KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Bulletin of Criminological Association of Ukraine. Вісник Кримінологічної Асоціації України

Bulletin of Criminological Association of Ukraine. Вісник Кримінологічної Асоціації України

 

Вісник Кримінологічної асоціації України : зб. наук. пр. / Кримінолог. асоц. України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2012. - Виходить три рази на рік. - ISSN 2304-4556.

Колекції в цьому фонді:

Останні додані

 • Пономарьов, С. П.; Ponomarov, S. P. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 1 (18). - С. 174-182, 2018)
  На сектор безпеки і оборони покладається основні функції забезпечення національної безпеки, захисту державного суверенітету, територіальної цілісності, конституційного ладу, суспільних цінностей, прав і свобод громадян, ...
 • Сідей, О. В.; Sidei, O. V. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 1 (18). - С. 169-173, 2018)
  Розглядається проблема захисту права на здоров’я жінок у контексті протидії домашньому насильству. Наголошується, що найчастіше від домашнього насильства потерпають саме жінки, зокрема утискається їхнє право на здоров’я. ...
 • Ситнік, О. М.; Sytnik, O. M. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 1 (18). - С. 158-168, 2018)
  Статтю присвячено кримінологічному аналізу основних кількісних показників злочинів, передбачених ст. 304 Кримінального кодексу України. Встановлено збереження високого рівня цих злочинів. Динаміка їхнього відтворення ...
 • Підкопай, С. М.; Pidkopai, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3370-2917 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 1 (18). - С. 139-148, 2018)
  Статтю присвячено кримінологічному аналізу рівня і динаміки злочинів, що посягають на законну професійну діяльність журналістів, передбачених ст. 171, 345-1, 347-1, 348-1, 349-1 Кримінального кодексу України. Встановлено ...
 • Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 1 (18). - С. 128-138, 2018)
  Обстоюється думка про те, що дискурсивність є сутнісною ознакою злочинності. Встановлено, що дискурсивним простором злочинності є сфера семантичних засобів детермінації та реалізації кримінальних практик. Виділено та ...
 • Єпішко, І. С.; Yepishko, I. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7105-0011 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 1 (18). - С. 66-73, 2018)
  Статтю присвячено дослідженню питання суб’єкта посягань на честь та гідність працівників правоохоронних органів (поліції). Проаналізовано стан захищеності працівників поліції. Здійснено аналіз теоретичних та законодавчих ...
 • Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 1 (18). - С. 109-117, 2018)
  Статтю присвячено аналізу окремих програмних заходів у сфері протидії наркозлочинності, а також оцінюванню їхньої сукупної дії, спрямованої на нейтралізацію негативних процесів відтворення наркозлочинності в Україні.
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 1 (18). - С. 102-108, 2018)
  На підставі отриманих дослідницьких даних розкрито сутність та характеристики системи протидії злочинності, елементну структуру, змістовні ознаки. Запропоновано шляхи імплементації окремих положень у науково-практичну діяльність.
 • Васильєва, Д. О.; Vasylieva, D. O. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 1 (18). - С. 56-65, 2018)
  Статтю присвячено виявленню типових кримінально-правових ознак осіб, які вчиняють злочини у сфері грального бізнесу, та їхньому критичному аналізу відповідно до реальної ситуації протидії вказаній злочинності. На основі ...
 • Бандурка, І. О.; Bandurka, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9697-5587 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 1 (18). - С. 89-101, 2018)
  Розглянуто систему правового захисту дітей від насильства в сімʼї, який мають здійснювати органи державної влади та органи місцевого самоврядування за різними чинними нормативно- правовими актами. Держава на законодавчому рівні ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 1 (18). - С. 15-22, 2018)
  Проаналізовано принципи наукового забезпечення діяльності щодо охорони й захисту публічної безпеки та управлінські принципи забезпечення публічної безпеки. Наголошено на тому, що залежно від внутрішньо- системної кон’юнктури, ...
 • Спірідонов, М. О.; Spiridonov, M. O. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 3 (17). - С. 166-173, 2017)
  Проаналізовано сучасні теоретичні підходи до інтерпретації діяння «недопущення захисника», яке характеризує об’єктивну сторону передбаченого ст. 374 КК злочинного порушення права на захист. Запропоновано орієнтовний перелік ...
 • Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 3 (17). - С. 105-111, 2017)
  Визначено поняття «критерії оцінки суспільної небезпечності особи». Проаналізовано обставини, що характеризують ступінь суспільної небезпечності особи. Класифіковано критерії оцінки суспільної небезпечності особи на ...
 • Бандурка, І. О.; Bandurka, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9697-5587 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 3 (17). - С. 148-154, 2017)
  В статті розглядається проблема охорони дитинства як основи протидії злочинності. На основі проведеного дослідження, доведено необхідність формування та реалізації державної політики щодо захисту прав дітей в Україні на ...
 • Bandurka, O. M.; Бандурка, О. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Lytvynov, O. M.; Литвинов, О. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 3 (17). - С. 140-147, 2017)
  Розглянуто проблеми пошуку оптимальної моделі кримінально-правової захисту співробітників правоохоранітельних органів, а також запропоновані шляхи вдосконалення існуючого стану справ у протидії злочинності.
 • Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 3 (17). - С. 62-69, 2017)
  Статтю присвячено формулюванню основних понять і категорій кримінологічної теорії протидії наркозлочинності. Також визначено їх місце у системі загальної теорії протидії злочинності.
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 3 (17). - С. 53-61, 2017)
  У статті, з використанням системного підходу, досліджено механізм протидії злочинності у сфері публічної безпеки. В роботі розгялнуто такі елементи механізму протидії злочинності, як мета, завдання, суб’єкти, об’єкти, ...
 • Ященко, А. М.; Yashchenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3956-3487 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 3 (17). - С. 43-52, 2017)
  Стаття присвячена порівняльно-правовому аналізу законодавчої регламентації заходів кримінально-правового характеру у кримінальному законодавстві України та окремих зарубіжних країн і виробленню на цій підставі власних ...
 • Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 3 (17). - С. 23-32, 2017)
  Обґрунтована необхідність формування дискурсивно-комунікативної теорії детермінації злочинності як окремої кримінологічної теорії, що пояснює закономірності, механізм впливу різних компонентів дискурсу на відтворення з ...
 • Биков, К. Г.; Bykov, K. H. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 2 (16). - С. 172-183, 2017)
  Розглядається питання щодо змісту й сутності зловживання владою або службовим становищем як способу вчинення корупційних злочинів, передбачених ст. 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357 і 410 Кримінального кодексу України, ...

View more