KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ

Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ

 

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ / Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 1995. - Виходить щоквартально. - ISSN 1999-5717.

Колекції в цьому фонді:

Останні додані

 • Чалий, Ю. І.; Chaliy, Y. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3641-0760 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.301-307, 2017)
  Розглянуто проблему допустимості застосування в освітніх відносинах цивільно-правового захисту. Оспорено тезу про невідповідність цивільно-правового режиму потребам упорядкування відносин «навчальний заклад – особа, яка ...
 • Вінцук, В. В.; Vintsuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4241-4474; Цебинога, О. Ю.; Tsebinoga, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0567-5686 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.76-81, 2017)
  Висвітлено поняття взаємодії оперативних та слідчих підрозділів під час розкриття, виявлення та розслідування злочинів; проаналізовано основні фактори, що зумовлюють необхідність такої взаємодії. Визначено основні ...
 • Аврамова, О. Є.; Avramova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1941-9894; ResearcherID: J-9043-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.280-286, 2017)
  Запропоновано класифікацію житла за такими критеріями: 1) за призначенням (постійне, тимчасове проживання); 2) за планово-технічною конструкцією; 3) за рівнем комфорту та соціальної спрямованості; 4) за видами житлових фондів. ...
 • Головко, Б. Ю.; Golovko, B. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С. 91-99, 2017)
  Охарактеризовано структуру кримінального провадження та з’ясовано її значення для кримінальної процесуальної діяльності прокурора на прикладі етапу закінчення досудового розслідування. Підтримано точку зору щодо ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.34-41, 2017)
  Проаналізовано творчий доробок історика права ХІХ ст. І. М. Собестіанського щодо деяких аспектів права Київської Русі. Основну увагу приділено його науковим поглядам щодо розуміння кругової поруки в давньоруському праві.
 • Шоптенко, С. С.; Shoptenko, S. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9786-5398 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.272-279, 2017)
  Проаналізовано чинне законодавство з питань реалізації дисциплінарних проваджень у правоохоронних органах і визначено його недоліки. Надано обґрунтовані пропозиції щодо усунення недоліків у нормативно-правових актах, що ...
 • Пономарьов, С. П.; Ponomarov, S. P. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.242-250, 2017)
  Виокремлено коло повноважень Верховної Ради України у сфері забезпечення безпеки та оборони держави, розкрито її функції та методи діяльності. Відображено повноваження Комітету Верховної Ради України з питань національної ...
 • Палагицька, Г. С.; Palahytska, H. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.57-65, 2017)
  Проаналізовано правову природу загального виборчого права як одного з головних конституційних принципів виборів, розкрито його зміст та роль у становленні демократії в державі. Визначено вплив загального виборчого права ...
 • Василенко, В. М.; Vasulenko, V. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9313-861Х; Дорошенко, В. А.; Doroshenko, V. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.165-176, 2017)
  На основі існуючих доктринальних понять громадського контролю й аналізу чинного законодавства сформульовано авторське визначення громадського контролю за діяльністю Національного антикорупційного бюро України з урахуванням ...
 • Теремецький, В. І.; Teremetskyi, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2667-5167; Ходак, Є. С.; Khodak, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2036-7822 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.257-265, 2017)
  Досліджено особливості юридичної відповідальності посадових і службових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), визначено, хто з працівників Фонду належить до посадових і службових осіб. Установлено, ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.154-165, 2017)
  Досліджено наукові підходи до визначення сутності, ознак та суб’єктів публічного і державного управління, а також публічного адміністрування. Досліджено співвідношення зазначених правових категорій між собою та із ...
 • Дякова, О. О.; Diakova, O. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.41-49, 2017)
  Досліджено процес повсякденного тлумачення правових норм працівниками поліції. Обґрунтовано, що необхідність у повсякденному самостійному тлумаченні норм права правозастосовувачами є однією з причин, що сприяють виникненню ...
 • Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.81-90, 2017)
  Розглянуто роль України в міжнародному співробітництві у сфері протидії наркозлочинності, а також проблеми інтеграції чинної національної системи боротьби з наркоманією та пов’язаними з нею правопорушеннями до ...
 • Почанська, О. С.; Pochanska, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3953-8660 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.250-256, 2017)
  Розкрито сутність поняття «компетенція», встановлено місце та значення компетенції у структурі адміністративно-правового статусу суб’єктів правовідносин. Розглянуто основні наукові підходи до визначення структури компетенції ...
 • Фоміна, Т. Г.; Fomina, T. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9513-1673 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.145-153, 2017)
  Досліджено нормативно-правові акти ХІХ–ХХІ ст., визначено перелік запобіжних заходів, які застосовувались у радянський період під час здійснення кримінального судочинства на території нашої держави. Окреслено шляхи ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.15-25, 2017)
  Проаналізовано та узагальнено досвід організації діяльності поліції зарубіжних країн в аспекті визначення гарантій професійної діяльності. Визначено, що в сучасних умовах швидкого розвитку інтеграційних процесів у світі ...
 • Левченко, К. Б.; Levchenko, K. B.; Легенька, М. М.; Lehenka, M. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.117-125, 2017)
  Обґрунтовано актуальність удосконалення законодавчого забезпечення запобігання та протидії домашньому насильству. Розкрито перспективи впровадження ухваленого Верховною Радою України закону «Про запобігання та протидію ...
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79). - С. 26-34, 2017)
  Розглянуто основні форми землеволодіння, які існували у Кримському ханстві. З’ясовано особливості ханського землеволодіння, сутність таких форм земельної власності, як кагалик, бейлік, мевкуфе. Особливу увагу приділено ...
 • Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78). - С. 88–96, 2017)
  Висвітлено досвід правового регулювання та сучасні організаційні форми кримінального провадження щодо неповнолітніх у країнах Європейського Союзу. Звернуто увагу на відповідні правові аспекти, які можуть бути запозичені у ...
 • Євко, В. Ю.; Yevko, V. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5871-803X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78). - С. 164–172, 2017)
  Проаналізовано наукові та практичні проблеми, пов’язані з визнанням шлюбу недійсним як засобом сімейно-правової відповідальності. Приділено увагу підставам застосування відповідальності за укладення шлюбу з порушенням ...

View more

Пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds