KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Юридичні науки. Правоохоронна діяльність (Law sciences. Law enforcement)

Юридичні науки. Правоохоронна діяльність (Law sciences. Law enforcement)

Recent Submissions

 • Веприцький, Р. С.; Veprytskyi, R. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1843-3598 (Форум права. – 2013. – № 3. – С. 84–87, 2013)
  Розглянуто питання аналізу фактів протиправної поведінки, взаємозв’язок і взаємозалежність причин та умов правопорушень з їх наслідками та взаємний вплив злочинності на суспільство і суспільства на злочинність.
 • Жорнокуй, В. Г.; Zhornokui, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7706-8538 (Право і безпека. - 2014. - № 4 (55). - С. 187-192, 2014)
  Проаналізовано зміст права участі в управлінні господарським товариством шляхом встановлення системи правомочностей, що його складають. На підставі проведеного дослідження зроблено висновок, що досліджуване право складають ...
 • Абламський, С. Є.; Ablamskiy, S. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985 (Право і безпека. - 2014. - № 4 (55). - С. 80-85, 2014)
  З урахуванням чинного кримінального процесуального законодавства України та практики його застосування досліджено питання процесуального статусу представника потерпілого у кримінальному провадженні. Запропоновано шляхи ...
 • Марков, В. В.; Markov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2024-657X; Карачевцев, О. В.; Karachevtsev, O. V. (Право і безпека. - 2014. - № 4 (55). - С. 119-123, 2014)
  Досліджено проблему протидії кіберзлочинності, що є загрозою міжнародній інформаційній безпеці, у рамках Організації Північноатлантичного договору (НАТО), проаналізовано напрями діяльності НАТО і організаційні форми ...
 • Грищенко, Д. О.; Hryshchenko, D. O. (Право.ua. - 2019. - № 1. - С. 55-61, 2019)
  У статті з’ясована актуальність дослідження методів проведення кадрових процедур. Проаналізовані та вдосконалені теорети-ко-правові підходи до визначення сутності та видів методів проведення кадрових процедур. Запропоновані ...
 • Гузєй, В. М.; Huziei, V. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 4 (67). - С. 45-51, 2014)
  Встановлено особливості початку розслідування умисних убивств або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони чи перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця. На основі аналізу ...
 • Перепьолкін, С. М.; Perepolkin, S. M.; Жовтоніжко, Л. М.; Zhovtonizhko, L. M. (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2018. - Спец. вип. № 3 (94). "Права людини: методологічний, гносеологічний та онтологічний аспекти". - С. 43-47, 2018)
  Надано характеристику правової природи Загальної декларації прав людини та висвітлено вплив її положень на зміну поглядів щодо розуміння прав людини, формування сучасної концепції прав і свобод людини та практичну реалізацію ...
 • Сичова, В. В.; Sychova, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3031-4994 (Visegrad journal on human rights. – 2015. - № 6/1. – P. 215-220, 2015)
  Анотація: У статті, на основі аналізу наукових поглядів вчених та норм чинного законодавства, визначено шляхи вдосконалення локального правового регулювання трудових відносин в Україні. Доведено, що подальша розробка ...
 • Пономаренко, О. С.; Ponomarenko, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5039-558X (Вісник Луганського держаного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2018. – Вип. 3 (83). – С. 265-273, 2018)
  Статтю присвячено висвітленню сучасного стану наукової розробленості питання оперативно-розшукової протидії вимаганням підрозділами кримінальної поліції. Констатовано, що протягом багатьох років фахівці різних галузей ...
 • Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151 (Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення : зб. наук. пр. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11-12 квіт. 2019 р.). – Харків : Право, 2019. – С. 352-356, 2019)
  У тезах доповіді розглянуто питання нормативного закріплення основних принципів надання адміністративних послуг. The report discusses the issue of normative fixing of basic principles of administrative services. В тезисах ...
 • Клімушин, П. С.; Klimushyn, P. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1020-9399 (Київ : ФОП Москаленко О.М., 2017. – 64 с., 2017)
  Видання містить навчальні матеріали для викладання теми «Стратегії управління людськими ресурсами, формування та розвиток навичок електронного урядування», а також самостійної роботи тих, хто навчається. Розкрито поняття: ...
 • Могільова, С. В.; Mogileva, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1821-902X (Проблеми формування громадянського суспільства в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 12 квіт. 2018 р.). – Дніпро, 2018. – С. 200-202, 2018)
  Проаналізовано стан сучасного громадянського суспільства в Україні. Сформульовані виклики, з якими стикається вибудова зрілого громадянського суспільства в нашій країні, в умовах «подвійної» модернізації: подолання наслідків ...
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016 (Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5-6 серп. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 81-83, 2016)
  У доповіді здійснено аналіз особливостей нормативної регламентації правового статусу секретаря судового засідання в адміністративному судочинстві України.
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016 (Правове регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 22-23 лип. 2016 р.). – Запоріжжя, 2016. – С. 101-103, 2016)
  У доповіді здійснено аналіз правових засад залучення перекладача до участі в адміністративному судочинстві України.
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016 (Стан та перспективи розвитку адміністративного права України : Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одекса, 12 жовт. 2016 р.). – Одеса : ОДУВС, 2016. – С. 54-55, 2016)
  У доповіді встановлено та проаналізовано недоліки законодавчого закріплення принципу верховенства права в аспекті реалізації адміністративних процесуальних правовідносин.
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016 (Visegrad journal on human rights. – 2016. – № 3. – P. 147-151, 2016)
  Стаття присвячена аналізу правового статусу третіх осіб як суб’єктів адміністративних процесуальних правовідносин. Визначаються основні підходи вчених щодо розуміння сутності третіх осіб у судовому процесі. Встановлюються ...
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016 (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. – 2016. – № 21. – С. 59-61, 2016)
  Стаття присвячена визначенню правового статусу свідка як суб’єкта адміністративних процесуальних правовідносин. На основі аналізу чинного національного законодавства здійснюється висновок щодо невстановлення специфічних ...
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016 (Молодий вчений. - 2016. - № 8 (35). - С. 103-106, 2016)
  У статті визначено й проаналізовано основні правові акти, за допомогою яких встановлено правові засади організації адміністративного судочинства України. Зазначені правові акти розглянуто з урахуванням їх юридичної сили. ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (The genesis of genius. – Geneva, 2016. – № 6. – С. 123-127, 2016)
  Стаття присвячена аналізу фінансових інтересів учасників бюджетного процесу і розгляду їх значення для формування бюджетних правовідносин. Проаналізовані погляди вчених на правову природу публічних фінансових інтересів. ...
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016 (The genesis of genius. – Geneva, 2016. – № 6. – С. 131-133, 2016)
  У статті здійснено аналіз існуючих у наукових колах підходів щодо визначення сутності поняття “кадрове забезпечення”. На основі проведеного аналізу вироблено авторське бачення сутності кадрового забезпечення адміністративного ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds