KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Public policy in the sphere of activity of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine: approaches to determining the essence and content

Show simple item record

dc.contributor.author Tsyhanov, O. G.
dc.contributor.author Циганов, О. Г.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8924-1139
dc.contributor.author Chumachenko, I. M.
dc.contributor.author Чумаченко, І. М.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3403-6103
dc.contributor.author Panova, I. V.
dc.contributor.author Панова, І. В.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4325-5428
dc.contributor.author Golub, M.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5257-081X
dc.date.accessioned 2021-06-18T08:01:21Z
dc.date.available 2021-06-18T08:01:21Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.34069/AI/2020.28.04.19
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/10689
dc.description Public policy in the sphere of activity of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine: approaches to determining the essence and content / Oleh Tsyhanov, Igor Chumachenko, Iryna Panova, Mykola Golub // Amazonia Investiga. – 2020. – Vol 9, No 28 (April). – P. 159-165. – DOI: http://dx.doi.org/10.34069/AI/2020.28.04.19. uk_UA
dc.description Tsyhanov, O., et al. "Public policy in the sphere of activity of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine: approaches to determining the essence and content." Amazonia Investiga 9.28 (2020): 159-165. Print.
dc.description.abstract Метою статті є визначення сучасного розуміння категорій «державна політика» і «сфера діяльності органів системи Міністерства внутрішніх справ», а також сутності та змісту державної політики України у цій сфері. Для досягнення поставленої мети використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи пізнання, а саме: методи аналізу, синтезу, структурно-функціональний, герменевтики, порівняння, спеціальноюридичний та деякі інші. Наголошено на необхідності розуміння державної політики у двох площинах: 1) як встановлений напрямок (стан) розвитку держави і суспільства; 2) як різновид державної діяльності (процесу) щодо формування державної політики (політичного процесу) та її реалізації (виконавча діяльність). Звертається увага, що суспільні відносини, котрі виникають в процесі діяльності органів системи Міністерства внутрішніх справ, за своєю суттю відносно близькі, схожі, споріднені. Тому об’єктивно існуючий зв'язок між цими суспільними відносинами, їх специфіка потребують об'єднання цих відносин в одну сферу. В умовах сьогодення державну політику у сфері діяльності органів системи Міністерства внутрішніх справ України пропонується розуміти як цілеспрямовану та організаційну діяльність спеціально уповноважених державних органів та представників громадянського суспільства стосовно визначення стратегічних цілей, завдань, форм і засобів їх досягнення у сфері правоохоронної діяльності. Наголосимо, що зазначена правоохоронна діяльність безпосередньо стосується створення умов для розвитку безпечного середовища життєдіяльності як основи внутрішньої безпеки на території України, формування сучасної системи внутрішньої безпеки як фактора стримування країни-агресора, а також здійснення ефективного інтегрованого управління державним кордоном і проведення збалансованої міграційної політики в Україні. uk_UA
dc.description.abstract The aim of the article is to define a modern interpretation of the categories "public policy" and "the sphere of activity of bodies of the Ministry of Internal Affairs", as well as the essence and content of public policy of Ukraine in this field. To achieve this goal, general scientific and special methods of cognition are used, namely: methods of analysis, synthesis, structural and functional, hermeneutics, comparison, special legal and some others. It is emphasized that public policy should be considered in two notions: 1) as the established course (state) of development of the State and society; 2) as a type of public activity (process) regarding the formulation of public policy (political process) and its implementation (executive activity). The focus of the study is on the social relations that arise in the course of activities of the bodies of the Ministry of Internal Affairs are relatively close, similar, and related in their nature. Therefore, objectively existing link between these social relations and their specificity require the integration of these relations into one domain. In the current context, public policy in the sphere of activity of bodies of Ministry of Internal Affairs of Ukraine is proposed to consider as the purposeful and organizational activity of specially authorized public bodies and representatives of civil society in determining strategic goals, targets, forms and means of their achievement in the field of law enforcement activity. It should be emphasized that this law-enforcement activity is directly related to providing improvement of safe living environment as a basis for internal security in Ukraine, the formation of a modern system of internal security as a deterrent to the aggressor country, as well as the implementation of effective integrated border management and balanced migration policy in Ukraine. en
dc.description.abstract Целью статьи является определение современного понимания категорий «государственная политика» и «сфера деятельности органов системы Министерства внутренних дел», а также сущности и содержания государственной политики Украины в этой сфере. ru
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Amazonia Investiga. – 2020. – Vol 9, No 28 (April). – P. 159-165 uk_UA
dc.subject Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность uk_UA
dc.subject Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации uk_UA
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA
dc.subject publikatsii u zarubizhnomu vydanni uk_UA
dc.subject publikatsii u WoS uk_UA
dc.subject policy uk_UA
dc.subject state power uk_UA
dc.subject public policy uk_UA
dc.subject principles of public policy uk_UA
dc.subject bodies of Ministry of Internal Affairs of Ukraine uk_UA
dc.subject Ministry of Internal Affairs of Ukraine uk_UA
dc.subject політика uk_UA
dc.subject державна влада uk_UA
dc.subject державна політика uk_UA
dc.subject принципи державної політики uk_UA
dc.subject органи системи Міністерства внутрішніх справ України uk_UA
dc.subject Міністерство внутрішніх справ України uk_UA
dc.subject политика uk_UA
dc.subject государственная власть uk_UA
dc.subject государственная политика uk_UA
dc.subject принципы государственной политики uk_UA
dc.subject органы системы Министерства внутренних дел Украины uk_UA
dc.title Public policy in the sphere of activity of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine: approaches to determining the essence and content uk_UA
dc.title.alternative Державна політика у сфері діяльності органів системи Міністерства внутрішніх справ України: підходи до визначення сутності та змісту uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account