KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 351.72

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 351.72

 

Recent Submissions

 • Фалько, Л. В.; Falko, L. V. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2015. – № 6/2 (Iunie). – P. 140-143, 2015)
  В статье проанализировано значение транспарентности для осуществления финансового контроля государственных закупок, как непосредственной части публичной финансовой системы. Установлено, что необходимо законодательное ...
 • Пугачева, Е. В.; ; Пугачова, Є.В. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2014. – № 3/3 (Martie). – P. 140-143, 2014)
  В статье рассмотрены виды и характеристика правового положения субъектов на рынке ценных бумаг в Украине. Осуществлен анализ доктрины и законодательства по исследованию оборота ценных бумаг. Обосновано, что рынок ценных ...
 • Юхно, М. Т.; Yukhno, M. T.; Святокум, І. О.; Sviatokum, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494 (Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. - 2010. - №2. - С. 249-255, 2010)
  Стаття присвячена перспективам розвитку українського ринку іпотечного кредитування. Були виділені основні фактори, які стримують розвиток системи іпотечного кредитування в Україні- проблеми правового, економічного та ...
 • Молдованов, Д. В.; Moldovanov, D. V. (Право і суспільство. – 2019. – № 5. – С. 198-204, 2019)
  Досліджено фінансово-правові засоби стимулювання розвитку альтернативної електроенергетики. Виокремлено такі фінансово-правові засоби подолання загроз у сфері альтернативної енергетики: стимулювання, створення сприятливих ...
 • Гуфман, Г. Л.; Hufman, H. L.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7247-3099 (Право і безпека. - 2020. - № 2 (77). - С. 100-105, 2020)
  Досліджено концептуальні основи державної податкової політики в Україні у ХХ столітті в історико-правовому аспекті. Установлено, що з моменту проголошення радянської влади на території України фінансова та податкова системи ...
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 2 (89). - С. 178-188, 2020)
  Наголошено, що одним із засобів подолання фінансової кризи є належно функціонуючий інститут банкрутства. З’ясовано, що в Україні ефективність процедур банкрутства є низькою, що обумовлено великою тривалістю такої процедури ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 2 (89). - С. 132-142, 2020)
  Досліджено фінансові відносини між державою та суб’єктами господарювання, правове регулювання яких має суттєвий вплив на безпеку господарської діяльності як важливої складової національної безпеки. Проаналізовано внутрішні ...
 • Пугачова, Є. В.; Puhachova, Ye. V. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - 2014. - Вип. 24, т. 3. - С. 111 - 114, 2014)
  В статті розкриті та охарактеризовані головна мета і основні принципи функціонування та розвитку ринку цінних паперів в Україні. Розглянуто необхідні складові для створення ринку цінних паперів в Україні з ефективним ...
 • Сиромятнікова, М. С.; Syromiatnikova, M. S. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 241-245, 2020)
  Сплата податків в будь-якій країні світу є запорукою фінансування як сфери соціального захисту, так і забезпечення роботи органів влади з виконання покладених на них повноважень. Законодавство, яке регулює сплату податків, ...
 • Панасюк, О. В.; Panasiuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1621-687X (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - 2013. - Вип. 21, ч. 2, т. 2. - С. 210-213, 2013)
  Розкрито сутність понять «законність» та «дисципліна»; з’ясовано їх співвідношення; охарактеризовано особливості забезпечення дисципліни та законності в державній податковій службі.
 • Калініченко, Г. В.; Kalinichenko, H. V. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2012. - Вип. 20, ч. 2, т. 2. - С. 114-117, 2012)
  У статті досліджені особливості погашення податкового векселя, виокремлено форми його погашення: грошова та безгрошова. Детально проаналізовано безгрошову форму погашення. Виділено певні недоліки нормативно-правових актів, ...
 • Золотарьова, М. К.; Zolotarova, M. K. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 94-99, 2003)
  Проаналізовано особливості правового регулювання та правозастосовчої практики щодо проведення перевірок ДПІ. Доведена наявність не тільки певних прогалин, а й проблем, пов’язаних із суперечливістю норм підзаконних актів. ...
 • Теремецький, В. І.; Teremetskyi, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2667-5167 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2011. - Вип. 16. - С. 209-211, 2011)
  Стаття присвячена аналізу податкових правовідносин, удосконаленню діяльності органів державної податкової служби, окресленню основних проблем, наявних у сфері податкових правовідносин, а також виробленню практичних ...
 • Теремецький, В. І.; Teremetskyi, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2667-5167 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2011. - Вип. 17. - С. 170-173, 2011)
  Стаття присвячена аналізу соціальної сутності податкових правовідносин. Досліджено зовнішній аспект змісту соціального спрямування податкових правовідносин. З’ясовано значення податкової політики у формуванні та самоорганізації ...
 • Юрченко, В. М.; Yurchenko, V. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 169 - 176, 2004)
  Проведлений стислий огляд податкової політики національних державних утворень на території України в роки визвольних змагань показує і доводить необхідність спеціального і більш детального дослідження цієї проблематики, у ...
 • Симов'ян, С. В.; Symovian, S. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 33. – С. 216-221, 2006)
  Досліджено діяльність Департаменту боротьби з відмиванням доходів, проаналізовано елементи його правового статусу, а саме: завдання, функції та повноваження. Розроблено відповідні зміни до нормативної бази, що будуть сприяти ...
 • Панасюк, О. В.; Panasiuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1621-687X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 39. – С. 249-256, 2007)
  Уточнено розуміння категорії «правоохоронні органи», з’ясовано місце та значення органів державної податкової служби України у системі правоохоронних органів, визначено їхні особливості, а також обґрунтовано доцільність ...
 • Момот, В. М.; Momot, V. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип. 40.- С. 220 - 225, 2008)
  Аналізуються сучасні теоретичні підходи щодо розуміння терміну «система», з’ясовуються загальні ознаки системи, як соціально-управлінської категорії, і на цій основі визначається поняття податкової системи, пропонується ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Право і Безпека. - 2009. - № 3. - С. 91-95, 2009)
  Визначено, що методи бюджетного контролю, такі, як ревізія, перевірка та аудит – це спеціальні методи контролю, які здійснюються спеціальними методичними прийомами (контрольними заходами) на підставі загальнонаукових методів ...
 • Стародубова, О. А.; Starodubova, O. A. (Право і Безпека. - 2009. - № 3. - С. 96-99, 2009)
  Визначено, що повноваження Верховної Ради України в бюджетному процесі деталізуються в норматив но-правових актах, які регламентують парламентську діяльність і бюджетний процес. Вказано на існування неузгодженостей між ...

View more