Міжнародне право (International Law)

Recent Submissions

 • Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974; Батиргареєва, В. С.; Batyrhareieva, V. S.; ; Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020; Рєзнік, О. М.; Reznik, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4569-8863; Соколенко, М. О.; Sokolenko, M. O.; ; Хань, О. О.; Khan, O. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9912-1547; Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (Харків : Право, 2020. – 254 с., 2020)
  Збірник рішень у справах про право на мирне володіння майном (стаття 1 Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) є другим із серії «Практика Європейського суду з прав людини щодо України». У ...
 • Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974; Батиргареєва, В. С.; Batyrhareieva, V. S.; ; Рєзнік, О. М.; Reznik, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4569-8863; Соколенко, М. О.; Sokolenko, M. O.; ; Хань, О. О.; Khan, O. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9912-1547; Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (Харків : Право, 2020. – 982 с., 2020)
  Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання (стаття 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) є першим із серії «Практика ...
 • Прокопенко, О. Ю.; Prokopenko, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5826-7830; Булатін, Д. О.; Bulatin, D. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0200-2822 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2020. – С. 42-44, 2020)
  Описано міжнародні стандарти здійснення превентивної діяльності поліцією, шляхи розвитку національного законодавства у площині міжнародних стандартів. Дана характеристика діям поліцейських при виконанні своїх обов’язків.
 • Шишка, О. Р.; Shyshka, O. R.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1396-0508 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2020. – С. 54-56, 2020)
  В статті аналізується практика Європейського суду з прав людини на предмет розуміння обсягу поняття терміну «закон». Автором робиться висновок, що концепт терміну «закон» у практиці Європейського суду з прав людини ...
 • Фоміна, Л.О.; Fomina, L. O. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2016. - Вип. 36, т. 2. - С. 187-191, 2016)
  У статті проаналізовано положення універсальних міжнародно-правових актів, а саме: Хартії прав людини, конвенцій, резолюцій, рекомендацій, прийнятих Генеральною Асамблеєю ООН, Економічною та Соціальною Радою ООН, доповідей ...
 • Войціховський, А. В.; Voitsikhovskyi, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5629-8852 (Харків : ХНУВС, 2020. – 544 с., 2020)
  У підручнику розглядаються питання сучасного міжнародного права, зміст його основних принципів, галузі, інститути й основні поняття сучасного міжнародного права. Поданий матеріал ґрунтується на чинних міжнародно-правових ...
 • Мосейчук, А. І.; Moseichuk, A. I. (Порівняльно-аналітичне право. - 2020. - № 1. - С. 175-179, 2020)
  Метою статті є визначення особливостей здійснення нагляду за дотриманням прав дітей, усиновлених іноземними громадянами, за чинним законодавством України та країн Європейського Союзу, розробка пропозицій щодо вдосконалення ...
 • Гайдай-Бандурка, І. А.; Haidai-Bandurka, I. A. (Європейські перспективи. – 2014. – № 4. – С. 86-90, 2014)
  У статті проводиться порівняльно-правовий аналіз відповідності українського законодавства положенням Факультативного протоколу до Конвенції ООН щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії стосовно ...
 • Козир, О. В.; Kozyr, O. V. (Право і безпека.- 2009. - № 5 (32). С.29 - 32., 2009)
  Досліджено міжнародно-правові стандарти конституційного права особи на недоторканність житла. Встановлено, що міжнародно-правовими стандартами цього права є: 1) визнання права особи на недоторканність житла за кожним ...
 • Клименко, А. Л.; Klymenko, A. L.; ORCID https://orcid.org/0000-0001-9587-5827 (Стандарти і гарантії соціального забезпечення: правовий і вітчизняний контекст : монографія / А. Л. Клименко. – Харків: Юрайт, 2019. – 176 с., 2019)
  Матеріали, наведені в монографії, сприятимуть розширенню знань у питаннях реалізації громадянами своїх конституційних прав на соціальний захист і достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, можуть бути використані ...
