KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Земельне право. Екологічне право. Аграрне право (Land Law. Environmental law. Agrarian Law)

Земельне право. Екологічне право. Аграрне право (Land Law. Environmental law. Agrarian Law)

Recent Submissions

 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Альманах міжнародного права. – 2021. – Вип. 26. – С. 57-66, 2021)
  У статті досліджено юридичну природу міжнародної технічної допомоги та її вплив на екологічний правопорядок, надано її нормативне визначення. Проаналізовано діяльність міжнародних організацій та урядів, які здійснюють ...
 • Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410; Панова, І. В.; Panova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4325-5428 (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 61-63, 2021)
  Розглянуто проблему зловживання в земельній сфері, пов’язаних з передачею у власність громадянам земель для ведення особистого селянського господарства.
 • Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 2 (93). – С. 121-132, 2021)
  Досліджено державну політику, законодавство та практику його застосування щодо використання в Україні електрифікованих автомобільних транспортних засобів – електромобілів, які працюють на хімічних джерелах струму. ...
 • Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020 (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2017. - № 6, т. 2. - С. 57-59, 2017)
  Розглянуто сутність правового регулювання екологічної безпеки в Україні на нинішньому етапі розвитку. Проаналізовано сучасне українське законодавство щодо пріоритетних національних інтересів у сфері екологічної безпеки. The ...
 • Кирєєва, І. В.; Kyrieieva, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5447-4314 (Вісник НТУУ "КПІ". Політологія. Соціологія. Право. - 2021. - Вип. 2 (50). - С. 116-120, 2021)
  З’ясовано значення умов припинення права спеціального природокористування в механізмі припинення права природокористування, а також визначено їх поняття та види.
 • Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410; Панова, І. В.; Panova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4325-5428 (Право і безпека. - 2021. - № 1 (80). - С. 117-123, 2021)
  Досліджено законодавство та практику його застосування щодо обчислення розміру шкоди від використання земельних ділянок не за цільовим призначенням. Запропоновано зміни до земельного законодавства щодо методики розрахунку ...
 • Chumak, V. V.; Чумак, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250; Khan, O. O.; Хань, О. О.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9912-1547; Bryhadyr, I. V.; Бригадир, І. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410; Kysylova, K. V.; Кисильова, К. В. (Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. - 2021. - № 1. - P. 186 - 190, 2021)
  Призначення. Визначення міжнародних та національних механізмів охорони надр континентального шельфу України та надання науково обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення правового регулювання їх застосування. Методологія. ...
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Економічна безпека держави в контексті національних інтересів : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 169-171, 2021)
  Зазначено, що нормативне визначення економічної безпеки, надане раніше, застаріло і не відповідає екологічним викликам сьогодення. Прогресивним кроком у цьому напрямі є визначення рівня економічної безпеки за допомогою ...
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Південноукраїнський правничий часопис. – 2020. – № 1. – С. 118-121, 2020)
  У науковій статті досліджені науково-прикладну проблему вдосконалення понятійно-категоріального апарату договору екологічного краудфандингу. Проаналізовано доктринальні підходи до питання, якими необхідно вважати відносини ...
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання : матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 10 груд. 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 136-140, 2020)
  Окреслено проблеми правового регулювання екологічного краудфандингу в Україні.
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Прикарпатський юридичний вісник. – 2019. – Вип. 3 (28), т. 2. – С. 8-12, 2019)
  У статті розглянуто аспекти правової охорони довкілля від забруднення ртуттю, що здійснюється на міжнародному та національному рівнях. Досліджено проблему правового регулювання переробки ртутьвмісних відходів в Україні ...
 • Коломоєць, Я. В.; Kolomoiets, Ya. V. (Право, суспільство, держава: актуальні проблеми сучасності : Всеукр. заоч. наук.-практ. конф. студентів старших курсів правн. вишів та ф-тів (м. Харків, 21 груд. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 70-73, 2020)
  Розглянуті проблемні питання права власника земельної ділянки на користування водами у межах земельної ділянки.
 • Волвенко, К. О.; Volvenko, K. O.; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Об’єднанi наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (к. Київ, 12-13 листоп. 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 24-27, 2020)
  Проаналізовано правова природа договору емфітевзису, розглянуто становлення цього інституту. The legal nature of the emphyteusis agreement is analyzed, the formation of this institution is considered. Проанализирована ...
 • Зелінський, Д. А.; Zelinskyi, D. A.; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Об’єднанi наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (к. Київ, 12-13 листоп. 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 247-249, 2020)
  Зазначено, що договір оренди земель сільськогосподарського призначення – це значна, дуже важлива частина земельних правовідносин, що безпосередньо впливають на сталий розвиток нашої країни. It is noted that the lease ...
 • Шумило, А. М.; Shumilo, O. M.; Шуміло, О. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2014. – № 9/2 (Septembrie). – P. 207-210, 2014)
  В статье проводится сравнительно-правовое исследование правового регулирования института экологического страхования в Украине и за рубежом. Осуществляется анализ юридической литературы и нормативных актов в отношении понятия ...
 • Шумило, А. М.; Shumilo, O. M.; Шуміло, О. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2014. – № 10/2 (Octombrie). – P. 206-209, 2014)
  На основании анализа экологического законодательства исследованы функции и компетенции должностных лиц воинских частей по соблюдению природоохранных норм воинскими подразделениями. Раскрыт организационно-правовой механизм ...
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Львів : Компанія "Манускрипт", 2020. — 108 с., 2020)
  У посібнику надано матеріали для розуміння функціонування новітнього фінансового інституту краудфандингу та його застосування у сфері захисту охорони довкілля. Висвітлено основні моменти становлення краудфандингу на прикладах ...
 • Воронін, Я. Г.; Voronin, Ya. H. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2013. - Вип. 23, ч. 2, т. 2. - С. 100-104., 2013)
  У статті досліджуються питання розвитку і сучасного стану екологічного аудиту об’єктів нафтогазової галузі України. Автором визначено правові засади здійснення екологічного аудиту в паливно-енергетичній системі України. ...
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Порівняльно-аналітичне право. - 2019. - № 5. - С. 213-216, 2019)
  У статті проведено аналіз проблемних питань правового регулювання поводження із ртутьвмісними відходами. Доведено, що наразі еколого-правові норми не повною мірою захищають довкілля від ртутьвмісних відходів.
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410; ResearcherID: J-7085-2016; Зуєв, В. А.; Zuiev, V. A.; Книш, В. І.; Knysh, V. I.; Шеховцов, В. В.; Shekhovtsov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9101-7160; Шуміло, І. А.; Shumilo, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2123-7272 (Харків: ХНУВС, 2017. – 384 с., 2017)
  У посібнику розкрито проблеми правової охорони навколишнього природного середовища, розглянуто правовий режим територій та об’єктів природно-заповідного фонду, питання міжнародно-правової охорони довкілля. Охоплено питання ...

View more