KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 34

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 34

 

Recent Submissions

 • Загуменна, Ю. О.; Zagumenna, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363; Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Право і безпека. - 2020. - № 77(2). - С. 106-117, 2020)
  Досліджено актуальні теоретико-методологічні, нормативно-правові та практичні аспекти діяльності органів місцевого самоврядування в Україні; розглянуто історичні закономірності його формування та розвитку (1991–2019 роки). ...
 • Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151 (Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення : зб. наук. пр. за матеріалами ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 9–10 квіт. 2020 р.). – Харків : Право, 2020. – С.379-382, 2020)
  Підкреслено важливість нормативно-правового забезпечення організації та діяльності органів прокуратури України.
 • Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 2 (89). - С. 250-257, 2020)
  Досліджено та визначено роль і місце вищих спеціалізованих судів у системі судоустрою України. Вивчено такі основні категорії, як «система судоустрою України», «судоустрій», «судова система», «судова влада». Установлено ...
 • Слинько, Д. В.; Slynko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X; Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 2 (89). – С. 36-43, 2020)
  Проведено теоретичне дослідження розвитку уявлень у правничій науці щодо принципів юридичного процесу. Здійснено аналіз юридичної літератури та відповідного нормативно-правового матеріалу. Виокремлено такі принципи стадій ...
 • Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418; Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 2 (89). – С. 26-35, 2020)
  Проведено порівняльний аналіз українсько-російських взаємовідносин доби Української Центральної Ради та сучасного періоду. Показано характер та ідеологічне підґрунтя стійких тенденцій у політиці Росії стосовно України. ...
 • Галкін, Д. В.; Halkin, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7247-1037; Галкіна, О. М.; Halkina, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9095-9463 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 2 (89). – С. 15-25, 2020)
  Досліджено нормативно-правове забезпечення, організацію та діяльність чергових частин міліції Радянської України в 1969-1991 роках. Проаналізовано різноманітні форми, методи та напрями діяльності чергових частин міліції в ...
 • Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (Публічне управління у забезпеченні сталого розвитку країни : зб. тез наук.-практ. конф. за міжнар. участю (в межах Третьої щорічної науково-освітньої виставки "Публічне управління XXI”, приуроченої до Всесвітнього дня науки), м. Харків, 24 листоп. 2016 р. - Харків: Магістр, 2016)
  Проаналізовано принцип верховенства права, проблема становлення правової державності та громадянського суспільства України у порівнянні з досвідом країн Європи.
 • Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Юридичні науки: проблеми та перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 26-27 черв. 2020 р.). - Запоріжжя, 2020. – С. 26-29, 2020)
  У науковому дослідженні зазначається, що вже досить тривалий час незмінно обстоюється теза про відмінність між категоріями "права людини" та "свободи людини". Проводиться аналіз підходів ряду дослідників стосовно співвідношення ...
 • Гільбурт, А. М.; Hilburt, A. M. (Порівняльно-аналітичне право. - 2018. - № 6. - С. 26-30, 2018)
  У статті розглянуто симбіотичний характер взаємодії політичної та правової систем суспільства, за якого обидві системи зберігають свою відносну самостійність і самоцінність. Обґрунтовується думка, що взаємодія між цими ...
 • Головко, О. М.; Holovko, O. M.; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Право. - 2019. - Вип. 27. - С. 25-32, 2019)
  Проаналізовано творчий доробок професора Київського університету Василя Григоровича Демченка, який був одним з найкваліфікованіших фахівців з історії права, які досліджували добу Київської Русі. У своєму дослідженні ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Держава і злочинність. Нові виклики в епоху постмодерну : зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті віце-президента Кримінологічної асоціації України, професора О. М. Литвака (м. Харків, 23 квіт. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінол. асоц. України. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 10-11, 2020)
  Наголошено, що чим глибше проникають ідеї постмодернізму, поряд з їх позитивним впливом на розвиток нашого суспільства, тим більше існує небезпека руйнації моральних та нормативних правил, за якими живе це суспільство. І ...
 • Шпенов, Д. Ю.; Shpenov, D. Yu. (Європейські перспективи. – 2014. – № 9. – С. 64-69, 2014)
  В статті визначено поняття категорії адміністративної посади суддів в Україні; проаналізовано етапи процедури призначення суддів Верховного Суду України на адміністративні посади; виявлено основні недоліки законодавчого ...
 • Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Становлення громадянського суспільства в Україні : матеріали міжнародної науково-практичної конференції(м. Дніпро, 1-2 травня 2020 р.). - Дніпро : ГО «Правовий світ», 2020. - С. 34-36., 2020)
  У науковому дослідженні акцентується увага на неоднозначності підходів до поділу прав людини на «основні» та «неосновні». Зазначається, що, з одного боку, в Україні сформувалася певна система поділу прав ...
 • Шпенов, Д. Ю.; Shpenov, D. Yu. (Європейські перспективи. – 2014. – № 8. – С. 85-89, 2014)
  У статті визначено групи та види кваліфікаційно-правових вимог до кандидатів на посаду судді суду загальної юрисдикції в Україні; охарактеризовано кваліфікаційно-правові вимоги до кандидата на посаду судді, визначені в ...
 • Синчук, В. Л.; Synchuk, V. L. (Європейські перспективи. – 2014. – № 8. – С. 70-76, 2014)
  У статті досліджено сутність організаційних засад контролю за діяльністю органів прокуратури. Охарактеризовано елементи організаційного забезпечення контролю за діяльністю органів прокуратури, визначено основні проблеми ...
 • Авдєєнко, Є. В.; Avdieienko, Ye. V. (Європейські перспективи. – 2014. – № 7. – С. 121-127, 2014)
  Охарактеризовано основні моделі судових систем світу. Визначено особливості побудови судових систем Франції, Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації. Досліджено особливості організації діяльності судів у різних ...
 • Джафарова, М. В.; Dzhafarova, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6203-0027; Шевчук, Т. А.; Shevchuk, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0162-7011; Калиновська, Я. О.; Kalynovska, Ya. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7437-1993; Стащак, А. Ю.; Stashchak, A. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2854-4520 (Financial and credit activity-problems of theory and practice. – 2019. – Vol. 30, Issue 30. – P. 78-84, 2019)
  Зазначено, що анексія Автономної Республіки Крим і проведення операції Об’єднаних сил через воєнне втручання на Донбасі Російською Федерацією завдали потужного удару по економічній безпеці ...
 • Слинько, Д. В.; Slynko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X (Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : Право. – 2012. – № 1000, Вип. 11. – С. 28-31, 2012)
  Статтю присвячено проблемам теорії юридичного процесу, дослідженню стадій логічної послідовності в процесуальній діяльності органів внутрішніх справ. На підставі теоретичного аналізу юридичної літератури, нормативно-правового ...
 • Волкова, І.; Volkova, I. (Підприємництво, господарство і право. - 2018. - № 1. - С. 114-118, 2018)
  Стаття присвячена дослідженню класифікації юридичних фактів-станів та їх окремих видів. Здійснено системний аналіз підходів до класифікації юридичних фактів-станів на основі узагальнення теоретичних досліджень та приписів ...
 • Петренко, С. В.; Petrenko, S. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 201-205, 2002)
  Розглянуто судові системи Франції та Німеччини. Проаналізована їх роль у формуванні права. Наведено висновок, що судова практика не має такого значення в якості джерела права, як закон, але, разом з тим, у ряді випадків ...

View more