KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 34

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 34

 

Recent Submissions

 • Загуменна, Ю. О.; Zagumenna, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363 (Право і безпека. – 2022. – № 1 (84). – С. 133-142, 2022)
  Наведено ґрунтовне теоретико-правове дослідження ключових особливостей загальнофілософського та спеціально-правового розуміння і тлумачення проблем безпеки людини, суспільства та держави в докласичній політико-правовій ...
 • Расторгуєва, Н. О.; Rastorhuieva, N. O.; Загуменна, Ю. О.; Zagumenna, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363 (Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2019 р.). – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 130-132, 2019)
  Розглянуто явище діджиталізаціі суспільства. Зазначено, що епоха цифрових технологій невпинно входить в життя громадян XXI століття. По-перше, це чіткий тренд неухильного і безперешкодного розвитку технологій та розширення ...
 • Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Верховенство права: доктрина і практика в умовах сучасних світових викликів: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 25 лют. 2022 р.). - Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2022. - С. 204-206, 2022)
  Досліджено особливості мови права як елементу законодавчої техніки. Зауважено, що забезпечення повноти, чіткості та ясності правового регулювання є метою професіоналізації законотворчої мови. Наголошено на тому, що ...
 • Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Право і безпека. – 2022. – № 1 (84). – С. 73-80, 2022)
  Статтю присвячено дослідженню особливостей концептуалізації юридичної термінології. Наголошено, що правові поняття є життєво важливими для належного функціонування правових інститутів. Зазначено , що більшість правових ...
 • Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729; Слинько, Д. В.; Slynko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X (Право і безпека. – 2022. – № 1 (84). – С. 39-46, 2022)
  Корупція є негативним, динамічним, об’єктивно існуючим, соціальним явищем. Основні ознаки корупції: 1) вчиняється спеціальним суб’єктом права; 2) вчиняється у межах службових повноважень чи пов’язаних із ними можливостей; ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010 (Право і безпека. – 2022. – № 1 (84). – С. 29-38, 2022)
  Досліджено правову природу санкцій, що накладаються Радою Безпеки ООН та окремими державами для протидії порушенням норм міжнародного законодавства. Здійснено порівняльно-правовий аналіз санкційної політики Сполучених ...
 • Холдоєнко, А. В.; Kholdoienko, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0075-4702 (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.). - Харків, 2022. - С. 275-277, 2022)
  Досліджуються різні дефініції поняття «інформація». Відзначається, що на даний момент в інформаційному законодавстві мають місце численні визначення фундаментального елементу інформаційного права - «інформація», що неузгоджені ...
 • Корнієць, П. Ю.; Korniiets, P. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 4 (95). – С. 135-145, 2021)
  На підставі аналізу положень нормативно-правових актів, які визначають сферу компетенції органів прокуратури, зокрема їх завдання та функції, зроблено висновок, що органи прокуратури залежно від змісту поставлених перед ...
 • Наджафлі, Е. М.; Nadzhafli, E. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 4 (95). – С. 43-64, 2021)
  Метою статті є теоретико-правове висвітлення ключових параметрів мeтoдoлoгiчнoгo iнструмeнтарiю в науковому пізнанні дигіталізації державної влади, що запропоновано здійснювати на основі синтезу здобутків загальнотеоретичної ...
 • Шульга, А.М.; Shulga, A.M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665 (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.). - Харків, 2022. - С. 133 - 135, 2022)
  Зазначається, що сучасний стан розвитку життєдіяльності суспільства закономірно припускає необхідність появи в понятійному апараті юридичної науки і такого загальногалузевого поняття як «дистанційна дія». Розуміння природи ...
 • Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 181-187, 2021)
  Досліджено сутність діяльності прокурора як суб’єкта забезпечення прав людини в Україні. Наголошено на особливостях проведення реформи прокуратури та визначено її зв’язок із діяльністю прокурора як суб’єкта забезпечення ...
 • Сокуренко, В.В.; Sokurenko, V.V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 162-169, 2021)
  Розглянуто історичний аспект формування та становлення презумпції правоти поліцейських як складового елементу кваліфікаційного імунітету, а також її зміст, що полягає у визнанні діянь поліцейських правомірними, якщо ...
 • Свистун, Я. В.; Svystun, Ya. V.; Загуменна, Ю. О.; Zagumenna, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363 (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 89-91, 2022)
  Зазначено, що фінансова безпека є взаємоузгодженим компонентом національної безпеки, який впливає на усі сфери суспільного життя й здатний протистояти зовнішнім та внутрішнім загрозам і забезпечувати в процесі функціонування ...
 • Осадчий, Ю. Г.; Osadchyi, Yu. H.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5133-5092 (Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.). - Харків : ХНУВС, 2020.- С. 385-387., 2020)
  Зазначено, що аргументів «за» і «проти» правомірності анафеми Мазепи достатньо. Неоднозначність існуючих нині оцінок і тлумачень анафеми пояснюється багатьма суперечливими обставинами того часу, коли вона виносилася. Тоді ...
 • Красицька, Л. В.; Krasytska, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9187-4445 (Нове українське право. – 2021. – Вип. 5. – С. 88-93, 2021)
  У статті проаналізовано проблемні питання інтеграції академічної й університетської правової науки з позиції науково-педагогічного працівника закладу вищої освіти. Визначено, що інтеграція академічної й університетської ...
 • Загуменна, Ю. О.; Zagumenna, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363 (Нове українське право. – 2022. – Вип. 1. – С. 94-102, 2022)
  Досліджено теоретичні та практичні аспекти проблеми розуміння публічної безпеки в політико-правовій думці Античної Греції Елліністичної доби. Доведено, що античним політико-правовим ученням, які осимслювали публічну ...
 • Zozulia, O. I.; Зозуля, О. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622; Zozulia, I. V.; Зозуля, І. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012; Brusakova, O. V.; Брусакова, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020; Kholod, Yu. A.; Холод, Ю. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1264-7656; Berezhna, Ye. V.; Бережна, Є. В. (International Journal of Computer Science and Network Security. - 2021. - Vol. 21, № 12 (December). - P. 264-268, 2021)
  В умовах глобалізації інформаційних процесів, поширення інформаційних воєн та тероризму виникають нові загрози національним інтересам в інформаційній сфері, що актуалізує забезпечення інформаційного суверенітету сучасних ...
 • Sapeiko, L. V.; Сапейко, Л. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6911-8283 (Підприємництво, господарство і право. – 2021. – № 12. – С. 23-28, 2021)
  Метою статті є дослідження особливостей провадження у справах про надання дозволу на примусове виконання рішень арбітражу у цивільних справах та пошук шляхів удосконалення чинного цивільного процесуального законодавства.
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Європейські перспективи. - 2018. - № 2. – С. 5-10, 2018)
  Розглянуто основні аспекти досліджень дореволюційних вчених- істориків права щодо спадкового права доби Давньої Русі, розробка ними питання про історичні передумови та еволюцію спадкового права на Русі. The article deals ...
 • Галушко, В. О.; Halushko, V. O. (Юридична наука. - 2020. - № 4(106), т. 2. - С. 67-73, 2020)
  Проаналізовано специфіку механізму правового регулювання службових розслідувань в органах прокуратури та визначено особливості його структури. Наголошено, що статус та призначення службових розслідувань в органах прокуратури, ...

View more