KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 347

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 347

 

Recent Submissions

 • Коханська, М. Л.; Kokhanska, M. L. (Порівняльно-аналітичне право. - 2019. - № 6. - С. 132-134, 2019)
  Наразі судова система переживає трансформацію в Україні під впливом двох факторів – технологічного процесу та судової реформи. Метою поточних реформ є забезпечення найбільш ефективних судових процесів. Здебільшого під час ...
 • Шульга, А.М.; Shulga, A.M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665 (Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Право. - 2019. - Вип. 28. - С. 42-49, 2019)
  У статті, з огляду на необхідність розрізнення «об’єктів» і «суб’єктів» правовідносин, розглянуто питання визначення суб’єкта майнової юридичної відповідальності, коли має місце юридичний факт протиправної поведінки ...
 • Кириченко, Т. С.; Kirichenko, T. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9394-2010 (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. –2020. – № 1. – С. 36-39, 2020)
  Мета статті полягає в аналізі окремих положень сімейного законодавства, що регламентують припинення шлюбу внаслідок його розірвання за позовом одного з подружжя задля виявлення змістовних прогалин, окреслення конкретних ...
 • Вакулович, Е. В.; Vakulovych, E. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7581-0524 (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. –2020. – № 1. – С. 24-27, 2020)
  У статті досліджено зміст поняття «принцип» як філософської та юридичної категорії, що сприяло глибинному з’ясуванню змісту принципу свободи договору в цивільному праві. Встановлено, що принцип свободи договору має обмежену ...
 • Тихонова, М. А.; Tikhonova, M. A.; Тіхонова, М. А.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4836-5928 (Європейські перспективи. – 2015. – № 5. – С. 142-148, 2015)
  Исследованы нормативно-правовые договоры в целом и нормативно- правовые(публичные) договоры в сфере физической культуры и спорта в частности.
 • Логвін, В. С.; Lohvin, V. S. (Європейські перспективи. – 2014. – № 7. – С. 167-171, 2014)
  У статті досліджуються проблеми правового режиму частини нежитлового приміщення, можливість залучення частини нежитлового приміщення в цивільний оборот як самостійного об’єкта цивільного права. Розглядаються практика ...
 • Кройтор, В. А.; Kroytor, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721; Кухарєв, О. Є.; Kukharev, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179; Резніченко, С. В.; Reznichenko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2311-349X; Гетманцев, О. В.; Getmantsev, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9366-3214 (Financial and credit activity-problems of theory and practice. – 2019. – Vol. 30, Issue 30. – P. 16-25, 2019)
  Стаття присвячена аналізу економічних аспектів спадкування права на вклад у банку (фінансовій установі). Обґрунтовано, що законодавчо встановлене правило про спадкування права на вклад у банку ...
 • Даниляк, Ю. В.; Danyliak, Yu. V. (Судова та слідча практика в Україні. – 2016. – Вип. 1. – С. 46-50, 2016)
  Стаття присвячена визначенню підстав та порядку судового захисту прав осіб, які не брали участь в цивільній справі. Зроблено висновок, що процедурні засоби захисту прав та інтересів осіб, які не брали участь в справі, є ...
 • Соболєв, О. В.; Soboliev, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5720-7844 (Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 1. – С. 33-37, 2020)
  У статті розглядаються питання врахування медичних фобій у разі укладення договору про надання медичних послуг та їх юридичні наслідки. Звернено увагу, що цивільне законодавство виходить із того, що волевиявлення учасника ...
 • Мороз, О. В.; Moroz, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4154-1826; ResearcherID: J-8916-2016 (Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С.163-167., 2009)
  У статті проаналізовано відповідальність сторін за договором оренди майна державних підприємств. Схарактеризовано правові наслідки, що настають у випадку порушення орендних зобов’язань.
 • Куций, О. В.; Kutsyi, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 281-287, 2012)
  Здійснено правовий аналіз обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні. Встановлено особливості обмеження цивільного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
 • Теремецький, В. І.; Teremetskyi, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2667-5167; Карпенко, Д. В.; Karpenko, D. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 287-295, 2012)
  Охарактеризовано бази персональних даних на підставі аналізу їх об’єктивної форми, змісту і мети. Запропоновано авторське визначення бази персональних даних, її ознаки та види.
 • Семенова, А. П.; Semenova, A. P. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 2. – С. 209-214, 2012)
  Наведено обґрунтовану класифікацію транспортних засобів, що можуть бути передані в тимчасове володіння та користування як об’єкти договору прокату транспортного засобу. Об’єкти договору прокату транспортного засобу визначено ...
 • Жирнова, К. О.; Zhyrnova, K. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 2. – С. 191-196, 2012)
  Розглянуто основні доктринальні вчення та нормативне врегулювання питань, пов’язаних з істотними умовами цивільного договору та окремо договору про надання рекламних послуг. Проаналізовано проблемні аспекти, пов’язані з ...
 • Таланов, Ю. Ю.; Talanov, Yu. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 360-368, 2012)
  Досліджено проблеми, що виникають в теорії та на практиці при реалізації програми сурогатного материнства, з метою з’ясування поняття, сутності та значення сурогатного материнства в сучасних умовах, особливостей договірних ...
 • Чалий, Ю. І.; Chaliy, Y. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3641-0760 (Форум Права. – 2019. – № 4 (57). – С. 66-74, 2019)
  Розглядається поняття справедливості як правового явища, яке знаходить своє відображення в нормативних вимогах цивільного (приватного) права і дослідницьких інструментах (методах) цивілістики. Вказується на неспроможність ...
 • Батрин, О. В.; Batryn, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 240-248, 2013)
  Розглянуто процесуальний порядок відкликання апеляційної скарги та відмова від неї. Визначено їх правове значення для апеляційного провадження в цивільному процесі України. Сформульовано авторське визначення таких понять, ...
 • Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020 (Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2018. – Вип. 3. – С. 3-11, 2018)
  Досліджено питання про докази та доказування у цивільному процесі першої половини ХІХ ст., до судової реформи 1864 р. Розкрито, що визнавалося доказами у позовних справах у цивільному процесі відповідно до чинного тоді ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178; Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020 (Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2018. – Вип. 4. – С. 11-18, 2018)
  Розглянуто головні аспекти досудової стадії (стадії підготовки до суду) цивільного процесу, які були чинними у першій половині ХІХ століття (до судової реформи 1864 року). Розʼяснено, як міг розпочинатися тоді цивільний ...
 • Бортнік, О. Г.; Bortnik, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7816-0387; Степаненко, Т. В.; Stepanenko, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2323-987X (Порівняльно-аналітичне право. – 2019. – № 4. – С. 100-104, 2019)
  У статті висвітлено окремі аспекти дискреційних повноважень суду щодо доказування у цивільній справі. ЦПК України нарівні з положеннями про те, що цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін, тягар ...

View more