KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Трудове право. Право соціального забезпечення (Labor law. Law of social guaranteeing)

Трудове право. Право соціального забезпечення (Labor law. Law of social guaranteeing)

Recent Submissions

 • Пуріга, І. П.; Puriha, I. P.; ORCID: https://orcid/org/0000-001-5176-9520 (25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 лютого 2020 р.) / МВС України, Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2020. – С. 144-146, 2020)
  Розглянуто деякі аспекти Законопроекту щодо скасування трудових книжок. Зазначається, що ідея скасування трудових книжок в Україні є актуальною та необхідною, але це питання потребуює чіткого регулювання, оскільки наміри ...
 • Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 32-35., 2019)
  Автор зазначив, що норми права мають доволі цікавий і неоднозначний характер, який, з одного боку, наближує їх до норм цивільного права, а з іншого – свідчить про наявність у них власної специфічної правової природи, в ...
 • Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086 (Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Сер.: Юрид. науки. – 2021. – № 5 (71), т. 32. – С. 68-74, 2021)
  У статті, спираючись на аналіз наукових поглядів учених, здійснено історико-правовий аналіз розвитку принципу єдності та диференціації правового регулювання праці працівників правоохоронних органів України. Наголошено, ...
 • Лукаш, С. С.; Lykash, S. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2957-8052 (Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Сер.: Юрид. науки. – 2021. – № 5 (71), т. 32. – С. 12-16, 2021)
  Актуальність статті полягає в тому, що важливою умовою розвитку держави є правове регулювання. Правові явища, за допомогою яких воно здійснюється, утворюють цілісну систему, діють не ізольовано, а в комплексі, утворюючи ...
 • Mohilevskyi, L. V.; Могілевський, Л. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086 (Підприємництво, господарство і право. – 2022. – № 1. – С. 28-32, 2022)
  Метою статті є узагальнення теоретико-методологічних підходів до визначення інститутів системи трудового права. У статті, спираючись на аналіз наукових поглядів вчених, розкрито сутність, зміст та значення інститутів ...
 • Lykash, S. S.; Лукаш, С. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2957-8052 (Підприємництво, господарство і право. – 2022. – № 1. – С. 23-27, 2022)
  Мета статті – встановити місце та значення нормативних документів Міжнародної організації праці в системі джерел трудового права України. У статті, спираючись на аналіз наукових поглядів вчених та норм чинного міжнародного ...
 • Сашуріна, О. Ю.; Sashurina, O. Yu.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4857-7645; Єлісєєва, О. С.; Yelisieieva, O. S. (Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. (м. Харків, 26 трав. 2022 р.) . – Харків : ХНУВС, 2022. - С. 122-125, 2022)
  Зазначено, що наразі нормативне регулювання процедури здійснення грошового забезпечення поліцейських здійснюється лише на підзаконному рівні. Це в свою чергу позбавляє її стабільності та дозволяє вносити численні зміни до ...
 • Подорожній, Є. Ю.; Podorozhnii, Ye. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1677-1937 (Право і безпека. – 2022. – № 1 (84). – С. 56-65, 2022)
  Спираючись на аналіз наукових поглядів учених, розкрито сутнісний зміст поняття «кваліфікація». З’ясовано, що кваліфікація – це комплексна характеристика працівника, яка включає в с ебе наявність у нього відповідного ...
 • Чорноус, О. В.; Chornous, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1475-7990 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 4 (95). – С. 98-108, 2021)
  Розглянуто актуальні питання атестування працівників поліції. Досліджено підходи вчених щодо визначення таких дефініцій, як «атестація» та «атестування» поліцейських. На основі аналізу правового регулювання процедури ...
 • Подорожній, Є. Ю.; Podorozhnii, Ye. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1677-1937 (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.). - Харків, 2022. - С. 111 - 114, 2022)
  Зазначено, що підвищення кваліфікації працівника поліції – це додатковий елемент його професійної підготовки, який відбувається паралельно із основною службовою діяльністю та націлений на її вдосконалення. В межах підвищення ...
 • Жеребцов, Д. Є.; Zherebtsov, D. Ye. (Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового руху в Україні : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 трав.2020 р.). – Xарків: ХНУВС, 2020. – С. 287-290., 2020)
  Зазначено, що під службовим розслідуванням у Національній поліції України слід розуміти діяльність дисциплінарної комісії на засадах законності, рівності, неупередженості, публічності (офіційності), об'єктивної істини, ...
 • Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086; Бершадська, Ю. В.; Bershadska, Yu. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7699-1208 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 66-77, 2021)
  Наукове дослідження присвячено розгляду поняття та сутнісних характеристик авіаційного персоналу в системі авіаційної складової внутрішніх справ України. Актуальність статті зумовлюється світовими тенденціями, пов’язаними ...
 • Коваленко, К. В.; Kovalenko, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2105-9664 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 58-65, 2021)
  Аргументовано, спираючись на аналіз наукових поглядів учених та норм чинного законодавства України, що останнім етапом правового регулювання дистанційної зайнятості стало чітке відмежування надомної роботи та дистанційної ...
 • Вереітін, С. В.; Vereitin, S. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 49-57, 2021)
  Розглянуто наукові підходи до визначення трудової правосуб’єктності роботодавця у трудових правовідносинах. Досліджено норми Кодексу законів про працю України та проєктів Трудового кодексу України щодо трудової правосуб’єктності ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 34-48, 2021)
  Розглянуто обмеження прав і свобод громадян, які встановлюються законодавством у разі прийняття на службу в поліцію. Проаналізовано норми загального та спеціального законодавства, що регулюють службову діяльність поліцейських, ...
 • Безусий, В. В.; Bezusyi, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6452-5672 (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 163-166, 2022)
  Зазначено, що покращення та розширення форм соціального захисту держслужбовців в Україні сприятиме удосконаленню інституту державної служби в цілому.
 • Mohilevskyi, L. V.; Могілевський, Л. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086 (Підприємництво, господарство і право. – 2021. – № 12. – С. 72-75, 2021)
  Метою статті є характеристика дисциплінарної та матеріальної відповідальності як засобу забезпечення трудової дисципліни.
 • Lykash, S. S.; Лукаш, С. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2957-8052 (Підприємництво, господарство і право. – 2021. – № 12. – С. 48-52, 2021)
  Мета статті – розкрити сутність та зміст правил внутрішнього трудового розпорядку як елемента економічних повноважень роботодавця.
 • Грищенко, Р. С.; Hryshchenko, R. S. (Прикарпатський юридичний вісник. - 2015. - Вип. 3 (9), т. 3. - С. 45-49, 2015)
  Розглянуто процедуру оскарження рішення про притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності в комісії по трудових спорах. Наголошено, що правові засади позасудової форми захисту мають цілий ряд недоліків і прогалин, ...
 • Соколова, Ю. І.; Sokolova, Yu. I. (Юридична наука. - 2020. - № 4 (106), т. 2. - С. 269-275, 2020)
  Надано характеристику сучасному стану нормативно-правового регулювання пенсійного забезпечення суддів. Виділено основні нормативно-правові акти законодавчого та підзаконного рівня які закріплюють засади упорядкування ...

View more