KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342 by Title

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Marchuk, M. I.; Марчук, М. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Visegrad journal on human rights. – 2018. - № 2/1. – P. 102-106, 2018)
  Стаття присвячена дослідженню основних проблем та викликів при здійсненні політичного режиму в Республіці Польща. Зазначається, що зростання іміджу та впливу Польщі на зовнішній арені, супроводжувалося й певними негативними ...
 • Радченко, О. І.; Radchenko, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1572-8048 (Порівняльно-аналітичне право – 2016. – № 4. – С. 56-58, 2016)
  У статті висвітлюються механізми припинення громадянства України. Дана загальна характеристика анулювання громадянства, вказано на особливості застосування такого механізму, розкрито його зміст, здійснено порівняльний ...
 • Гробова, В. П.; Grobova, V. Р.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1699-7824 (Форум права. – 2010. – № 2. – С. 105–110, 2010)
  Щодо практики польського парламентаризму встановлено значний рівень демократичності в умовах діяльності двопалатного парламенту у зв’язку із більш тривалими та поміркованими процедурами прийняття рішень та більш адекватного ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2018. - Спец. вип. № 3 (94). "Права людини: методологічний, гносеологічний та онтологічний аспекти". - С. 132-137, 2018)
  Розглянуто проблему визначення конституційно-правового статусу Верховного Суду як вищої судової інституції у Республіці Польща. З'ясовано місце та роль Верховного Суду в механізмі захисту прав і свобод та встановлено ...
 • Гробова, В. П.; Grobova, V. Р.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1699-7824 (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2015. - № 15, т. 1. - С. 48-50, 2015)
  У статті розглянуто основні положення здійснення виборів до місцевих органів влади у Швеції, проаналізовано ці положення в порівнянні із законодав - ством України, надано рекомендації щодо вдосконалення чинного ...
 • Ільницький, М. С.; Ilnytskyi, M. S. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 2 (19). - С. 224-236, 2018)
  Українське суспільство все ще продовжує жити демократичним вибором, а не демократією як способом життя чи мислення. Тому і серед основних проблем становлення української демократії залишаються актуальними зміцнення її ...
 • Ільницький, М. С.; Ilnytskyi, M. S. (Supremaţia Dreptului = Верховенство Права: междунар. науч. журн. – 2018. – № 2. – С. 9-15, 2018)
  У статті на основі аналізу аргументовано, що використання інформаційних технологій на прикладі таких виборчих процедур як голосування та підрахунок, і встановлення результатів виборів вказує на ряд позитивних рис для ...
 • Пайда, Ю. Ю.; Paida, Yu. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6424-6419 (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2018. – Вип. 2. – С. 50-54, 2018)
  Розглянуто визначення поняття «права людини». Зазначається, що особливого значення в контексті захисту прав людини набуває саме право на захист. Приділено увагу характеристиці і видовій класифікації механізму захисту прав ...
 • Гудзь, Т. І.; Gudz, T. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6950-6136 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2001. – Вип. 16. – С. 295-299, 2001)
  У статті розглядаються загальні аспекти становлення Німеччини як федеративної держави. Констатується, що основним суб’єктом федерації є землі, які наділяються досить широкою компетенцією. Відзначається, що представництво ...
 • Серьогін, В. О.; Seryogin, V. O. (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2008. - № 4. – С. 53-61, 2008)
  З'ясовуються основні загрози прайвесі, породжені новітніми здобутками в галузі генетики, та формулюються засади правового регулювання в цій сфері, спрямовані на захист персональної генетичної інформації від протиправного ...
 • Коломієць, Ю. М.; Kolomiets, Y. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5171-7808; Задерій, І. А.; Zaderii, I. A. (Право і Безпека. – 2011. – № 2(39). – С. 15-19., 2011)
  Розглянуто проблему визначення гідності як юридичної категорії. Досліджено різні підходи вчених до визначення сутнісних характеристик даного соціального та правового феномену. Виокремлено характерні ознаки, котрі дозволяють ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Jurnalul juridic national: teorie şi practică = Национальный юридический журнал: теория и практика. - 2018. - № 2, Т. 2 (Aprilie). - С. 38-41, 2018)
  Серед передбачених Конституцією органів польської влади окреме місце посідає Державний трибунал, який разом із Конституційним трибуналом утворює окремий сегмент судової влади. Визначено юрисдикцію та функції даного органу. ...
 • Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466 (Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Юридичні науки. – 2014. – Вип. 3. Т. 2. – С. 167-171, 2014)
  У статті проаналізовано положення чинних нормативно-правових актів, що регламентують питання реєстрації громадян України та вимушених мігрантів в Україні. Автор визначає конкретні прогалини нормативно-правового регулювання ...
 • Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974 (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.). — Харків : ХНУВС, 2019. — С. 18-19, 2019)
  Розглянуті питання надання юрисдикційних повноважень Конституційному Суду України з точки зору проблеми юридичної відповідальності держави перед людиною.
 • Семіног, О. О.; Seminoh, O. O. (Форум права. – 2011. – № 2. – С. 816–821, 2011)
  З’ясовано сутність забезпечення прав і свобод людини та громадянина у паспортно- візовій системі України. Проведено детальний аналіз прав і свобод у визначеній сфері. Проаналізовано та запропоновано класифікацію гарантій ...
 • Радченко, О. І.; Radchenko, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1572-8048; Чухно, К. Є.; Chukhno, K. Ye. (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2015. - № 2. – С. 23-32, 2015)
  Розглянуто актуальну проблему визначення правового становища громадян України, що змушені залишити місця свого постійного мешкання внаслідок російської окупації Автономної Республіки Крим й окремих районів Донецької і ...
 • Радченко, О. І.; Radchenko, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1572-8048 (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми: тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.). - Харків : ХНУВС, 2019. - С. 177-179, 2019)
  Тези доповіді присвячено питанню громадянства. Основну увагу акцентовано на змісті полігромадянства. Наголошується на перевагах й недоліках полігромадянства та загрозах, яке воно становить для національної безпеки нашої держави.
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 22-28, 2018)
  Розглянуто проблематику дослідження конституційно-правових аспектів функціонування двопалатного парламенту в Республіці Польща. Установлено, що польська конституційна доктрина передбачає асиметричну двопалатну модель ...
 • Серьогін, В. О.; Seryogin, V. O. (Право і безпека. - 2011. - № 1. - С. 8-13, 2011)
  Здійснено спробу системної, розгорнутої характеристики законодавчого забезпечення комунікаційного прайвесі в Україні. Зроблено висновок, що українському законодавству бракує системності та єдності підходів до регулювання ...
 • Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Право. – 2019. – Вип. 55, т. 1. – С. 83-86, 2019)
  У статті виконано аналіз теоретичних положень та конституційно-правового регулювання обрання голів, перших заступників та заступників голів, секретарів комітетів Верховної Ради України. Визначено основні засади, порядок та ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account