KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 34

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 34

 

Recent Submissions

 • Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151 (Актуальні питання діяльності суб’єктів господарювання в умовах пандемії COVID-19 : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 лют. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 150-153, 2021)
  Незважаючи на активну діяльність законодавця у напряму встановлення нормативних засад запобігання та протидії корупції, чинне законодавство у цій сфері потребує удосконалення. Зокрема, необхідно в Законі України «Про ...
 • Невзоров, І. Л.; Nevzorov, I. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2021-7886 (Юридичний бюлетень. – 2020. – Вип. 16. – С. 54-61, 2020)
  Актуальність статті полягає в тому, що під час докорінних перетворень соціального порядку, сформованого на певний момент часу, в юриспруденції країн континентальної системи права практично завжди виникав інтерес, по-перше, ...
 • Kachynska, M. O.; Качинська, М. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7319-4470 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 14-15, 2021)
  Стаття присвячена правовому регулюванню захисту прав жінок та чоловіків в Україні. Автор надає визначення цього терміна.
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 79-81, 2021)
  Розглянуто спеціалізовані поліцейські органи та їх організаційні форми, які почали створюватися в середині XVIII століття у Харкові та інших районах Слобідської України.
 • Клочко, А. М.; Klochko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6898-964X (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 50-53, 2021)
  Виокремлено функціональні моделі прокуратури, які залежать від соціальних і правових умов розвитку суспільства і держави, а також від місця прокуратури, яке вона посідає в системі державних органів.
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018 (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 44-47, 2021)
  Констатовано, що, незважаючи на визнання на науково-теоретичному рівні важливості реабілітації, на рівні правозастосовної практики її інститут не набув масового поширення в минулі епохи. Розглянуто намагання правників ...
 • Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 квіт. 2021 р.). - Харків : ХНУВС, 2021. - С. 160-162, 2021)
  У роботі актуалізується необхідність дослідження мови права. Наводяться основні причини недостатнього дослідження мови права. На підставі аналізу недоліків нормативно-правової термінології, наводяться шляхи їх подолання. ...
 • Пайда, Ю. Ю.; Paida, Yu. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6424-6419 (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2018. – № 2. - С. 16-20, 2018)
  Здійснено аналіз наукових публікацій вітчизняних та закордонних дослідників, в яких розглянуто різні підходи вивчення такого явища як «юридичні засоби захисту прав людини». Наведено бачення авторів, що досліджували питання ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2018. – № 1. - С. 54-60, 2018)
  Досліджено основні наукові підходи до визначення місця і ролі системи прокуратури в державному механізмі Республіки Польща. Акцентовано увагу на тому, що новий профільний закон підпорядковує прокуратуру Міністру юстиції, ...
 • Басілашвілі, М.; Basilashvili, М. (Право та державне управління. - 2019. - № 2 (35), т. 1. - С. 5-10, 2019)
  Розкрито особливості реєстрації юридичних фактів за участю органів реєстрації актів цивільного стану. Проаналізовано основні проблеми реєстрації актів цивільного стану осіб, які проживають або тимчасово перебувають на ...
 • Попова, С. М.; Popova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3958-4133; Попова, Л. М.; Popova, L. M. (Наше право. - 2013. - № 13. - С. 54-60, 2013)
  Стаття присвячена основним складовим національної безпеки нашої держави. У ній розкриваються проблеми забезпечення національної безпеки України в політичній, економічній,соціокультурній, інформаційній, екологічній та інших ...
 • Сімонян, Н. А.; Simonian, N. A. (Наше право. - 2013. - № 9. - С. 20-24, 2013)
  У статті проаналізовано проблемні питання реалізації форм і методів контролю за діяльністю органів прокуратури, з'ясовано проблемні питання організації громадянського контролю, визначено найважливіші напрями вдосконалення ...
 • Рибалка, Н. О.; Rybalka, N. O. (Наше право. - 2013. - № 3. - С. 37-42, 2013)
  У статті розглянуто призначення, функції та стан нормативно-правового забезпечення управління органів прокуратури України, визначений спектр існуючих нагальних проблем у зазначеній сфері та надані пропозиції щодо їх ...
 • Федорченко, А. В.; Fedorchenko, A. V. (Наше право. - 2013. - № 8. - С. 12-15, 2013)
  Проаналізовано проблемні питання судового прецеденту як джерела кримінального права України, сформульовано його поняття та ознаки. It is analysed problem questions of judicial precedent as source of criminal law of Ukraine, ...
 • Панов, В. М.; Panov, V. M. (Наше право. - 2013. - № 8. - С. 53-58, 2013)
  В статті охарактеризовано та визначено зміст понять «функція органів прокуратури» та «правозахисна функція органів прокуратури», визначено види правоохоронних функцій органів прокуратури, охарактеризовано кожну із цих ...
 • Пайда, Ю. Ю.; Paida, Yu. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6424-6419 (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція. – 2017. - № 29, т. 1. – С. 39-42, 2017)
  Виконано аналіз теоретичних положень та нормативно-правового регулювання щодо засад і принципів організації релігійних відносин у Білорусі та Молдові, визначено їх сутність, основні риси й значення, а також обґрунтовано ...
 • Бурдин, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321 (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція. – 2017. - № 29, т. 1. – С. 7-10, 2017)
  Статтю присвячено питанням функціонування традиційних форм землеробської цивілізаційно-правової культури в українських землях у другій половині XVII ст. Особливу увагу автор зосереджує на відмінностях у трактуванні ...
 • Сидоренко, А. Ю.; Sydorenko, A. Yu. (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2017. – № 27. – С. 54-58, 2017)
  На підставі аналізу нормотворчої компетенції міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також напрацювань учених про систематизацію й кодифікацію законодавства з’ясовується допустимість застосування ...
 • Кириченко, В. Є.; Kyrychenko, V. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5497-907X (Вісник Національної академії правових наук України. – 2015. – № 1(80). - С. 53-61, 2015)
  У статті розкривається проблема історичного розвитку права на війну та його взаємообумовленість із категорією «суверенітет». The article considers the problem of historical development of the right to war and its correlation ...
 • Кириченко, В. Є.; Kyrychenko, V. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5497-907X (Вісник Пенітенціарної асоціації України. - 2018. - № 4 (6). - С. 6-15, 2018)
  Досліджується процес перебудови пенітенціарної системи Японії, успадкованої від сьогунату. Трансформація відбувалася під знаком рецепції передових європейських систем, але завжди зі збереженням власної самобутності ...

View more