KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Цивільне право. Цивільно-процесуальне право (Civil Law. Civil and Procedure Law)

Цивільне право. Цивільно-процесуальне право (Civil Law. Civil and Procedure Law)

Recent Submissions

 • Аврамова, О. Є.; Avramova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1941-9894 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 39-41., 2019)
  Автором зазначено, що розвиток житлово-комунального законодавства в Україні не відповідає міжнародним стандартам прав людини.На підставі проведеного дослідження автор визначив актуальність теми розвитку житлово-комунального ...
 • Кухарєв, О. Є.; Kukhariev, O. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179 (Нове українське право. – 2022. – Вип. 2. – С. 59-65, 2022)
  Стаття присвячена з’ясуванню особливостей спадкування обов’язку відшкодувати завдану спадкодавцем шкоду та сплатити присуджену з нього за життя неустойку. Наголошено, що підлягають відшкодуванню збитки, завдані як у ...
 • Моргунов, О. А.; Morhunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620 (Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна, (м. Харків, 24 трав. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Харків. обл. осередок Всеукр. громад. організації «Асоц. цивілістів України». — Харків : ХНУВС, 2019. — С. 172-174., 2019)
  Зазначено, що в Україні кінець ХІХ – початок ХХ століття відзначався зростанням міжнародного спортивного руху. Саме в ці часи починають створюватись та діяти спортивні товариства. Відмічено, що існували спортивні товариства ...
 • Коханська, М. Л.; Kokhanska, M. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5613-6076 (Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 24-25 трав. 2019 р.) / МВС України, Сум. філія Харків. нац. ун-ту внутр. справ. – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2019. – С. 36-39., 2019)
  Зазначено, що основний напрям у розвитку сучасного цивільного процесу більшості країн характеризується оптимальним співвідношенням процесуальної активності сторін та суду. Розглянуто принципи цивільного судочинства, які ...
 • Кириченко, Т. С.; Kirichenko, T. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8785-0475 (Проблеми цивільного права та процессу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 97-й річниці від дня народження Олександра Анатолійовича Пушкіна (м. Харків, 20 трав. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. - С. 160-164, 2022)
  В статті розглянуто право на одруження та створення сім’ї через призму рішень Європейського суду з прав людини.
 • Єфремова, І. О.; Yefremova, I. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2542-6812 (Проблеми цивільного права та процессу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 97-й річниці від дня народження Олександра Анатолійовича Пушкіна (м. Харків, 20 трав. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. - С. 145-148, 2022)
  Зазначено, що на період надзвичайного чи воєнного стану важливо забезпечити сімейне виховання дитини, враховуючи права та охоронювані законом інтереси не тільки дитини, а й батьків, зважаючи на те, що досить часто трапляються ...
 • Шевцова, А. С.; Shevtsova, A. S.; Панова, І. В.; Panova, I. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4325-5428 (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.). - Харків, 2022. - С. 281-283, 2022)
  Зазначається, що Національна поліція України як суб’єкт формування і реалізації політики інформаційної безпеки України у своїй діяльності здійснює комплекс заходів щодо запобігання та протидії проявам кіберзагроз у ...
 • Чалий, Ю. І.; Chaliy, Y. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3641-0760 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 4 (95). – С. 90-97, 2021)
  У статті критично оцінено спроможність чинного законодавства України та правозастосовної практики надати дієвий захист інтересів безтитульних добросовісних володільців земельних ділянок. Наголошено на необхідності автономного ...
 • Руденко, А. І.; Rudenko, A. I. (Європейські перспективи. - 2018. - № 2. - С. 169-176, 2018)
  Досліджено окремі правові аспекти договорів у сфері управління та розпорядження спільним майном у багатоквартирному будинку з метою надання таким договорам найбільш точної юридичної характеристики. Обґрунтовано та сформульовано ...
 • Бринчак, М. П.; Brynchak, M. P. (Європейські перспективи. - 2018. - № 2. - С. 163-168, 2018)
  Досліджено право на свободу світогляду та віросповідання, як особисте немайнове право, що забезпечує соціальне буття фізичної особи. Визначено його правову природу та характерні ознаки. The right to freedom of worldview ...
 • Степаненко, Т. В.; Stepanenko, T. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2323-987X (Юридичний науковий електронний журнал. - 2021. - № 10. - С. 174-177, 2021)
  Досліджено процесуально-правові можливості судового захисту прав та інтересів численної групи осіб в Україні. Розглянуто законотворчі спроби запровадження інституту групових позовів у національне цивільне процесуальне ...
 • Аврамова, О. Є.; Avramova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1941-9894 (Тернопіль: ЗУНУ, 2021. - 426 с., 2021)
  Монографія присвячена дослідженню приватно-правового регулювання житлових відносин. Висвітлені сучасні концеп-туальні підходи до правової природи житлових правовідносин, місця житлового права в системі права України. ...
 • Шишка, О. Р.; Shyshka, O. R.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1396-0508 (Форум права. - 2021. - № 5. - С. 6–17, 2021)
  Обґрунтовано необхідність посилити механізм цивільно-правового регулювання певними правовими гарантіями, які б сприяли усуненню правової невизначеності, а також забезпечували б стабільність і підвищували ефективність ...
 • Шишка, Н. В.; Shyshka, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3396-4530; Луць, В. В. - науковий керівник (Київ, 2014)
  У дисертації здійснено комплексний теоретичний і практичний аналіз цивільно-правового статусу органів внутрішніх справ України. Зокрема, встановлено ряд дефектів в механізмі правового регулювання цивільних відносин, учасниками ...
 • Пашутіна, В. Ю.; Pashutina, V. Yu.; Пашутина, В. Ю. (Київ, 2014)
  Дисертацію присвячено дослідженню цивільно-правових аспектів зловживання корпоративними правами. Розглянуто гносеологічні засади становлення поняття «зловживання корпоративними правами», визначено поняття та правову ...
 • Кройтор, В. А.; Kroytor, V. A; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721 (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021)
  У дисертації сформульовано та обґрунтовано концептуальну модель трансформації системи принципів цивільного судочинства з урахуванням концептів чинного цивільного процесуального законодавства, ст. 6 Конвенції про захист ...
 • Kroytor, V. A; Кройтор, В. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721; Mamnitskyi, V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7170-7802 (Access to justice in Eastern Europe. – 2019. – № 4 (5). – P. 30-41, 2019)
  Дана робота присвячена еволюції принципу змагальності в цивільному процесі в умовах постсоціалістичного регресу та пореформеного цивільного судочинства, а також запровадженню принципів ведення справ та співпраці між судом ...
 • Кузьмінський, О. О.; Kuzminskiy, A. A.; Кузьминский, А. А. (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2014)
  Дисертація містить комплексний аналіз теоретичних та практичних проблем виникнення та змісту права на захист комерційного (фірмового) найменування у цивільному праві України, визначення ефективності цивільно-правового ...
 • Кройтор, В. А.; Kroytor, V. A; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721 (Харків : Українська юридична академія, 1992)
  Можлвість оскарження в суді неправомірних дій органів державного управління і службових осіб має особливе значення в період формування правової держави, коли додержання законів обов’язкове не тільки для громадян, а також ...
 • Логвін, В. С; Lohvin, V. S.; Логвин, В. С. (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2014)
  Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, першим в Україні комплексним дослідженням нежитлового приміщення як об’єкта цивільних прав. На основі аналізу чинного законодавства України у даній сфері, поглядів ...

View more