Конституційне право (Constitutional Law)

Recent Submissions

 • Пістренко, Н.С.; Pistrenko, N.; (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 288-290, 2020)
  У тезах доповіді розглянуто конституційно-правове регулювання відносин між державою та церквою на пострадянському просторі.
 • Пістренко, Н.С.; Pistrenko, N.; (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – 290-291, 2020)
  Проаналізовано особливості конституційно-правового регулювання державно-церковних відносин в Україні.
 • Ніколаєнко, Н. О.; Nikolaienko, N. O.; (Юридичний науковий електронний журнал. - 2015. - № 4. - С. 52-56, 2015)
  У даній статті автор розглядає проблему позбавлення дієздатності осіб, які мають психіатричні діагнози, тобто людей з вадами інтелектуального та/або психічного характеру. Позбавлення дієздатності через хворобу, на думку ...
 • Філіпська, Н. О.; Filipska, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9558-9422 (Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Сер.: Юридичні науки. - 2020. - Т. 31 (70), ч. 1, № 2. - С. 58-62, 2020)
  На підставі вивчення законодавства та досвіду інших держав запропоновано можливі варіанти подолання певних проблем правореалізації осіб з обмеженими внаслідок психо-інтелектуальних вад можливостями в Україні.
 • ; ; (Прикарпатський юридичний вісник. – 2018. – Вип. 2 (23), т. 3. – С. 29-36, 2018)
  У статті подається аналіз особливостей конституційно-правової відповідальності як провідного виду юридичної відповідальності держави в сучасній Україні. Наголошується, що конституційно-правова відповідальність держави – ...
 • Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974; Варунц, Л. Д.; Varunts, L. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0024-385X; Гудзь, Т. І.; Gudz, T. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6950-6136; Коломієць, Ю. М.; Kolomiets, Y. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5171-7808; Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-78X; Радченко, О. І.; Radchenko, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1572-8048; Устименко, О. С.; Ustymenko, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5169-0123; Філіпська, Н. О.; Filipska, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9558-9422 (Харків, 2019. – 484 с., 2019)
  У підручнику розглядаються основні питання теорії конституційного права, розкриваються його предмет, система та джерела. На основі аналізу національних правових систем, змісту конституцій, з урахуванням досягнень юридичної ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Прикарпатський юридичний вісник. – 2019. – Вип. 3 (28), т. 1. – С. 50-54, 2019)
  З’ясовано особливості впливу євроінтеграційних процесів на систему місцевого (територіального) самоврядування Республіки Польща. Досліджено основні напрями демократизації локальних самоврядних інституцій Польської ...
 • ; ; (Прикарпатський юридичний вісник. – 2019. – Вип. 4 (29), т. 1. – С. 15-22, 2019)
  У статті виявляються особливості реалізації концепту «держава в смартфоні» як напряму підвищення юридичної відповідальності держави в сучасній Україні. Зроблено висновок, що українське законодавство досить стрімко ...
 • Гуйван, П. Д.; Huivan, P. D.; Гуйван, O.; Huivan, O. P. (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. –2020. – № 1. – С. 28-32, 2020)
  Ця праця присвячена науковому вивченню актуальних питань щодо належної правової організації системи відносин із доступу до інформації у сфері екологічної безпеки. Визначається, що право на доступ до інформації є частиною ...
 • Ластовка, А. А.; Lastovka, O. A.; Ластовка, О. А. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2015 – № 1/2 (Ianuarie). – P. 85-89, 2015)
  Проведено теоретическое сравнение развития и применения референтного законодательства в государственной практике разных стран мира, проанализировано организационно-правовое обеспечение процедуры проведения референдума, ...
 • Гаєвська, Ю. С.; Haievska, Yu. S. (Jurnalul juridic national: teorie şi practică = Национальный юридический журнал: теория и практика. - 2016. - № 4 (August). - С. 39-42, 2016)
  Охарактеризовано поняття "механізм" в цілому. Проаналізовано філософські, правові, наукові погляди стосовно визначення поняття механізму реалізації права. На підставі визначених поглядів запропоновано авторське визначення ...
 • Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Сучасні  проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави  : тези доп.  Міжнар.  наук.- практ. конф. (м. Харків,  27  листоп.  2020  р.). – Харків, 20120. – С. 53-54, 2020)
  У дослідженні проводиться аналіз існуючих наукових підходів до характеристики актів Конституційного Суду України, їх юридичної сили, місця в системі правових актів України. Зроблено висновок, що акти ...
 • Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497; Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418 (Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.). - Харків : ХНУВС, 2020. - С. 274-276, 2020)
  У науковому дослідженні зазначається, що право на свободу мирних зібрань та право на свободу об'єднань - це основний елемент політичного та соціального життя будь-якої країни. Проведено аналіз вітчизняного та міжнародного ...
 • Бабкова, Т. В.; Babkova, T. V. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2014. – № 1/2 (Ianuarie). – P. 19-22, 2014)
  В статье проведен анализ особенностей обеспечения социальных прав человека и гражданина в Украине органом конституционного контроля. Особое внимание уделяется тому факту, что одна из основных проблем, стоящих перед украинским ...
 • Марцеляк, С. М.; Martseliak, S. M. (Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна: № 1077: Серія: Право. - 2013. - Вип. 15. - С. 61-66, 2013)
  Проведено аналіз розуміння вітчизняними та зарубіжними науковцями принципів (засад) виборчого права. Встановлено та охарактеризовано ознаки засад (принципів) виборів народних депутатів України. На підставі визначених ознак ...
 • Марцеляк, С. Н.; Martseliak, S. M.; Марцеляк, С. М. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2014. – № 1/2 (Ianuarie). – P. 172-176, 2014)
  Выполнен анализ теоретических положений и идей, норм избирательного законодательства, касающихся сущности и содержание принципов прямого избирательного права и тайного голосования при выборах народных депутатов Украины, ...
 • Пономарева, О.; Ponomarova, O. P.; Пономарьова, О. П. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2013. – № 12/4 (Decembrie). – P. 113-116, 2013)
  Предоставленная статья посвящена проблематике прав человека. В качестве предмета исследования автор статьи избрал правовой статус личности; при этом рассмотрены основные общепринятые принципы правового статуса личности, а ...
 • Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484 (Суверенність, незалежність, конституційність: становлення та розвиток української держави: зб. матеріалів ІІ наук.-практ. конф. (м. Харків, 12 черв. 2015 р.). – Харків, 2015. – С. 116-120, 2015)
  В дослідженні описані суміжні з правом на освіту права дитини. Охарактеризовано позитивні риси впровадження механізму вибірковості форми та виду навчання, його змісту з урахуванням думки самої дитини.
 • Войціховський, А. В.; Voitsikhovskyi, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5629-8852; Bakumov, O. S.; Бакумов, О. С.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974; Ustymenko, O. S.; Устименко, О. С.; ORCID:https://orcid.org/0000-0002-5169-0123; Seliukov, V. S.; Селюков, В. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484 (JANUS.NET: e-journal of International Relations. - 2019. - Vol. 10, N.º 2. - P. 152-165, 2019)
  У статті розглядається питання дотримання органами Національної поліції України права людини на свободу від катувань чи нелюдського поводження або покарання. Практика Європейського суду з прав людини свідчить про те, що ...
 • Войціховський, А. В.; Voitsikhovskyi, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5629-8852 (Конституційні принципи місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 24 квіт. 2020 р.). - Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. - С. 100-103, 2020)
  Тези доповідей присвячені особливостям розвитку регіоналізму в ЄС, дається характеристика концепції «Європи регіонів», а також визначаються передумови створення і напрямки діяльності Комітету регіонів.

View more