Міжнародне право (International Law)

Recent Submissions

 • Клименко, А. Л.; Klymenko, A. L.; ORCID https://orcid.org/0000-0001-9587-5827 (Стандарти і гарантії соціального забезпечення: правовий і вітчизняний контекст : монографія / А. Л. Клименко. – Харків: Юрайт, 2019. – 176 с., 2019)
  Матеріали, наведені в монографії, сприятимуть розширенню знань у питаннях реалізації громадянами своїх конституційних прав на соціальний захист і достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, можуть бути використані ...
 • Косинська, Є. В.; Kosynska, Ye. V. (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. – 2019. – № 38. – С. 164-169, 2019)
  У статті розкрито позитивний міжнародний досвід організації охорони засуджених у закордонних країнах на прикладі декількох розвинутих європейських держав (великобританія, Іспанія, СШа, Швейцарія) з метою поступового ...
 • Чорноус, О. В.; Chornous, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1475-7990 (Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 249-253, 2012)
  Розглянуто міжнародні нормативно-правові акти, стандарти та їх вплив на правове регулювання національного законодавства у сфері праці. Проаналізовано акти Міжнародної організації праці з питань встановлення стандартів у ...
 • Марков, В. В.; Markov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2024-657X; Карачевцев, О. В.; Karachevtsev, O. V. (Право і безпека. - 2014. - № 4 (55). - С. 119-123, 2014)
  Досліджено проблему протидії кіберзлочинності, що є загрозою міжнародній інформаційній безпеці, у рамках Організації Північноатлантичного договору (НАТО), проаналізовано напрями діяльності НАТО і організаційні форми ...
 • Перепьолкін, С. М.; Perepolkin, S. M.; Жовтоніжко, Л. М.; Zhovtonizhko, L. M. (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2018. - Спец. вип. № 3 (94). "Права людини: методологічний, гносеологічний та онтологічний аспекти". - С. 43-47, 2018)
  Надано характеристику правової природи Загальної декларації прав людини та висвітлено вплив її положень на зміну поглядів щодо розуміння прав людини, формування сучасної концепції прав і свобод людини та практичну реалізацію ...
 • Васильєв, А. А.; Vasiliev, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9480-7814; Юртаєва, К. В.; Yurtayeva, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6096-2020; ResearcherID: D-1818-2016 (Порівняльно-аналітичне право. - 2019. - № 1. - С. 279-284, 2019)
  Розглянуто питання імплементації положень Стамбульської конвенції (CETS № 210) до національного кримінального законодавства, визначено проблеми, що потребують вирішення. Сформульовано пропозиції щодо усунення виниклих ...
 • Коломієць, Ю. М.; Kolomiets, Y. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5171-7808 (Правоохоронна функція держави : теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.). – Харків : ХНУВС, 2019. - С. 97-98, 2019)
  Тези доповіді присвячені дослідженню проблем захисту прав жінок. Наголошується, що незважаючи на наявність міжнародних актів, проблема нерівності жінок в сучасному суспільстві залишається болючою і сьогодні, враховуючи, ...
 • Почанська, О. С.; Pochanska, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3953-8660 (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2018. – Вип. 1, т. 2. – С. 166-172, 2018)
  У статті визначено зміст і характерні особливості міжнародно-правових стандартів у галузі прав людини. Виділено основні форми використання міжнародно-правових норм, принципів, правил і рекомендацій, присвячених правовому ...
 • Сироїд, Т. Л.; Syroid, T. L. (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 814-818, 2012)
  Проаналізовано положення нормативно-правових актів, які визначають правоздатність Ватикану та її межі. Узагальнено думки вчених стосовно цієї проблематики, зроблена спроба визначити особливості правоздатності Міста ...
 • Макаренко, О. Ю.; Makarenko, O. Yu. (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 617-620, 2012)
  Розглянуто нормативні акти міжнародно-правового характеру в сфері забезпечення охорони надр України.
 • Voitsikhovskyi, A. V.; Войціховський, А. В.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5629-8852; Bakumov, O. S.; Бакумов, О. С.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974; Ustymenko, O. S.; Устименко, О. С.; ORCID:https://orcid.org/0000-0002-5169-0123; Marchuk, M. I.; Марчук, М. І.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0217-478X (The Central European Journal of International and Security Studies (CEJISS). – 2019. – Volume 13. Issue 1. – P. 138-160, 2019)
  У статті досліджуються питання регіонального міжнародного співробітництва України у боротьбі зі злочинністю у рамках Ради Європи. Дається аналіз міжнародно-правових актів, що регламентують зазначене співробітництво і ...
 • Сыроед, Т. Л.; Сироїд, Т. Л.; Syroid, T. L. (Форум права. – 2012. – № 1. – С. 904–909, 2012)
  Выполнен анализ положений Римского статута Международного уголовного суда, решений, принятых Конференцией по обзору, касающихся преступления агрессии, определения юрисдикции Суда в отношении лиц, совершивших данное ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Право і безпека. - 2010. - № 3 (35). - С. 30-34, 2010)
  Розглянуто проблему впливу інтеграційних процесів на еволюцію регіональної правової системи (на прикладі Європейського Союзу). Визначено основні напрямки інтеграційних процесів у Європі та досліджено механізми їх взаємодії ...
 • Косиця, О. О.; Kosytsia, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5781-780X; ResearcherID: C-6889-2018 (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2018. - № 6, т. 2. - С. 76-79, 2018)
  У статті здійснено аналіз поглядів науковців та законодавців на поняття викривач. Проведено дослідження положень проекту Директиви Європейського Союзу щодо захисту прав осіб, які повідомляють про порушення законодавства ...
 • Косиця, О. О.; Kosytsia, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5781-780X; ResearcherID: C-6889-2018 (Юридичний науковий електронний журнал. - 2019. - № 1. - C. 133-137, 2019)
  Статтю присвячено аналізу поглядів вітчизняних та зарубіжних науковців на поняття «викривач». Проаналізовано таку ознаку викривання як добросовісність. Запропоновано вважати, що викривач протидіє не лише корупційним, але ...
 • Бабакін, В. М.; Babakin, V. M. (Форум права. – 2011. – № 4. – С. 27–30, 2011)
  Розглянуто особливості транснаціональних кіберзлочинів та труднощі, які виникають при їх розслідуванні. Також проаналізовано ключові положення Конвенції по боротьбі з кіберзлочинністю, як основного документу, що регулює ...
 • Глушкова, Д. Г.; Glushkovа, D. G. (Форум права. – 2011. – № 3. – С. 146–151, 2011)
  Розглядаються окремі аспекти виконання рішень юрисдикційних органів України щодо іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб, які відповідно проживають (перебувають) чи зареєстровані на території України ...
 • Войціховський, А. В.; Voytsihovskyi, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5629-8852 (Захист прав людини: національний та міжнародно-правовий виміри: матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. «Від громадянського суспільства – до правової держави» (м. Харків, 20 квіт. 2018 р.). – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. - С. 543 - 549, 2018)
  Досліджуються питання дотримання прав і свобод людини в мережі Інтернет. Виявлено загрози правам і свободам людини, що сформувалися в результаті розвитку інформаційних технологій. Розроблені рекомендації українським органам ...
 • Войціховський, А. В.; Voytsihovskyi, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5629-8852 (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С.26-28, 2017)
  Розкрито особливості кіберзагроз в сучасних умовах розвитку науково-технічного прогресу, обґрунтовано необхідність створення загальнодержавної системи забезпечення кібербезпеки та показані першочергові пріоритети та завдання ...
 • Войціховський, А. В.; Voytsihovskyi, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5629-8852 (Журнал східноєвропейського права. - 2018. - № 53. - С. 26-37, 2018)
  Стаття присвячена дослідженню правових і організаційних засад забезпечення кібернетичної безпеки ЄС у сучасних умовах розвитку інформаційного суспільства. Автор з’ясовує концептуальні підходи щодо забезпечення безпеки в ...

View more