KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Адміністративне право та процес (Administrative Law and Procedure)

Адміністративне право та процес (Administrative Law and Procedure)

Recent Submissions

 • Мандичев, Д. В.; Mandychev, D. V.; Мандычев, Д. В. (Суми - Харків : Сумський державний університет, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2019)
  Дисертацію присвячено теоретичним та правовим проблемам адміністративно-правового забезпечення діяльності господарських судів в Україні. Запропоновано удосконалення визначення таких понять, як «організація господарських ...
 • Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Панова, О. А. (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, Сумський державний університет, 2019)
  Дисертацію присвячено аналізу адміністративно-правових засад забезпечення публічної безпеки в Україні. Визначено сутність публічної безпеки як об’єкта адміністративно-правової охорони та захисту. Узагальнено принципи ...
 • Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Панова, О. А. (Суми : Сумський державний університет, 2019)
  Дисертацію присвячено аналізу адміністративно-правових засад забезпечення публічної безпеки в Україні. Визначено сутність публічної безпеки як об’єкта адміністративно-правової охорони та захисту. Узагальнено принципи ...
 • Кошиков, Д. О.; Koshykov, D. O. (Порівняльно-аналітичне право. - 2019. - № 6. - С. 264-268, 2019)
  У статті досліджено зміст поняття «адміністративно-правове регулювання» та його складові елементи. Окрему увагу приділено науковій характеристиці ознак адміністративно-правового регулювання економічної безпеки держави, ...
 • Кириченко, Ю. М.; Kyrychenko, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9125-218X (Порівняльно-аналітичне право. - 2019. - № 6. - С. 253-256, 2019)
  У статті розглянуто основні напрями діяльності органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та визначено адміністративні процедури, через ...
 • Чишко, К. О.; Chyshko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8810-7950 (ΛΌГOΣ: зб. наук. пр. - 2020. - P. 54, 2020)
  Розглянуто положення законопроекту «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» від 2 вересня 2019 року № 1228 . Виявлено, що наведений проект нормативно-правового акта, який у майбутньому може стати основою для ...
 • Кирєєва, І. В.; Kyrieieva, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5447-4314; Коробцова, Д. В.; Korobtsova, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4753-7433 (Порівняльно-аналітичне право. - 2020. - № 1. - С. 287-290, 2020)
  Визначено роль природних ресурсів у розвитку територіальних громад та шляхи оптимізації використання природних ресурсів для забезпечення матеріальної та фінансової спроможності місцевого самоврядування територіальних громад.
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Транспортна безпека: правові та організаційні аспекти: зб. матеріалів ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 12 листоп. 2019 р.). - Кривий Ріг, 2019. - С. 337-340, 2019)
  Наголошено, що забезпечення безпеки на автомобільному транспорті є важливою передумовою діяльності уповноважених органів державної влади в окресленій сфері.
 • Томусякова, І. І.; Tomusiakova, I. I. (Європейські перспективи. – 2015. – № 4. – С. 44-48, 2015)
  У статті розглядаються питання адміністративно-правового захисту жінок від насильства. Проаналізовано основні причини виникнення домашнього насильства. Пропонується комплексний підхід до вирішення важливого завдання з ...
 • Швець, В. Д.; Shvets, V. D. (Європейські перспективи. – 2014. – № 10. – С. 140-145, 2014)
  Стаття присвячена аналізу змісту права землекористування в Україні в адміністративно-правовому аспекті. Розглянуті та проаналізовані такі поняття, як «суб’єкт», «землекористування», «суб’єкт землекористування», «земельні ...
 • Шпенов, Д. Ю.; Shpenov, D. Yu. (Європейські перспективи. – 2014. – № 10. – С. 60-64, 2014)
  У статті визначено поняття категорії служба суддів в Україні. Охарактеризовано специфічні ознаки служби суддів. Проаналізовано поняття та сутність судового адміністрування, визначена його роль у підвищенні ефективності ...
 • Красюк, Н. І.; Krasiuk, N. I. (Європейські перспективи. – 2014. – № 9. – С. 128-135, 2014)
