KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Трудове право. Право соціального забезпечення (Labor law. Law of social guaranteeing) by Title

Browsing Трудове право. Право соціального забезпечення (Labor law. Law of social guaranteeing) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kalenichenko, L. I.; Калєніченко, Л. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729; Slynko, D. V.; Слинько, Д. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X; Sobakar, A.; Honcharuk, V. V.; Гончарук, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8157-0130 (Amazonia Investiga. – 2021. – Vol. 10, Issue 41(May). – P. 114-120, 2021)
  У статті досліджено особливості дисциплінарної відповідальності працівників поліції. Зроблено висновок про те, що дисциплінарну відповідальність працівників поліції слідує розуміти як інститут об'єктивного права та як ...
 • Podorozhnii, Ye. Yu.; Подорожній, Є. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1677-1937; Obushenko, N.; ; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2924-3180; Harbuziuk, K. H.; Гарбузюк, К. Г.; ; Platkovska, O. V.; Платковська, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0011-9290; (Amazonia Investiga. – 2020. – Vol 9, No 26. – P. 304-310, 2020)
  Стаття присвячена аналізу чинного законодавства України в частині унормування підстав для звільнення працівника за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення. Проаналізовано наукові точки зору ...
 • Lykash, S. S.; Лукаш, С. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2957-8052 (Підприємництво, господарство і право. – 2021. – № 12. – С. 48-52, 2021)
  Мета статті – розкрити сутність та зміст правил внутрішнього трудового розпорядку як елемента економічних повноважень роботодавця.
 • Lykash, S. S.; Лукаш, С. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2957-8052 (Підприємництво, господарство і право. – 2022. – № 1. – С. 23-27, 2022)
  Мета статті – встановити місце та значення нормативних документів Міжнародної організації праці в системі джерел трудового права України. У статті, спираючись на аналіз наукових поглядів вчених та норм чинного міжнародного ...
 • Mohilevskyi, L. V.; Могілевський, Л. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086 (Підприємництво, господарство і право. – 2022. – № 1. – С. 28-32, 2022)
  Метою статті є узагальнення теоретико-методологічних підходів до визначення інститутів системи трудового права. У статті, спираючись на аналіз наукових поглядів вчених, розкрито сутність, зміст та значення інститутів ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234; ResearcherID: J-7829-2016 (Соціальне право. – 2017. – № 2. – С. 58-64, 2017)
  Стаття присвячена дослідженню правової природи акта про призначення на посаду як підстави виникнення трудових правовідносин з державними службовцями. Визначаються особливості акта про призначення на посаду державної ...
 • Іванов, А. О.; Ivanov, A. O.; ORCID: https://orcid.org/ 0000-0003-2269-9062 (Право і безпека. - 2021. - № 3 (82). - С. 136-143, 2021)
  Акцентовано увагу на тому, що одним з актуальних і нагальних питань реформування в Україні державного управління в цілому та інституту державної служби зокрема є вдосконалення механізму стимулювання праці державних ...
 • Сичова, В. В.; Sychova, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3031-4994 (Право і безпека – 2021. – № 4 (83). – С. 118-127, 2021)
  З’ясовано правовий зміст аморального проступку як підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Проаналізовано законодавчі положення, спрямовані на правове регулювання вказаної проблематики. Висвітлено ...
 • Астаф’єв, М. С.; Astafiev, M. S. (Форум права. - 2007. - № 2. – С. 5-10, 2007)
  Виконаний порівняльний аналіз українського Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю та Федеральної інспекції праці Російської Федерації, встановлені функціональна відмінність та схожість, ...
 • Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086 (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція. – 2016. – № 19. – С. 70-72, 2016)
  У статті, на основі аналізу наукових поглядів вчених та нормативно-правових актів, розглянуто інститути колективного трудового права. Наголошено, що існування в системі трудового права окремих інститути має дуже важливе, ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Форум права. – 2010. – № 1. – С. 243–249, 2010)
  Проведено дослідження категорії «атестація»; виявлено особливості атестації службовців правоохоронних органів; надано рекомендації з удосконалення національного законодавства у зазначеній сфері.
