KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ by Title

Browsing Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ by Title

Sort by: Order: Results:

 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2018. – № 3 (82). - С. 9-19, 2018)
  Розглянуто основні напрями організації та зміни у структурі наркомату внутрішніх справ в Україні у довоєнному півріччі 1941 року. Показано, як відбулося розділення наркоматів державної безпеки та внутрішніх справ, які ...
 • Смотров, О. І.; Smotrov, O. I. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 290 - 295, 2002)
  Автор пропонує знайомство з основними положеннями locatio conductio operarum, що існувало в давньоримському праві, й колом відносин, що ним регулювалися, а також із реформованими з нього положеннями сучасного договору про ...
 • Саппа, М. М.; Sappa, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2242-1004 (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2003.- Вип. 22.- С. 382 - 385, 2003)
  Висвітлюючи навчальну тему громадянської непокори як рушійної сили соціальних змін автор відносить, в першу чергу, до проблематики соціології екстремальних ситуацій . Ця тема може також обговорюватися в рамках таких ...
 • Пономарьов, О. О.; Ponomarov, O. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 309-316, 2011)
  Розглянуто проблемні питання визначення діяльності з експлуатації автомобіля як джерела підвищеної небезпеки, проаналізовано поняття автомобіля та підвищено небезпечних властивостей його експлуатації.
 • Шишка, Р. Б.; Shyshka, R. B. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 60-65, 2003)
  Проаналізовані творчі аспекти діяльності автора. Зазначено, що творчість та творчий процес як особливий вид суспільно корисної праці, в якому органічно поєднуються інтереси самого творця та суспільства, є головною ланкою ...
 • Шишка, Р. Б.; Shyshka, R. B. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 368 - 373, 2002)
  Досліджується проблема суб’єкта правовідносин у сфері авторського права. Исследуется проблема субъекта правоотношений в сфере авторского права. The problem of the subject of legal relations in the field of copyright is ...
 • Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Абрамчук, В. А.; Abramchuk, V. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78). - С. 73-79, 2017)
  Розглянуто проблемні питання щодо сутності судової автотехнічної експертизи та її співвідношення з іншими інженерно-технічними експертизами з дослідження транспортних засобів та обставин транспортних пригод. Запропоновано ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 84–95, 2016)
  Розглянуто досвід оперативно-розшукової діяльності міліції в Україні у період нової економічної політики. Проаналізовано правову основу організації карного розшуку, залучення для протидії злочинності агентури, інформаторів та ...
 • Рудой, К. М.; Rudoi, K. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 247-252, 2004)
  Розглянута адаптація національного законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері правоохоронної діяльності. Рассмотрена адаптация национального законодательства Украины к законодательству Европейского ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 277-285, 2009)
  Проаналізовано основні напрями адаптації кредитно-модульної системи організації навчального процесу до заочної форми навчання. Проанализированы основные направления адаптации кредитно-модульной системы организации учебного ...
 • Нікітченко, В. В.; Nikitchenko, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 225-231, 2011)
  Досліджено конституційно-правове регулювання та механізм реалізації невід ’ємного права людини і громадянина на захист від обвинувачення та правову допомогу. Constitutionally-legal regulation and the mechanism of realization ...
 • Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160; Комзюк, А. Т.; Komziuk, A. T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7377-9241 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 150-161, 2021)
  Визначено сутність, підстави та порядок реалізації заходів адміністративної відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів, зокрема охарактеризовано зміст правил зупинки, стоянки ...
 • Джуринський, В. О.; Dzhurynskyi, V. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 39. – С. 270-275, 2007)
  Висвітлено здобутки та перспективи розвитку адміністративної реформи. Проаналізовано аспекти процесу формування ефективної організації виконавчої влади в процесі здійснення адміністративної реформи. The achievements and ...
 • Рєзанов, С. А.; Riezanov, S. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 33. – С. 240-248, 2006)
  Розглянуто адміністративно-правовий захист людини у відносинах з органами виконавчої влади. Проаналізовано загальнотеоретичні аспекти застосування адміністративного розсуду в правозастосовчій діяльності та становлення ...
 • Гожиков, С. А.; Hozhykov, S. A. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 87-92, 2002)
  Зазначено, що питання адміністративної відповідальності за порушення правил рибальства й охорони рибних запасів у басейні Азовського моря в умовах кризового стану рибного господарства взагалі не вивчалося. Це свідчить про ...
 • Бабакін, В. М.; Babakin, V. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 135 - 142, 2006)
  Досліджується поняття адміністративного примусу та порядок його застосування працівниками транспортної міліції, а також закріплення цього поняття на законодавчому рівні. Исследуется понятие административного принуждения ...
 • Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 176-181., 2004)
  Досліджено застосування адміністративного розсуду в діяльності посадових осіб, зокрема посадових осіб ОВС. Исследовано применение административного усмотрения в деятельности должностных лиц, в том числе должностных лиц ...
 • Ярмакі, Х. П.; Yarmaki, H. P. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 152-159, 2006)
  Розглянуті адміністративно-запобіжні заходи, які застосовуються міліцією в процесі здійснення адміністративного нагляду. Відмічено, що здійснюючи адміністративно-наглядову діяльність, міліція виявляє різні негативні факти, ...
 • Чишко, К. О.; Chyshko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8810-7950 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 150-158., 2015)
  Зроблено спробу надати найбільш повні дефініції поняттям «адміністративно-правова кваліфікація» та «кваліфікація адміністративного правопорушення (проступку)», визначити їх співвідношення між собою, а також виділити їх ознаки.
 • Галунько, В. В.; Galunko, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 192-198, 2007)
  Досліджено здійснення розмежування розуміння адміністративно-правової охорони та захисту суб‘єктів права власності. Исследовано осуществление разграничения понимания административно-правовой охраны и защиты субъектов права ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account