KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ

Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ

 

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ / Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 1995. - Виходить щоквартально. - ISSN 1999-5717.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2019. – № 2 (85). – С. 21-30, 2019)
  Визначено деякі особливості конституційної інституціалізації юридичної відповідальності держави в умовах докорінних правових змін, що відбуваються в Україні. Констатовано, що феномен юридичної відповідальності держави – ...
 • Давидюк, В. М.; Davydiuk, V. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-9909 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2019. – № 2 (85). – С. 95-104, 2019)
  Проаналізовано організаційно-правове забезпечення безпеки конфіденційного співробітництва в Україні. Систематизовано інформацію про сучасні проблеми забезпечення безпеки інституту конфіденційного співробітництва. Порівнено ...
 • Федоров, Г. О.; Fedorov, H. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2236-8290 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2019. – № 2 (85). – С. 78-86, 2019)
  З урахуванням особливостей адміністративно-правових засад розглянуто специфіку іноземного інвестування з позицій комплексного аналізу на сучасному етапі історичного розвитку державного ладу. Враховуючи доктринальні дослідження ...
 • Гузєй, В. М.; Huziei, V. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 4 (67). - С. 45-51, 2014)
  Встановлено особливості початку розслідування умисних убивств або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони чи перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця. На основі аналізу ...
 • Перепелиця, М. М.; Perepelytsia, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5066-0726; ResearcherID: J-6767-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 4 (67). - С. 91-100, 2014)
  Визначено проблеми однакового застосування кримінального процесуального законодавства, уникнення неоднозначного тлумачення норм права під час здійснення слідчим, оперативним працівником, слідчим суддею повноважень, ...
 • Коваленко, К. В.; Kovalenko, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2105-9664; ResearcherID: J-7803-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 4 (67). - С. 191-198, 2014)
  Дисциплінарне провадження є формою реалізації дисциплінарної відповідальності, а неврегульованість цього питання на законодавчому рівні призводить до неправильного застосування норм права в області дисциплінарної ...
 • Проневич, О. С.; Pronevych, O. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 4 (67). - С. 6-16, 2014)
  Розглянуто догматично-правову інтерпретацію принципу незалежності прокуратури з урахуванням існуючих підходів до доктринального тлумачення правової природи принципів прокурорської діяльності та з особливою акцентуацією ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 4 (67). - С. 130-137, 2014)
  Розглянуто сутність принципу законності в бюджетному контролі та визначено шляхи удосконалення правового механізму його реалізації.
 • Пабат, О. В.; Pabat, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9237-6344 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 4 (67). - С. 155-161, 2014)
  Визначено головні завдання реформаційних змін у податковій системі України, акцентовано увагу на проблемах функціонування існуючої системи, зроблено відповідні висновки. Проаналізовано останні кроки у сфері спрощення податкової ...
 • Шеленіна, К. Г.; Shelenina, K. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7101-3787 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2018. – № 4 (83). – С. 56-67, 2018)
  Досліджено практику органів досудового слідства та наукову літературу щодо встановлення та розкриття структури елементів криміналістичної характеристики вбивств, учинених засудженими в місцях позбавлення волі. Проаналізовано ...
 • Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2018. – № 4 (83). – С. 38-45, 2018)
  На підставі аналізу юридичної літератури та з урахуванням сучасного розуміння об’єкта і предмета криміналістики надано авторське визначення окремої криміналістичної методики. Розглянуто погляди науковців на класифікацію ...
 • Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729; Слинько, Д. В.; Slynko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2018. – № 4 (83). – С. 11-18, 2018)
  Визначено та проаналізовано процесуальну складову юридичної відповідальності. Доведено, що її зміст полягає в такому: по-перше, юридична відповідальність настає лише за умови наявності необхідних підстав, до яких належить ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2018. – № 3 (82). – С. 40-54, 2018)
  Проаналізовано загальнотеоретичні підходи до визначення змісту й ознак організаційних структур державних органів, сформульовано ключові принципи формування організаційних структур. На підставі дослідження наукових праць з ...
 • Береза, В. В.; Bereza, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5931-2194 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2018. – № 3 (82). – С. 30-39, 2018)
  Окреслено етимологію правової категорії «повноваження». Зроблено висновок про її взаємозалежність із терміном «компетенція». Досліджено положення нормативно-правових актів на предмет висвітлення повноважень Департаменту ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2018. – № 3 (82). - С. 9-19, 2018)
  Розглянуто основні напрями організації та зміни у структурі наркомату внутрішніх справ в Україні у довоєнному півріччі 1941 року. Показано, як відбулося розділення наркоматів державної безпеки та внутрішніх справ, які ...
 • Пузанова, Т. А.; Puzanova, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6658-6054 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3. - С. 241-246, 2012)
  Виходячи з аналізу існуючих напрацювань у галузі державної служби, автор розглянув принцип соціальної захищеності державних службовців в ОВС та сформулював його суть.
 • Тягло, О. В.; Tiaglo, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2018. - № 2 (81). - С. 13-27, 2018)
  Розвідку присвячено експлікації розуміння доведення в англо-американському праві через дослідження його еволюції і сучасного стану. Для досягнення цієї мети виконано порівняльний аналіз споріднених фрагментів низки видань ...
 • Коршенко, В. А.; Korshenko, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9824-7102 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2018. – № 2 (81). - С.66-72, 2018)
  Питання кадрового забезпечення й управління персоналом Національної поліції України завжди були актуальними у правовій науці. Запропоновано ефективний спосіб їх вирішення шляхом застосування інформаційних та телекомуні ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2018. – № 2 (81). - С.46-54, 2018)
  Проаналізовано творчий доробок професора Харківського, Київського, Одеського та Петербурзького університетів П. П. Цитовича стосовно деяких аспектів права Київської Русі. Основну увагу приділено його науковим поглядам ...
 • Букрєєв, М. Ю.; Bukreev M. Yu.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9863-3660 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2018. – № 2(81). - С.28-37, 2018)
  Уперше банківську діяльність проаналізовано як об’єкт адміністративно-правової охорони. Висвітлено використання понять «охорона» й «адміністративно-правова охорона» в контексті їх здійснення стосовно банківської діяльності, ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds