KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342

 

Recent Submissions

 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Право. - 2017. - Вип. 24. - С. 39-43, 2017)
  У статті розкрито основні підходи щодо розуміння правової природи Конституційного Трибуналу Республіки Польща. Вказано на те, що усі вони опосередковують зв’язок Конституційного Трибуналу із судовою гілкою влади і процесом ...
 • Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622 (Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Юридичні науки. – 2019. – Вип. 1. – С. 17-21, 2019)
  Виконано аналіз конституційно-правових засад участі комітетів Верховної Ради України в підготовці та проведенні парламентських і комітетських слухань, визначено їх сутність та особливості, а також обґрунтовано пріоритетні ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 22-28, 2018)
  Розглянуто проблематику дослідження конституційно-правових аспектів функціонування двопалатного парламенту в Республіці Польща. Установлено, що польська конституційна доктрина передбачає асиметричну двопалатну модель ...
 • Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4003-1974 (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 13-21, 2018)
  Проблематику конституційного закріплення стратегічного курсу України проаналізовано через призму доктрини юридичної відповідальності держави. Наголошено, що ідея визнання цього курсу потребує своєї конституціоналізації, ...
 • Говоров, В. С.; Hovorov, V. S. (Форум права. - 2012. - № 1. - С. 182-198, 2012)
  Проаналізовані правова природа та риси регіональних омбудсманів на прикладі Уповноважених з прав людини Російської Федерації, США, Великої Британії та інших країн. На підставі проведеного дослідження запропоновано визначення ...
 • Радченко, О. І.; Radchenko, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1572-8048 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1 (48). – С. 202-209, 2010)
  У статті висвітлюється зміст змішаної форми правління. Основну увагу акцентовано на особливостях реалізації принципу розподілу державної влади у змішаних республіках. Наголошується, що у державах зі змішаною формою державного ...
 • Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622 (Право і суспільство. - 2019. - № 1. - С. 10-16, 2019)
  Виконано аналіз теоретичних положень і конституційно-правових засад щодо розуміння сутності контрольної функції комітетів Верховної Ради України, визначено їїосновні ознакитазначення, атакожобґрунтовано пріоритетні напрями ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Право і суспільство. - 2018. - № 3-1. - С. 306-313, 2018)
  Стаття присвячена дослідженню проблематики правового врегулювання та організації судової гілки влади Республіки Польща після реформ 2017 р. Наголошується, що відповідно до Конституції судову владу у Польщі здійснюють вільні ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2018. - Спец. вип. № 3 (94). "Права людини: методологічний, гносеологічний та онтологічний аспекти". - С. 132-137, 2018)
  Розглянуто проблему визначення конституційно-правового статусу Верховного Суду як вищої судової інституції у Республіці Польща. З'ясовано місце та роль Верховного Суду в механізмі захисту прав і свобод та встановлено ...
 • Надутий, А. В.; Nadutyi, A. V. (Актуальні проблеми права: теорія і практика: зб. наук. пр. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 31. – С. 299-314, 2016)
  На сучасному етапі державотворення форми та засоби забезпечення територіальної цілісності конкретної держави тісно пов’язані зі складовими елементами регіональної, міжнародної, глобальної безпеки. Широкий погляд на безпеку ...
 • Надутий, А. В.; Nadutyi, A. V. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Право. – 2016. – Вип. 40, т. 1. – С. 51-55, 2016)
  У статті досліджено систему принципів територіального устрою як підґрунтя територіальної цілісності України. Автором доводиться, що система принципів територіальної устрою має своє продовження в системі економічних принципів ...
 • Ільницький, М. С.; Ilnytskyi, M. S. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 2 (19). - С. 224-236, 2018)
  Українське суспільство все ще продовжує жити демократичним вибором, а не демократією як способом життя чи мислення. Тому і серед основних проблем становлення української демократії залишаються актуальними зміцнення її ...
 • Пілюк, С. В.; Piliuk, S. V. (Форум права. — 2012. — № 3. — С. 550—557, 2012)
  Досліджено основні моделі конституційного контролю у сучасних державах. Встановлено, що більшість дослідників виокремлюють дві основні моделі конституційного контролю: американську і європейську та досліджено різновиди ...
 • Мавдрик, М. Я.; Mavdryk, M. Ya. (Форум права. — 2012. — № 3. — С. 399-406, 2012)
  Розглянуто різні точки зору щодо реформування інституту прокуратури. Запропоновано шляхи удосконалення конституційно-правового статусу прокуратури України та її правозахисної діяльності. Зроблено висновок про необхідність ...
 • Петров, Є. Ю.; Petrov, Ye. Yu. (Форум права. – 2012. – № 1. – С. 767–775, 2012)
  Проаналізовані зміст, сутність та правова природа принципів конституційно- правового статусу людини в Україні та на їх основі особливості принципів конституційно-правового статусу іноземців в Україні. Визначено поняття ...
 • Кириченко, Ю. М.; Kyrychenko, Yu. M. (Форум права. – 2011. – № 4. – С. 361–366, 2011)
  Досліджено період XIV–XVIII ст. в історії становлення місцевого самоврядування України, сутність Магдебурзького права, його виникнення, поширення та особливості в містах України, а також визначено значення Магдебурзького ...
 • Швець, Ю. В.; Shvets, Yu. V. (Форум права. – 2011. – № 4. – С. 818–828, 2011)
  Розглянуто концептуальні засади, теорії походження, сутність і правова природа виборчих комісій та особливості Центральної виборчої комісії в механізмі державної влади.
 • Гробова, В. П.; Grobova, V. Р.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1699-7824 (Форум права. – 2011. – № 3. – С. 186–189, 2011)
  Визначено правову природу суб’єктів системи місцевого самоврядування. В процесі дослідження сформульовано визначення суб’єктів місцевого самоврядування, встановлено характерні ознаки системи місцевого самоврядування.
 • Семіног, О. О.; Seminoh, O. O. (Форум права. – 2011. – № 2. – С. 816–821, 2011)
  З’ясовано сутність забезпечення прав і свобод людини та громадянина у паспортно- візовій системі України. Проведено детальний аналіз прав і свобод у визначеній сфері. Проаналізовано та запропоновано класифікацію гарантій ...
 • Серьогін, В. О.; Seryogin, V. O. (Форум права. – 2011. – № 2. – С. 822–827, 2011)
  Здійснено спробу системної, розгорнутої характеристики потенційних загроз прайвесі, що містять у собі соціальні мережі. Узагальнено зарубіжний досвід у даній сфері. Зроблено висновок, що у спеціальному законодавстві ...

View more