KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Земельне право. Екологічне право. Аграрне право (Land Law. Environmental law. Agrarian Law)

Земельне право. Екологічне право. Аграрне право (Land Law. Environmental law. Agrarian Law)

Recent Submissions

 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Південноукраїнський правничий часопис. – 2020. – № 1. – С. 118-121, 2020)
  У науковій статті досліджені науково-прикладну проблему вдосконалення понятійно-категоріального апарату договору екологічного краудфандингу. Проаналізовано доктринальні підходи до питання, якими необхідно вважати відносини ...
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання : матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 10 груд. 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 136-140, 2020)
  Окреслено проблеми правового регулювання екологічного краудфандингу в Україні.
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Прикарпатський юридичний вісник. – 2019. – Вип. 3 (28), т. 2. – С. 8-12, 2019)
  У статті розглянуто аспекти правової охорони довкілля від забруднення ртуттю, що здійснюється на міжнародному та національному рівнях. Досліджено проблему правового регулювання переробки ртутьвмісних відходів в Україні ...
 • Коломоєць, Я. В.; Kolomoiets, Ya. V. (Право, суспільство, держава: актуальні проблеми сучасності : Всеукр. заоч. наук.-практ. конф. студентів старших курсів правн. вишів та ф-тів (м. Харків, 21 груд. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 70-73, 2020)
  Розглянуті проблемні питання права власника земельної ділянки на користування водами у межах земельної ділянки.
 • Волвенко, К. О.; Volvenko, K. O.; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Об’єднанi наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (к. Київ, 12-13 листоп. 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 24-27, 2020)
  Проаналізовано правова природа договору емфітевзису, розглянуто становлення цього інституту. The legal nature of the emphyteusis agreement is analyzed, the formation of this institution is considered. Проанализирована ...
 • Зелінський, Д. А.; Zelinskyi, D. A.; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Об’єднанi наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (к. Київ, 12-13 листоп. 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 247-249, 2020)
  Зазначено, що договір оренди земель сільськогосподарського призначення – це значна, дуже важлива частина земельних правовідносин, що безпосередньо впливають на сталий розвиток нашої країни. It is noted that the lease ...
 • Шумило, А. М.; Shumilo, O. M.; Шуміло, О. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2014. – № 9/2 (Septembrie). – P. 207-210, 2014)
  В статье проводится сравнительно-правовое исследование правового регулирования института экологического страхования в Украине и за рубежом. Осуществляется анализ юридической литературы и нормативных актов в отношении понятия ...
 • Шумило, А. М.; Shumilo, O. M.; Шуміло, О. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2014. – № 10/2 (Octombrie). – P. 206-209, 2014)
  На основании анализа экологического законодательства исследованы функции и компетенции должностных лиц воинских частей по соблюдению природоохранных норм воинскими подразделениями. Раскрыт организационно-правовой механизм ...
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Львів : Компанія "Манускрипт", 2020. — 108 с., 2020)
  У посібнику надано матеріали для розуміння функціонування новітнього фінансового інституту краудфандингу та його застосування у сфері захисту охорони довкілля. Висвітлено основні моменти становлення краудфандингу на прикладах ...
 • Воронін, Я. Г.; Voronin, Ya. H. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2013. - Вип. 23, ч. 2, т. 2. - С. 100-104., 2013)
  У статті досліджуються питання розвитку і сучасного стану екологічного аудиту об’єктів нафтогазової галузі України. Автором визначено правові засади здійснення екологічного аудиту в паливно-енергетичній системі України. ...
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Порівняльно-аналітичне право. - 2019. - № 5. - С. 213-216, 2019)
  У статті проведено аналіз проблемних питань правового регулювання поводження із ртутьвмісними відходами. Доведено, що наразі еколого-правові норми не повною мірою захищають довкілля від ртутьвмісних відходів.
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410; ResearcherID: J-7085-2016; Зуєв, В. А.; Zuiev, V. A.; Книш, В. І.; Knysh, V. I.; Шеховцов, В. В.; Shekhovtsov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9101-7160; Шуміло, І. А.; Shumilo, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2123-7272 (Харків: ХНУВС, 2017. – 384 с., 2017)
  У посібнику розкрито проблеми правової охорони навколишнього природного середовища, розглянуто правовий режим територій та об’єктів природно-заповідного фонду, питання міжнародно-правової охорони довкілля. Охоплено питання ...
 • Дуравкіна, Н. І.; Duravkina, N. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5075-9109 (Суми : ВВП «Мрія», 2018. – 100 с., 2018)
  У навчальному посібнику розкрито загальні положення правового регулювання земельних відносин, відносин із охорони та відтворення земель, здійснення управління у сфері земельних відносин, застосування юридичної відповідальності ...
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 416-424, 2012)
  Здійснено аналіз правового регулювання договору контрактації сільськогосподарської продукції за сучасних умов з урахуванням історико-правових аспектів його розвитку. Визначено поняття та юридичну природу договору контрактації. ...
 • Ковальова, О. М.; Kovalova, O. M.; Цигульова, О. М.; Tsyhulova, O. M.; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; Дєєва, О. О.; Dieieva, O. O. (Київ : ФОП «Клименко», 2016. – 447 с., 2016)
  Наведено відомості про вплив хімічних токсикантів на здоров’я людей, в т. ч. дітей, та на довкілля. Проаналізовано вплив екологічних і соціально-економічних чинників, зокрема бідності, на здоров’я дітей та дорослих. ...
 • Огій, О. С.; Ohii, O. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 2. – С. 235-240, 2012)
  Розглянуто землі як об’єкт державно-приватного партнерства, визначено особливості договору, який регламентує відносини у сфері розпорядження земельними ділянками, відповідно до законодавства України.
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 194-199, 2012)
  Проаналізовано зв’язок міжнародного та національного законодавства щодо поводження та запобігання негативному впливу азбесту на людей та довкілля. Наведено приклади розгляду справ щодо захисту трудових та екологічних прав ...
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018 (Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: матеріали ХІІ Міжнар. Наук.-практ. конф. (м. Суми, 24-25 трав. 2019 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2019. – С. 5-7, 2019)
  Підкреслюється унікальність козацької системи землекористування часів Гетьманщини, що базувалася на звичайному праві.
 • Макаренко, О. Ю.; Makarenko, O. Yu. (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 617-620, 2012)
  Розглянуто нормативні акти міжнародно-правового характеру в сфері забезпечення охорони надр України.
 • Череучук, А. А.; Chereuchuk, A. A. (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 1010-1013, 2012)
  Досліджуються сутність та система державного контролю і нагляду у сфері земельних відносин в Україні як різновид державного контролю і нагляду.

View more