KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342

 

Recent Submissions

 • Гудзь, Л. В.; Hudz, L. V.; Гудзь, Т. І.; Gudz, T. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6950-6136 (Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Право. – 2020. – Вип. 30. – С. 30-39, 2020)
  Проведено аналіз змісту принципу загального виборчого права в Україні, його відповідності міжнародним виборчим стандартам та особливостей імплементації в зарубіжних країнах. З‘ясовано, що термін «загальне виборче право» ...
 • Коробцова, Д. В.; Korobtsova, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4753-7433; Кирєєва, І. В.; Kyrieieva, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5447-4314 (Юридичний науковий електронний журнал. - 2021. - № 3. - С. 206-209, 2021)
  Стаття присвячена дослідженню ролі конституційних принципів у регулюванні бюджетних правовідносин. У статті розглянуто основні конституційні положення, якими визначено засади регулювання бюджетних правовідносин. Встановлено, ...
 • Мартовицька, О. В.; Martovytska, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4483-861X (Наше право. - 2013. - № 2. - С. 11-15, 2013)
  Проведено аналіз поглядів науковців та норм Конституції України чинного законодавства щодо забезпечення прав та свобод людини і громадянина в кримінальному процесі на стадії досудового слідства, а також визначенні стану ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639 (Доктринальні підходи в діяльності Конституційного Суду України : зб. матеріалів і тез наук.-практ. онлайн-конф. (м. Київ, 28 жовт. 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 76-81, 2020)
  В тезах доповіді проведений аналіз деяких актів Конституційного Суду України, завдяки яким в межах вітчизняної правової системи відбувається формування принципів соціальної держави.
 • Пайда, Ю. Ю.; Paida, Yu. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6424-6419 (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2018. – № 1. - С. 69-73, 2018)
  Розглянуто визначення поняття «права людини». Наголошується, що особливого значення в контексті захисту прав людини набуває саме право на захист. Приділено увагу характеристиці і видовій класифікації механізму захисту ...
 • Редько, А. О.; Redko, A. O. (Наше право. - 2013. - № 3. - С. 55-60, 2013)
  Стаття присвячена загальнотеоретичному дослідженню місцевого самоврядування, на підставі якого пропонуються науково обґрунтовані пропозиції для забезпечення виконання депутатами місцевих рад своїх представницьких функцій. The ...
 • Ярмиш, О. Н.; Yarmysh, O. N.; Кириченко, В. Є.; Kyrychenko, V. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5497-907X (Вісник Національної академії правових наук України. – 2014. – № 3(78). - С. 95-104, 2014)
  Розглядається світовий досвід використання зовнішніх конституційних моделей при розбудові національних політичних і правових систем. Порівнюється практика японської та німецької конституційної традиції.
 • Кириченко, В. Є.; Kyrychenko, V. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5497-907X (Вісник Пенітенціарної асоціації України. - 2018. - № 2 (4). - С. 61-69, 2018)
  Досліджуються спроби з’ясувати природу місцевого самоврядування та ідентифікувати існуючу в Україні модель самоврядності. The article presents the results of attempts to clarify the nature of local gov-ernment. ...
 • Бакумов, О. С.; ; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4003-1974 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 26-28, 2021)
  Зазначено, що законодавство про Кабінет Міністрів України потребує ґрунтовного доопрацювання з метою забезпечення присутності принципу юридичної відповідальності в усіх без винятку важливих сторонах організації та діяльності ...
 • Пістренко, Н.С.; Pistrenko, N.; (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 288-290, 2020)
  У тезах доповіді розглянуто конституційно-правове регулювання відносин між державою та церквою на пострадянському просторі.
 • Пістренко, Н.С.; Pistrenko, N.; (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – 290-291, 2020)
  Проаналізовано особливості конституційно-правового регулювання державно-церковних відносин в Україні.
 • Ніколаєнко, Н. О.; Nikolaienko, N. O.; (Юридичний науковий електронний журнал. - 2015. - № 4. - С. 52-56, 2015)
  У даній статті автор розглядає проблему позбавлення дієздатності осіб, які мають психіатричні діагнози, тобто людей з вадами інтелектуального та/або психічного характеру. Позбавлення дієздатності через хворобу, на думку ...
 • Філіпська, Н. О.; Filipska, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9558-9422 (Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Сер.: Юридичні науки. - 2020. - Т. 31 (70), ч. 1, № 2. - С. 58-62, 2020)
  На підставі вивчення законодавства та досвіду інших держав запропоновано можливі варіанти подолання певних проблем правореалізації осіб з обмеженими внаслідок психо-інтелектуальних вад можливостями в Україні.
 • ; ; (Прикарпатський юридичний вісник. – 2018. – Вип. 2 (23), т. 3. – С. 29-36, 2018)
  У статті подається аналіз особливостей конституційно-правової відповідальності як провідного виду юридичної відповідальності держави в сучасній Україні. Наголошується, що конституційно-правова відповідальність держави – ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Прикарпатський юридичний вісник. – 2019. – Вип. 3 (28), т. 1. – С. 50-54, 2019)
  З’ясовано особливості впливу євроінтеграційних процесів на систему місцевого (територіального) самоврядування Республіки Польща. Досліджено основні напрями демократизації локальних самоврядних інституцій Польської ...
 • ; ; (Прикарпатський юридичний вісник. – 2019. – Вип. 4 (29), т. 1. – С. 15-22, 2019)
  У статті виявляються особливості реалізації концепту «держава в смартфоні» як напряму підвищення юридичної відповідальності держави в сучасній Україні. Зроблено висновок, що українське законодавство досить стрімко ...
 • Гуйван, П. Д.; Huivan, P. D.; Гуйван, O.; Huivan, O. P. (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. –2020. – № 1. – С. 28-32, 2020)
  Ця праця присвячена науковому вивченню актуальних питань щодо належної правової організації системи відносин із доступу до інформації у сфері екологічної безпеки. Визначається, що право на доступ до інформації є частиною ...
 • Ластовка, А. А.; Lastovka, O. A.; Ластовка, О. А. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2015 – № 1/2 (Ianuarie). – P. 85-89, 2015)
  Проведено теоретическое сравнение развития и применения референтного законодательства в государственной практике разных стран мира, проанализировано организационно-правовое обеспечение процедуры проведения референдума, ...
 • Гаєвська, Ю. С.; Haievska, Yu. S. (Jurnalul juridic national: teorie şi practică = Национальный юридический журнал: теория и практика. - 2016. - № 4 (August). - С. 39-42, 2016)
  Охарактеризовано поняття "механізм" в цілому. Проаналізовано філософські, правові, наукові погляди стосовно визначення поняття механізму реалізації права. На підставі визначених поглядів запропоновано авторське визначення ...
 • Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Сучасні  проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави  : тези доп.  Міжнар.  наук.- практ. конф. (м. Харків,  27  листоп.  2020  р.). – Харків, 20120. – С. 53-54, 2020)
  У дослідженні проводиться аналіз існуючих наукових підходів до характеристики актів Конституційного Суду України, їх юридичної сили, місця в системі правових актів України. Зроблено висновок, що акти ...

View more