  У статті досліджуються питання, присвячені особливостям адміністративної відповідальності за службові правопорушення в сфері земельних відносин. Автором запропонований термін «службове адміністративне правопорушення в ...
 • Васильєва, Н. С.; Vasylieva, N. S. (Європейські перспективи. – 2014. – № 8. – С. 97-101, 2014)
  Проаналізовано наукові погляди на зміст та види підстав адміністративної відповідальності. Визначено зміст фактичної, нормативної та процесуальної підстав адміністративної відповідальності. Проаналізовано чинне законодавство, ...
 • Потапенко, І. В.; Potapenko, I. V. (Європейські перспективи. – 2014. – № 5. – С. 50-54, 2014)
  Стаття присвячена дослідженню ролі адміністративного права у регулюванні суспільних відносин. У ній автор аналізує позиції науковців, що відображають їх уявлення про предмет адміністративного права на сучасному етапі ...
 • Yevdokimenko, S. V.; Naymova, A. O.; Наумова, А. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4273-8068; Yakymchuk, S. O.; Povydysh, V. V. (AMAZONIA Investiga. – 2020. – Vol. 9, Issue 27. – P. 544-551, 2020)
  Мета статті полягає в тому, щоб на підставі аналізу законодавства Франції, Італії, Німеччини, Великобританії та США обґрунтувати шляхи вдосконалення законодавства України у сфері забезпечення прав громадян органами ...
 • Markova, O. O.; Маркова, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9970-0944; ResearcherID: N-5015-2014 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - 2020. - Вип. 60. - С. 119-122., 2020)
  Стаття присвячена розгляду й аналізу концепцій європейської доктрини, які вплинули на розвиток як законодавства про адміністративну процедуру, так і на доктрину. Автор використовує інтегративний підхід, який спрямований ...
 • Армаш, Н. О.; Armash, N. O.; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; ; Васильєва, Н. С.; Vasylieva, N. S.; Віхрова, В. С.; Vikhrova, V. S.; Денисюк, Т. С.; Denysiuk, T. S.; ; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; ; Додін, Є. В.; Dodin, Ye. V.; Дрозд, О. Ю.; Drozd, O. Yu.; Журавльов, Д. В.; Zhuravlov, D. V.; Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749; ; Калаянов, Д. П.; Kalaianov, D. P.; Калюжний, Р. А.; Kaliuzhnyi, R. A.; ; Колпаков, В. К.; Kolpakov, V. K.; ; Короєд, С. О.; Koroied, S. O.; ; Левченко, А. М.; Levchenko, A. M.; ; Лошицький, М. В.; Loshytskyi, M. V.; Макаренко, О. Ю.; Makarenko, O. Yu.; Миколенко, О. І.; Mykolenko, O. I.; Наконечна, Г. Я.; Nakonechna, H. Ya.; Ніколайчук, С. В.; Nikolaichuk, S. V.; Олефір, В. І.; Олефір, В. І.; Оріщенко, М. М.; Оріщенко, М. М.; Пахомов, В. В.; Пахомов, В. В.; Пєтков, С. В.; Pietkov, S. V.; Прудивус, О. В.; Prudyvus, O. V.; Пухтецька, А. А.; Pukhtetska, A. A.; Рєзнікова, С. С.; Rieznikova, S. S.; Савченко, Л. А.; Савченко, Л. А.; Сергієнко, К. А.; Serhiienko, K. A.; Слюсаренко, С. В.; Sliusarenko, S. V.; Соболь, Є. Ю.; Sobol, Ye. Yu.; Соколенко, О. Л.; Sokolenko, O. L.; Стукаленко, О. В.; Stukalenko, O. V. (Київ: Центр учб. літ., 2016. – 384 с., 2016)
  У науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Кодексу адміністративного судочинства України з урахуванням змін і доповнень, внесених до нього станом на вересень 2016 року. Детально розглянуто ...
 • Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; ResearcherID: AAG-1418-2019; Scopus Author ID: 57209693214 (Харків : Диса плюс, 2015. - 688 с., 2015)
  У монографії здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми щодо визначення сутності дозвільної діяльності органів публічної адміністрації, доведення її публічно-правової природи, розкриття особливостей ...
 • Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076 (Харків : Панов, 2018. – 510 с., 2018)
  Монографія є комплексним дослідженням сутності та особливостей адміністративно-правових засад забезпечення публічної безпеки в Україні. У роботі проаналізовано методологічні засади адміністративно-правового забезпечення ...
 • Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160 (Харків : Панов, 2016. — 460 с., 2016)
  Монографію присвячено комплексному аналізу правових актів в управлінській діяльності Національної поліції України. У роботі визначаються сутність правових актів в управлінській діяльності Національної поліції України та ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds