Кримінальне право (Criminal Law)

Recent Submissions

 • Ященко, А. М.; Yashchenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3956-3487; Брящей, Р. І.; Briashchei, R. I. (Наше право. - 2013. - № 1. - С. 110-115, 2013)
  З урахуванням сучасних теоретичних поглядів та судової практики формулюється відповідь на питання щодо ідентичності понять „звільнення від покарання” та „звільнення від відбування покарання”.
 • Ященко, А. М.; Yashchenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3956-3487 (Право та державне управління. - 2017. - № 4 (29), т. 1. - С. 143-148, 2017)
  Розглянуто доктринальні погляди щодо формулювання поняття інших заходів кримінально-правового характеру та поділу їх на види. У результаті їх дослідження, з урахуванням системного аналізу окремих положень чинного Кримінального ...
 • Купар, Д. Ю.; Kupar, D. Yu. (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція. – 2017. - № 30, т. 2. – С. 76-79, 2017)
  Досліджено пам’ятки вітчизняного права, а також доктринальні положення щодо виникнення та розвитку законодавства про звільнення від кримінальної відповідальності за скоєння злочинів проти порядку несення військової служби ...
 • Костенко, Я. В.; Kostenko, Ya. V. (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція. – 2017. - № 30, т. 2. – С. 72-75, 2017)
  У статті викладено аналітичний матеріал щодо проблем реалізації державної політики у сфері захисту прав дітей, показано тісний зв’язок між вітчизняним законодавством і міжнародними правовими стандартами з питань захисту ...
 • Клочко, А. М.; Klochko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6898-964X (Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 36-38, 2021)
  Розглянуто значення науково-технічної інформації у сфері оборони для військової безпеки України, а також її захист від злочинного посягання як одне із пріоритетних завдань держави. The importance of scientific and technical ...
 • Шульга, А. М.; Shulga, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3745-4869 (Юридичний науковий електронний журнал. - 2021. - № 1. - С. 252-255, 2021)
  Стаття присвячена актуальним питанням визначення суб’єкта кримінальних правопорушень проти земельних ресурсів України та його впливу на правозастосовну практику. У статті висвітлюється розуміння суб’єкта кримінальних ...
 • Шульга, А. М.; Shulga, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3745-4869 (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2020. – Вип. 45. – С. 108-111, 2020)
  Проаналізовано особливості формування внутрішнього змісту об’єктивної сторони кримінальних правопорушень проти земельних ресурсів України. Об’єктивною стороною складу кримінальних правопорушень проти земельних ресурсів ...
 • Самотиевич, В. А.; Samotiievych, V. O.; Самотієвич, В. О. (Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Сер.: Юридичні науки. - 2020. - Т. 31 (70), ч. 3, № 2. - С. 58-64, 2020)
  В статье проанализированы отдельные аспекты индивидуализации наказания, назначаемого лицам за совершение неосторожных преступлений. Основным инструментарием индивидуализации наказания являются обстоятельства, отягчающие ...
 • Кундеус, В. Г.; Kundeus, V. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2430-5437 (Права людини в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10 груд. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 158-160, 2020)
  Визначено поняття «працівник повітряного транспорту» у кримінальному правопорушенні, передбаченому статтею 280 КК України.
 • Кондратов, Д. Ю.; Kondratov, D. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5426-4878 (Права людини в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10 груд. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 147-150, 2020)
  Проаналізовано проблеми кримінально-правової охорони особистої таємниці людини; надано практичні рекомендації з удосконалення кримінального законодавства України, що встановлює відповідальність за порушення особистої ...
 • Харченко, В. Б.; Kharchenko, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1214-0313; Житний, О. О.; Zhytnyi, O. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0795-626X; Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794; Ященко, А. М.; Yashchenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3956-3487; Ємельянов, В. П.; Yemelianov, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8934-2976; Денисов, С. Ф.; Denysov, S. F.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1218-0016; Денисова, Т. А.; Denysova, T. A.; ; Храмцов, О. М.; Khramtsov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0137-2626; Павликівський, В. І.; Pavlykivskyi, V. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1190-9303; Бандурка, І. О.; Bandurka, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9697-5587; Васильєв, А. А.; Vasiliev, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9480-7814; Кондратов, Д. Ю.; Kondratov, D. