KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ

Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ

 

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ / Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 1995. - Виходить щоквартально. - ISSN 1999-5717.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Магда, М. А.; Mahda, M. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 175-183, 2011)
  На основі аналізу нормативних джерел та досліджень вчених висвітлено особливості кримінальної відповідальності осіб, які надають публічні послуги, на сучасному етапі та у перспективі очікуваних змін до Кримінального ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 308-315, 2011)
  Розглянуто наукові підходи до визначення сфери дії трудового права. Окреслюються межі трудового права відносно інших галузей права, зокрема адміністративного та цивільного права. Визначається галузева належність відносин ...
 • Московець, В. І.; Moskovets, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0216-9470 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 37-43, 2011)
  Дано характеристику громадськості шляхом аналізу сутності громадянського суспільства, його особливостей та співвідношення з такими категоріями, як «суспільство», «держава», перелічено інститути громадянського суспільства, ...
 • Петрова, І. А.; Petrova, I. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 135-143, 2011)
  Розглянуто питання розвитку судово-товарознавчої експертизи продовольчих товарів, впливу результатів експертних досліджень на боротьбу з виробництвом неякісних продовольчих товарів та усуненням їх з ринку. Використання ...
 • Сворак, С. Д.; Svorak, S. D. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 88-94, 2011)
  На основі аналізу історичних джерел та публікацій українських та зарубіжних істориків через призму історико-цивілізаційного підходу розглядається проблема ґенези та розвитку «вольностей» українського народу в історичном ...
 • Нор, Ж. В.; Nor, Zh. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 293-300, 2011)
  Присвячена особистим немайновим правам органів внутрішніх справ як юридичним особам публічного права. В ній розглянуто становлення особистих немайнових прав юридичних осіб в Україні, а також питання щодо того, які особисті ...
 • Стецюк, Б. Р.; Stetsiuk, B. R. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 82-87, 2011)
  Досліджено основні аспекти реорганізації судочинства в Україні, виділено загальне і особливе, характерне для цього процесу. The main aspects of reorganization of the legal proceeding in Ukraine are researched, the general ...
 • Гуренко, Д. Ю.; Gurenko, D. Y. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 168-175, 2011)
  Розглянуто питання щодо характеристики об’єктивних ознак, тобто об’єкта і об’єктивної сторони злочину та складу злочину, передбаченого ст. 348 КК України, який встановлює відповідальність за посягання на життя працівника ...
 • Носова, О. В.; Nosova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5638-6294 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 285-293, 2011)
  Розглянуто проблему взаємозв’язку припливу іноземного капіталу та рівня розвитку нормативно-правової бази, макроекономічних показників країни. Запропоновані основні напрямки поліпшення інвестиційної привабливості ...
 • Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 233-240, 2011)
  Розглянуто питання співвідношення законодавчої діяльності та відомчої нормотворчості, визначено поняття нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України, проаналізовано їх класифікацію. Some issues of ...
 • Собко, Ю. В.; Sobko, Yu. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8854-8537 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 162-168, 2011)
  Проведено розмежування принципів права та норм-принципів, сформульовано поняття принципів внутрішньовідомчої координації правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ, визначено їх перелік. Differentiation of ...
 • Бурбело, Б. А.; Burbelo, B. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1071-1338 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 199-205, 2011)
  Проведено аналіз поняття даних про особу обвинуваченого. Розглянуто джерела інформації про особу обвинуваченого; методи, засоби, тактичні прийоми і рекомендації, які забезпечують у ході розслідування отримання повної ...
 • Деменко, О. І.; Demenko, O. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 48-56, 2011)
  Встановлено та проаналізовано суттєві ознаки правосвідомості. Сформульовано авторське визначення поняття правової свідомості. The essential features of the notion of legal consciousness are defines and analyzes. The ...
 • Ковальов, Є. В.; Kovalov, Ye. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8761-1071 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 26-36, 2011)
  Розкрито причини подальшого економічного відставання України від країн-конкурентів, послаблення економічної безпеки країни. Досліджено інноваційні напрямки розвитку економіки, енергетичної безпеки і організаційно- економічні ...
 • Сенчук, І. І.; Senchyk, I. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0025-8143 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 152-162, 2011)
  З урахуванням зарубіжного досвіду та вітчизняних особливостей визначено запобіжні заходи, які повинні завчасно проводитись працівниками органів внутрішніх справ щодо охорони громадського порядку при проведенні в ...
 • Миколенко, В. А.; Mykolenko, V. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 56-64, 2011)
  Досліджено роль органів прокуратури в реалізації функцій держави в сучасних умовах. Надано рекомендації з удосконалення формування та функціонування прокуратури як правоохоронного органу демократичної, правової держави. The ...
 • Саппа, М. М.; Sappa, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2242-1004 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 64-69, 2011)
  Розглянуто національно-визвольну революцію в Україні 1989–1991 рр. як соціальну зміну, що формується «знизу». Показано, що рушійною силою революції був соціальний багатовекторний рух з мережною структурою. National and ...
 • Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 143-152, 2011)
  Розглянуто особливості забезпечення реалізації громадянських та політичних прав працівників ОВС як громадян України, пов’язані з їх службовою діяльністю. Peculiarities of guaranteeing and realization civil and political ...
 • Пчолкін, В. Д.; Pcholkin, V. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3379-5036 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 113-121, 2011)
  Розглянуто окремі напрями розвитку теорії оперативно-розшукової діяльності за роки незалежності в Україні, її сучасний стан та проблемні питання правового регулювання й організації цієї діяльності, а також інтеграційні ...
 • Шоптенко, С. С.; Shoptenko, S. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9786-5398 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 255-263, 2011)
  На основі комплексного дослідження визначено поняття та зміст компетенції судової міліції в Україні, охарактеризовано її структурні елементи та внесено пропозиції щодо систематизації повноважень підрозділу. The concept ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds