KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 34

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 34

 

Recent Submissions

 • Кириченко, В. Є.; Kyrychenko, V. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5497-907X (Вісник Пенітенціарної асоціації України. - 2021. - № 2 (16). - С. 92-110, 2021)
  Розглянуто процес виникнення та становлення філософії права в умовах зміни наукових парадигм світосприйняття. У контексті якісної еволюції пізнання простежено звернення до більш абстрактного, аніж предметний рівень ...
 • Гуртова, К. М.; Hurtova, K. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7788-5132; Бабич, Д. В.; Babych, D. V. (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 112-113, 2021)
  Проаналізовано різні історичні епохи. Констатовано, що корупція виникає одночасно з зародженням людської цивілізації і жодна із соціально-політичних і економічних систем не має повного імунітету небезпечного явища – ...
 • Галкіна, О. М.; Halkina, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9095-9463 (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 91-93, 2021)
  Розглянуто історичний аспект боротьби з корупцією за радянських часів, яка мала кілька цікавих і характерних на той час ознак. Наголошено, що антикорупційна політика, що проводиться радянським урядом, не могла протистояти ...
 • Галкін, Д. В.; Halkin, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7247-1037 (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 77-78, 2021)
  Проаналізовано епоху правління Миколи I, яку називають початком послідовної боротьби з корупцією. Але незважаючи на видання законів та вдосконалення законодавства загалом, рівень корупції в епоху правління Миколи I лише ...
 • Загуменна, Ю. О.; Zagumenna, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363 (Правовий часопис Донбасу. – 2021. – № 3 (76). – С. 9-18, 2021)
  Досліджено світоглядно-понятійні та науково-теоретичні аспекти безпекової проблематики в Стародавньому світі. Проведено аналіз проблем генези та еволюції безпекової проблематики в історії політико-правової думки. Зазначено, ...
 • Вінніков, С. В.; Vinnikov, S. V. (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2021. - Вип. 4. – С. 212-216, 2021)
  Запропоновано авторське бачення щодо напрямів удосконалення організаційно-правових засад стимулювання праці суддів, реалізація яких в умовах подальшого реформування судової системи України має позитивно вплинути на ...
 • Панкратова, В. О.; Pankratova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4775-565X (Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Сер.: Юридичні науки. - 2020. - Т. 31 (70), ч. 1, № 2. - С. 25-30, 2020)
  Надано характеристику доступності й однозначності як вимог до нормативно-правового акта, визначено їх особливості. Зазначено, що доступність – це сукупність ідей, цінностей і уявлень про законодавство, які зумовлені ...
 • Мирний, Д. В.; Myrnyi, D. V. (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2021. - Вип. 2. – С. 7-11, 2021)
  Досліджено науково-методологічні концепції та підходи до визначення поняття «державне управління» у системі політичних та правових учень. Зазначено, що цікавий і вкрай неоднозначний, як за формами, так і за змістом, процес ...
 • Безуса, Ю. О.; Bezusa, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0494-6525 (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2017. - № 6, т. 4. - С. 11-15, 2017)
  Досліджено особливості законодавства пострадянських країн стосовно систематизації нормативно правових актів. Зазначено, що в Україні недостатньо врегульовано на законодавчому рівні питання прийняття і систематизації ...
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321 (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2017. - № 6, т. 3. - С. 3-5, 2017)
  Розглянуто ідейні витоки конфлікту більшовизму та української землеробської культури, цивілізаційно-правові засади якої суперечили класовому підходу. Відзначено, що українське селянство виявилося не готовим комплексно ...
 • Кузьменко, О. В.; Kuzmenko, O. V.; Лисенко, А. М.; Lysenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0780-2148; Григоренко, Я. О.; Hryhorenko, Ya. O. (Юридичний бюлетень. – 2021. – Вип. 18. – С. 38-43, 2021)
  Проаналізовано основні доктринальні підходи до розуміння функцій сучасної держави, а також чинників, які впливають на їхню трансформацію. Вказано на важливість проблематики функцій держави, що викликає потребу її подальшого ...
 • Пайда, Ю. Ю.; Paida, Yu. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6424-6419 (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2018. – № 4. - С.33-40, 2018)
  Здійснено аналіз процесу становлення понять і уявлень про свободу світогляду у конкретні історичні етапи її виникнення і становлення. Першим етапом є світогляд часів родоплемінних відносин. У подальшому приділено увагу ...
 • Осадчий, Ю. Г.; Osadchyi, Yu. H. (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 4. - С. 69-74, 2020)
  Проаналізовано причини ліквідації Запорозької Січі у всьому їх різноманітті та взаємозвʼязку. Показано динаміку визрівання цих причин протягом існування останнього запорозького Коша (1744 – 1775 рр.). Зроблено висновок, ...
 • Шевченко, Д. А.; Shevchenko, D. A. (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2020. – Вип. 48. – С. 105-107, 2020)
  Досліджено понятійно-категоріальний апарат інституту майнових відносин подружжя (на матеріалах українських губерній у складі Російської імперії у другій половині XIX – початку XX століття). Зауважено, що цілий ряд понять, ...
 • Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974 (Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та перспективи його поліпшення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 4 черв. 2021 р.). - Xарків : ХНУВС, 2021. - С. 16-19, 2021)
  Проаналізовано сутність і особливості діяльності соціальної держави, які розкриваються через визначення її цілей та завдань, абсолютна більшість із яких реалізуються інститутом соціальної відповідальності держави та громадянина.
 • Литвинов, О. М; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Вісник Луганського держаного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2018. – Вип. 2 (82). – С. 37-47, 2018)
  Питання термінології в процесі дослідження права як феномену культури проаналізовано у взаємозв’язку з методологічними проблемами формування та здійснення культурологічного підходу у філософії права. Розглянуто ...
 • Шишка, Н. В.; Shishka, N. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3396-4530 (Юридичний науковий електронний журнал. - 2021. - № 3. - С. 143-145, 2021)
  Стаття присвячена дослідженню правових передумов запровадження штучного інтелекту під час здійснення правосуддя в Україні. Запровадження штучного інтелекту в судову систему України в умовах цифровізації та збільшення ...
 • Субота, С. І.; Subota, S. I. (Юридичний науковий електронний журнал. - 2021. - № 3. - С. 41-44, 2021)
  У статті доведено, що демократична держава за своєю суттю є певним типом суспільної самоорганізації. Існує множина ознак демократичного режиму, яка являє собою його певну змістовну сутнісну «серцевину». До числа зазначених ...
 • Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Нове українське право. - 2021. - Вип. 3. - С. 194-197, 2021)
  У статті проводиться аналіз сучасних підходів до розуміння мови права. Зазначається, що всі наявні юридичні поняття і юридичні процеси можуть бути доступними для усвідомлення лише за допомогою мови. Саме тому юридична мова ...
 • Луконцева, Ю. О.; Lukonceva, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5649-819X (Форум права. – 2021. – № 2 (67). – С. 78-85, 2021)
  Дослідження правових систем світу у сучасних історичних умовах вимагає удосконалення їх класифікації. Це пов’язано з впливом глобалізації на право, внаслідок чого на правовій карті світу з’являються правові системи, які ...

View more