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5426-4878; Фіалка, М. І.; Fialka, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5599-3335; Казначеєва, Д. В.; Kaznacheieva, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7596-294X; Юртаєва, К. В.; Yurtayeva, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6096-2020; Черевко, К. О.; Cherevko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3384-8388; Лизогуб, Я. Г.; Lyzohub, Ya. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9824-0798; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675; Цвіркун, Н. Ю.; Tsvirkun, N. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9195-3349; Шевелев, К. Є.; Shevelev, K. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3501-5021; Авдєєв, О. О.; Avdeiev, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4203-8165; Шевчук, Т. А.; Shevchuk, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0162-7011; Фоменко, М. В.; Fomenko, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6606-5769 (Харків, 2020. – 428 с., 2020)
  У підручнику розглянуто основні питання навчальної дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина». У матеріалах курсу під час розгляду основних інститутів і вчень Загальної частини кримінального права України ...
 • Хлопов, А. О.; Khlopov, A. O. (Прикарпатський юридичний вісник. – 2020. – Вип. 4 (33). – С. 89-93, 2020)
  У статті досліджено сутність поняття таємниці й притаманних їй ознак у кримінальному праві України в розрізі інформації приватного характеру. Запропоновано вироблення єдиних правових підходів, здатних спростити правове ...
 • Шульга, А. М.; Shulga, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3745-4869 (Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Сер.: Юридичні науки. – 2020. – Т. 31 (70), № 4. – С. 218-222, 2020)
  Статтю присвячено актуальним питанням визначення об’єкта кримінального правопорушення. Теоретичні проблеми розуміння сутності цього елемента складу кримінального правопорушення впливають на практику застосування норми про ...
 • Агаркова, А.; Agarkova, A. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2015. – Aprilie. – P. 26–30, 2015)
  Проведено правовое исследование проблемы уголовной ответственности за массовые беспорядки в Украине и странах Содружества Независимых Государств. Сделаны выводы относительно общих и различных признаков состава преступления ...
 • Попій, А. С.; Popii, A. S.; Попий, А. С. (Харків, 2020)
  Дисертацію присвячено кримінально-правовому аналізу порядку призначення покарання за сукупності злочинів. Встановлюється належність існуючих приписів щодо цієї проблематики до спеціальних засад призначення покарання. ...
 • Ященко, С. А.; Yashchenko, S. A.; Ященко, С. О. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2015. – Mai. – P. 103–106, 2015)
  На основании сравнительно-правового анализа ответственности за умышленное неисполнение соглашения о примирении или о признании вины в уголовном законодательстве Украины и зарубежных стран, сформулированы направления ...
 • Букач, М. А.; Bukach, M. O.; Букач, М. О. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2015. – Februarie. – P. 7–11, 2015)
  С помощью сравнительно- правового метода научного познания проанализирована законодательная регламентация уголовной ответственности за неисполнение судебного решения в уголовном законодательстве Украины и ряда зарубежных ...
 • Юртаєва, К. В.; Yurtayeva, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6096-2020 (Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 лист. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 185-187, 2020)
  Відзначено необхідність узгодити предмет кримінального правопорушення, передбаченого ст. 143 КК України (анатомічні матеріали людини), а також передбачити відповідальність за контрабанду анатомічних матеріалів ...
 • Казначеєва, Д. В.; Kaznacheieva, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7596-294X; Дорош, А. О.; Dorosh, A. O. (Кримінально-правові та кримінологічні аспекти протидії злочинності : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Одесса, 27 листоп. 2020 р.). – Одесса: ОДУВС, 2020. – С. 54-56, 2020)
  Досліджено правовий статус криптовалюти у кримінальному праві.
 • Скриннік, В. О.; Skrynnik, V. O.; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Кримінально-правові та кримінологічні аспекти протидії злочинності : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Одесса, 27 листоп. 2020 р.). – Одесса: ОДУВС, 2020. – С. 80-82, 2020)
  Запропоновано класифікацію кримінальної відповідальності за порушення земельного законодавства, що дасть змогу ширше зрозуміти об’єкт кримінально-правової охорони та усвідомити юридичний обов’язок особи відповідати за свою ...

View more