KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право (Financis Law. Budget Law. Banking Law)

Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право (Financis Law. Budget Law. Banking Law)

Recent Submissions

 • Сиромятнікова, М. С.; Syromiatnikova, M. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3861-1400 (Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.). - Харків : ХНУВС, 2020. - С.466-468, 2020)
  Розглядаються проблемні питання вивчення правового статусу суб’єктів угоди про податковий компроміс та податкової амністії.
 • Полівана, В. В.; Polivana, V. V.; Сєвідова, І. О.; Sievidova, I. O. (Об’єднанi наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (к. Київ, 12-13 листоп. 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 89-90, 2020)
  Розглянуто сутність та склад бюджетних правопорушень. The essence and composition of budget offenses are considered. Рассмотрены сущность и состав бюджетных правонарушений.
 • Горілова, О. О.; Horilova, O. O. (Об’єднанi наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (к. Київ, 12-13 листоп. 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 46-49, 2020)
  Розглянуто проблеми дефіциту державного бюджету, проаналізовано його причини та види. The problems of the state budget deficit are considered, its causes and types are analyzed. Рассмотрены проблемы дефицита государственного ...
 • Фалько, Л. В.; Falko, L. V. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2015. – № 6/2 (Iunie). – P. 140-143, 2015)
  В статье проанализировано значение транспарентности для осуществления финансового контроля государственных закупок, как непосредственной части публичной финансовой системы. Установлено, что необходимо законодательное ...
 • Пугачева, Е. В.; ; Пугачова, Є.В. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2014. – № 3/3 (Martie). – P. 140-143, 2014)
  В статье рассмотрены виды и характеристика правового положения субъектов на рынке ценных бумаг в Украине. Осуществлен анализ доктрины и законодательства по исследованию оборота ценных бумаг. Обосновано, что рынок ценных ...
 • Симов’ян, В. С.; Symovian, V. S.; Симовьян, В. С.; Гетманець, О. П. - науковий керівник (Харків, 2011)
  Дисертацію присвячено дослідженню адміністративно-правових засад організації та здійснення банківського контролю в Україні. Проведено вивчення інституту правового регулювання банківського контролю та з’ясовано його місце ...
 • Юхно, М. Т.; Yukhno, M. T.; Святокум, І. О.; Sviatokum, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494 (Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. - 2010. - №2. - С. 249-255, 2010)
  Стаття присвячена перспективам розвитку українського ринку іпотечного кредитування. Були виділені основні фактори, які стримують розвиток системи іпотечного кредитування в Україні- проблеми правового, економічного та ...
 • Молдованов, Д. В.; Moldovanov, D. V. (Право і суспільство. – 2019. – № 5. – С. 198-204, 2019)
  Досліджено фінансово-правові засоби стимулювання розвитку альтернативної електроенергетики. Виокремлено такі фінансово-правові засоби подолання загроз у сфері альтернативної енергетики: стимулювання, створення сприятливих ...
 • Гуфман, Г. Л.; Hufman, H. L.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7247-3099 (Право і безпека. - 2020. - № 2 (77). - С. 100-105, 2020)
  Досліджено концептуальні основи державної податкової політики в Україні у ХХ столітті в історико-правовому аспекті. Установлено, що з моменту проголошення радянської влади на території України фінансова та податкова системи ...
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 2 (89). - С. 178-188, 2020)
  Наголошено, що одним із засобів подолання фінансової кризи є належно функціонуючий інститут банкрутства. З’ясовано, що в Україні ефективність процедур банкрутства є низькою, що обумовлено великою тривалістю такої процедури ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 2 (89). - С. 132-142, 2020)
  Досліджено фінансові відносини між державою та суб’єктами господарювання, правове регулювання яких має суттєвий вплив на безпеку господарської діяльності як важливої складової національної безпеки. Проаналізовано внутрішні ...
 • Пугачова, Є. В.; Puhachova, Ye. V. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - 2014. - Вип. 24, т. 3. - С. 111 - 114, 2014)
  В статті розкриті та охарактеризовані головна мета і основні принципи функціонування та розвитку ринку цінних паперів в Україні. Розглянуто необхідні складові для створення ринку цінних паперів в Україні з ефективним ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; Покотаєва, О. В.; Pokotaieva, O. V.; Андрєєва, О. Б.; Andrieieva, O. B.; Міщенко, Л. В.; Mishchenko, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4906-8287; Сущ, О. П.; Sushch, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3888-9613; Фалько, Л. В.; Falko, L. V. (Київ: «Хай-Тек Прес», 2013. – 432 с., 2013)
  Навчальний посібник присвячено правовим проблемам організації справляння податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Розглянуто загальні правові засади оподаткування в Україні, правовий статус органів державної ...
 • Сиромятнікова, М. С.; Syromiatnikova, M. S. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 241-245, 2020)
  Сплата податків в будь-якій країні світу є запорукою фінансування як сфери соціального захисту, так і забезпечення роботи органів влади з виконання покладених на них повноважень. Законодавство, яке регулює сплату податків, ...
 • Панасюк, О. В.; Panasiuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1621-687X (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - 2013. - Вип. 21, ч. 2, т. 2. - С. 210-213, 2013)
  Розкрито сутність понять «законність» та «дисципліна»; з’ясовано їх співвідношення; охарактеризовано особливості забезпечення дисципліни та законності в державній податковій службі.
 • Калініченко, Г. В.; Kalinichenko, H. V. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2012. - Вип. 20, ч. 2, т. 2. - С. 114-117, 2012)
  У статті досліджені особливості погашення податкового векселя, виокремлено форми його погашення: грошова та безгрошова. Детально проаналізовано безгрошову форму погашення. Виділено певні недоліки нормативно-правових актів, ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Підприємництво, господарство і право. - 2020. - № 3. - С. 218-223, 2020)
  Статтю присвячено визначенню сутності фінансової безпеки як явища, що характеризує обставини захищеності фінансової системи, а також стан її правового забезпечення. Визначено залежність стабільного функціонування інститутів ...
 • Золотарьова, М. К.; Zolotarova, M. K. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 94-99, 2003)
  Проаналізовано особливості правового регулювання та правозастосовчої практики щодо проведення перевірок ДПІ. Доведена наявність не тільки певних прогалин, а й проблем, пов’язаних із суперечливістю норм підзаконних актів. ...
 • Молдованов, Д. В.; Moldovanov, D. V. (Підприємництво, господарство і право. - 2020. - № 2. - С. 255-258, 2020)
  У дослідженні визначається суб’єкт електроенергетики у сфері альтернативної енергетики. Під час встановлення суб’єкта електроенергетики у сфері альтернативної енергетики ми зіштовхнулись із дуалізмом визначень, а саме ...
 • Теремецький, В. І.; Teremetskyi, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2667-5167 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2011. - Вип. 16. - С. 209-211, 2011)
  Стаття присвячена аналізу податкових правовідносин, удосконаленню діяльності органів державної податкової служби, окресленню основних проблем, наявних у сфері податкових правовідносин, а також виробленню практичних ...

View more