KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342

 

Recent Submissions

 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Сер.: Право. – 2022. – Вип. 72, ч. 2. – С. 241-246, 2022)
  У статті окреслюються основні доктринальні підходи до розуміння ролі Президента Республіки Польща щодо охорони Конституції Польської держави. Констатується, що попри той факт, що охорона Конституції законодавчо визнається ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Аналітично-порівняльне правознавство. - 2021. - № 2. - С. 5-10, 2021)
  Досліджено та науково осмислено процес становлення та еволюції Польщі як сучасної демократичної європейської держави. Вказано на значимість впливу демократичних традицій польського народу на формування чинної моделі ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X; Коломієць, Ю. М.; Kolomiets, Y. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5171-7808 (Аналітично-порівняльне правознавство. - 2022. - № 3. - С. 326-330, 2022)
  Проаналізовано роль та повноваження Президента Республіки Польща з охорони суверенітету, незалежності та державної цілісності. Визначено місце і роль повноважень, що складають дану функцію в системі компетенцій Президента ...
 • Пайда, Ю. Ю.; Paida, Yu. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6424-6419 (Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2018. – № 3(63). – С. 25-28, 2018)
  Розглянуто наукові підходи вивчення до такого явища як "юрисдикційні засоби захисту прав людини", зазначено мету такої діяльності. Визначно, як можуть використовуватися юридичні та юрисдикційні засоби захисту прав людини. ...
 • Пайда, Ю. Ю.; Paida, Yu. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6424-6419 (Конституційно-правові академічні студії. - 2018. - № 2. - С. 53-58, 2018)
  Досліджено первинна потреба правового регулювання свободи світогляду і віросповідання – морально-ціннісна обумовленість. Визначено її структуру, особливості прояву та психолого-правові основи. Використано методи ...
 • Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151 (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р). – Харків, 2016. – С. 297-300, 2016)
  Розглянуті основні питання забезпечення прав людини в Україні на сучасному етапі.
 • Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4003-1974 (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2019. - Вип. 4, т. 1. - С. 47-56, 2019)
  Розглянуто моделі юридичної відповідальності держави в сучасних конституціях різних країн світу. Зазначено, що на конституційному рівні здебільшого фіксуються такі її різновиди, як власне конституційна (конституційно-правова), ...
 • Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4003-1974 (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2019. - Вип. 6. - С. 26-34, 2019)
  Наголошено на тісному змістовному й функціональному зв’язку між удосконаленням інститутів прямого народовладдя та підвищенням рівня юридичної відповідальності держави перед особою та суспільством, що цілковито вписується ...
 • Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974 (Юридична наука. - 2019. - № 5 (95). - С. 169-182, 2019)
  Встановлено конституційно-правові особливості забезпечення юридичної відповідальності держави в сучасній Україні в умовах дії особливих правових режимів. Правове регулювання юридичної відповідальності держави у межах ...
 • Перерва, Ю. М.; Pererva, Yu. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7559-5710 (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р. – Харків, 2016. – С. 245-249, 2016)
  Питання конституційної реформи останнім часом набуває все більшої актуальності. Суспільно-політична практика останніх років показала гостре політичне протистояння та слабкість конституційного врегулювання суспільних відносин, ...
 • Гришко, Л. М.; Gryshko, L. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0347-1118 (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р. – Харків, 2016. – С. 75-79, 2016)
  Проаналізовано конституційні принципи статусу особи в монархіях арабського сходу (Оман, Бахрейн, Катар).
 • Шорський, П. О.; Shorskyi, P. O. (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : матеріали Х Міжнар. наук-практ. конф. (м. Суми, 20-21 трав. 2017 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2017. – С. 26 - 28., 2017)
  Зроблено висновок, що суб’єктивні виборчі права громадянина пов’язані із мірою можливої поведінки особи щодо права обирати (брати участь у виборах шляхом голосування), права бути обраним до представницьких органів ...
 • Лубенець, С. А.; Lubenets, S. A.; ORСID: http://orcid. org/0000-0001-7168-5471 (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : матеріали Х Міжнар. наук-практ. конф. (м. Суми, 20-21 трав. 2017 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2017. – С. 21 - 23., 2017)
  Зазначено, що незважаючи на те, що територіальна громада є первинним суб’єктом місцевого самоврядування, який має право безпосередньо вирішувати питання місцевого значення, нажаль, сучасні реалії свідчать про наявність ...
 • Гробова, В. П.; Grobova, V. Р.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1699-7824 (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : матеріали Х Міжнар. наук-практ. конф. (м. Суми, 20-21 трав. 2017 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2017. – С. 19 - 21., 2017)
  Проаналізовано основні та найбільш загальні положення місцевого самоврядування в Італійській Республіці, зазначено, що Італія є яскравим прикладом децентралізації влади, наділення широкими повноваженнями місцевих органів ...
 • Хлівняк, О. С.; Khlivniak, O. S. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 240-244, 2018)
  Наголошено, що на сьогодні в Україні діє розгалужена система нормативно-правових актів, які безпосередньо закріплюють юридичний механізм забезпечення, охорони та захисту прав дитини. Однак бурхливий розвиток суспільних ...
 • Pevko, S. H.; Певко, С. Г.; ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-1488-9715; Romaniuk, V. V.; Романюк, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591; Perekopskyi, S. Yu.; Перекопський, С. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6304-7795; Khan, O. O.; Хань, О. О.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9912-1547; Shaituro, O. P.; Шайтуро, О. П.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0614-0595 (Amazonia Investiga. – 2022. – Vol. 11, Issue 53 (May). – P. 122-131, 2022)
  Мета дослідження – дослідити зміст права на здоров’я під час пандемії COVID-19. Дослідження зосереджувалося на правомірності обмежень конституційних прав і свобод через обов’язкову вакцинацію та інші заходи обмеження в ...
 • Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974 (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.). — Харків : ХНУВС, 2019. — С. 18-19, 2019)
  Зазначено, що виступаючи в ролі гаранта конституційної процедури внесення змін до Конституції України, Конституційний Суд України унеможливлює узурпацію державної влади, неналежну її реалізацію, порушення органами державної ...
 • Ільницький, М. С.; Ilnytskyi, M. S. (Європейські перспективи. - 2018. - № 2. – С. 11-19, 2018)
  Розглянуто теоретико-правові засади виборчого процесу в Україні як система конституційних принципів, показано важливе значення забезпечення реалізації вказаних принципів. Аргументовано, щоб до гарантій забезпечення вказаних ...
 • Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4003-1974 (Право України. - 2019. - № 7. - С. 198-217, 2019)
  Визначено у конституційно-правовому ракурсі особливості відповідальності Парламенту в системі юридичної відповідальності держави. Надано конституційно-правовий аналіз юридичної відповідальності Парламенту України, зокрема: ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2021. - № 4. - С. 13-17, 2021)
  З’ясовано наявні у польській конституційній практиці підходи щодо окреслення повноважень Президента Республіки Польща у взаємовідносинах із Сеймом і Сенатом як палатами Парламенту. Виявлено залежність повноважень Президента ...

View more