KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Юридичні науки. Правоохоронна діяльність (Law sciences. Law enforcement)

Юридичні науки. Правоохоронна діяльність (Law sciences. Law enforcement)

Recent Submissions

 • Безсонна, Т. Ф.; Bezsonna, T. F.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2482-956; Тельна, А. Ю.; Telna, A. Yu. (Професійна підготовка поліцейських в Україні: методологія, теорія, практика: Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Херсон, 29 трав. 2020 р.). - Херсон, 2020. - С. 10-12, 2020)
  Розкрито основну суть слідчого експерименту як слідчої (розшукової) дії.
 • Титаренко, О. О.; Tytarenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3271-9402; Титаренко, А. А. (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2020)
  Дисертація є першим в Україні дослідженням, в якому комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень правової науки на системному рівні аналізу та узагальнення виявлено, описано і ...
 • Шендрик, В. В.; Shendrik, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8967-7223; Білоус, Т. Л.; Bilous, T. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1977-8758; Ватрас, В. А.; Vatras, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6822-7442; Кривенко, О. І.; Kryvenko, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7115-4715 (Financial and credit activity-problems of theory and practice. – 2019. – Vol. 4, Issue 31. – P. 70-79, 2019)
  Зазначено, що для України проблема протидії корупції сьогодні постає все жорсткіше та гостріше, оскільки відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством ...
 • Войціховський, А. В.; Voitsikhovskyi, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5629-8852 (Харків : ХНУВС, 2020. – 544 с., 2020)
  У підручнику розглядаються питання сучасного міжнародного права, зміст його основних принципів, галузі, інститути й основні поняття сучасного міжнародного права. Поданий матеріал ґрунтується на чинних міжнародно-правових ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра поліцейської діяльності та публічного адміністрування; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016; Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273; Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X (Харків: ХНУВС, 2019. - 20 с., 2019)
  Методичні рекомендації відображають основні шляхи удосконалення ефективність організаційно-штатної структури відділів поліції за кущовим принципом. Їх метою є опрацювання питань організаційно-штатної структури відділів ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007; ResearcherID: AAB-6020-2020; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Правові горизонти. – 2019. – Вип. 17 (30). – С. 7-13, 2019)
  Діяльність міліції у 1947 р. мала свої особливості. Це, по-перше, післявоєнна розруха, яка досягла величезних масштабів. По-друге, це голод1946-1947 рр. в Україні, який мав найгірші результати у першій половині 1947 р. ...
 • Мандичев, Д. В.; Mandychev, D. V.; Мандычев, Д. В. (Суми - Харків : Сумський державний університет, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2019)
  Дисертацію присвячено теоретичним та правовим проблемам адміністративно-правового забезпечення діяльності господарських судів в Україні. Запропоновано удосконалення визначення таких понять, як «організація господарських ...
 • Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Панова, О. А. (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, Сумський державний університет, 2019)
  Дисертацію присвячено аналізу адміністративно-правових засад забезпечення публічної безпеки в Україні. Визначено сутність публічної безпеки як об’єкта адміністративно-правової охорони та захисту. Узагальнено принципи ...
 • Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Панова, О. А. (Суми : Сумський державний університет, 2019)
  Дисертацію присвячено аналізу адміністративно-правових засад забезпечення публічної безпеки в Україні. Визначено сутність публічної безпеки як об’єкта адміністративно-правової охорони та захисту. Узагальнено принципи ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; Покотаєва, О. В.; Pokotaieva, O. V.; Андрєєва, О. Б.; Andrieieva, O. B.; Міщенко, Л. В.; Mishchenko, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4906-8287; Сущ, О. П.; Sushch, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3888-9613; Фалько, Л. В.; Falko, L. V. (Київ: «Хай-Тек Прес», 2013. – 432 с., 2013)
