Криміналістика (Criminalistics)

Recent Submissions

 • Кептене, М.; Keptene, M. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2013. – № 11/2 (Noiembrie). – P. 107-110, 2013)
  Статья посвящена рассмотрению проблеме разработке криминалистической классификации серийных убийств. Проанализированы точки зрения ученых по данному вопросу и представлена собственная научна позиция. Разработана и предложена ...
 • Косміна, Н. М.; Kosmina, N. M.; Космина, Н. Н.; Щербаковський, М. Г. - науковий керівник (Харків, 2011)
  Дисертація присвячена проблемам використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків. На основі аналізу наукових праць вітчизняних та закордонних вчених, слідчої та експертної ...
 • Котлубаєва, К. С.; Kotlubaeva, K. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6055-2195 (Право і суспільство. – 2017. - № 2, ч. 2. – С. 173-176, 2017)
  Стаття присвячена з’ясуванню поняття криміналістичної характеристики злочинів завідомо неправдивих показань та визначенню її основних структурних елементів. Здійснений аналіз позиції науковців щодо поняття криміналістичної ...
 • Дондик, Н. Я.; Dondyk, N. Ya.; Гаєнко, В. І. - науковий керівник (Харків, 2006)
  Дисертація являє собою комплексне монографічне дослідження актуальної проблеми використання спеціальних бухгалтерських знань при розслідуванні економічних злочинів. Механізм вчинення економічних злочинів включає в себе ...
 • Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Перлін, С. І.; Perlin, S. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9397-2738 (Право і безпека. - 2020. - № 2 (77). - С. 93-99, 2020)
  Розглянуто проблеми та перспективи формування окремої галузі криміналістичної техніки, присвяченої проблемам ДНК-аналізу, що здійснюється з метою виконання завдань, які виникають у кримінальному судочинстві. Вивчено ...
 • Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581 (Право і безпека. - 2020. - № 2 (77). - С. 27-32, 2020)
  Визначено поняття і види надзвичайно вразливих осіб, теоретичні та практичні аспекти використання анатомічнодеталізованих ляльок під час їх допиту. Проаналізовано сучасний світовий досвід допиту вказаних категорій осіб з ...
 • Хань, О. О.; Khan, O. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9912-1547 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 2 (89). - С. 271-283, 2020)
  На підставі аналізу стану наукових досліджень з надання криміналістичних рекомендацій щодо можливих форм планування провадження окремих слідчих (розшукових) дій, обґрунтовано необхідність оптимізації його форм на основі ...
 • Севідов, О. А.; Sevidov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6319-6325 (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2015. – № 4. – С. 279-284, 2015)
  Розроблено питання криміналістичної характеристики злочинів, пов’язаних із порушенням авторського та суміжного прав. Розглянуто окремі поняття авторського права, які використовуються при розслідуванні злочинів вказаної ...
 • Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752; Лапта, С. П.; Lapta, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5401-5086; Гусєва, В. О.; Gusieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573; Севідов, О. А.; Sevidov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6319-6325; Сімонович, Д. В.; Simonovych, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0285-4005; Савчук, Т. І.; Savchuk, T. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8024-5136 (Харків : ХНУВС, 2014. – 192 с., 2014)
  Навчальний посібник підготовлено із врахуванням основник концепцій та сучасного рівня розвитку криміналістики, останніх змін кримінального і кримінального процесуального законодавства. Посібник містить перелік питань, ...
 • Гусєва, В. О.; Gusieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573 (Криміналістичні та психологічні аспекти досудового розслідування: матеріали наук.-практ. інтернет-конф. (м. Одеса, 29 квіт. 2020 р.). - Одеса: ОДУВС, 2020. - С. 20-23, 2020)
  Розглядаються питання, пов’язані з особливостями проведення тактики огляду місця події при розслідуванні злочинів, пов’язаних із вибухами.
 • Безсонна, Т. Ф.; Bezsonna, T. F.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2482-956; Тельна, А. Ю.; Telna, A. Yu. (Професійна підготовка поліцейських в Україні: методологія, теорія, практика: Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Херсон, 29 трав. 2020 р.). - Херсон, 2020. - С. 10-12, 2020)
  Розкрито основну суть слідчого експерименту як слідчої (розшукової) дії.
 • Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311; Щербаковский, М. Г. (Актуальні питання судової експертизи і криміналістики: мат. міжнарод. наук.-практ. конф., присвяч. 150-річчю з дня народження засл. проф. М. С. Бокаріуса (м. Харків, 18-19 квіт. 2019 р.). - Харків: ХНДІСЕ, 2019. - С. 38-40, 2019)
  В статье рассмотрено содержание предмета науки о судебной экспертизе (судебной экспертологии), ее структура. Автор доказывает, что предмет науки о судебной экспертизе включает общие теоретические и методические основы ...
 • Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311; Куриленко, Д. В.; Kurilenko, D. V. (Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. праць. – Харків: Право, 2019. – Вип. 19. - С. 143–157, 2019)
  В статті доведено, що обізнані особи можуть володіти спеціальними (неправовими) знаннями та знаннями в галузі права. Метою залучення обізнаних осіб в процес є сприяння уповноваженим учасникам процесу у виконанні їх функцій. ...
 • Юркова, Г. В.; Yurkova, G. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип.40.- С. 142 - 150, 2008)
  В статті проаналізовано теоретичні та прикладні засади проведення огляду місця події в слідчій практиці. Досліджено теоретичні і практичні аспекти огляду місця події як слідчої дії та сформульовані власні пропозиції автора ...
 • Ганжа, Т. В.; Ganzha, T. V.; Ганжа, Т. В. (Харків, 2019)
  У дисертації розроблено окрему криміналістичну методику розслідування умисних вбивств малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності. Запропоновано структуру та внутрішній зміст ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Процесуальне та техніко-криміналістичне забезпечення досудового розслідування : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 155-157, 2019)
 • Волобуєв, А. Ф.; Volobuiev, A. F.; ; Одерій, О. В.; Oderii, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6999-4387; Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311; Гусєва, В. О.; Gusieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573; ResearcherID: AAH-3724-2019; Кікінчук, В. В.; Kikinchuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384; ResearcherID: E-7775-2019; Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256; ResearcherID: AAG-9629-2019; Колесніков, В. В.; Kolesnikov, V. V.; Крєпаков, І. О.; Kriepakov, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2335-5256; Лускатов, О. В.; Luskatov, O. V.; Макаренко, Є. І.; Макаренко, Є. І.; Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581; Пазинич, Т. А.; Pazynych, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7635-1160; Пашнєв, Д. В.; Pashnev, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8693-3802; Пчеліна, О. В.; Pchelina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0224-1767; Савчук, Т. І.; Savchuk, T. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8024-5136; Севідов, О. А.; Sevidov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6319-6325; Бурбело, Б. А.; Burbelo, B. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1071-1338 (Харків, 2018. – 312 с., 2018)
  У другому томі підручника, підготовленого за програмою навчальної дисципліни «Криміналістика», затвердженої для викладання в Харківському національному університеті внутрішніх справ, викладено питання криміналістичної методики, ...
 • Волобуєв, А. Ф.; Volobuiev, A. F.; Даньшин, М. В.; Danshyn, M. V.; Іщенко, А. В.; Ishchenko, A. V.; Лук’янчиков, Є. Д.; Lukianchykov, Ye. D.; Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752; Салтевський, М. В.; Saltevskyi, M. V.; Сімонович, Д. В.; Simonovych, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0285-4005; Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311; Гусєва, В. О.; Gusieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573; ResearcherID: AAH-3724-2019; Заяць, Д. Д.; Zaiats, D. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2196-6301; Кобець, М. В.; Kobets, M. V.; Коваленко, В. В.; Kovalenko, V. V.; Кофанов, А. В.; Kofanov, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5242-2518; Лапта, С. П.; Lapta, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5401-5086; Лозова, С. М.; Lozova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3348-3331; Осика, І. М.; Osyka, I. M.; Чернець, М. Г.; Chernets, M. H.; Безсонна, Т. Ф.; Bezsonna, T. F.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2482-9564; Зозуля, Є. В.; Zozulya, E. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1444-0408; Перлін, С. І.; Perlin, S. I.; Приходько, В. О.; Prykhodko, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4408-6948 (Харків, 2018. – 384 с., 2018)
  У першому томі підручника, підготовленого за програмою навчальної дисципліни «Криміналістика», затвердженої для викладання в Харківському національному університеті внутрішніх справ, викладено загальнотеоретичні положення ...
 • Шеленіна, К. Г.; Shelenina, K. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7101-3787 (Право і безпека. – 2019. – № 2 (73). – С. 87-93, 2019)
  На основі аналізу практики органів досудового розслідування та наукової літератури досліджено центральний елемент криміналістичної характеристики вбивств, учинених засудженими в місцях позбавлення волі, – спосіб учинення ...
 • Шеленіна, К. Г.; Shelenina, K. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7101-3787 (Правові горизонти. – 2019. – Вип. 18 (31). – С. 104-109, 2019)
  Поняття «криміналістична характеристика злочинів» давно находиться в числі основних понять криміналістичної теорії і практики. Зміст цього поняття являє собою систематизовану сукупність даних про злочин, елементах його ...

View more