Кримінально-процесуальне право (Criminal and Procedure Law): Recent submissions

 • Абламський, С. Є.; Ablamskyi, S. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985 (Актуальні питання досудового розслідування та тенденції розвитку криміналістичної методики : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 листоп. 2018 р.). – Харків: ХНУВС, 2018. – С. 17-19, 2018)
  Наголошено, що сучасна регламентація моменту визнання особи потерпілим відповідає концепції впровадження змагального процесу і видається більш прогресивною у відношенні захисту прав, свобод та законних інтересів потерпілого ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517 (Актуальні питання досудового розслідування та тенденції розвитку криміналістичної методики : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 листоп. 2018 р.). – Харків: ХНУВС, 2018. – С. 12-14, 2018)
  Окреслено сучасні проблемні питання кримінального процесу та доцільність удосконалення криміналістичних методик. Розглянуто проблемні процесуальні питання, що потребують уточнення та вдосконалення норм кримінального ...
 • Балац, Р. М.; Balats, R. M.; ORCID.http//orcid.org/0000-0003-2145-9593 (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів в умовах воєнного стану : тези доп. Всеук. наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 черв. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 33-35, 2022)
  У тезах доповіді зазначено, що запобіжна діяльність органів досудового розслідування у кримінальному процесі України потребує реформування.
 • Абламська, В. В.; Ablamska, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2415-7235; Блищик, О. В.; Blyshchyk, O. V. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів в умовах воєнного стану : тези доп. Всеук. наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 черв. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 22-25, 2022)
  З точки зору кримінального процесуального права, розкрито правову природу електронних доказів.
 • Юхно, М. О.; Yukhno, M. O. (Кримінальний процес та криміналістика: сучасний стан та перспективи: тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 425-429., 2020)
  Досліджено законодавче закріплення і забезпечення належного та ефективного правового захисту прав, свобод і законних інтересів особи в кримінальному провадженні. Вказано, що при вирішенні проблемних питань щодо права на ...
 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531; Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581 (Наше право. – 2022. – № 2. – С. 74-83, 2022)
  В статті визначені сучасні теоретичні, законодавчі і прикладні проблемні питання тактики слідчого експерименту та шляхів їх вирішення в частині залучення спеціалістів з різних галузей знань при його підготовці, проведенні ...
 • Pcholkin, V. D.; Пчолкін, В. Д.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3379-5036; Fedosova, O. V.; Федосова, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333; Kotova, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2437-3624; Merkulova, V. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9977-8861 (Amazonia Investiga. – 2020. – Vol. 9, Issue 29 (May). – P. 250-257, 2020)
  Метою даної дослідницької роботи є аналіз міжнародних правових стандартів, якими гарантовано забезпечення права на свободу і особисту недоторканність в кримінальному процесі. Предметом дослідження виступили вимоги міжнародних ...
 • Husieva, V. O.; Гусєва, В. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573; Avdieiev, O. O.; Авдєєв, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4203-8165; Korniienko, V. V.; Корнієнко, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7338-0794; Kryvoruchko, L. S.; Криворучко, Л. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6635-2381 (Amazonia Investiga. – 2022. – Vol. 11, Issue 52 (April). – P. 260-268, 2022)
  Метою дослідження є вивчення слідчої та судової практики, а також міжнародного досвіду задля визначення перспектив упровадження інноваційних технологій у кримінальне судочинство України за сучасних умов, розкриття їх ...
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321 (Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів : матеріали наук.-практ. семінару (м. Харків, 18 груд. 2019 р.). – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 14-17, 2019)
  У тезах доповіді представлено загальну класифікацію інструментальних засобів кримінального аналізу.
 • Загуменний, О. О.; Zahumennyi, O. O.; ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-5580-6285 (Право і безпека. – 2022. – № 1 (84). – С. 189-195, 2022)
  Розглянуто проблемні питання використання сучасних інформаційних та інших технологій при виконанні оперативними підрозділами доручень слідчого і дізнавача. За результатами дослідження надано конкретні пропозиції та ...
 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531 (Форум Права. – 2022. – № 1 (72). – С. 38-49, 2022)
  Постановка проблеми. Нагальним є спрямування діяльності державних і правооохоронних органів щодо удосконалення законодавства, в сферу яких потрапляють неповнолітні особи, які вчинили кримінальне правопорушення, в тому ...
 • Юрченко, К. Р.; Yurchenko, K. R. (Шляхи удосконалення досудового розслідування: організаційно-правові аспекти : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 24 жовт. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 162-164, 2019)
  Зазначено, що сучасний інститут понятих у кримінальному провадженні ще недостатньо сформований та потребує значних змін та доповнень. Адже з вдосконаленням цих питань у чинному кримінальному процесуальному законодавстві ...
 • Щетина, К. А.; Shchetyna, K. A. (Шляхи удосконалення досудового розслідування: організаційно-правові аспекти : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 24 жовт. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 160-162, 2019)
  Стверджується, що засада законності має фундаментальне значення для кримінального провадження, тому що, остання зобов’язує всіх його суб’єктів неухильно додержуватися вимог Конституції України, Кримінального процесуального ...
 • Фоміна, Т. Г.; Fomina, T. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9513-1673 (Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 22 трав. 2019 р.). - Маріуполь: МДУ, 2019. - С. 303-305, 2019)
  Досліджено питання щодо доцільності встановлення граничних строків тримання під вартою під час судового розгляду. Проаналізовано кримінальне процесуальне законодавство деяких країн СНД щодо визначення досліджуваних строків. ...
 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531 (Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 22 трав. 2019 р.). - Маріуполь: МДУ, 2019. - С. 291-294, 2019)
  Розглянуто результати дослідження положень чинного КПК України та наявні прогалини, неузгодженості, що регламентують досудове розслідування. Проаналізовано і систематизовано наукові позиції науковців з цих питань. На ...
 • Чистікова, С. О.; Chystikova, S. O. (Шляхи удосконалення досудового розслідування: організаційно-правові аспекти : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 24 жовт. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 154-156, 2019)
  Розкрито проблемні питання щодо отримання після проведення огляду місця події ухвали слідчого судді.
 • Чинчик, А. Р.; Chynchyk, A. R. (Шляхи удосконалення досудового розслідування: організаційно-правові аспекти : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 24 жовт. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 151-153, 2019)
  Розкрито запобіжну функцію слідчого у кримінальному провадженні під час досудового розслідування.
 • Шевцова, К. В.; Shevtsova, K. V. (Шляхи удосконалення досудового розслідування: організаційно-правові аспекти : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 24 жовт. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 158-160, 2019)
  Вивчено проблематику процесуальних повноважень прокурора щодо реалізації загальних положень досудового розслідування.
 • Федорець, Ж. А.; Fedorets, Zh. A. (Шляхи удосконалення досудового розслідування: організаційно-правові аспекти : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 24 жовт. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 144-147, 2019)
  Надається порівняльний аналіз інституту речових доказів за законодавством Англії, США та України.
 • Кондратенко, В. О.; Kondratenko, V. O. (Шляхи удосконалення досудового розслідування: організаційно-правові аспекти : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 24 жовт. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 94-96, 2019)
  Зазначено, що повідомлення про підозру в структурі досудового розслідування займає особливе місце, оскільки підводить підсумок у кримінальному провадженні щодо зібраних доказів, визначає подальше його спрямування.

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account