KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 34

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 34

 

Recent Submissions

 • Герус, М. М.; Herus, M. M. (Прикарпатський юридичний вісник. – 2018. – Вип. 4 (25), т. 1. – С. 7-10, 2018)
  Наукова стаття присвячена дослідженню судової системи, а також особливостей кримінально-процесуальних проваджень у кримінальних справах в УРСР у післявоєнний період (1945–1958 роки). У статті досліджено структуру судової ...
 • Мичка, В. І.; Mychka, V. I. (Прикарпатський юридичний вісник. – 2018. – Вип. 1 (22), т. 3. – С. 38-46, 2018)
  Проведено аналіз наукових публікацій, присвячених питанням принципів права, принципам процесуальної діяльності, принципам діяльності прокуратури, принципам кримінального процесу. Охарактеризовано закони про прокуратуру ...
 • Панкратова, В. О.; Pankratova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4775-565X (Прикарпатський юридичний вісник. – 2019. – Вип. 4 (29), т. 1. – С. 43-47, 2019)
  У статті аналізуються така вимога до нормативно-правового акта, як точність. Стверджується, що визначеність права покликана забезпечувати ефективність правового регулювання й гарантувати єдиний для всіх, стійкий правопорядок. ...
 • ; ; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4003-1974 (Прикарпатський юридичний вісник. – 2018. – Вип. 1 (22), т. 2. – С. 3-15, 2018)
  У статті розглянуті погляди на юридичну відповідальність держави, вміщені в наукових працях представників юридичного позитивізму ХІХ – першої половини ХХ ст. Були опрацьовані види юридичної відповідальності держави, ...
 • ; ; (Прикарпатський юридичний вісник. – 2019. – Вип. 3 (28), т. 1. – С. 3-9, 2019)
  У статті подається класифікаційна характеристика юридичної відповідальності держави. Наголошено, що види юридичної відповідальності держави, з одного боку, відображають загальнотеоретичні підходи до класифікації видів ...
 • Кириченко, В. Є.; Kyrychenko, V. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5497-907X (Вісник Пенітенціарної асоціації України. - 2020. - № 3 (13). - С. 5-12, 2020)
  Досліджується проблема міфологізації видатної пам’ятки права – Magna Carta. Відзначаються особливості у сприйнятті цього документа в англосаксонській та континентальній традиції.
 • Безуса, Ю. О.; Bezusa, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0494-6525 (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2020. – Вип. 1. – С. 3-8, 2020)
  У статті досліджуються особливості нормативно-правового забезпечення систематизації підзаконних нормативно-правових актів, що видаються Кабінетом Міністром України. Наголошується, що саме за умов правової держави, де ...
 • Чирвa, В. В.; Chyrva, V. V. (Право, суспільство, держава: актуальні проблеми сучасності : Всеукр. заоч. наук.-практ. конф. студентів старших курсів правн. вишів та ф-тів (м. Харків, 21 груд. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 178-181, 2020)
  Уточнено правове визначення поняття сталого розвитку, основні його цілі та їх реалізація. Розглянуто динаміку розвитку законодавства щодо цієї проблеми.
 • Шпенов, Д. Ю.; Shpenov, D. Yu. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2015. – Ianuarie. – P. 141–144, 2015)
  Определены особенности юридической ответственности судей, сформулировано понятие юридической ответственности судей в ретроспективном и перспективном значениях. The features of the legal responsibility of judges are ...
 • Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418; Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 54-57, 2020)
  Проведено порівняльний аналіз революційних подій в Україні в 2004 р. та масових виступів в Білорусі в 2020 р. Визначено їх схожість та відмінність
 • Коваленко, А. О.; Kovalenko, A. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4395-9273 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 127-128, 2020)
  Здійснено огляд різних видів правомірної та неправомірної поведінки людей. Розглянуто «покарання» лише за приватні правопорушення, які стосувалися приватних осіб. З`ясовано, що жорстокі та несправедливі покарання в античні ...
 • Слинько, Д. В.; Slynko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X (Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 лист. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 33-36, 2020)
  Висвітлено процесуалізація права на теренах України у середині XVII-кінці XVIII століття, яка характеризується завершенням становлення української національної правової системи та першими спробами кодифікації права.
 • Бортникова, А. Г.; Bortnikova, A. H.; Бортнікова, А. Г. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2015. – № 11/3 (Noiembrie). – P. 32-36, 2015)
  Проведено теоретическое исследование возможности внедрения процедуры медиации во взаимоотношения государства с гражданским обществом. Обосновано положение о том, что государство и гражданское общество являются равноправными ...
 • Ільницький, М. С.; Ilnytskyi, M. S. (Jurnalul juridic national: teorie şi practică = Национальный юридический журнал: теория и практика. - 2018. - № 3, Т. 1 (Iunie). - С. 21-24, 2018)
  У статті аргументовано необхідність того, щоб виборче законодавство України нині має вирішити такі важливі питання, як підвищення ефективності виборчого процесу; сприяння утвердженню партій у суспільстві й піднесенню їх ...
 • Садикова, Я. М.; Sadykova, Y. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2841-8324; ResearcherID: D-1543-2018; Бондарєв, В. В.; Bondariev, V. V. (Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - 2020. - № 1. - С. 15-20, 2020)
  Міграція та висока мобільність є характеристиками сучасного світу. Міграція (будь-якого типу) безпосередньо впливає на правосвідомість учасників міграційних процесів. Натепер немає єдиного стандарту ...
 • Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Актуальные вопросы современной науки : материалы междунар. науч.-практ. онлайн-конф. (г. Караганда, 24 окт. 2020 г.). — Караганда, 2020. - С. 33-35, 2020)
  Наведено підходи ряду дослідників стосовно поділу правових стимулів на позитивні і негативні. Проводиться порівняння між правовими обмеженнями і стимулами у праві. Наводяться критерії, що відокремлюють правові стимули від ...
 • Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 1. - С. 7-14, 2020)
  У статті проаналізовано творчий доробок історика права ХІХ ст. щодо основних аспектів історії держави та права Київської Русі Миколи Івановича Хлєбнікова, який у своїх працях розглянув великий пласт наукових проблем цієї ...
 • Пампура, М. В.; Pampura, M. V. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2016. – № 7/2 (Iulie). – P. 96-100, 2016)
  Определены основные элементы глобализации как разновидности трансформационного процесса, дан анализ их специфики и взаимосвязи с политико-правовой действительностью современной Украины. Автор делает вывод, что нынешняя ...
 • Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497; Невзоров, І. Л.; Nevzorov, I. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2021-7886 (Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 30–31 жовт. 2020 р.). – Запоріжжя : ЗНУ, 2020. – С. 20 - 22., 2020)
  У роботі акцентується увага на тому, що правові стимули є одним із засобів упорядкування суспільних відносин на засадах права. Вони дозволяють здійснювати вплив на волю та свідомість особи, спонукають її до ...
 • Синчук, В. Л.; Synchuk, V. L. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2014. – № 12/2 (Decembrie). – P. 122-126, 2014)
  В процессе организации контроля за деятельностью органов прокуратуры и их сотрудников важное значение имеет обоснованное определение структуры и численности субъектов контроля, объема их полномочий, распределение их ...

View more