KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342 by Title

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2019. – № 2 (85). – С. 21-30, 2019)
  Визначено деякі особливості конституційної інституціалізації юридичної відповідальності держави в умовах докорінних правових змін, що відбуваються в Україні. Констатовано, що феномен юридичної відповідальності держави – ...
 • Радченко, О. І.; Radchenko, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1572-8048 (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми: тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.). - Харків : ХНУВС, 2019. - С. 177-179, 2019)
  Тези доповіді присвячено питанню громадянства. Основну увагу акцентовано на змісті полігромадянства. Наголошується на перевагах й недоліках полігромадянства та загрозах, яке воно становить для національної безпеки нашої держави.
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 22-28, 2018)
  Розглянуто проблематику дослідження конституційно-правових аспектів функціонування двопалатного парламенту в Республіці Польща. Установлено, що польська конституційна доктрина передбачає асиметричну двопалатну модель ...
 • Серьогін, В. О.; Seryogin, V. O. (Право і безпека. - 2011. - № 1. - С. 8-13, 2011)
  Здійснено спробу системної, розгорнутої характеристики законодавчого забезпечення комунікаційного прайвесі в Україні. Зроблено висновок, що українському законодавству бракує системності та єдності підходів до регулювання ...
 • Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Право. – 2019. – Вип. 55, т. 1. – С. 83-86, 2019)
  У статті виконано аналіз теоретичних положень та конституційно-правового регулювання обрання голів, перших заступників та заступників голів, секретарів комітетів Верховної Ради України. Визначено основні засади, порядок та ...
 • Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X (Право і суспільство. – 2019. – № 3. – С.30-38, 2019)
  Розкрито особливості становлення та розвитку захисту прав жінок на статеву недоторканність і статеву свободу в різні історичні епохи, від стародавніх часів до сьогодення. Визначено вплив міжнародно-правових актів ...
 • Серьогін, В. О.; Seryogin, V. O. (Вісник Академії правових наук України. - 2010. - № 4. - С. 88-97, 2010)
  Зроблено системний аналіз аспектів змісту і обсягу права на недоторканність приватного життя (прайвесі).
 • Радченко, О. І.; Radchenko, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1572-8048 (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2018. – Спец. вип. № 3 (94). "Права людини: методологічний, гносеологічний та онтологічний аспекти". – С. 204-210, 2018)
  У даній статті висвітлюються питання багатоаспектності громадянства як конституційно-правового інституту. Наведено й обґрунтовано максимально повну класифікацію громадянства. Дана лаконічна характеристика кожного з наведених ...
 • Бакумов, А. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974; Бакумов, О. С. (Право и закон: междунар. науч.-практ. журн. – 2018. – № 2. – С. 23-41, 2018)
  Статья посвящена исследованию особенностей конституционной модели юридической ответственности государства в современной Украине. Определен и проанализирован ее правовой, персоноцентричный и институциональный характер. ...
 • Скупінський, О. В.; Skupinskyi, O. V. (Форум права. – 2011. – № 1. – С. 909–914, 2011)
  Обґрунтовується необхідність запровадження концепції конституційної економіки у політико-правову практику України. Узагальнено зарубіжний досвід функціонування конституційної економіки. Сформульовано пропозиції щодо ...
 • Бойко, В. Б.; Boiko, V. B. (Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна: № 1077: Серія: Право. - 2013. - Вип. 15. - С. 174-177, 2013)
  Стаття присвячена реалізації конституційного права працівників на судовий захист своїх трудових прав в умовах нових форм господарювання.
 • Радченко, О. І.; Radchenko, O. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 44-50., 2015)
  Досліджено присягу як один з елементів правового становища народного депутата України. Здійснено загальний аналіз інституту присяги крізь призму однієї із засад взаємовідносин особи, яка влаштовується на державну службу ...
 • Варунц, Л. Д.; Varunts, L. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0024-385X (Вісник Харківського Національного університету імені Каразіна. Серія: Право. – 2018. – Вип. 25. – С. 68-71, 2018)
  Статтю присвячено проблемам конституційно-правового становища корінних народів Канади. Проаналізовано та визначено основні проблеми захисту прав і свобод корінних народів, як однієї з найбільш вразливих верств населення у ...
 • Корчака, В. М.; Korchaka, V. M. (Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Право. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Т.1. Вип. 29. – С. 108–112, 2014)
  У статті проаналізовані наукові підходи вітчизняних та зарубіжних учених щодо розуміння категорії «конституційно-правові відносини», виокремлено й охарактеризовано загальні та спеціальні властивості конституційно-правових ...
 • Marchuk, M. I.; Марчук, М. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Jurnalul juridic national: teorie şi practică = Национальный юридический журнал: теория и практика. - 2015. - № 6 (Decembrie). - С. 66-70, 2015)
  Стаття присвячена дослідженню ролі президента в державному механізмі Республіки Польща, зокрема проблемі конституційно-правового врегулювання його компетенції у військовій сфері. Підкреслюється, що саме визнання права ...
 • Петров, Є. Ю.; Petrov, Ye. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 1. – С. 58-67, 2012)
  Проаналізованщ конституційні обов’язки іноземців в Україні та їх особливості порівняно з конституційними обов’язками громадян України. На підставі проведеного дослідження визначено обсяг конституційних обов’язків іноземців ...
 • Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4003-1974 (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 13-21, 2018)
  Проблематику конституційного закріплення стратегічного курсу України проаналізовано через призму доктрини юридичної відповідальності держави. Наголошено, що ідея визнання цього курсу потребує своєї конституціоналізації, ...
 • Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622 (Право і суспільство. - 2019. - № 1. - С. 10-16, 2019)
  Виконано аналіз теоретичних положень і конституційно-правових засад щодо розуміння сутності контрольної функції комітетів Верховної Ради України, визначено їїосновні ознакитазначення, атакожобґрунтовано пріоритетні напрями ...
 • Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622 (Форум права. - 2019. - № 2. - С. 36-44, 2019)
  Виконано аналіз теоретичних основ та конституційно-правового регулювання формування персонального складу комітетів Верховної Ради України. Також визначено його основні критерії, принципи, порядок та наслідки. Встановлено, що ...
 • Серьогін, В. О.; Seryogin, V. O. (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 808-813, 2012)
  Узагальнено світовий досвід правового забезпечення недоторканності приватного життя у сфері охорони здоров’я, а також формування на цій основі цілісної концепції медичного прайвесі, котра могла б стати доктринальною ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account