KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Юридичні науки. Правоохоронна діяльність (Law sciences. Law enforcement)

Юридичні науки. Правоохоронна діяльність (Law sciences. Law enforcement)

Recent Submissions

 • Загуменний, О. О.; Zahumennyi, O. O.; ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-5580-6285 (Право і безпека. – 2022. – № 1 (84). – С. 189-195, 2022)
  Розглянуто проблемні питання використання сучасних інформаційних та інших технологій при виконанні оперативними підрозділами доручень слідчого і дізнавача. За результатами дослідження надано конкретні пропозиції та ...
 • Невзоров, І. Л.; Nevzorov, I. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2021-7886 (Право і безпека. – 2022. – № 1 (84). – С. 165-180, 2022)
  Проаналізовано конституційні положення про нормотворчість в Україні, вивчено європейський досвід конституціоналізації нормотворення. Звернено увагу на необхідність закріплення в основоположному правовому акті держави ...
 • Загуменна, Ю. О.; Zagumenna, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363 (Право і безпека. – 2022. – № 1 (84). – С. 133-142, 2022)
  Наведено ґрунтовне теоретико-правове дослідження ключових особливостей загальнофілософського та спеціально-правового розуміння і тлумачення проблем безпеки людини, суспільства та держави в докласичній політико-правовій ...
 • Клочко, А. М.; Klochko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6898-964X (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.). — Харків : ХНУВС, 2019. — С. 21-22, 2019)
  Зазначено, що правоохоронна діяльність виявляється в її основних функціях, які, у свою чергу, визначають відповідно функціональний розподіл відповідних спеціалізацій у системі правоохоронних органів. Зокрема, до основних ...
 • Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974 (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.). — Харків : ХНУВС, 2019. — С. 18-19, 2019)
  Зазначено, що виступаючи в ролі гаранта конституційної процедури внесення змін до Конституції України, Конституційний Суд України унеможливлює узурпацію державної влади, неналежну її реалізацію, порушення органами державної ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517 (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.). — Харків : ХНУВС, 2019. — С. 15-17, 2019)
  Зазначено, що ефективна протидія організованій злочинності оперативними працівниками може бути успішною лише за умови володіння ними великим обсягом спеціальних знань, значним досвідом оперативної роботи, наявності ...
 • Аврамова, О. Є.; Avramova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1941-9894 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 39-41., 2019)
  Автором зазначено, що розвиток житлово-комунального законодавства в Україні не відповідає міжнародним стандартам прав людини.На підставі проведеного дослідження автор визначив актуальність теми розвитку житлово-комунального ...
 • Авдєєв, О. О.; Avdeiev, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4203-8165 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 36-39., 2019)
  Автор зазначив, що до проблем державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів України віднесені такі, що потребують нагального вирішення: приналежність їх представників до різних гілок влади; відсутність чіткого ...
 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531 (Форум Права. – 2022. – № 1 (72). – С. 38-49, 2022)
  Постановка проблеми. Нагальним є спрямування діяльності державних і правооохоронних органів щодо удосконалення законодавства, в сферу яких потрапляють неповнолітні особи, які вчинили кримінальне правопорушення, в тому ...
 • Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 32-35., 2019)
  Автор зазначив, що норми права мають доволі цікавий і неоднозначний характер, який, з одного боку, наближує їх до норм цивільного права, а з іншого – свідчить про наявність у них власної специфічної правової природи, в ...
 • Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794; Дундич, Л. В.; Dundych, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6397-6869 (Право і безпека. – 2022. – № 1 (84). – С. 124-132, 2022)
  Сформульовано кримінологічні засади концепції перехідного правосуддя для України, з’ясовано найбільш небезпечні криміногенні ризики її реалізації. Запропоновано виділити дві зони таких ризиків, що виявляються в полі ...
 • Артеменко, Р. М.; Artemenko, R. M. (Нове українське право. – 2022. – Вип. 2. – С. 211-216, 2022)
  У статті аналізуються доктринальні підходи щодо розуміння сутності та ролі майнової відокремленості підприємницького товариства як юридичної особи. Зроблено висновок, що сенс юридичного значення майнової відокремленості ...
 • Кухарєв, О. Є.; Kukhariev, O. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179 (Нове українське право. – 2022. – Вип. 2. – С. 59-65, 2022)
  Стаття присвячена з’ясуванню особливостей спадкування обов’язку відшкодувати завдану спадкодавцем шкоду та сплатити присуджену з нього за життя неустойку. Наголошено, що підлягають відшкодуванню збитки, завдані як у ...
 • Войціховський, А. В.; Voitsikhovskyi, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5629-8852; Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X; Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X (Право і безпека. – 2022. – № 1 (84). – С. 115-123, 2022)
  Розкрито проблеми визначення статусу «невизнаних держав» із погляду сучасного міжнародного права. Зауважено, що прагнення різних територіальних утворень до відокремлення в останні роки все частіше призводить до виникнення ...
 • Юрченко, К. Р.; Yurchenko, K. R. (Шляхи удосконалення досудового розслідування: організаційно-правові аспекти : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 24 жовт. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 162-164, 2019)
  Зазначено, що сучасний інститут понятих у кримінальному провадженні ще недостатньо сформований та потребує значних змін та доповнень. Адже з вдосконаленням цих питань у чинному кримінальному процесуальному законодавстві ...
 • Щетина, К. А.; Shchetyna, K. A. (Шляхи удосконалення досудового розслідування: організаційно-правові аспекти : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 24 жовт. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 160-162, 2019)
  Стверджується, що засада законності має фундаментальне значення для кримінального провадження, тому що, остання зобов’язує всіх його суб’єктів неухильно додержуватися вимог Конституції України, Кримінального процесуального ...
 • Фоміна, Т. Г.; Fomina, T. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9513-1673 (Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 22 трав. 2019 р.). - Маріуполь: МДУ, 2019. - С. 303-305, 2019)
  Досліджено питання щодо доцільності встановлення граничних строків тримання під вартою під час судового розгляду. Проаналізовано кримінальне процесуальне законодавство деяких країн СНД щодо визначення досліджуваних строків. ...
 • Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333 (Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 22 трав. 2019 р.). - Маріуполь: МДУ, 2019. - С. 436-439, 2019)
  У тезах проаналізовано структуру факторів, які в сучасних умовах істотно впливають на стан злочинності неповнолітніх, та основні напрямки її профілактики в діяльності підрозділів ювенальної превенції Національної поліції ...
 • Мурадли кизи, Айтадж Ідріс; Muradly kyzy, Aitadzh Idris (Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2019 р.). – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 185-187, 2019)
  Зроблено висновок, що криміналістичною особливістю торгівлі людьми є те, що злочин вчинюється злочинними групами з чітким розподілом ролей, до складу яких входять: організатори, помічники, вербувальники, кур’єри. Узагальнену ...
 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531 (Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 22 трав. 2019 р.). - Маріуполь: МДУ, 2019. - С. 291-294, 2019)
  Розглянуто результати дослідження положень чинного КПК України та наявні прогалини, неузгодженості, що регламентують досудове розслідування. Проаналізовано і систематизовано наукові позиції науковців з цих питань. На ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds