KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Трудове право. Право соціального забезпечення (Labor law. Law of social guaranteeing)

Трудове право. Право соціального забезпечення (Labor law. Law of social guaranteeing)

Recent Submissions

 • Клименко, А. Л.; Klymenko, A. L.; ORCID https://orcid.org/0000-0001-9587-5827 (Право і безпека. - 2021. - № 1 (80). - С. 144-150, 2021)
  Досліджено передумови та напрямки вдосконалення правового регулювання дистанційної роботи. Уточнено сутність і зміст двох самостійних видів (форм) роботи – дистанційної та надомної – в контексті змін вітчизняного трудового ...
 • Лукаш, С. С.; Lykash, S. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2957-8052 (Соціальні аспекти військово-професійної діяльності сектора безпеки і оборони: виклики сьогодення: зб. тез доп. І Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. (м. Харків, 20 трав. 2021 р.). – Харків, 2021. – С. 76-77, 2021)
  Проведено аналіз існуючої системи правового регулювання соціального захисту працівників Національної поліції України, визначені існуючі проблеми і можливі шляхи їх вирішення.
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517 (Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та перспективи його поліпшення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 4 черв. 2021 р.). - Xарків : ХНУВС, 2021. - С. 22-26, 2021)
  Зазначено, що передбачений у Конституції України механізм захисту права на соціальне забезпечення вимагає належного гарантування їх державними органами при здійсненні ними своїх повноважень. Ефективність реалізації ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639 (Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та перспективи його поліпшення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 4 черв. 2021 р.). - Xарків : ХНУВС, 2021. - С. 12-16, 2021)
  Проаналізовано особливості проходження служби органами та підрозділами Національної поліції України в забезпеченні дотримання карантинних вимог, публічної безпеки і порядку з метою недопущення подальшого поширення ...
 • Уварова, Н. В.; Uvarova, N. V. (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2016. - Вип. 2, ч. 3. – С. 57-62, 2016)
  У статті розглянуто проблеми реалізації окремих прав працівників під час вирішення індивідуальних трудових спорів у судах на основі аналізу наукових поглядів учених та норм чинного законодавства України. Установлено, що ...
 • Храбатин, О.; Khrabatyn, O. (Підприємництво, господарство і право. - 2021. - № 3. - С. 151-155, 2021)
  Досліджено питання сутності та властивостей колективно-договірного регулювання та ефективності його реалізації на сучасному етапі. Підкреслено, що колективний договір є нормативно-правовим актом, який має публічно-правову ...
 • Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086 (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 47-50, 2021)
  Зазначено, що інститути – це основні структурні ланки системи трудового права. Це обумовлено тим, що вони більш чіткі, конкретизовані та однорідні стосовно свого предмету регулювання, а також, вони є логічно завершеними і ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007; ResearcherID: AAB-6020-2020 (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 41-44, 2021)
  Акцентовано, що єдність правового регулювання означає, що норми трудового права встановлюють основні трудові права, які гарантуються державою для всіх категорій працівників, зокрема і для тих, що проходять службу в ...
 • Старосельцева, О. В.; Staroseltseva, O. V. (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція. – 2018. - № 31. – С. 80-83, 2018)
  Досліджено сучасні функції Фонду соціального страхування України як провідного державного суб’єкта на ринку соціальних послуг, діяльність якого спрямована на створення ефективного фінансово-правового механізму державного ...
 • Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 38-40, 2021)
  Визначено сутність, роль та місце соціально-партнерських нормативно-правових актів у структурі системи джерел трудового права України. Зазначено особливість локальних нормативно-правових соціально-партнерських актів, яка ...
 • Лукаш, С. С.; Lykash, S. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2957-8052 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 40-42, 2021)
  Досліджено міжнародний досвід щодо надомної роботи. З'ясовано, що небагато країн мають відповідні органи з охорони та інспекції праці, пристосовані для перевірки дотримання законодавства про працю за умов надомної ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 31-33, 2021)
  Визначено пенсійне забезпечення поліцейських як різновид гарантії соціальної захищеності поліцейських, яке пов’язане з отриманням ними встановлених грошових виплат задля задоволення їх життєвих потреб після звільнення зі ...
 • Грищенко, Р.; Grishchenko, R. (Підприємництво, господарство і право. - 2020. - № 1. - С. 71-75, 2020)
  У статті на основі аналізу наукових поглядів вчених та норм чинного законодавства України надано характеристику об’єкта дисциплінарного проступку. З’ясовано, що загальним об’єктом дисциплінарного проступку є трудові і ...
 • Московець, В. І.; Moskovets, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0216-9470 (Актуальні питання діяльності суб’єктів господарювання в умовах пандемії COVID-19 : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 лют. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 3-6, 2021)
  У тезах доповіді розглянуто роль та основні завдання профспілок у соціальному захисті працівників в умовах пандемії COVID-19.
 • Мельник, В.; Melnyk, V. (Підприємництво, господарство і право. - 2020. - № 1. - С. 16-20, 2020)
  У статті на основі аналізу наукових поглядів вчених та норм чинного законодавства України досліджено правовий статус учасників судового процесу під час розгляду трудових спорів у суді. Розкрито зміст окремих елементів ...
 • Хлепітько, М. М.; Khlepitko, M. M. (Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» . – 2018. – Вип. 1. – С. 106-117, 2018)
  Стаття присвячена визначенню правових можливостей договірного нематеріального стимулювання трудової активності працівника. На основі аналізу зарубіжного досвіду доведено, що нематеріальне стимулювання трудової активності ...
 • Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086 (Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» . – 2018. – Вип. 1. – С. 96-106, 2018)
  У статті на основі аналізу наукових поглядів вчених досліджено теоретичні підходи щодо розуміння поняття «соціальне партнерство». Відмічено, що інститут соціального партнерства поширений у багатьох країнах світу. Наголошено, ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» . – 2018. – Вип. 1. – С. 86-96, 2018)
  У статті на основі аналізу норм чинного законодавства України надано характеристику окремих підстав звільнення поліцейських. Наголошено, що в законодавстві зустрічається достатня кількість підстав звільнення зі служби ...
 • Подорожній, Є. Ю.; Podorozhnii, Ye. Yu.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1677-1937 (Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» . – 2017. – Вип. 4. – С. 169-178, 2017)
  У статті, на основі аналізу наукових поглядів учених та норм чинного законодавства України, визначено характерні особливості юридичної відповідальності роботодавців. Доведено, що однією із головних особливостей відповідальності ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» . – 2017. – Вип. 2. – С. 173-183, 2017)
  Досліджується проблематика правового регулювання трудових прав поліцейських. Аналізується загальне та спеціальне законодавство з питань правового регулювання трудових прав поліцейських, а також доктринальні дослідження ...

View more