KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Цивільне право. Цивільно-процесуальне право (Civil Law. Civil and Procedure Law)

Цивільне право. Цивільно-процесуальне право (Civil Law. Civil and Procedure Law)

Recent Submissions

 • Джафарова, В. М.; Dzhafarova, V. M. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки, відзначення Дня Європи та 70-річчя заснування Ради Європи (м. Харків, 16 трав. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 68-72, 2019)
  Зазначено, що для встановлення змісту та обсягу майнових прав, форми та способу захисту порушених прав важливо правильно визначити момент виникнення в особи права власності.
 • Кріцак, І. В.; Kritsak, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3530-4269; Захарчук, В.; Zakharchuk, V.; Голубош, Г. В.; Holubosh, H. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6836-3786 (Верховенство права: доктрина і практика в умовах сучасних світових викликів: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 25 лют. 2022 р.). – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2022. – С. 331-333, 2022)
  Подано духовно-ціннісний аспект сучасного розвитку науки цивільного та цивільного процесуального права. Зазначено, що зміни у цих галузях права пов‘язані з реформуванням вітчизняного законодавства.
 • Бондарєв, Е. М.; Bondariev, E. M. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 39-41, 2020)
  Відзначено, що цивільно-правову відповідальність сторін акціонерного договору слід розуміти як покарання порушника у вигляді покладення на нього додаткового обов’язку чи позбавлення того, що він уже має або міг би мати. ...
 • Рассказова, В. В.; Rasskazova, V. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0887-4880 (Аналітично-порівняльне правознавство. - 2021. - № 4. - С. 75-79, 2021)
  Проаналізовано правове регулювання недійсності правочину про припинення зобов’язання переданням відступного. Визначено підстави, із якими закон пов’язує недійсність відступного. Виокремлено особливості укладення договору ...
 • Джафарова, В. М.; Dzhafarova, V. M. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 116-120, 2020)
  Зазначено, що захист прав і інтересів законних власників (користувачів) нерухомого майна, був та залишається одним із ключових пріоритетів держави. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Кожна особа ...
 • Діденко, Ю. В.; Didenko, Yu. V. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 120-124, 2020)
  Визначено, що договір про закупівлю − це господарський договір, що укладається між замовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі, спрощеної закупівлі та передбачає платне надання послуг, виконання ...
 • Мартиненко, А. В.; Martynenko, A. V. (Права людини – пріоритет сучасної держави : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 10 груд. 2021 р.). - Одеса: Видав. дім "Гельветика", 2021. - С. 146-151, 2021)
  Розглянуто порівняльний цивільний процес в побудові механізму захисту прав людини.
 • Чупрун, Є. В.; Chuprun, Ye. V. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 295-298, 2020)
  Зазначено, що показання свідка - це повідомлення про відомі йому обставини, які мають значення для справи. Свідок визначається як особа, залучена до судового процесу по справі з метою повідомлення нею суду отриманих нею ...
 • Яцина, В. Б.; Yatsyna, V. B. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 327-331, 2020)
  Розглянуто необхідність нового пошуку належної моделі цивільного судочинства, обґрунтування її базисних характеристик, ефективних конструкцій процесуальної діяльності суду й учасників процесу зокрема, з точки зору ...
 • Сідей, О. В.; Sidei, O. V. (Право.ua. - 2016. - № 1. - С. 139-140, 2016)
  Проведено аналіз права на здоров’я як особистого немайнового права. Встановлено його правова природа, зміст. Розкрито повноваження фізичної особи, щодо здійснення свого права на здоров’я.
 • Майборода, Ю. В.; Maiboroda, Yu. V. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з святкування Дня науки (м. Харків, 14 трав. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 86-87, 2021)
  Розглянуто питання, пов’язані із правовим статусом особи, яка здійснюватиме контроль за виконанням спадкового договору, кола її повноважень, а також можливості за власною ініціативою розірвати спадковий договір. Запропоновано ...
 • Таратухін, М. Ю.; Taratukhin, M. Yu. (Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна (м. Харків, 19–20 трав. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 332-334, 2017)
  Наголошено, що укладення договору страхування в електронній формі має певні обмеження, зокрема укладання договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів ...
 • Сідей, О. В.; Sidei, O. V. (Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна (м. Харків, 19–20 трав. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 327-330, 2017)
  Визначено право на здоров’я , як особисте немайнове право фізичної особи щодо обладнання та використання, як особистого немайнового блага, що виражається у системі різного роду правомочностей спрямованих на охорону, ...
 • Навальнєва, Н. М.; Navalnieva, N. M. (Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна (м. Харків, 19–20 трав. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 324-326, 2017)
  Відзначено, що одностороння реституція як санкція в цивільному праві може застосовуватися у виключних випадках з метою захисту публічних інтересів, проте цивільне законодавство повинно передбачати чіткий механізм її ...
 • Козирєва, М. І.; Kozyrieva, M. I. (Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна (м. Харків, 19–20 трав. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 317-320, 2017)
  Наголошено, що право на одержання частини активів при ліквідації господарського товариства застосовується в корпоративних правовідносинах як право, якому не кореспондує обов’язок, що є виключенням із загальних правил. ...
 • Киричок, А. В.; Kyrychok, A. V. (Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна (м. Харків, 19–20 трав. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 313-314, 2017)
  Визначено поняття меж у корпоративному праві та меж його захисту. Зазначено, що під визначенням меж самозахисту прав учасників господарських товариств розуміють рамки, встановлені законом або внутрішнім корпоративним актом, ...
 • Ходєєва, Н. В.; Khodeeva, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6154-6854 (Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна (м. Харків, 19–20 трав. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 298-301, 2017)
  Вказано на існування розбіжностей та неузгодженості між нормами права встановленими як ЦК України так і існуючим законодавством України, які забезпечують правове регулювання такого суб’єктивного права, як право на ...
 • Шишка, Н. В.; Shishka, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3396-4530 (Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна (м. Харків, 19–20 трав. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 289-292, 2017)
  Розглянуто питання невизначеності правового статусу держави у цивільних відносинах. Проаналізовано проблему органів державної влади, зокрема, їх правове становище при набутті та здійсненні цивільних прав та обов’язків для ...
 • Сядриста, І. І.; Siadrysta, I. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4340-3593 (Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна (м. Харків, 19–20 трав. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 283-285, 2017)
  Визначено, що додаткову солідарну відповідальність за зобов’язаннями акціонерного товариства, мають нести акціонери, які, здійснюючи діяльність від імені товариства, діють у власних інтересах, використовуючи прибуток ...
 • Соболєв, О. В.; Soboliev, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5720-7844 (Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна (м. Харків, 19–20 трав. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 277-278, 2017)
  Проаналізовано поняття «благо». Наголошено, що в певних обставинах, пов’язаних перш за все із станом невиліковно хворої людини, коли життя стає для неї скоріше болісним тягарем ніж благом, припиненням страждань для неї є ...

View more