 • Косинська, Є. В.; Kosynska, Ye. V. (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. – 2019. – № 38. – С. 164-169, 2019)
  У статті розкрито позитивний міжнародний досвід організації охорони засуджених у закордонних країнах на прикладі декількох розвинутих європейських держав (великобританія, Іспанія, СШа, Швейцарія) з метою поступового ...
 • Чорноус, О. В.; Chornous, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1475-7990 (Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 249-253, 2012)
  Розглянуто міжнародні нормативно-правові акти, стандарти та їх вплив на правове регулювання національного законодавства у сфері праці. Проаналізовано акти Міжнародної організації праці з питань встановлення стандартів у ...
 • Марков, В. В.; Markov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2024-657X; Карачевцев, О. В.; Karachevtsev, O. V. (Право і безпека. - 2014. - № 4 (55). - С. 119-123, 2014)
  Досліджено проблему протидії кіберзлочинності, що є загрозою міжнародній інформаційній безпеці, у рамках Організації Північноатлантичного договору (НАТО), проаналізовано напрями діяльності НАТО і організаційні форми ...
 • Перепьолкін, С. М.; Perepolkin, S. M.; Жовтоніжко, Л. М.; Zhovtonizhko, L. M. (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2018. - Спец. вип. № 3 (94). "Права людини: методологічний, гносеологічний та онтологічний аспекти". - С. 43-47, 2018)
  Надано характеристику правової природи Загальної декларації прав людини та висвітлено вплив її положень на зміну поглядів щодо розуміння прав людини, формування сучасної концепції прав і свобод людини та практичну реалізацію ...
 • Васильєв, А. А.; Vasiliev, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9480-7814; Юртаєва, К. В.; Yurtayeva, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6096-2020; ResearcherID: D-1818-2016 (Порівняльно-аналітичне право. - 2019. - № 1. - С. 279-284, 2019)
  Розглянуто питання імплементації положень Стамбульської конвенції (CETS № 210) до національного кримінального законодавства, визначено проблеми, що потребують вирішення. Сформульовано пропозиції щодо усунення виниклих ...
 • Коломієць, Ю. М.; Kolomiets, Y. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5171-7808 (Правоохоронна функція держави : теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.). – Харків : ХНУВС, 2019. - С. 97-98, 2019)
  Тези доповіді присвячені дослідженню проблем захисту прав жінок. Наголошується, що незважаючи на наявність міжнародних актів, проблема нерівності жінок в сучасному суспільстві залишається болючою і сьогодні, враховуючи, ...
 • Почанська, О. С.; Pochanska, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3953-8660 (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2018. – Вип. 1, т. 2. – С. 166-172, 2018)
  У статті визначено зміст і характерні особливості міжнародно-правових стандартів у галузі прав людини. Виділено основні форми використання міжнародно-правових норм, принципів, правил і рекомендацій, присвячених правовому ...
 • Сироїд, Т. Л.; Syroid, T. L. (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 814-818, 2012)
  Проаналізовано положення нормативно-правових актів, які визначають правоздатність Ватикану та її межі. Узагальнено думки вчених стосовно цієї проблематики, зроблена спроба визначити особливості правоздатності Міста ...
 • Макаренко, О. Ю.; Makarenko, O. Yu. (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 617-620, 2012)
  Розглянуто нормативні акти міжнародно-правового характеру в сфері забезпечення охорони надр України.
 • Voitsikhovskyi, A. V.; Войціховський, А. В.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5629-8852; Bakumov, O. S.; Бакумов, О. С.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974; Ustymenko, O. S.; Устименко, О. С.; ORCID:https://orcid.org/0000-0002-5169-0123; Marchuk, M. I.; Марчук, М. І.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0217-478X (The Central European Journal of International and Security Studies (CEJISS). – 2019. – Volume 13. Issue 1. – P. 138-160, 2019)
  У статті досліджуються питання регіонального міжнародного співробітництва України у боротьбі зі злочинністю у рамках Ради Європи. Дається аналіз міжнародно-правових актів, що регламентують зазначене співробітництво і ...

View more