 • Чорноус, О. В.; Chornous, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1475-7990 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 4 (95). – С. 98-108, 2021)
  Розглянуто актуальні питання атестування працівників поліції. Досліджено підходи вчених щодо визначення таких дефініцій, як «атестація» та «атестування» поліцейських. На основі аналізу правового регулювання процедури ...
 • Подорожній, А. Ю.; Podorozhnii, A. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6649-8978 (Прикарпатський юридичний вісник. – 2015. – Вип. 3 (9), т. 3. - С. 255-258, 2015)
  У статті на основі аналізу норм чинного законодавства України, а також наукових поглядів учених визначено можливі шляхи вдосконалення нормативно-правового регулювання притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності. ...
 • Клименко, А. Л.; Klymenko, A. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9587-5827 (Актуальні проблеми соціального права : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Українська правнича наука та її вплив на сучасні реформи” (до 95-річчя Цигилика Теодора Івановича), м. Львів, 6 груд. 2019 р. – Львів, 2020. – Вип. 9. – С. 85-89, 2019)
  У тезах доповіді зазначено, що головним завданням кодифікаційних процесів у сфері правового регулювання трудових відносин має стати систематизація законодавства про працю, тобто створення цілісної, привабливої для всіх ...
 • Сорочан, Н. В.; Sorochan, N. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4387-0754 (Правові горизонти. – 2019. – Вип. 19 (32). – С. 112-117, 2019)
  Проведено аналіз наукових думок за допомогою яких розкрито основні ознаки правового заохочення, проаналізовано точки зору вчених щодо класифікації заохочень в цілому, розглянуто специфіку заохочень, які застосовуються до ...
 • Філіпов, В. В.; Filipov, V. V. (Форум права. - 2008. - № 3. – С. 501-505, 2008)
  Досліджені використані у сучасній науці трудового права і трудовому законодавстві терміни для позначення сторони трудового договору, що наймає на роботу працівника з метою уніфікації вживаних понять і термінів.
 • Безп’ята, В. Ф.; Bezpiata, V. F. (Форум права. – 2011. – № 2. – С. 45–52, 2011)
  Розкривається пріоритетність міжнародно-правових норм щодо трудового законодавства над нормами національного законодавства, та розглядаються основні напрямки впровадження принципів, та норм міжнародно-правових актів. ...
 • Лукаш, С. С.; Lykash, S. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2957-8052 (Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Сер.: Юрид. науки. – 2021. – № 5 (71), т. 32. – С. 12-16, 2021)
  Актуальність статті полягає в тому, що важливою умовою розвитку держави є правове регулювання. Правові явища, за допомогою яких воно здійснюється, утворюють цілісну систему, діють не ізольовано, а в комплексі, утворюючи ...
 • Подорожній, Є. Ю.; Podorozhnii, Ye. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1677-1937 (Право і безпека. – 2022. – № 1 (84). – С. 56-65, 2022)
  Спираючись на аналіз наукових поглядів учених, розкрито сутнісний зміст поняття «кваліфікація». З’ясовано, що кваліфікація – це комплексна характеристика працівника, яка включає в с ебе наявність у нього відповідного ...
 • Чорноус, О. В.; Chornous, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1475-7990 (Проблеми реалізації і захисту прав людини в світлі Загальної декларації прав людини (до 70-річчя з дня ухвалення) : Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 14 груд. 2018 р.). – Львів, 2018. – С.55-58, 2018)
  Автором розглянуто одне з пріоритетних соціальних прав працівників – право працівника на відпустку. Проаналізовано порядок відкликання з відпустки працівника та державного службовця. Розкрито гарантії, які надаються державою ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account