рідкісних нині загальносоціологічних розробок у галузі концептуального аналізу всесвітньої історії, які після кризи марксистської і позитивістської моделей стають предметом зростаючого інтересу ...