KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Адміністративне право та процес (Administrative Law and Procedure)

Адміністративне право та процес (Administrative Law and Procedure)

Recent Submissions

 • Федоров, Г. О.; Fedorov, H. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2236-8290 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2019. – № 2 (85). – С. 78-86, 2019)
  З урахуванням особливостей адміністративно-правових засад розглянуто специфіку іноземного інвестування з позицій комплексного аналізу на сучасному етапі історичного розвитку державного ладу. Враховуючи доктринальні дослідження ...
 • Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749 (Право і безпека. - 2012. - № 5 (47). - С. 72-78, 2012)
  На основі дослідження правових норм і положень наукових праць здійснено термінологічний аналіз та надано визначення адміністративно-правової охорони навколишнього середовища. Визначено види правових відносин, що виникають ...
 • Джафарова, М. В.; Dzhafarova, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6203-0027 (Право і безпека. - 2013. - № 1 (48). - С. 57-61, 2013)
  Охарактеризовано категорію «судова експертиза в адміністративному судочинстві» з урахуванням її правової природи. На основі чинного законодавства України та наукових розробок надано характеристику окремим видам експертиз ...
 • Борисова, Л. В.; Borysova, L. V.; Тулупов, В. В.; Tulupov, V. V. (Право і безпека. - 2013. - № 1 (48). - С. 39-42, 2013)
  Проаналізовано проблеми інформаційної безпеки на міжнародному рівні. Означено загрози інформаційній безпеці в національному інформаційному просторі України. Цілі інформаційної політики визначені пріоритетністю національних ...
 • Огій, О. С.; Ohii, O. S. (Право і безпека. - 2013. - № 3 (50). - С. 127-129, 2013)
  Досліджено правові передумови функціонування державно-приватного партнерства і запропоновано зміни до чинного законодавства, які націлені на якісне удосконалення і поглиблення впливу держави на приватноправові відносини. ...
 • Василенко, В. М.; Vasulenko, V. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9313-861Х (Право і безпека. - 2013. - № 3 (50). - С. 27-31, 2013)
  Розглянуто категорію «митні правовідносини». Сформульовано поняття митних правовідносин в Україні. Визначено характерні ознаки та специфіку структури митних правовідносин в Україні. Наголошено, що митні правовідносини мають ...
 • Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160 (Право і безпека. – 2014. – № 1 (52). – С. 39-45, 2014)
  Визначено поняття та ознаки адміністративного порушення міграційного законодавства, структурні елементи складів міграційних адміністративних правопорушень, особливості адміністративної відповідальності деяких суб’єктів ...
 • Коломоєць, Н. В.; Kolomoiets, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4623-610X (Право і безпека. – 2014. – № 2 (53). – С. 37-41, 2014)
  У контексті принципів та положень адміністративного права досліджено становлення нормативно-правової бази захисту прав дитини в Україні та вплив на її розвиток норм і стандартів міжнародного права. Здійснено спробу детально ...
 • Невядовський, В. О.; Neviadovskyi, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3107-1464 (Право і безпека. – 2014. – № 3 (54). – С. 66-71, 2014)
  Розглянуто сучасні підходи до трактування таких понять, як «принципи права» та «державний контроль». Встановлено, що значна кількість наукових поглядів не знайшла свого висвітлення у питанні принципів державного контролю ...
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016 (Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5-6 серп. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 81-83, 2016)
  У доповіді здійснено аналіз особливостей нормативної регламентації правового статусу секретаря судового засідання в адміністративному судочинстві України.
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016 (Правове регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 22-23 лип. 2016 р.). – Запоріжжя, 2016. – С. 101-103, 2016)
  У доповіді здійснено аналіз правових засад залучення перекладача до участі в адміністративному судочинстві України.
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016 (Стан та перспективи розвитку адміністративного права України : Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одекса, 12 жовт. 2016 р.). – Одеса : ОДУВС, 2016. – С. 54-55, 2016)
  У доповіді встановлено та проаналізовано недоліки законодавчого закріплення принципу верховенства права в аспекті реалізації адміністративних процесуальних правовідносин.
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016 (Visegrad journal on human rights. – 2016. – № 3. – P. 147-151, 2016)
  Стаття присвячена аналізу правового статусу третіх осіб як суб’єктів адміністративних процесуальних правовідносин. Визначаються основні підходи вчених щодо розуміння сутності третіх осіб у судовому процесі. Встановлюються ...
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016 (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. – 2016. – № 21. – С. 59-61, 2016)
  Стаття присвячена визначенню правового статусу свідка як суб’єкта адміністративних процесуальних правовідносин. На основі аналізу чинного національного законодавства здійснюється висновок щодо невстановлення специфічних ...
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016 (Молодий вчений. - 2016. - № 8 (35). - С. 103-106, 2016)
  У статті визначено й проаналізовано основні правові акти, за допомогою яких встановлено правові засади організації адміністративного судочинства України. Зазначені правові акти розглянуто з урахуванням їх юридичної сили. ...
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016 (The genesis of genius. – Geneva, 2016. – № 6. – С. 131-133, 2016)
  У статті здійснено аналіз існуючих у наукових колах підходів щодо визначення сутності поняття “кадрове забезпечення”. На основі проведеного аналізу вироблено авторське бачення сутності кадрового забезпечення адміністративного ...
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Право. – 2016. – Вип. 39, т. 2. – С. 22-25, 2016)
  У статті досліджується сутність категорії інформаційне забезпечення адміністративного судочинства України. Проведено аналіз складових досліджуваної категорії. Проаналізовано підходи вчених-правознавців щодо визначення ...
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016 (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2016. – Вип. 2, ч. 1. – С. 133-137, 2016)
  У статті досліджується правовий статус експерта як суб’єкта адміністративних процесуальних правовідносин. Здійснюється аналіз законодавства, що визначає правовий статус експерта. Встановлюються вимоги, що висуваються до ...
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016 (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2016. – Вип. 4. – С. 128-132, 2016)
  У статті досліджується сутність адміністративних судів України та визначаються їх окремі види. Здійснюється аналіз законодавчих положень і позицій вчених щодо визначення сутності адміністративного суду. Вказуються недоліки ...
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016 (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2016. – Вип. 1, ч. 2. – С. 128-132, 2016)
  У статті досліджуються зміст та особливості публічно-правових спорів, розгляд і вирішення яких віднесено до юрисдикції адміністративних судів України. Аналізуються положення процесуального законодавство, що визначає конкретні ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds