KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ

Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ

 

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ / Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 1995. - Виходить щоквартально. - ISSN 1999-5717.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Савенко, Н. В.; Savenko, N. V. (2008)
  Проаналізовано праці українських та зарубіжних вчених, в яких розглянуті окремі аспекти приватизаційних процесів у формуванні ринкових відносин, а також чинне законодавство України, надано рекомендації для правового ...
 • Сирота, Д. І.; Syrota, D. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип.40.- С. 242 - 249, 2008)
  Досліджуються види кореспондуючих прав і обов’язків громадянина і працівника міліції, акцентується увага на неохідності реформування органів внутрішніх справ. Исследуются виды корреспондирующих прав и обязанностей ...
 • Панова, І. В.; Panova, I.V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4325-5428 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип.40.- С. 238 -242, 2008)
  Досліджуються деякі проблеми реалізації права громадян на доступ до інформації, звертається увага на недоліки правового регулювання діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування в інформаційному забезпеченні ...
 • Янченко, І. М.; Yanchenko, I. M. (2008)
  Розглядається актуальне питання умов та підстав застосування заходів кримінально-процесуального примусу в кримінальному судочинстві України. Пропонується окремий розгляд особливостей провадження слідчих дій з елементами ...
 • Яременко, А. О.; Yaremenko, A. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип.40.- С. 172 - 178, 2008)
  Досліджується явище виникнення паніки натовпу, яка характеризується надзвичайною суспільною небезпекою. Аналізується вітчизняна та зарубіжна практика діяльності правоохоронних органів для попередження та припинення розвитку ...
 • Мандрик, С. І.; Mandryk, S. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 199-204, 2008)
  В статті розглянуто проблемні питання діяльності вищих навчальних закладів МВС України були предметом наукових досліджень. Мета цієї статті – визначити особливості вищих навчальних закладів МВС України як суб’єктів ...
 • Швед, Е. Ю.; Shved, E. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 192-199, 2008)
  Проведений аналіз виявив, що процесуальний статус органів та осіб, які мають право захищати права, свободи та інтереси інших осіб в апеляційному провадженні, недостатньо врегульований законом, тому чинне законодавство ...
 • Храмцов, О. М.; Khramtsov, O. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип.40.- С. 156 - 165, 2008)
  Розглядається кримінально-правова характеристика примусу та примушування , законодавче застосування кримінально-правових категорій, порівняння цих категорій в законодавстві інших країн. Надаються пропозиції щодо запобігання ...
 • Леонідова, О. О.; Leonidova, O. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 186-192, 2008)
  У статті розглянуто кількість суб’єктів застосування адміністративно-правових засобів протидії правопорушенням у сфері телекомунікацій є досить значною. Кожен із цих суб’єктів має специфічні завдання та функції і наділений ...
 • Дубенко, О. М.; Dubenko, O. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 181-186, 2008)
  Враховуючи та виходячи з аналізу практики застосування правових норм, що регулюють процес доказування в КАС України, визначено необхідність подальшого вдосконалення процесу доказування в адміністративному судочинстві, ...
 • Василенко, В. М.; Vasulenko, V. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9313-861Х (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 39. – С. 321-326, 2007)
  Розкрито поняття адміністративно-запобіжних заходів. Досліджено проблему застосування окремих видів адміністративно-запобіжних заходів працівниками ветеринарної міліції. Надано пропозиції з їх удосконалення. The concept ...
 • Ковальська, В. В.; Kovalskaya, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 172-181, 2008)
  У даній статті автор досліджує правовий захист працівників міліції, як систему юридичних засобів, за допомогою яких уповноважені на те державні органи, їх посадові особи та інші суб'єкти здійснюють реалізацію і захист ...
 • Щербаковський, С. М.; Shcherbakovskyi, S. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип.40.- С. 150 - 155, 2008)
  Проведені дослідження щодо використання результатів ОРД як підстав прийняття рішень, щодо проведення слідчих дій, і, зокрема, слідчих дій щодо розслідування незаконного обігу наркотиків. Проаналізовано завдання, які можуть ...
 • Савенко, Н. В.; Savenko, N. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 39. – С. 314-321, 2007)
  Визначено поняття приватизації, охарактеризовано її особливості як об'єкта адміністративно-правового регулювання. The concept of privatization is defined, its features as an object of administrative and legal regulation ...
 • Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749; Ксендзюк, В. Ю.; Ksendziuk, V. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 165-172, 2008)
  У статті зазначено перелік принципів у процесі розвитку і демократизації суспільства, реформації державних інститутів змінюється й сама система органів внутрішніх справ, у тому числі й чергова служба. Враховуючи це, вимогою ...
 • Шестаков, С. В.; Shestakov, S. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 16-19., 2008)
  Розкрито сутність та особливості зловживання правом у виборчому процесі, його співвідношення з суміжними правопорушеннями та правомірним спричиненням шкоди. Раскрыта сущность и особенности злоупотребления правом в ...
 • Юркова, Г. В.; Yurkova, G. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип.40.- С. 142 - 150, 2008)
  В статті проаналізовано теоретичні та прикладні засади проведення огляду місця події в слідчій практиці. Досліджено теоретичні і практичні аспекти огляду місця події як слідчої дії та сформульовані власні пропозиції автора ...
 • Нечитайло, О. М.; Nechytailo, O. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 151-158, 2008)
  У статті досліджено обставини, що не потребують доказування в адміністративному судочинстві України та пропонується внести зміни кодексу. В статье исследованы обстоятельства, не требующие доказывания в административном ...
 • Джуринський, В. О.; Dzhurynskyi, V. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 39. – С. 270-275, 2007)
  Висвітлено здобутки та перспективи розвитку адміністративної реформи. Проаналізовано аспекти процесу формування ефективної організації виконавчої влади в процесі здійснення адміністративної реформи. The achievements and ...
 • Ковальова, О. В.; Kovalova, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 206-215, 2007)
  Розглянуто основні напрямки удосконалення діяльності служби дільничних інспекторів міліції щодо попередження насильства в сім’ї. Підкреслено, що дії різних органів, установ та організацій, уповноважених здійснювати ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds