KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Трудове право. Право соціального забезпечення (Labor law. Law of social guaranteeing)

Трудове право. Право соціального забезпечення (Labor law. Law of social guaranteeing)

Recent Submissions

 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234; Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007; ResearcherID: AAB-6020-2020; Худякова, О. В.; Khudiakova, O. V. (Харків : У справі, 2017. – 230 с., 2017)
  У монографії досліджуються теоретичні та практичні проблеми правового регулювання виникнення трудових правовідносин з поліцейськими, визначається соціально-правова природа служби у поліції, аналізуються особливості трудових ...
 • Безусий, В. В.; Bezusyi, V. V. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2019. - Вип. 57, т. 1. - С. 124-128., 2019)
  У статті наведено характеристику рівнів соціального захисту державних службовців в Україні, а також основи такого захисту. Мається на увазі, що соціальний захист державних службовців є цілісним явищем, але його ...
 • Перевалова, Л. В.; Perevalova, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5182-2838; Лисенко, І. В.; Lysenko, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3392-6056; Лисенко, А. М.; Lysenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0780-2148 (Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - 2019. - №2 (86). - С. 68-78, 2019)
  Стаття присвячена проблемам молоді на ринку праці в Україні, серед яких: безробіття, низький рівень життя, небажання роботодавців оформлювати легальні трудові відносини, зростання міграційних процесів, пов’язаних із ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 282-289, 2010)
  Визначено особливості припинення трудових правовідносин службовців правоохоронних органів. Уточнено коло органів, які відносяться до системи правоохоронних органів. Подано рекомендації з удосконалення національного ...
 • Губський, С. М.; Hubskyi, S. M.; Губский, С. М. (Харків, 2019)
  Дисертацію присвячено актуальній проблематиці - вдосконаленню загального трудового та спеціального законодавства, що спрямовано на регулювання праці працівників фермерських господарств. У дисертації наведене теоретичне ...
 • Клименко, А. Л.; Klymenko, A. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9587-5827 (Актуальні проблеми соціального права : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Українська правнича наука та її вплив на сучасні реформи” (до 95-річчя Цигилика Теодора Івановича), м. Львів, 6 груд. 2019 р. – Львів, 2020. – Вип. 9. – С. 85-89, 2019)
  У тезах доповіді зазначено, що головним завданням кодифікаційних процесів у сфері правового регулювання трудових відносин має стати систематизація законодавства про працю, тобто створення цілісної, привабливої для всіх ...
 • Клименко, А. Л.; Klymenko, A. L.; ORCID https://orcid.org/0000-0001-9587-5827 (Стандарти і гарантії соціального забезпечення: правовий і вітчизняний контекст : монографія / А. Л. Клименко. – Харків: Юрайт, 2019. – 176 с., 2019)
  Матеріали, наведені в монографії, сприятимуть розширенню знань у питаннях реалізації громадянами своїх конституційних прав на соціальний захист і достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, можуть бути використані ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007; ResearcherID: AAB-6020-2020 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. - Харків : ХНУВС, 2018. - С. 57-59, 2018)
  Аналізовано законодавство України, яке встановлює вимоги до рівня фізичної підготовки кандидатів на посади поліцейських. Надано пропозиції з удосконалення відповідного законодавства.
 • Безкоровайний, Б. О.; Bezkorovainyi, B. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 296-301, 2012)
  Розглянуто порядок прийняття на посади державної служби. Вивчено доцільність застосування конкурсу та випробування при прийнятті на державну службу у окремих випадках. Надано пропозиції з удосконалення відповідного зак ...
 • Клименко, А. Л.; Klymenko, A. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9587-5827 (Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 листоп. 2019 р.). – Київ: ФОП Маслаков, 2019. – С. 52-55., 2019)
  У тезах доповіді проаналізовано деякі аспекти передумов реформування трудового законодавства України. Зазначено мету реформуваня - приведення вітчизняного законодавства у відповідність до європейського. Як висновок, зазначено ...
 • Грищенко, К. А.; Hryshchenko, K. A. (Юридичний бюлетень. –2018. – Вип. 7, ч. 1. – С. 210-215, 2018)
  У статті на основі аналізу норм чинного законодавства України визначено та надано характеристику окремим рівням правового регулювання соціального захисту працівників державної виконавчої служби та приватних виконавців. ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007; Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234; ResearcherID: J-7829-2016; Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086; Лукаш, С. С.; Lykash, S. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2957-8052; Подорожній, Є. Ю.; Podorozhnii, Ye. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1677-1937; ResearcherID: AAB-6020-2020 (Харків, 2019. – 408 с., 2019)
  У підручнику висвітлено основні положення сучасного трудового права України та порядку проходження служби в Національній поліції України. Підручник підготовлено на підставі норм чинного національного законодавства й ...
 • Подорожній, Є. Ю.; Podorozhnii, Ye. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1677-1937 (Прикарпатський юридичний вісник. – 2016. - №1 (10). – С. 107-111, 2016)
  У статі на основі аналізу наукових поглядів вчених і чинного законодавства України досліджено, яким чином співвідноситься юридична відповідальності працівників у трудовому праві з іншими видами юридичної відповідальності. ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007; ResearcherID: AAB-6020-2020 (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2019. – Вип. 2, т. 2. – С. 8-13, 2019)
  У статті на основі аналізу норм чинного законодавства України досліджено окремі проблемні питання щодо пенсійного забезпечення працівників Національної поліції України. Констатовано, що на сьогодні кроки у напрямку ...
 • Безусий, В. В.; Bezusyi, V. V. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Право. – 2019. – Вип. 57, т. 1. – С. 124-128, 2019)
  У статті наведено характеристику рівнів соціального захисту державних службовців в Україні, а також основи такого захисту. Мається на увазі, що соціальний захист державних службовців є цілісним явищем, але його ...
 • Митько, Я. В.; Mytko, Ya. V. (Харків, 2019)
  Дисертаційне дослідження присвячено проблематиці покращення правового регулювання соціального захисту учасників бойових дій. У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, що ...
 • Грищенко, К. А.; Hryshchenko, K. A.; Грищенко, Е. А. (Харків, 2019)
  Дисертаційне дослідження присвячено удосконаленню правового регулювання соціального захисту працівників державної виконавчої служби та приватних виконавців. У дисертацій роботі наведено теоретичне узагальнення та нове ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Право і безпека. - 2011. - № 4 (41). - С. 168-172, 2011)
  Розглянуто підстави диференціації норм трудового права. Обґрунтовано, що за своєю сутністю служба в органах внутрішніх справ є різновидом найманої праці, а відмінності в правовому регулюванні трудових відносин осіб ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Право і безпека. - 2011. - № 5 (42). - С. 180-184, 2011)
  Розглянуто особливості пенсійного забезпечення осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, а також інші заходи соціального захисту даної категорії працюючих. Надано пропозиції із удосконалення ...
 • Кісіль, О. Ю.; Kisil, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6323-474X (Право і безпека. - 2011. - № 5 (42). - С. 176-180, 2011)
  Розглянуто категорію «соціальне забезпечення» у співвідношенні з категорією «соціальний захист». Надано авторське визначення поняття «соціальне забезпечення».

View more