KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 34

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 34

 

Recent Submissions

 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321 (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2017. - № 6, т. 3. - С. 3-5, 2017)
  Розглянуто ідейні витоки конфлікту більшовизму та української землеробської культури, цивілізаційно-правові засади якої суперечили класовому підходу. Відзначено, що українське селянство виявилося не готовим комплексно ...
 • Кузьменко, О. В.; Kuzmenko, O. V.; Лисенко, А. М.; Lysenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0780-2148; Григоренко, Я. О.; Hryhorenko, Ya. O. (Юридичний бюлетень. – 2021. – Вип. 18. – С. 38-43, 2021)
  Проаналізовано основні доктринальні підходи до розуміння функцій сучасної держави, а також чинників, які впливають на їхню трансформацію. Вказано на важливість проблематики функцій держави, що викликає потребу її подальшого ...
 • Пайда, Ю. Ю.; Paida, Yu. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6424-6419 (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2018. – № 4. - С.33-40, 2018)
  Здійснено аналіз процесу становлення понять і уявлень про свободу світогляду у конкретні історичні етапи її виникнення і становлення. Першим етапом є світогляд часів родоплемінних відносин. У подальшому приділено увагу ...
 • Осадчий, Ю. Г.; Osadchyi, Yu. H. (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 4. - С. 69-74, 2020)
  Проаналізовано причини ліквідації Запорозької Січі у всьому їх різноманітті та взаємозвʼязку. Показано динаміку визрівання цих причин протягом існування останнього запорозького Коша (1744 – 1775 рр.). Зроблено висновок, ...
 • Шевченко, Д. А.; Shevchenko, D. A. (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2020. – Вип. 48. – С. 105-107, 2020)
  Досліджено понятійно-категоріальний апарат інституту майнових відносин подружжя (на матеріалах українських губерній у складі Російської імперії у другій половині XIX – початку XX століття). Зауважено, що цілий ряд понять, ...
 • Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974 (Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та перспективи його поліпшення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 4 черв. 2021 р.). - Xарків : ХНУВС, 2021. - С. 16-19, 2021)
  Проаналізовано сутність і особливості діяльності соціальної держави, які розкриваються через визначення її цілей та завдань, абсолютна більшість із яких реалізуються інститутом соціальної відповідальності держави та громадянина.
 • Литвинов, О. М; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Вісник Луганського держаного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2018. – Вип. 2 (82). – С. 37-47, 2018)
  Питання термінології в процесі дослідження права як феномену культури проаналізовано у взаємозв’язку з методологічними проблемами формування та здійснення культурологічного підходу у філософії права. Розглянуто ...
 • Шишка, Н. В.; Shishka, N. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3396-4530 (Юридичний науковий електронний журнал. - 2021. - № 3. - С. 143-145, 2021)
  Стаття присвячена дослідженню правових передумов запровадження штучного інтелекту під час здійснення правосуддя в Україні. Запровадження штучного інтелекту в судову систему України в умовах цифровізації та збільшення ...
 • Субота, С. І.; Subota, S. I. (Юридичний науковий електронний журнал. - 2021. - № 3. - С. 41-44, 2021)
  У статті доведено, що демократична держава за своєю суттю є певним типом суспільної самоорганізації. Існує множина ознак демократичного режиму, яка являє собою його певну змістовну сутнісну «серцевину». До числа зазначених ...
 • Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Нове українське право. - 2021. - Вип. 3. - С. 194-197, 2021)
  У статті проводиться аналіз сучасних підходів до розуміння мови права. Зазначається, що всі наявні юридичні поняття і юридичні процеси можуть бути доступними для усвідомлення лише за допомогою мови. Саме тому юридична мова ...
 • Луконцева, Ю. О.; Lukonceva, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5649-819X (Форум права. – 2021. – № 2 (67). – С. 78-85, 2021)
  Дослідження правових систем світу у сучасних історичних умовах вимагає удосконалення їх класифікації. Це пов’язано з впливом глобалізації на право, внаслідок чого на правовій карті світу з’являються правові системи, які ...
 • Загуменна, Ю. О.; Zagumenna, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363 (Право і безпека. - 2021. - № 1 (80). - С. 21-27, 2021)
  Здійснено комплексне теоретико-правове дослідження трансформації уявлень про природу реформування національної безпеки у вітчизняній юриспруденції. Комплексно розглянуто теоретико-методологічну основу і пріоритетні напрямки ...
 • Загуменна, Ю. О.; Zagumenna, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363 (Проблеми нормотворення, реалізації та тлумачення норм права у світлі загальновизнаного принципу верховенства права: тези доп. та повідом. учасників ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 3-4 жовт. 2019 р.). - Харків: Право, 2019. - С. 134-137, 2019)
  Визначено концептуальні проблеми модернізації правового регулювання пізаконної нормотворчості.
 • Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151 (Актуальні питання діяльності суб’єктів господарювання в умовах пандемії COVID-19 : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 лют. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 150-153, 2021)
  Незважаючи на активну діяльність законодавця у напряму встановлення нормативних засад запобігання та протидії корупції, чинне законодавство у цій сфері потребує удосконалення. Зокрема, необхідно в Законі України «Про ...
 • Невзоров, І. Л.; Nevzorov, I. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2021-7886 (Юридичний бюлетень. – 2020. – Вип. 16. – С. 54-61, 2020)
  Актуальність статті полягає в тому, що під час докорінних перетворень соціального порядку, сформованого на певний момент часу, в юриспруденції країн континентальної системи права практично завжди виникав інтерес, по-перше, ...
 • Kachynska, M. O.; Качинська, М. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7319-4470 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 14-15, 2021)
  Стаття присвячена правовому регулюванню захисту прав жінок та чоловіків в Україні. Автор надає визначення цього терміна.
 • Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 20-21 трав. 2021 р.). – Суми : СумДУ, 2021. – С. 15-18, 2021)
  У дослідженні акцентується увага на тому, що юридична термінологія як мовно-знакова система створюється впродовж усієї історії державно-правового розвитку людства й відображає різноманітні способи осмислення правових явищ. ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 79-81, 2021)
  Розглянуто спеціалізовані поліцейські органи та їх організаційні форми, які почали створюватися в середині XVIII століття у Харкові та інших районах Слобідської України.
 • Клочко, А. М.; Klochko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6898-964X (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 50-53, 2021)
  Виокремлено функціональні моделі прокуратури, які залежать від соціальних і правових умов розвитку суспільства і держави, а також від місця прокуратури, яке вона посідає в системі державних органів.
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018 (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 44-47, 2021)
  Констатовано, що, незважаючи на визнання на науково-теоретичному рівні важливості реабілітації, на рівні правозастосовної практики її інститут не набув масового поширення в минулі епохи. Розглянуто намагання правників ...

View more