KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право (Financis Law. Budget Law. Banking Law)

Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право (Financis Law. Budget Law. Banking Law)

Recent Submissions

 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007; Ткаченко, С. О.; Tkachenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5816-4185 (Харків : ХНУВС, 2022. – 292 с., 2022)
  У підручнику висвітлено питання щодо сутності фінансових ресурсів підприємства; грошових розрахунків підприємства, формування доходів та витрат, основ оподаткування діяльності, фінансових аспектів формування оборотних та ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Право. – 2022. – Вип. 70. - С. 303-308, 2022)
  Проаналізовано сутність поняття «бюджетні інвестиції», надано дефініцію. Доведено, що удосконалення державної інвестиційної діяльності можливо за рахунок використання сучасних фінансових інструментів, серед яких - бюджетне ...
 • Ананьєва, Є. А.; Ananieva, Ye. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1459-6629 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) . – Харків, 2019. – С. 44-45, 2019)
  Автором зазначено, що функції фінансів зумовлені тим, що, виступаючи інструментом розподілу та перерозподілу сукупного суспільного продукту, вони одночасно й контролюють обмінно-розподільчі відносини, що об’єктивно виникають ...
 • Деніс, О. В.; Denis, O. V. (25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 лютого 2020 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2020. – С. 81-82, 2020)
  Про необхідність у проведенні реформи бюджетної децентралізації в державі, яка може дати можливість прийняття більш якісних та справедливих рішень щодо управління місцевими бюджетами.
 • Сиромятнікова, М. С.; Syromiatnikova, M. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3861-1400 (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.). - Харків, 2022. - С. 266-268, 2022)
  Зазначається, що введення податкового компромісу має ряд позитивних аспектів, насамперед це полягає в тому, що деякі платники податків погодяться з умовами, запропонованими державою податковим компромісом. При цьому буде ...
 • Сітченко, Г. М.; Sitchenko, H. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 4 (95). – С. 79-89, 2021)
  Статтю присвячено опрацюванню проблематики регулювання бізнес-ангельських інвестицій для реалізації інноваційних проєктів стартапів малими підприємствами на стадії створення. Досліджено специфіку та визначено доцільність ...
 • Чорна, А. М.; Chorna, A. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0519-7300; Сядриста, І. І.; Siadrysta, I. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4340-3593 (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 205-209, 2022)
  Зазначено, що в сучасних політичних та економічних умовах, умовах різкого посилення загроз державному суверенітету України питання економічної та її складової - інвестиційної безпеки, стає найбільш актуальним.
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; Журавльов, В. Ю.; Zhuravlov, V. Yu. (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 152-155, 2022)
  Розкриті особливості оподаткування земельним податком силових структур в умовах децентралізації влади в Україні.
 • Шмулій, О. С.; Shmulii, O. S.; Чорна, А. М.; Chorna, A. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0519-7300 (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 150-152, 2022)
  Доведено, що проведення податкової реформи сприятиме побудові сучасної конкурентоспроможної соціально орієнтованої ринкової економіки, забезпеченню сталого економічного зростання на інноваційно-інвестиційній основі, ...
 • Фомін, Г. Ф.; Fomin, H. F.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9177-9555 (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 146-150, 2022)
  У тезах доповіді розглянуто правове забезпечення фінансової безпеки України в умовах глобалізації.
 • Кирєєва, І. В.; Kyrieieva, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5447-4314 (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 133-135, 2022)
  Тероризм як загроза національним інтересам держави має багатове-кторний характер, оскільки він охоплює різноманітні сфери суспільних інтересів. Фінансовий тероризм є частиною тероризму, оскільки спрямований на фінансову ...
 • Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020 (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 115-118, 2022)
  Метою даного дослідження є висвітлення ролі фінансової безпеки банківської діяльності в системі забезпечення економічної безпеки України.
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517 (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 109-111, 2022)
  У тезах доповіді розкрито поняття та окреслені основні завдання категорії фінансова безпека.
 • Попова, С. М.; Popova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3958-4133; Попова, Л. М.; Popova, L. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8255-8363 (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 80-85, 2022)
  У тезах доповіді зазначено, що від належного, ефективного здійснення фінансового контролю залежить як розвиток підприємництва, так і забезпечення інтересів суб’єктів підприємницької діяльності і держави в цілому.
 • Кириченко, Є. В.; Kyrychenko, Ye. V.; Кириченко, Ю. М.; Kyrychenko, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9125-218X (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 63-68, 2022)
  У тезах доповіді розкриті Історичні аспекти формування та розвитку держаних органів із забезпечення економічної безпеки в Україні. Розглядаючи проблеми протидії правопорушенням у сфері економіки і корупції, зазначено, що ...
 • Величко, Л. К.; Velychko, L. K.; Чорна, А. М.; Chorna, A. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0519-7300 (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 48-50, 2022)
  У тезах доповіді розглянуті сучасні проблемні питання податкової системи України.
 • Ананьєва, Є. А.; Ananieva, Ye. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1459-6629 (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 41-45, 2022)
  В умовах кризи зростання майже в усіх галузях економіки питання дотримання економічної безпеки України постає досить гостро. Оскільки процес господарської діяльності неможливий без забезпечення його достатнього рівня ...
 • Шевнін, С. М.; Shevnin, S. M. (Європейські перспективи. - 2018. - № 3. - С. 23-30, 2018)
  Визначено загальноправові принципи організації діяльності поліції та принципи бюджетного фінансування правоохоронної діяльності, на підставі яких сформульовано принципи фінансування правоохоронної діяльності з урахуванням ...
 • Деніс, О. В.; Denis, O. V. (Європейські перспективи. - 2018. - № 3. - С. 5-10, 2018)
  Дослідженоя питання бюджетного процесу на місцевому рівні в Україні. Надано визначення поняттям "бюджет" і "процес", розглянуто нормативно-правові акти, що визначають бюджетні відносини в Україні. Проаналізовано стадії ...
 • Московець, В. І.; Moskovets, V. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0216-9470 (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 39-41, 2022)
  Розглянуто зміст бюджетної безпеки, який виявляється у співвідношенні бюджетних ресурсів, параметрів їх формування та розподілу із сумарними потребами отримувачів таких ресурсів. Виявлено основні негативні тенденцї, які ...

View more