Господарське право (Business Law): Recent submissions

 • Жорнокуй, Ю. М.; Zhornokui, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9669-6062; Сліпченко, С. О.; Slipchenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8891-7152; Жорнокуй, В. Г.; Zhornokui, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7706-8538 (Харків : ЕКУС, 2021. – 248 с., 2021)
  Монографія є результатом тривалих досліджень авторів у напрямі визначення правової природи корпоративних правовідносин та їх сутності. У праці проаналізовані сучасні теорії походження корпоративних правових зв’язків, на ...
 • Токарєва, К. О.; Tokarieva, K. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7891-226X (Право та інновації. – 2020. – № 3 (31). – С. 60-65, 2020)
  Акцентовано увагу на особливостях надання фінансової підтримки суб’єктам господарювання. Розкрито правовий механізм надання «доступних кредитів 5-7-9 %» як виду фінансової підтримки суб’єктів підприємництва в Україні. ...
 • Жорнокуй, Ю. М.; Zhornokui, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9669-6062 (Право та інновації. – 2020. – № 1 (29). – С. 7-13, 2020)
  Розглянуто питання визначення публічно-правових джерел інвестування малого та середнього інноваційного підприємництва в Європейському Союзі. Сучасний стан нормативного забезпечення дозволяє стверджувати, що до них варто ...
 • Бандурка, С. С.; Bandurka, S. S. (Європейські перспективи. – 2019. – № 3. – С. 172-178, 2019)
  Досліджено економічна безпека як складова національної безпеки та умова розвитку підприємництва. Розглянуто досвід правового забезпечення безпеки підприємницької діяльності зарубіжних країн, практика яких свідчить, що ...
 • Hetmanets, O. P.; Гетманець, О. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Administrative Law of Ukraine for Foreigners : popular science publication. – Odesa : Publishing House «Helvetica», 2021. – P. 76-77, 2021)
  Окреслено фактори державного управління бізнесом в Україні.
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Актуальні питання діяльності суб’єктів господарювання в умовах пандемії COVID-19 : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 лют. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 35-40, 2021)
  У тезах доповіді розглянуто світовий досвід підтримки функціонування та продуктивності підприємств під час пандемії COVID-19.
 • Кройтор, В. А.; Kroitor, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721; Бортнік, О. Г.; Bortnik, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7816-0387; Зайцев, О. Л.; Zaitsev, O. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9530-3941; Степаненко, Т. В.; Stepanenko, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2323-987X (Харків : ХНУВС, 2017. – 320 с., 2017)
  У навчальному посібнику висвітлено загальні положення про систему господарських судів в Україні та особливості господарського судочинства. Для студентів, курсантів, аспірантів юридичних закладів вищої освіти, а також ...
 • Чорна, А. М.; Chorna, A. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0519-7300 (Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» . – 2017. – Вип. 2. – С. 130-142, 2017)
  У статті на основі наукових позицій вчених, а також нормативно-правових актів визначено яким чином розмежовуються правовідносини, що виникають з питань забезпечення прав суб’єктів підприємницької діяльності у сфері ...
 • Мандычев, Д. В.; Mandychev, D. V.; Мандичев, Д. В. (Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» . – 2017. – Вип. 2. – С. 122-130, 2017)
  В статье охарактеризована правовая природа контроля за деятельностью хозяйственных судов, а также формы и методы его осуществления. Разработана классификация субъектов осуществления контроля за деятельностью хозяйственных ...
 • Чорна, А. М.; Chorna, A. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0519-7300 (Juris Europensis Scientia. – 2020. – Вип. 2. – С. 26-30, 2020)
  У статті на основі аналізу наукових поглядів вчених і норм чинного законодавства України надано характеристику сучасному стану забезпечення прав суб’єктів підприємницької діяльності у сфері оподаткування. Аргументовано, ...
 • Сліпченко, С. О.; Slipchenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8891-7152; Жорнокуй, Ю. М.; Zhornokui, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9669-6062 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3 (90). - С. 50-62, 2020)
  Проведено аналіз законодавства України, судової практики України та Європейського суду з прав людини, а також доктринальних підходів щодо розуміння правомірних очікувань як об’єктів корпоративних правовідносин. Зроблено ...
 • Жорнокуй, Ю. М.; Zhornokui, Yu. M. (Підприємництво, господарство і право. - 2015. - № 9. - С. 8-12, 2015)
  У статті розглядаються питання визнання органу товариства суб’єктом цивільних відносин і наділення його цивільною правосуб’єктністю, а також визнання такого органу суб’єктом корпоративного управління, який не визнається ...
 • Полтавський, О. В.; Poltavskyi, O. V. (Підприємництво, господарство і право. - 2015. - № 2. - С. 19-22, 2015)
  У статті аналізується чинне законодавство України про торговельну діяльність і порядок її здійснення, визначається поняття «торговельна діяльність». The current legislation of Ukraine about trade activity and order of ...
 • Киричок, А. В.; Kyrychok, A. V. (Jurnalul juridic national: teorie şi practică = Национальный юридический журнал: теория и практика. - 2016. - № 6, ч. 1 (Decembrie). - С. 81-84, 2016)
  У статті, виходячи з аналізу норм чинного законодавства та правових позицій наукової спільноти, досліджено питання заходів оперативного впливу участників господарських товариств. Встановлено поняття заходів оперативного ...
 • Лантинов, Ю. Ф.; Lantinov, Yu. F.; Лантінов, Ю. Ф. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2014. – № 8/3 (August). – P. 89-92, 2014)
  В статье рассматривается базовый показатель, который необходимо использовать при определении стоимости крупной сделки хозяйственного общества. Среди возможных показателей выделяются: стоимость активов; стоимость чистых ...
 • Сущ, Е. П.; Sushch, O. P.; Сущ, О. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3888-9613 (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2013. – № 8/3. – P. 226-229, 2013)
  Автор анализирует существующие научные позиции, касающиеся субъективного состава правоотношений, возникающие при осуществлении корпоративного инвестирование. Представлено авторское видение правовых категорий "субъект ...
 • Кравцов, О. Л.; Kravtsov, O. L. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2013. – № 9/2. – P. 210-213, 2013)
  В статье освещается актуальная проблема истории развития корпоративных отношений в советской и постсоветской Украине. Анализируется исторический опыт, рассматриваются основные особенности корпоративных отношений и их ...
 • Бондарєв, Е. М.; Bondariev, E. M. (Європейські перспективи. – 2020. – № 1. – С. 166-171, 2020)
  Стаття присвячена розгляду питання визначення предмету акціонерного договору. Обрана тема є актуальною, оскільки без відповіді на це питання не можна мати чіткої уяви про те, що входить у його зміст, які способи захисту ...
 • Сліпченко, А. С.; Slipchenko, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2439-4951 (Форум права. – 2020. – № 2 (61). – С. 122–130, 2020)
  Постановка проблеми. поняття "майно" є одним із самих дискусійних в юридичній літературі. Актуальність обраної тематики підсилюється й євроінтеграційними процесами в Україні та необхідністю рекодифікації цивільного ...
 • Оріщенко, М. М.; Orishchenko, M. M. (Європейські перспективи. – 2014. – № 7. – С. 100-104, 2014)
  В статті проаналізовано наукові підходити щодо визначення мети, завдань та принципів аудиторської діяльності, що дало змогу з’ясувати зміст аудиторської діяльності, її функції, перспективи розвитку та використання в системі ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account