KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Proving corruption in the investigative and judicial practice of ukraine: problems and solutions

Show simple item record

dc.contributor.author Stepaniuk, R. L.
dc.contributor.author Степанюк, Р. Л.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013
dc.contributor.author Kikinchuk, V. V.
dc.contributor.author Кікінчук, В. В.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384
dc.contributor.author Shcherbakovskyi, M. H.
dc.contributor.author Щербаковський, М. Г.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311
dc.date.accessioned 2021-07-29T10:06:54Z
dc.date.available 2021-07-29T10:06:54Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri https://doi.org/10.32631/pb.2021.1.14
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/10717
dc.description Stepaniuk R. L. Proving corruption in the investigative and judicial practice of ukraine: problems and solutions / Ruslan Leontiiovych Stepaniuk, Vasyl Vasylovych Kikinchuk, Mikhailo Hryhorovych Shcherbakovskyi // Право і безпека. - 2021. - № 1 (80). - С. 101-108. - DOI: 10.32631/pb.2021.1.14. uk_UA
dc.description Степанюк, Р. Л., Кікінчук, В. В. і Щербаковський, М. Г. (2021) «Доказування корупції у слідчій і судовій практиці України: проблеми та шляхи вирішення», Право і безпека, 80(1), с. 101-108. doi: 10.32631/pb.2021.1.14.
dc.description.abstract В Україні на сьогодні боротьба з корупцією є одним з основних завдань правоохоронних органів, оскільки рівень поширення цього негативного явища залишається настільки високим, що загрожує розвитку держави. При цьому одержання неправомірної вигоди посадовими особами належить до найбільш складних для виявлення та розслідування корупційних злочинів. Крім того, в Україні в останні роки проходять кардинальні реформи в галузі правового регулювання кримінального правосуддя й організації роботи правоохоронних органів. У таких умовах виникли проблеми із проведенням досудового розслідування у справах про корупційні злочини, що обумовлює необхідність виявлення причин цих проблем, їх аналізу й узагальнення з метою напрацювання рекомендацій щодо поліпшення якості роботи слідчих і прокурорів під час збирання, перевірки й оцінки доказів у кримінальному провадженні. Проаналізовано наукову літературу, кримінальне та кримінальне процесуальне законодавство України, що регулює суспільні відносини, пов’язані з виявленням, розкриттям, розслідуванням і судовим розглядом справ про одержання неправомірної вигоди посадовими особами, прецеденти Європейського суду з прав людини, а також вивчено й узагальнено матеріали 200 кримінальних справ про одержання неправомірної вигоди, розглянутих судами України у 2015–2019 рр. Встановлено, що доведення у кримінальних провадженнях про корупційні злочини є діяльністю суб’єктів кримінального провадження, яка полягає у збиранні, оцінці та перевірці фактичних даних для встановлення обставин, що мають значення для розслідування. При цьому у практиці правоохоронних органів України в цій сфері досить поширеними є процесуальні і тактичні помилки, а також зловживання з боку представників сторони обвинувачення, які призводять до прогалин у процесі доведення провини посадових осіб, які вчиняють корупційні злочини. Найбільша кількість цих порушень пов’язана з організацією та проведенням негласних слідчих (розшукових) дій. Їх основними причинами є недостатнє знання або неправильне розуміння слідчими і прокурорами вимог кримінального процесуального законодавства, відсутність у них досвіду застосування нових матеріальних і процесуальних норм, недостатність тактичних рекомендацій щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, відсутність єдиної судової практики щодо спірних питань. У деяких випадках мають місце навмисні порушення закону з метою викриття корупціонерів шляхом підбурювання з боку працівників правоохоронних органів і/або їх негласних агентів. uk_UA
dc.description.abstract The work is based on the analysis of the scientific literature, criminal and criminal procedural legislation of Ukraine, which regulates public relations associated with the identification, detection, investigation and judicial review of cases of illegal benefit by officials, on the precedents of the European Court of Human Rights on this issue, as well as the study and summarizing the materials of 200 criminal cases on illegal benefits considered by the courts of Ukraine in 2015- 2019. It has been established that proof of corruption offences in criminal proceedings is the activity of the subjects of criminal proceedings, which consists of collecting, assessing and verifying factual data in order to establish circumstances relevant to the investigation. At the same time, procedural and tactical mistakes, as well as abuses on the part of prosecution agents, which lead to deficiencies in the process of proving the guilt of officials who commit corruption offences, are very common in the practice of the Ukrainian law enforcement agencies in this area. en
dc.description.abstract Проанализированы научная литература, уголовное и уголовное процессуальное законодательство Украины, регулирующее общественные отношения, связанные с выявлением, раскрытием, расследованием и судебным рассмотрением дел о получении неправомерной выгоды должностными лицами, прецеденты Европейского суда по правам человека, а также изучены и обобщены материалы 200 уголовных дел о получении неправомерной выгоды, рассмотренные судами Украины в 2015–2019 гг. Установлено, что доказывание в уголовных производствах о коррупционных преступлениях является деятельностью субъектов уголовного производства, заключающейся в собирании, оценке и проверке фактических данных для установления обстоятельств, имеющих значение для расследования. При этом в практике правоохранительных органов Украины в этой сфере весьма распространенными являются процессуальные и тактические ошибки, а также злоупотребления со стороны представителей стороны обвинения, которые приводят к пробелам в процессе доказывания вины должностных лиц, совершающих коррупционные преступления. ru
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Право і безпека. - 2021. - № 1 (80). - С. 101-108 uk_UA
dc.subject Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика uk_UA
dc.subject Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации uk_UA
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA
dc.subject investigation of corruption offences uk_UA
dc.subject proof of corruption uk_UA
dc.subject fight against corruption uk_UA
dc.subject criminal investigation uk_UA
dc.subject illegal benefit uk_UA
dc.subject розслідування корупційних злочинів uk_UA
dc.subject доведення корупції uk_UA
dc.subject боротьба з корупцією uk_UA
dc.subject кримінальне розслідування uk_UA
dc.subject неправомірна вигода uk_UA
dc.subject расследование коррупционных преступлений uk_UA
dc.subject доказывание коррупции uk_UA
dc.subject борьба с коррупцией uk_UA
dc.subject уголовное расследование uk_UA
dc.subject неправомерная выгода uk_UA
dc.title Proving corruption in the investigative and judicial practice of ukraine: problems and solutions uk_UA
dc.title.alternative Доказування корупції у слідчій і судовій практиці україни: проблеми та шляхи вирішення uk_UA
dc.title.alternative Доказывание коррупции в следственной и судебной практике украины: проблемы и пути решения uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account