KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Адміністративне право та процес (Administrative Law and Procedure)

Адміністративне право та процес (Administrative Law and Procedure)

Recent Submissions

 • Авдєєв, О. О.; Avdeiev, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4203-8165 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 36-39., 2019)
  Автор зазначив, що до проблем державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів України віднесені такі, що потребують нагального вирішення: приналежність їх представників до різних гілок влади; відсутність чіткого ...
 • Коломоєць, Н. В.; Kolomoiets, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4623-610X (Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 22 трав. 2019 р.). - Маріуполь: МДУ, 2019. - С. 434-436, 2019)
  У роботі розглядаються перспективи розвитку адміністративно-деліктного законодавства у сфері захисту прав дитини. Автор на підставі ґрунтовного аналізу чинного законодавства дійшов висновку про його недосконалість та надав ...
 • Моргунов, О. А.; Morhunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620 (Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Сер.: Юрид. науки. – 2021. – № 6 (71), т. 32. – С. 70-75, 2021)
  У статті розглядаються світові моделі державного управління у сфері фізичної культури та спорту. Наголошується, що для України є прийнятною європейська модель управління в цих сферах, серед характеристик якої є активна ...
 • Профатіло, К. В.; Profatilo, K. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8551-3849 (Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Сер.: Юрид. науки. – 2021. – № 5 (71), т. 32. – С. 34-40, 2021)
  Актуальність питання адміністративно-правового забезпечення діяльності Комісії із регулювання азартних ігор і лотерей зумовлена тим, що воно є невід’ємним складником належної організації, правомірної та ефективної діяльності ...
 • Джафарова, М. В.; Dzhafarova, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6203-0027 (Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Сер.: Юрид. науки. – 2022. – № 1 (72), т. 33. – С. 54-59, 2022)
  Статтю присвячено висвітленню одного з актуальних аспектів адміністративного судочинства України – питання доказів і доказування. Обґрунтовано існування в правовій доктрині окремого інституту – доказів та доказування, ...
 • Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; Борко, А. Л.; Borko, A. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5498-1620; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Христинченко, Н. П.; Khrystynchenko, N. P.; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; Джагупов, Г. В.; Dzhahupov, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4443-9114; Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466; Кавун, С. М.; Kavun, S. M.; Моргунов, О. А.; Morhunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620; Рєзнік, О. М.; Reznik, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4569-8863; Рєзнікова, С. С.; Rieznikova, S. S.; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X (Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. – Харків : Стильна типографія, 2017. – С. 1032-1112, 2017)
  У практичному посібнику проаналізовані положення чинного законодавства України, які регулюють питання адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень пов’язаних із корупцією та здійснений науково-практичний ...
 • Юшкевич, О. Г.; Iushkevych, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0024-6070 (Право і безпека. – 2022. – № 1 (84). – С. 81-93, 2022)
  Здійснено моніторинг судових рішень, винесених судами у період з 2019 по 2021 рр., щодо булінгу в закладах професійної освіти. Встановлено, що об’єктивну сторону більшості справ становля ть дії здобувачів професійної освіти ...
 • Шульга, В. П.; Shulha, V. P.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4356-7288 (Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 58-61, 2022)
  Зазначено, що завдяки технологіям, що вдосконалюються, цілком можливо, що при повсюдному впровадженні БПЛА у минуле відійдуть стаціонарні камери, які використовувалися з метою стеження за дотриманням правил дорожнього руху. ...
 • Яценко, В. П.; Yatsenko, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3195-3627; Єлісєєва, О. С.; Yelisieieva, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1245-2744 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 188-196, 2021)
  Розглянуто основні особливості надання похоронних послуг в Україні. Зазначено дефінітивні ознаки адміністративно-правового характеру цих послуг. З урахуванням сучасних реалій реформ у всіх сферах суспільного життя та ...
 • Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160; Комзюк, А. Т.; Komziuk, A. T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7377-9241 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 150-161, 2021)
  Визначено сутність, підстави та порядок реалізації заходів адміністративної відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів, зокрема охарактеризовано зміст правил зупинки, стоянки ...
 • Сушкова, А. С.; Sushkova, A. S. (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 200-201, 2022)
  Зазначено, що боротьба з фальсифікацією лікарських засобів у країні триває. Багато в цій боротьбі залежатиме від своєчасного законодавчого реагування держави на цю проблему.
 • Моргунов, О. А.; Morhunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620 (Нове українське право. – 2021. – Вип. 6. – С. 108-113, 2021)
  Метою статті є дослідження пріоритетних завдань публічного адміністрування у сфері фізичної культури і спорту. У статті розглядаються пріоритетні завдання державного управління у сфері фізичної культури і спорту. ...
 • Morhunov, O. A.; Моргунов, О. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620 (Підприємництво, господарство і право. – 2021. – № 12. – С. 76-82, 2021)
  Метою статті є аналіз та узагальнення наукових підходів до визначення категорії «публічне адміністрування у сфері фізичної культури і спорту», що містяться у вітчизняній та іноземній науковій літературі, а також надання ...
 • Почанська, О. С.; Pochanska, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3953-8660 (Європейські перспективи. - 2018. - № 2. – С. 45-50, 2018)
  Проаналізовано особливості сучасного стану адміністративно-правового забезпечення та реалізації права на працю громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні. Встановлено, що існуючий наразі механізм регулювання та ...
 • Калгушкін, Ю. Л.; Kalhushkin, Yu. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5659-183X (Європейські перспективи. - 2018. - № 2. – С. 57-62, 2018)
  Визначено мету, окреслено і надано характеристику завданням територіальної оборони України. Запропоновано внести відповідні зміни до законодавства, зокрема: нормативно закріпити мету територіальної оборони; надати вичерпний ...
 • Василенко, В. М.; Vasylenko, V. M. (Наукові записки [Центральноукр. держ. пед. ун-ту імені Володимира Винниченка]. Сер.: Право. – 2019. – Вип. 6., Спецвип., т. 2. – С. 176-179, 2019)
  Наведено наукові підходи щодо визначення поняття «правозахисні організації». Проаналізовано положення норм законодавства, що регламентують діяльність правозахисних громадських організацій. Констатовано недосконалість чинного ...
 • Невядовський, В. О.; Neviadovskyi, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3107-1464 (Наукові записки [Центральноукр. держ. пед. ун-ту імені Володимира Винниченка]. Сер.: Право. - 2019. - Вип. 6., Спецвип., т. 2. - С. 179-183, 2019)
  Визначено поняття та види державного контролю за якістю вищої освіти в Україні. Констатовано, що державний контроль за якістю вищої освіти – це нормативно-визначена діяльність, яка полягає у реалізації ліцензійного, ...
 • Василенко, В. М.; Vasylenko, V. M. (Наукові записки [Центральноукр. держ. пед. ун-ту імені Володимира Винниченка]. Сер.: Право. - Кропивницький, 2020. - Вип. 8. Спецвип. - С. 154-157, 2020)
  Проаналізовано наукові погляди вчених та норми чинного законодавства, окреслено найбільш проблемні питання забезпечення здійснення громадського контролю за діяльністю Національної поліції України. Сформовано авторський ...
 • Смик, А. С.; Smyk, A. S. (Юридична наука. - 2020. - № 4 (106), т. 2. - С. 152-157, 2020)
  Проаналізовано особливості правового статусу закладів охорони здоров’я, як суб’єктів медичного обслуговування поліцейських. Досліджено специфіку покладених на них функцій, повноважень та завдань, розроблено їх класифікацію. ...
 • Загрійчук, М. Ю.; Zahriichuk, M. Yu. (Юридична наука. - 2020. - № 4(106), т. 2. - С. 98-105, 2020)
  Надано характеристику адміністративно-правового статусу суб’єктів здійснення цифрової трансформації регіону. Проаналізовано наукові погляди вчених стосовно визначення поняття «статус» та «адміністративно-правовий статус», ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds