Конституційне право (Constitutional Law)

Recent Submissions

 • Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974 (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.). — Харків : ХНУВС, 2019. — С. 18-19, 2019)
  Зазначено, що виступаючи в ролі гаранта конституційної процедури внесення змін до Конституції України, Конституційний Суд України унеможливлює узурпацію державної влади, неналежну її реалізацію, порушення органами державної ...
 • Ільницький, М. С.; Ilnytskyi, M. S. (Європейські перспективи. - 2018. - № 2. – С. 11-19, 2018)
  Розглянуто теоретико-правові засади виборчого процесу в Україні як система конституційних принципів, показано важливе значення забезпечення реалізації вказаних принципів. Аргументовано, щоб до гарантій забезпечення вказаних ...
 • Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4003-1974 (Право України. - 2019. - № 7. - С. 198-217, 2019)
  Визначено у конституційно-правовому ракурсі особливості відповідальності Парламенту в системі юридичної відповідальності держави. Надано конституційно-правовий аналіз юридичної відповідальності Парламенту України, зокрема: ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2021. - № 4. - С. 13-17, 2021)
  З’ясовано наявні у польській конституційній практиці підходи щодо окреслення повноважень Президента Республіки Польща у взаємовідносинах із Сеймом і Сенатом як палатами Парламенту. Виявлено залежність повноважень Президента ...
 • Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497; Лазарев, В. В. (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2014)
  У дисертації досліджено юридичну природу і зміст процедур з питань громадянства України, а також з’ясовано шляхи удосконалення чинного конституційного законодавства України у даній сфері. Обґрунтовано, що однією з ...
 • Патлачук, В. Н.; Patlachuk, V. N. (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021)
  Дисертацію присвячено дослідженню польського конституціоналізму на основі розгляду таких основних законів, як Артикули Генріха Валуа, Конституція 3 травня 1791 р., Конституція Великого Герцогства Варшавського 1807 р., ...
 • Волошенюк, О. В.; Volosheniuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8978-0645 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2021. – Вип. 66. – С. 36–41, 2021)
  Досліджено переваги і недоліки моделі дорадчої (деліберативної) демократії. Розкрито її базові положення, теоретичні засади та практики реалізації у сучасних державах світу. Наголошено, що модель дорадчої демократії є ...
 • Косиця, О. О.; Kosytsia, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5781-780X (Приватне та публічне право. - 2019. - № 2. - С. 107-110, 2019)
  Досліджено роль та правові засади діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та можливості його залучення до захисту прав викривачів. Вироблено власний погляд на доцільність створення інституту ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639 (Конституція 1996 року: Україна в системі координат європейського конституціоналізму: міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 25-ї річниці Конституції України (м. Київ, 24 черв. 2021 р.): у 2-х ч. – Київ, 2021. – Ч. 2. – С. 275-278, 2021)
  Зазначено, що євроінтеграційні прагнення України, їх юридичне оформлення стануть можливими лише за умов проведення політичних і економічних реформ, реформ, пов’язаних із боротьбою з корупцією, олігархією, державною монополією.
 • Ільницький, М. С.; Ilnytskyi, M. S. (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2017. - № 6, т. 4. - С. 248-254, 2017)
  Розглянуто окремі положення і пропозиції щодо кодифікації виборчого законодавства в Україні, проаналізовано окремі проекти законодавства з питань удосконалення виборчого процесу. Прийняття Виборчого кодексу забезпечить ...
 • Гудзь, Л. В.; Hudz, L. V.; Гудзь, Т. І.; Gudz, T. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6950-6136 (Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Право. – 2020. – Вип. 30. – С. 30-39, 2020)
  Проведено аналіз змісту принципу загального виборчого права в Україні, його відповідності міжнародним виборчим стандартам та особливостей імплементації в зарубіжних країнах. З‘ясовано, що термін «загальне виборче право» ...
 • Коробцова, Д. В.; Korobtsova, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4753-7433; Кирєєва, І. В.; Kyrieieva, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5447-4314 (Юридичний науковий електронний журнал. - 2021. - № 3. - С. 206-209, 2021)
  Стаття присвячена дослідженню ролі конституційних принципів у регулюванні бюджетних правовідносин. У статті розглянуто основні конституційні положення, якими визначено засади регулювання бюджетних правовідносин. Встановлено, ...
 • Мартовицька, О. В.; Martovytska, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4483-861X (Наше право. - 2013. - № 2. - С. 11-15, 2013)
  Проведено аналіз поглядів науковців та норм Конституції України чинного законодавства щодо забезпечення прав та свобод людини і громадянина в кримінальному процесі на стадії досудового слідства, а також визначенні стану ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639 (Доктринальні підходи в діяльності Конституційного Суду України : зб. матеріалів і тез наук.-практ. онлайн-конф. (м. Київ, 28 жовт. 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 76-81, 2020)
  В тезах доповіді проведений аналіз деяких актів Конституційного Суду України, завдяки яким в межах вітчизняної правової системи відбувається формування принципів соціальної держави.
 • Пайда, Ю. Ю.; Paida, Yu. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6424-6419 (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2018. – № 1. - С. 69-73, 2018)
  Розглянуто визначення поняття «права людини». Наголошується, що особливого значення в контексті захисту прав людини набуває саме право на захист. Приділено увагу характеристиці і видовій класифікації механізму захисту ...
 • Редько, А. О.; Redko, A. O. (Наше право. - 2013. - № 3. - С. 55-60, 2013)
  Стаття присвячена загальнотеоретичному дослідженню місцевого самоврядування, на підставі якого пропонуються науково обґрунтовані пропозиції для забезпечення виконання депутатами місцевих рад своїх представницьких функцій. The ...
 • Ярмиш, О. Н.; Yarmysh, O. N.; Кириченко, В. Є.; Kyrychenko, V. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5497-907X (Вісник Національної академії правових наук України. – 2014. – № 3(78). - С. 95-104, 2014)
  Розглядається світовий досвід використання зовнішніх конституційних моделей при розбудові національних політичних і правових систем. Порівнюється практика японської та німецької конституційної традиції.
 • Кириченко, В. Є.; Kyrychenko, V. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5497-907X (Вісник Пенітенціарної асоціації України. - 2018. - № 2 (4). - С. 61-69, 2018)
  Досліджуються спроби з’ясувати природу місцевого самоврядування та ідентифікувати існуючу в Україні модель самоврядності. The article presents the results of attempts to clarify the nature of local gov-ernment. ...
 • Бакумов, О. С.; ; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4003-1974 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 26-28, 2021)
  Зазначено, що законодавство про Кабінет Міністрів України потребує ґрунтовного доопрацювання з метою забезпечення присутності принципу юридичної відповідальності в усіх без винятку важливих сторонах організації та діяльності ...
 • Пістренко, Н.С.; Pistrenko, N.; (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 288-290, 2020)
  У тезах доповіді розглянуто конституційно-правове регулювання відносин між державою та церквою на пострадянському просторі.

View more