Кримінологія (Criminology)

Recent Submissions

 • Титаренко, О. О.; Tytarenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3271-9402 (Київ : ФОП Маслаков, 2019. - 192 с., 2019)
  У монографії розглянуто досвід окремих зарубіжних країн (американського та європейського регіонів) у питаннях програмування протидії злочинності в сучасних умовах. На підставі проведеного порівняльного дослідження визначено ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2019 р.). – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 14-17, 2019)
 • Максіменцев, М. Г.; Maksimentsev, M. H. (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2019. – № 1. – С. 15-20, 2019)
  Надано характеристику криміногенним чинникам, що мають суспільно-політичне походження та згруповані у три функціональні блоки: безпосередні ендополітичні фактори злочинності у сфері надрокористування; політична злочинність ...
 • Lytvynov, O. M.; Литвинов, О. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Bailov, A. V.; Байлов, А. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6900-1915 (Журнал східноєвропейського права. – 2016. – № 30. - С. 17-21, 2016)
  Увага в цій статті приділена вивченню системи протидії злочинності, її основних характеристик, а також порівнянню з подібними категоріями. Визначено місце цього поняття серед кримінологічних категорій.
 • Сазонов, В. В.; Sazonov, V. V. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Право. – 2019. – Вип. 58, т. 2. – С. 156-159, 2019)
  Публікація присвячена визначенню і характеристиці основних загроз економічній безпеці країни. Акцентовано увагу на необхідності своєчасного виявлення і подальшого аналізу суті загроз із метою забезпечення надалі прийняття ...
 • Шкуро, В. В.; Shkuro, V. V. (Прикарпатський юридичний вісник. – 2016. - №1 (10). – С. 228-232, 2016)
  Стаття присвячена опису та поясненню об’єктивних факторів відтворення суїцидальності. Наведено додаткові аргументи на користь оперування інтегративним підходом у дослідженні детермінації суїцидальності, що поєднує в ...
 • Васильєва, Д. О.; Vasylieva, D. O. (Підприємництво, господарство і право. - 2018. - № 8. - С. 191-194, 2018)
  Стаття присвячена визначенню кримінологічно значущих ознак незаконного грального бізнесу. Вивчено сучасні погляди на поняття «кримінологічна характеристика злочинності певного виду». Надано авторське визначення цієї ...
 • Сазонов, В. В.; Sazonov, V. V. (Право і суспільство. – 2019. – № 3. – С. 11-17, 2019)
  У статті робиться спроба кримінологічного моделювання внутрішніх загроз економічній безпеці України. Запропоновано відповідну модель, що включає два порядки: кластерно-транспарентний і кластерно-дискретний. У першому виділено ...
 • Сазонов, В. В.; Sazonov, V. V. (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – Спец. вип. – С. 97-105, 2019)
  Подано опис і пояснення кримінологічному змісту та системі економічної безпеки держави. У вузькому розумінні її визначено як стан захищеності економічної систем та її інститутів від дії кримінальних і криміногенних факторів. ...
 • Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (Наше право. - 2019. - №1. - С. 105-110, 2019)
  У статті розглянуто модель системи протидії наркозлочинності. Встановлено, що система протидії наркозлочинності складається із загальносоціальної протидії та спеціальної протидії, яка, у свою чергу, включає спеціально-кр ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – Спец. вип. – С. 163-174, 2019)
  Стаття присвячена аналізу соціального контролю при транзиті суспільства до Нового Віктімальному Порядку. Зроблено висновок, що інституційна структура суспільства перестає бути власне соціальною структурою, але вона не ...
 • Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (Європейські перспективи. - 2019. - № 1. - С. 110-115, 2019)
  У статті розглянуто наркосередовище як об’єкт кримінологічного аналізу. Визначено, що наркосередовище складається із наркоманів та осіб, які допускають немедичне вживання наркотичних засобів, відмінності між якими обумовлюють ...
 • Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (Supremaţia Dreptului = Верховенство Права: междунар. науч. журн. – 2019. – № 1. – С. 105-111, 2019)
  У статті розглянута субкультура наркоманів як специфічний вид кримінальної субкультури. Досліджено її місце в сучасному суспільстві, її вплив на наркотизацію суспільства і поширення наркозлочинності, в тому числі - її роль ...
 • Пчолкін, В. Д.; Pcholkin, V. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3379-5036 (Право і безпека. - 2011. - № 3 (40). - С. 152-155, 2011)
  Розглянуто особливості запобігання злочинам у сфері економічної діяльності та деякі напрями усунення і нейтралізації факторів, що детермінують злочинність, шляхом застосуванням заходів економічного, організаційно-господарського, ...
 • Иванцова, О.; Ivantsova, O.; Іванцова, О. (Jurnalul juridic national: teorie şi practică = Национальный юридический журнал: теория и практика. - 2017. - № 2 (Aprilie). - С. 192-196, 2017)
  Статья посвящена анализу криминогенных факторов, которые оказывают влияние на нынешнее состояние экономической преступности в сфере сахарного производства в Украине. Рассмотрены следующие группы детерминант: социально-эк ...
 • Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151 (Актуальні проблеми адміністративно-правової науки (до 95-річчя з дня народження Р.С. Павловського) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 26 верес. 2019 р. – Харків : Вид. дім «Гельветика», 2019. – С.135 – 138, 2019)
  Розглянуто організаційно-управлінські фактори, що сприяють існуванню та поширенню корупції в Україні. Надано їх загальну характеристику. Organizational and managerial factors contributing to the existence and spread of ...
 • Сокуренко, В.В.; Sokurenko, V.V. (Харків, 2019)
  Дисертацію присвячено комплексній кримінологічній характеристиці злочинності у сфері фізичної культури й спорту та протидії їй в Україні. У роботі визначено соціально-правову природу злочинності у сфері фізичної культури ...
 • Сазонов, В. В.; Sazonov, V. V. (Право.ua. – 2019. – № 2. – С. 123-130, 2019)
  Автором встановлено, що результативність забезпечення економічної безпеки пев-ною мірою залежить від зниження рівня злочинності - одного з дестабілізуючих факторів економічного сектора, в такому контексті особливої ...
 • Максіменцев, М. Г.; Maksimentsev, M. H.; Максименцев, М. Г. (Харків, 2019)
  Дисертацію присвячено формуванню цілісної системи наукових знань про стратегічні й тактичні засади протидії злочинності у сфері надрокористування на основі комплексної її кримінологічної характеристики. Надано характеристику ...
 • Кізіменко, Є. В.; Kizimenko, Ye. V.; Кизименко, Е. В. (Харків, 2019)
  Дисертацію присвячено кримінологічній характеристиці та визначенню напрямів запобігання незаконному поводженню зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Здійснено аналіз кількісних та якісних показників ...

View more