KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Земельне право. Екологічне право. Аграрне право (Land Law. Environmental law. Agrarian Law)

Земельне право. Екологічне право. Аграрне право (Land Law. Environmental law. Agrarian Law)

Recent Submissions

 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018 (Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: матеріали ХІІ Міжнар. Наук.-практ. конф. (м. Суми, 24-25 трав. 2019 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2019. – С. 5-7, 2019)
  Підкреслюється унікальність козацької системи землекористування часів Гетьманщини, що базувалася на звичайному праві.
 • Макаренко, О. Ю.; Makarenko, O. Yu. (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 617-620, 2012)
  Розглянуто нормативні акти міжнародно-правового характеру в сфері забезпечення охорони надр України.
 • Череучук, А. А.; Chereuchuk, A. A. (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 1010-1013, 2012)
  Досліджуються сутність та система державного контролю і нагляду у сфері земельних відносин в Україні як різновид державного контролю і нагляду.
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2018. – Вип. 2. – С. 151-155, 2018)
  У статті представлений розгорнутий нормативно-правовий аналіз стану законодавства України, яке регулюють право емфітевзису, а також висвітлені основні особливості укладання договору емфітевзису.
 • Melnyk, K. Y.; Мельник, К. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234; ResearcherID: J-7829-2016; Tsesarsky, F. A.; Цесарський, Ф. А. (Ekoloji. – 2019. – Issue 27 (107). – P. 463-469, 2019)
  Стаття містить визначення статусу правового регулювання належних умов праці та виявлення екологічної безпеки в цій системі. Досліджено особливості екологічної безпеки як принципу управління, опосередковано обумовленого ...
 • Огій, О. С.; Ohii, O. S. (Форум права. - 2012. - № 1. - С. 685-690, 2012)
  Здійснено аналіз специфіки права приватної власності на землі сільськогосподарських кооперативів. Установлено, що конституційне право власності на землю сільськогосподарськими кооперативами зазнає обмежень за певних умов, ...
 • Кирєєва, І. В.; Kyrieieva, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5447-4314 (Юридичний науковий електронний журнал. - 2019. - № 1. - С. 110-113, 2019)
  Стаття присвячена дослідженню порядку правового регулювання добровільної відмови від спеціального природокористування. Проаналізовано норми природоресурсного законодавства, що регулюють добровільну відмову від права ...
 • Кирєєва, І. В.; Kyrieieva, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5447-4314 (Юридичний науковий електронний журнал. - 2018. - № 2. - С. 104-106, 2018)
  Стаття присвячена дослідженню законодавчого забезпечення загального використання об’єктів рослинного світу, пошуку прогалин та визначення шляхів їх вирішення. Проаналізовані законодавчі передумови забезпечення загального ...
 • Кирєєва, І. В.; Kyrieieva, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5447-4314 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Право. – 2018. – Вип. 49, т. 2. – С. 12-15, 2018)
  Стаття присвячена дослідженню проблемі зникнення водного об’єкта як підставі припинення права водокористування. Окремо акцентовано увагу на питанні визначення поняття водного об’єкта на підставі аналізу чинного визначення, ...
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. – 2016. – Вип. 41, т. 3. – С. 60-63, 2016)
  У статті представлений розгорнутий нормативно-правовий аналіз стану законодавства України, яке регулюють право власності на земельну ділянку, а також висвітлені основні особливості набуття права власності на земельну ділянку.
 • Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410; ResearcherID: J-7085-2016 (Форум права. – 2011. – № 1. – С. 136–141, 2011)
  Виконано дослідження правових питань створення та використання механізмів ринку з продажу земель сільськогосподарського призначення, здійснене на підставі аналізу відповідних нормативно-правових актів, досвіду інших країн ...
 • Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410; ResearcherID: J-7085-2016 (Форум права. – 2010. – № 4. – С. 109–114, 2010)
  Щодо дослідження правової природи екологічної безпеки охарактеризовано основні підходи та погляди вчених на поняття екологічної безпеки, її ознаки, запропоновано авторське визначення екологічної безпеки.
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Jurnalul juridic national: teorie şi practică = Национальный юридический журнал: теория и практика. - 2015. - № 4, т. 2 (August). - С. 105-109, 2015)
  У статті досліджено екологічні аспекти угоди про розподіл продукції в Україні. Вказано на юридичні прогалини, що існують у законодавстві, а саме на відсутність Переліку ділянок надр, що становлять особливу наукову, культурну ...
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Юридичні науки. – 2014. – Вип. 1. Т. 2. – С. 41-46, 2014)
  Стаття присвячена розвитку перспективного напрямку правового регулювання - екологічного страхування. Здійснено порівняльний аналіз національного і міжнародного законодавства у цій галузі та систематизацію джерел екологічного ...
 • Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410; ResearcherID: J-7085-2016; Зуєв, В. А.; Zuiev, V. A.; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Харків : Харків. Нац. ун-т внутр. справ, 2010. - 292 с., 2010)
  Навчальний посібник охоплює питання із загальної частини Екологічного права. Призначено для підготовки до навчальних занять з курсу Екологічного права при вивченні загальної частини курсантами, слухачами та студентами вищих ...
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; Зуєв, В. А.; Zuiev, V. A.; Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410; ResearcherID: J-7085-2016; Шеховцов, В. В.; Shekhovtsov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9101-7160; Книш, В. І.; Knysh, V. I.; Шуміло, І. А.; Shumilo, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2123-7272 (Київ: Центр учбової літератури, 2013. – 432 с., 2013)
  Навчальний посібник присвячено проблемам правової охорони навколишнього природного середовища, також розглянуто правовий режим територій, об’єктів природно-заповідного фонду, питання міжнародно-правової охорони довкілля. ...
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Харків: ХНУВС, 2017. – 288 с., 2017)
  Навчальний посібник підготовлено з урахуванням сучасних вимог навчальних курсів «Земельне право України» та «Сучасні проблеми земельного права». Він охоплює основні інститути Загальної та Особливої частини «Земельного ...
 • Процевський, В. О.; Protsevskyi, V. O.; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Київ: Центр учбової літератури, 2012. – 176 с., 2012)
  Навчальний посібник підготовлено з урахуванням вимог навчальних курсів: «Екологічне право України», «Екологія» та «Основи водного законодавства», а також специфіки викладання цих дисциплін для студентів юридичних факультетів ...
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410; ResearcherID: J-7085-2016; Зуєв, В. А.; Zuiev, V. A.; Книш, В. І.; Knysh, V. I.; Шеховцов, В. В.; Shekhovtsov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9101-7160; Шуміло, І. А.; Shumilo, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2123-7272 (Харків : ХНУВС, 2014. – 386 с., 2014)
  У посібнику розкрито проблеми правової охорони навколишнього природного середовища, розглянуто правовий режим територій, об’єктів природно-заповідного фонду, питання міжнародно-правової охорони довкілля. Охоплено питання ...
 • Виговська, Г. П.; Vyhovska, H. P.; Повякель, Л. І.; Poviakel, L. I.; Сноз, С. В.; Snoz, S. V.; Цигульова, О. М.; Tsyhulova, O. M.; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Киів : ФОП "Клименко", 2013. - 88 с., 2013)
  Наведено результати огляду стану сучасної політики поводження з електронними відходами в Україні та ЄС; проаналізовано основні недоліки існуючої системи поводження з електронними відходами в Україні. Запропоновано ...

View more