KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 34

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 34

 

Recent Submissions

 • Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Становлення громадянського суспільства в Україні : матеріали міжнародної науково-практичної конференції(м. Дніпро, 1-2 травня 2020 р.). - Дніпро : ГО «Правовий світ», 2020. - С. 34-36., 2020)
  У науковому дослідженні акцентується увага на неоднозначності підходів до поділу прав людини на «основні» та «неосновні». Зазначається, що, з одного боку, в Україні сформувалася певна система поділу прав ...
 • Шпенов, Д. Ю.; Shpenov, D. Yu. (Європейські перспективи. – 2014. – № 8. – С. 85-89, 2014)
  У статті визначено групи та види кваліфікаційно-правових вимог до кандидатів на посаду судді суду загальної юрисдикції в Україні; охарактеризовано кваліфікаційно-правові вимоги до кандидата на посаду судді, визначені в ...
 • Синчук, В. Л.; Synchuk, V. L. (Європейські перспективи. – 2014. – № 8. – С. 70-76, 2014)
  У статті досліджено сутність організаційних засад контролю за діяльністю органів прокуратури. Охарактеризовано елементи організаційного забезпечення контролю за діяльністю органів прокуратури, визначено основні проблеми ...
 • Авдєєнко, Є. В.; Avdieienko, Ye. V. (Європейські перспективи. – 2014. – № 7. – С. 121-127, 2014)
  Охарактеризовано основні моделі судових систем світу. Визначено особливості побудови судових систем Франції, Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації. Досліджено особливості організації діяльності судів у різних ...
 • Джафарова, М. В.; Dzhafarova, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6203-0027; Шевчук, Т. А.; Shevchuk, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0162-7011; Калиновська, Я. О.; Kalynovska, Ya. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7437-1993; Стащак, А. Ю.; Stashchak, A. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2854-4520 (Financial and credit activity-problems of theory and practice. – 2019. – Vol. 30, Issue 30. – P. 78-84, 2019)
  Зазначено, що анексія Автономної Республіки Крим і проведення операції Об’єднаних сил через воєнне втручання на Донбасі Російською Федерацією завдали потужного удару по економічній безпеці ...
 • Слинько, Д. В.; Slynko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X (Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : Право. – 2012. – № 1000, Вип. 11. – С. 28-31, 2012)
  Статтю присвячено проблемам теорії юридичного процесу, дослідженню стадій логічної послідовності в процесуальній діяльності органів внутрішніх справ. На підставі теоретичного аналізу юридичної літератури, нормативно-правового ...
 • Волкова, І.; Volkova, I. (Підприємництво, господарство і право. - 2018. - № 1. - С. 114-118, 2018)
  Стаття присвячена дослідженню класифікації юридичних фактів-станів та їх окремих видів. Здійснено системний аналіз підходів до класифікації юридичних фактів-станів на основі узагальнення теоретичних досліджень та приписів ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178; Марцеляк, О. В.; Martseliak, O. V. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - 2020. - Вип. 60. - С. 9-14., 2020)
  Доктрини сучасного конституційного права ґрунтуються на ідеях та наукових розробках попередніх поколінь ...
 • Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729; Слинько, Д. В.; Slynko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. –2019. – № 3. – С. 3-7, 2019)
  У статті доведено, що одним із чинників, який є перепоною на шляху досягнення мети правозастосовного процесу є помилка, яку допускає суб’єкт правозастосування під час здійснення правозастосовних дій або правозастосовна ...
 • Корнієнко, В. В.; Korniienko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7338-0794 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 28-33, 2011)
  У процесі дослідження категорій «дозвіл» і «заборона» увагу акцентовано на пошуку належного балансу між кількісними їх показниками у діючому праві, а також на необхідності постійного підтримання такого балансу.
 • Шульга, А.М.; Shulga, A.M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4 (55). – С. 88-95, 2011)
  Висвітлено прикладне значення складу правомірної поведінки особистості шляхом конкретизації змісту такого його структурного елементу, як суб’єктивна сторона, орієнтуючись насамперед на відповідну термінологію чинного ...
 • Чалий, Ю. І.; Chaliy, Y. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3641-0760 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2019. – № 3 (86). – С. 22-31, 2019)
  Критично оцінено спроможність системного тлумачення норм права як самодостатнього методу виявлення кваліфікованого мовчання законодавця. З метою розпізнання дійсного кваліфікованого мовчання законодавця запропоновано ...
 • Конопелько, О. В.; Konopelko, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 57-65, 2012)
  Розглянуто питання про доцільність визнання ідеологічної функції в системі функцій сучасної держави, обґрунтовано її суспільну необхідність та соціальну роль. Наголошено на важливості переосмислення державоцентристського ...
 • Мурза, О. В.; Murza, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 86-92, 2012)
  Сформульовано авторське поняття «функції правових пільг». Виокремлено та проаналізовано основні функції правових пільг.
 • Московець, В. І.; Moskovets, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0216-9470 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 137-143, 2012)
  Уточнено поняття «безпека» та «національна безпека», охарактеризовано види національної безпеки країни. Визначено роль громадськості щодо забезпечення національної безпеки. Сформульовано завдання та повноваження громадськості ...
 • Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Українське військо: сучасність та історична ретроспектива : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 29 лист. 2019 р.). – Київ, 2019. – С. 118-119, 2019)
  Розроблення концептуальних підходів до національної безпеки, а також її інформаційного складника в Україні ускладнюється відсутністю єдиних поглядів у суспільстві на деякі базові цінності, інтереси та цілі. Проблеми ...
 • Сворак, С. Д.; Svorak, S. D. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 1. – С. 73-82, 2012)
  Розглянуто філософсько-правові й державно-політичні концепції та погляди декабристів на трансформацію державного ладу Російської імперії. Запропоновано враховувати розробки декабристів у процесі розбудови народовладних ...
 • Корнієнко, В. В.; Korniienko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7338-0794 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 1. – С. 55-58, 2012)
  Проаналізовано провідні положення лібертарно-юридичної концепції, сформульовано пропозицію щодо доцільності покладення в основу класифікації основних підходів до осмислення права ідеї лібертарно-юридичного мислення стосовно ...
 • Рибалка, Н. О.; Rybalka, N. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 2. – С. 154-159, 2012)
  Визначено основні елементи системи управління органами прокуратури в Україні. На підставі аналізу законодавчих та підзаконних нормативно- правових актів визначено керівний вплив, який здійснюють суб’єкти управління на ...
 • Єфіменко, М. Ю.; Yefimenko, M. Y. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 2. – С. 46-53, 2012)
  Сформульовано визначення «правові засади діяльності адвокатури в Україні». Зроблено висновок про те, що всю сукупність нормативно-правових актів, які регулюють порядок організації і здійснення адвокатської діяльності, умовно ...

View more