  Навчальний посібник присвячено правовим проблемам організації справляння податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Розглянуто загальні правові засади оподаткування в Україні, правовий статус органів державної ...
 • Сазонов, В. В.; Sazonov, V. V. (Порівняльно-аналітичне право. - 2019. - № 6. - С. 417-419, 2019)
  У статті визначено основні заходи кримінологічного забезпечення економічної безпеки України, які слід використовувати в таких основних площинах діяльності: організаційно-управлінській, правовій, інформаційній, науковій. ...
 • Кошиков, Д. О.; Koshykov, D. O. (Порівняльно-аналітичне право. - 2019. - № 6. - С. 264-268, 2019)
  У статті досліджено зміст поняття «адміністративно-правове регулювання» та його складові елементи. Окрему увагу приділено науковій характеристиці ознак адміністративно-правового регулювання економічної безпеки держави, ...
 • Кириченко, Ю. М.; Kyrychenko, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9125-218X (Порівняльно-аналітичне право. - 2019. - № 6. - С. 253-256, 2019)
  У статті розглянуто основні напрями діяльності органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та визначено адміністративні процедури, через ...
 • Іншеков, М. В.; Inshekov, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7584-1013; Любутіна, Я. В.; Liubutina, Ya. V. (Юридична Україна. - 2019. - № 1-2. - С. 38-41, 2019)
  У даній статті викладено основи роботи працівників поліції в малих групах. Визначено основні помилки правоохоронців під час виконання службових завдань. Розкрито основні напрями взаємодії поліцейських у складі малих груп. ...
 • Бахаєв, І. М.; Bakhaiev, I. M.; Боровик, А. В.; Borovyk, A. V.; Волинець, В. В.; Volynets, V. V.; Ганечко, О. М.; Hanechko, O. M.; Дрозд, А. В.; Drozd, A. V.; Дрозд, В. Г.; Drozd, V. H.; Дрозд, О. Ю.; Drozd, O. Yu.; Журавель, В. І.; Zhuravel, V. I.; Журавльов, Д. В.; Zhuravlov, D. V.; Іншин, М. І.; Inshyn, M. I.; Карпушова, О. В.; Karpushova, O. V.; Копотун, І. М.; Kopotun, I. M.; Коротких, А. Ю.; Korotkykh, A. Yu.; Кузнєцова, Н. С.; Kuznietsova, N. S.; Кузьменко, В. В.; Кузьменко, В. В.; Лисенко, О. М.; Lysenko, O. M.; Одинцова, І. М.; Odyntsova, I. M.; Пєтков, В. П.; Pietkov, V. P.; Пєтков, С. В.; Pietkov, S. V.; Пікуль, В. П.; Pikul, V. P.; Платонова, Г. В.; Platonova, H. V.; Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151; ; Теремецький, В. І.; Teremetskyi, V. I.; Чижмарь, К. І.; Chyzhmar, K. I.; ; Чишко, К. О.; Chyshko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8810-7950; ; Юнін, О. С.; Yunin, O. S. (Київ: Видав. дім «Професіонал», 2020. - 791 с., 2020)
  Надано науково-практичний коментар Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 20 травня 2020 року.
 • Чишко, К. О.; Chyshko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8810-7950 (ΛΌГOΣ: зб. наук. пр. - 2020. - P. 54, 2020)
  Розглянуто положення законопроекту «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» від 2 вересня 2019 року № 1228 . Виявлено, що наведений проект нормативно-правового акта, який у майбутньому може стати основою для ...
 • Коханська, М. Л.; Kokhanska, M. L. (Порівняльно-аналітичне право. - 2019. - № 6. - С. 132-134, 2019)
  Наразі судова система переживає трансформацію в Україні під впливом двох факторів – технологічного процесу та судової реформи. Метою поточних реформ є забезпечення найбільш ефективних судових процесів. Здебільшого під час ...
 • Танько, А. В.; Tanko, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8425-2202 (Порівняльно-аналітичне право. - 2019. - № 6. - С. 102-105, 2019)
  У статті репрезентовано результати дослідження, що має на меті розкриття нормативно-правової основи забезпечення прав і свобод людини як підґрунтя діяльності правоохоронних органів України, висвітлення на цьому тлі ролі ...
 • Веклюк, О. В.; Vekliuk, O. V. (Порівняльно-аналітичне право. - 2020. - № 1. - С. 253-255, 2020)
  Визначено поняття «творча відпустка», виділено її ознаки, проаналізовано законодавство України, яке спрямовано врегулювати умови, порядок надання й оплату творчих відпусток. Розкрито особливості творчої відпустки працівників ...
 • Мосейчук, А. І.; Moseichuk, A. I. (Порівняльно-аналітичне право. - 2020. - № 1. - С. 175-179, 2020)
  Метою статті є визначення особливостей здійснення нагляду за дотриманням прав дітей, усиновлених іноземними громадянами, за чинним законодавством України та країн Європейського Союзу, розробка пропозицій щодо вдосконалення ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds