KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342

 

Recent Submissions

 • Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484 (Суверенність, незалежність, конституційність: становлення та розвиток української держави: зб. матеріалів ІІ наук.-практ. конф. (м. Харків, 12 черв. 2015 р.). – Харків, 2015. – С. 116-120, 2015)
  В дослідженні описані суміжні з правом на освіту права дитини. Охарактеризовано позитивні риси впровадження механізму вибірковості форми та виду навчання, його змісту з урахуванням думки самої дитини.
 • Войціховський, А. В.; Voitsikhovskyi, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5629-8852; Bakumov, O. S.; Бакумов, О. С.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974; Ustymenko, O. S.; Устименко, О. С.; ORCID:https://orcid.org/0000-0002-5169-0123; Seliukov, V. S.; Селюков, В. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484 (JANUS.NET: e-journal of International Relations. - 2019. - Vol. 10, N.º 2. - P. 152-165, 2019)
  У статті розглядається питання дотримання органами Національної поліції України права людини на свободу від катувань чи нелюдського поводження або покарання. Практика Європейського суду з прав людини свідчить про те, що ...
 • Войціховський, А. В.; Voitsikhovskyi, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5629-8852 (Конституційні принципи місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 24 квіт. 2020 р.). - Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. - С. 100-103, 2020)
  Тези доповідей присвячені особливостям розвитку регіоналізму в ЄС, дається характеристика концепції «Європи регіонів», а також визначаються передумови створення і напрямки діяльності Комітету регіонів.
 • Мерник, А. М.; Mernyk, A. M. (Порівняльно-аналітичне право. - 2018. - № 2. - С. 36-38, 2018)
  У статті досліджено та проаналізовано питання теоретико-правового вчення щодо обмеження прав і свобод людини й громадянина. Розглянуто особливості та основні компоненти вищезазначеного поняття. Досліджено особливості ...
 • Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974 (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2019. - Спецвип., т. 2. - С. 24-30, 2019)
  Метою статті є конституційно-правовий аналіз ролі інституту Президента України в системі гарантування юридичної відповідальності держави. З’ясовано, що гарантування додержання Конституції України, прав і свобод людини і ...
 • Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622 (Форум Права. – 2020. – № 2 (61). – С. 6-22, 2020)
  Метою роботи є поглиблений аналіз теоретичних положень та правових засад встановлення і здійснення гарантій та обмежень громадянських і політичних прав людини в умовах запобігання поширенню COVID-19 в Україні, характеристика ...
 • Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622 (Форум Права. – 2020. – № 1 (60). – С. 47-56, 2020)
  Метою роботи є поглиблений аналіз теоретичних положень і конституційно-правових засад біпатризму в Україні, визначення його основних рис, характеристика переваг і недоліків визнання біпатризму в існуючих соціально-політичних ...
 • Шевченко, А. Е.; Shevchenko, A.; Кудин, С. В.; Kydin, S.; Светличний, А. П.; Svitlychnyy, O.; Коротун, Е. Н.; Korotun, O.; Загуменная, Ю. А.; Zagumenna, Yu.O.; Загуменна, Ю. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363 (Georgian medical news = Медицинские новости Грузии. - Тбилиси - New York, 2020. - № 3 (300). - С. 140-146, 2020)
  Целью статьи является на основе компаративно-правового исследования общих и отличительных черт конституционного обеспечения определить права человека на здоровье в Украине, Чешской и Польской Республиках. Задача – ...
 • Козир, О. В.; Kozyr, O. V. (Право і безпека.- 2009. - № 5 (32). С.29 - 32., 2009)
  Досліджено міжнародно-правові стандарти конституційного права особи на недоторканність житла. Встановлено, що міжнародно-правовими стандартами цього права є: 1) визнання права особи на недоторканність житла за кожним ...
 • Nikitchenko, N. V.; Никитченко, Н. В.; ; Khankevych, A. M.; Ханькевич, А. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6897-347X; Slynko, D. V.; Слинько, Д. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X; Savchuk, T. I.; Савчук, Т. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8024-5136; Lazariev, V. V.; Лазарєв, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Wiadomości Lekarskie. - Warsaw, 2019. - Т. LXXII, nr 4. - P. 697-701, 2019)
  Системи охорони здоров'я та політика охорони здоров'я в Європейському союзі стають все більш взаємопов'язаними, а також більш складними. Цей взаємозв'язок піднімає багато питань політики охорони здоров'я, включаючи якість ...
 • Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622 (Форум Права. – 2019. – № 5 (58). – С. 19-37, 2019)
  Метою роботи є поглиблений аналіз особливостей конституційно-правового регулювання організації та діяльності комітетів Верховної Ради України, їх характеристика з урахуванням сучасних реалій вітчизняного парламентаризму ...
 • Говоров, В. С.; Hovorov, V. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 24-34, 2012)
  Проаналізовано особливості правового статусу регіональних дитячих омбудсманів, їх роль у забезпеченні прав і свобод дітей. Запропоновано ввести Уповноважених з прав дитини на рівні областей з метою оптимізації правозахисного ...
 • Орищенко, І. В.; Oryshchenko, I. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 293-300, 2012)
  Проаналізовано взаємодію прокуратури України із Верховною Радою України. Визначено конкретні суб’єкти та форми взаємодії, а також запропоновано шляхи оптимізації законопроектної роботи прокуратури України.
 • Пілюк, С. В.; Piliuk, S. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 232-240, 2012)
  Статтю присвячено встановленню особливостей юридичного статусу органів конституційної юстиції та визначенню його елементів. Досліджено конституційно-правовий статус як юридичну категорію. Визначено складові юридичного ...
 • Мавдрик, М. Я.; Mavdryk, M. Ya. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 22-35, 2012)
  Проаналізовано становлення та розвиток інституту прокуратури у вітчизняній практиці державотворення. Визначено чотири етапи в історії становлення прокуратури України як інституту захисту прав і свобод людини і громадянина. ...
 • Петров, Є. Ю.; Petrov, Ye. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 1. – С. 58-67, 2012)
  Проаналізованщ конституційні обов’язки іноземців в Україні та їх особливості порівняно з конституційними обов’язками громадян України. На підставі проведеного дослідження визначено обсяг конституційних обов’язків іноземців ...
 • Пономаренко, М. В.; Ponomarenko, M. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 2. – С. 140-145, 2012)
  Досліджено правову природу Програми діяльності Кабінету Міністрів України, проведено узагальнений аналіз проблеми реалізації даного документа в Україні та запропоновано шляхи їх вирішення. Надано ряд пропозицій до чинного ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Jurnalul juridic national: teorie şi practică = Национальный юридический журнал: теория и практика. - 2019. - № 3, ч. 1 (Mai). - С. 42-45, 2019)
  Стаття присвячена встановленню форми Польської держави за чинною Конституцією 1997 року. Аналізується три складові елементи польської держави: форму правління, форму територіального устрою та політичний режим. Вказано, що ...
 • Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Право. – 2019. – Вип. 57, т. 1. – С. 40-43, 2019)
  Проаналізовано конституційно-правове регулювання гарантій діяльності комітетів Верховної Ради України. Визначено, що чинне законодавство здебільшого лише побічно та фрагментарно закріплює окремі правові гарантії діяльності ...
 • Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Право. – 2019. – Вип. 56, т. 1. – С. 41-44, 2019)
  Виконано аналіз теоретичних положень та конституційно-правового регулювання статусу підкомітетів комітетів Верховної Ради України. Визначено, що підкомітети як внутрішні робочі органи комітетів Верховної Ради України зазвичай ...

View more