KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Земельне право. Екологічне право. Аграрне право (Land Law. Environmental law. Agrarian Law)

Земельне право. Екологічне право. Аграрне право (Land Law. Environmental law. Agrarian Law)

Recent Submissions

 • Козловська, Т. Ф.; Kozlovska, T. F.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6106-5524; Нальотова, Н. І.; Nalotova, N. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3243-202X; Панченко, В. І.; Panchenko, V. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4729-4435; Дрогомерецька, Г. В.; Drohomeretska, H. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8296-9816 (Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2021. – № 1 (76). – С. 27-34, 2021)
  Розглянуто можливість створення системи моніторингу стану компонентів навколишнього природного середовища – атмосферного повітря, ґрунтів і підземного водного середовища – під час завантаження, перекачування, зберігання ...
 • Дуравкіна, Н. І.; Duravkina, N. I.; ORCID: http://orcid. org/0000-0002-5075-9109 (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : матеріали Х Міжнар. наук-практ. конф. (м. Суми, 20-21 трав. 2017 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2017. – С. 71 - 73., 2017)
  Зазначено, що реалізація потенціалу України, як аграрної держави, значною мірою залежить від удосконалення аграрного законодавства. При цьому доцільним є проведення його систематизації шляхом розробки кодифікованого ...
 • Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 78-86, 2021)
  Досліджено законодавство щодо скасування мораторію на продаж земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва й запроваджуваної заборони на їх продаж зі складу державної та комунальної власності. Виявлено ...
 • Нужна, Л. М.; Nuzhna, L. M.; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 137-140, 2022)
  Зазначено, що оцінка земель сільськогосподарського призначення має важливе значення для ефективного функціонування ринку землі; достовірності даних про стан земель; прозорість та контроль щодо використання земель відповідно ...
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Maritime security of the Baltic-Black sea region: challenges and threats: International scientific conference (Odessa, Ukraine, 23 December 2021). - Odessa : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2021. - Vol. 1. - P. 361-364, 2021)
  Досліджено міжнародні та національні екологічні проблеми на морському транспорті. Проаналізовано забруднення навколишнього середовища, насамперед, морського. Розглянуто основні напрями державної політики України у галузі ...
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Альманах міжнародного права. – 2021. – Вип. 26. – С. 57-66, 2021)
  У статті досліджено юридичну природу міжнародної технічної допомоги та її вплив на екологічний правопорядок, надано її нормативне визначення. Проаналізовано діяльність міжнародних організацій та урядів, які здійснюють ...
 • Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410; Панова, І. В.; Panova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4325-5428 (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 61-63, 2021)
  Розглянуто проблему зловживання в земельній сфері, пов’язаних з передачею у власність громадянам земель для ведення особистого селянського господарства.
 • Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 2 (93). – С. 121-132, 2021)
  Досліджено державну політику, законодавство та практику його застосування щодо використання в Україні електрифікованих автомобільних транспортних засобів – електромобілів, які працюють на хімічних джерелах струму. ...
 • Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020 (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2017. - № 6, т. 2. - С. 57-59, 2017)
  Розглянуто сутність правового регулювання екологічної безпеки в Україні на нинішньому етапі розвитку. Проаналізовано сучасне українське законодавство щодо пріоритетних національних інтересів у сфері екологічної безпеки.
 • Кирєєва, І. В.; Kyrieieva, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5447-4314 (Вісник НТУУ "КПІ". Політологія. Соціологія. Право. - 2021. - Вип. 2 (50). - С. 116-120, 2021)
  З’ясовано значення умов припинення права спеціального природокористування в механізмі припинення права природокористування, а також визначено їх поняття та види.
 • Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410; Панова, І. В.; Panova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4325-5428 (Право і безпека. - 2021. - № 1 (80). - С. 117-123, 2021)
  Досліджено законодавство та практику його застосування щодо обчислення розміру шкоди від використання земельних ділянок не за цільовим призначенням. Запропоновано зміни до земельного законодавства щодо методики розрахунку ...
 • Chumak, V. V.; Чумак, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250; Khan, O. O.; Хань, О. О.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9912-1547; Bryhadyr, I. V.; Бригадир, І. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410; Kysylova, K. V.; Кисильова, К. В. (Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. - 2021. - № 1. - P. 186 - 190, 2021)
  Призначення. Визначення міжнародних та національних механізмів охорони надр континентального шельфу України та надання науково обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення правового регулювання їх застосування. Методологія. ...
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Економічна безпека держави в контексті національних інтересів : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 169-171, 2021)
  Зазначено, що нормативне визначення економічної безпеки, надане раніше, застаріло і не відповідає екологічним викликам сьогодення. Прогресивним кроком у цьому напрямі є визначення рівня економічної безпеки за допомогою ...
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Південноукраїнський правничий часопис. – 2020. – № 1. – С. 118-121, 2020)
  У науковій статті досліджені науково-прикладну проблему вдосконалення понятійно-категоріального апарату договору екологічного краудфандингу. Проаналізовано доктринальні підходи до питання, якими необхідно вважати відносини ...
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання : матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 10 груд. 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 136-140, 2020)
  Окреслено проблеми правового регулювання екологічного краудфандингу в Україні.
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Прикарпатський юридичний вісник. – 2019. – Вип. 3 (28), т. 2. – С. 8-12, 2019)
  У статті розглянуто аспекти правової охорони довкілля від забруднення ртуттю, що здійснюється на міжнародному та національному рівнях. Досліджено проблему правового регулювання переробки ртутьвмісних відходів в Україні ...
 • Коломоєць, Я. В.; Kolomoiets, Ya. V. (Право, суспільство, держава: актуальні проблеми сучасності : Всеукр. заоч. наук.-практ. конф. студентів старших курсів правн. вишів та ф-тів (м. Харків, 21 груд. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 70-73, 2020)
  Розглянуті проблемні питання права власника земельної ділянки на користування водами у межах земельної ділянки.
 • Волвенко, К. О.; Volvenko, K. O.; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Об’єднанi наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (к. Київ, 12-13 листоп. 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 24-27, 2020)
  Проаналізовано правова природа договору емфітевзису, розглянуто становлення цього інституту. The legal nature of the emphyteusis agreement is analyzed, the formation of this institution is considered. Проанализирована ...
 • Зелінський, Д. А.; Zelinskyi, D. A.; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Об’єднанi наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (к. Київ, 12-13 листоп. 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 247-249, 2020)
  Зазначено, що договір оренди земель сільськогосподарського призначення – це значна, дуже важлива частина земельних правовідносин, що безпосередньо впливають на сталий розвиток нашої країни. It is noted that the lease ...
 • Шумило, А. М.; Shumilo, O. M.; Шуміло, О. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2014. – № 9/2 (Septembrie). – P. 207-210, 2014)
  В статье проводится сравнительно-правовое исследование правового регулирования института экологического страхования в Украине и за рубежом. Осуществляется анализ юридической литературы и нормативных актов в отношении понятия ...

View more