KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342

 

Recent Submissions

 • Бабкова, Т. В.; Babkova, T. V. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2014. – № 1/2 (Ianuarie). – P. 19-22, 2014)
  В статье проведен анализ особенностей обеспечения социальных прав человека и гражданина в Украине органом конституционного контроля. Особое внимание уделяется тому факту, что одна из основных проблем, стоящих перед украинским ...
 • Марцеляк, С. М.; Martseliak, S. M. (Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна: № 1077: Серія: Право. - 2013. - Вип. 15. - С. 61-66, 2013)
  Проведено аналіз розуміння вітчизняними та зарубіжними науковцями принципів (засад) виборчого права. Встановлено та охарактеризовано ознаки засад (принципів) виборів народних депутатів України. На підставі визначених ознак ...
 • Марцеляк, С. Н.; Martseliak, S. M.; Марцеляк, С. М. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2014. – № 1/2 (Ianuarie). – P. 172-176, 2014)
  Выполнен анализ теоретических положений и идей, норм избирательного законодательства, касающихся сущности и содержание принципов прямого избирательного права и тайного голосования при выборах народных депутатов Украины, ...
 • Пономарева, О.; Ponomarova, O. P.; Пономарьова, О. П. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2013. – № 12/4 (Decembrie). – P. 113-116, 2013)
  Предоставленная статья посвящена проблематике прав человека. В качестве предмета исследования автор статьи избрал правовой статус личности; при этом рассмотрены основные общепринятые принципы правового статуса личности, а ...
 • Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484 (Суверенність, незалежність, конституційність: становлення та розвиток української держави: зб. матеріалів ІІ наук.-практ. конф. (м. Харків, 12 черв. 2015 р.). – Харків, 2015. – С. 116-120, 2015)
  В дослідженні описані суміжні з правом на освіту права дитини. Охарактеризовано позитивні риси впровадження механізму вибірковості форми та виду навчання, його змісту з урахуванням думки самої дитини.
 • Войціховський, А. В.; Voitsikhovskyi, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5629-8852; Bakumov, O. S.; Бакумов, О. С.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974; Ustymenko, O. S.; Устименко, О. С.; ORCID:https://orcid.org/0000-0002-5169-0123; Seliukov, V. S.; Селюков, В. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484 (JANUS.NET: e-journal of International Relations. - 2019. - Vol. 10, N.º 2. - P. 152-165, 2019)
  У статті розглядається питання дотримання органами Національної поліції України права людини на свободу від катувань чи нелюдського поводження або покарання. Практика Європейського суду з прав людини свідчить про те, що ...
 • Войціховський, А. В.; Voitsikhovskyi, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5629-8852 (Конституційні принципи місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 24 квіт. 2020 р.). - Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. - С. 100-103, 2020)
  Тези доповідей присвячені особливостям розвитку регіоналізму в ЄС, дається характеристика концепції «Європи регіонів», а також визначаються передумови створення і напрямки діяльності Комітету регіонів.
 • Мерник, А. М.; Mernyk, A. M. (Порівняльно-аналітичне право. - 2018. - № 2. - С. 36-38, 2018)
  У статті досліджено та проаналізовано питання теоретико-правового вчення щодо обмеження прав і свобод людини й громадянина. Розглянуто особливості та основні компоненти вищезазначеного поняття. Досліджено особливості ...
 • Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974 (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2019. - Спецвип., т. 2. - С. 24-30, 2019)
  Метою статті є конституційно-правовий аналіз ролі інституту Президента України в системі гарантування юридичної відповідальності держави. З’ясовано, що гарантування додержання Конституції України, прав і свобод людини і ...
 • Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622 (Форум Права. – 2020. – № 2 (61). – С. 6-22, 2020)
  Метою роботи є поглиблений аналіз теоретичних положень та правових засад встановлення і здійснення гарантій та обмежень громадянських і політичних прав людини в умовах запобігання поширенню COVID-19 в Україні, характеристика ...
 • Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622 (Форум Права. – 2020. – № 1 (60). – С. 47-56, 2020)
  Метою роботи є поглиблений аналіз теоретичних положень і конституційно-правових засад біпатризму в Україні, визначення його основних рис, характеристика переваг і недоліків визнання біпатризму в існуючих соціально-політичних ...
 • Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622 (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. - 2019. - № 39. - С. 26-30, 2019)
  Виконано аналіз теоретичних положень і правового регулювання підстав, санкцій і порядку реалізації дисциплінарної та матеріальної відповідальності посадових осіб і членів комітетів верховної Ради Укра-їни. ...
 • Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622 (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного унівеситету. Сер.: Юриспруденція. - 2019. - № 37. - С.34-38, 2019)
  У статті виконано аналіз теоретичних положень і конституційно-правового регулювання особливостей зміни персонального складу комітетів Верховної Ради України. Визначено її основні засади, підстави, порядок і наслідки. Також ...
 • Бабкова, Т. В.; Babkova, T.V. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - 2014. - Вип. 24, т. 2. - С. 156-161., 2014)
  Проведено аналіз особливостей забезпечення права громадянина на соціальний захист судами загальної юрисдикції. Досліджено специфіку захисту цього соціального права в порядку адміністративного та кримінального судочинства. ...
 • Турута, О. В.; Turuta, O. V. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2014. - Вип. 24, т. 1. - С. 112-115., 2014)
  В статті визначається місце соціальних прав в системі прав і свобод людини. В роботі аналізуються сучасні процеси, що відбуваються у сфері реалізації соціальних прав в Україні. Розкриваються причини декларативного характеру ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - 2014. - Вип. 24, т. 1. - С. 148-153., 2014)
  Стаття присвячена особливостям реалізації принципу поділу влади у Республіці Польща як універсальної основи конституційної демократії заснованої на класичних європейських цінностях та правової демократичної держави. У ...
 • Гришко, Л. М.; Gryshko, L. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0347-1118 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - 2013. - Вип. 23, ч. 2, т. 1. - С. 89-93, 2013)
  У статті досліджено проблеми забезпечення прав людини в монархіях Арабського Сходу. Автором на прикладі статусу жінки продемонстровано, що принцип рівності в цих державах не є абсолютними. Серед позитивних зрушень у сфері ...
 • Волкова, І. М.; Volkova, I. M. (Підприємництво, господарство і право. - 2018. - № 11. - С. 140-145, 2018)
  Стаття присвячена дослідженню місця та ролі юридичних фактів-станів у динаміці конституційних правовідносин. Здійснено системний аналіз видів юридичних-фактів станів у динаміці конституційних правовідносин на основі ...
 • Жильнікова, Н. Д.; Zhylnikova, N. D. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - 2013. - Вип. 21, ч. 2, т. 1. - С. 124-126, 2013)
  Стаття присвячена питанням конституційно-правового регулювання інституту обмеження прав і свобод людини і громадянина в межах Конституції України, Німеччини, Польщі, Португалії, Білорусі. Проведено аналіз міжнародно-правових ...
 • Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - 2013. - Вип. 21, ч. 1, т. 1. - С. 141-144, 2013)
  Виконано аналіз конституційно-правового регулювання організації та функціонування системи допоміжних органів глави держави в Україні, визначено статус й місце в ній Адміністрації Президента України, а також встановлено ...

View more