KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 351.72

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 351.72

 

Recent Submissions

 • Кириченко, Ю. М.; Kyrychenko, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9125-218X; Кириченко, Є. В.; Kyrychenko, Ye. V. (Права людини в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє : тези доп. учасників II Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10 груд. 2021 р.). – Харків: НДІ ППСН, 2021. – С. 212-215, 2021)
  У тезах доповіді розкриті шляхи удосконалення фінансово-економічної безпеки держави як складової національної безпеки України.
 • Коробцова, Д. В.; Korobtsova, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4753-7433; Міщенко, Л. В.; Mishchenko, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4906-8287 (Право і безпека. - 2021. - № 3 (82). - С. 159-165, 2021)
  Досліджено бюджетно-правові відносини, які складаються на рівні формування бюджетів об’єднаних територіальних громад, і визначено фінансово-правові підстави формування спроможних бюджетів. Уточнено поняття «бюджет ОТГ» і ...
 • Кирєєва, І. В.; Kyrieieva, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5447-4314; Денисов, А. І.; Denysov, A. I. (Право і безпека – 2021. – №3 (82). – С.144-151, 2021)
  Досліджено правове регулювання основ протидії фінансовому тероризму у взаємозв’язку із забезпеченням фінансової безпеки. Установлено, що фінансовий тероризм є багатоаспектним явищем і потребує відповідних різнопланових ...
 • Денисов, А. І.; Denysov, A. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6256-0172 (Публiчне право. – 2021. – № 2 (42). –С. 69-74, 2021)
  У статті досліджено окремі наукові погляди на правовий механізм забезпечення державної політики та такий його елемент, як спеціальний правовий режим. Встановлено, що вітчизняне законодавство не містить визначення ...
 • Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020; Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Право і безпека. - 2021. - № 3 (82). - С. 77-83, 2021)
  Розглянуто основні підходи до протидії загрозам кібербезпеці на ринку фінансових послуг. Запропоновано створити нові та модернізувати вже наявні правові засоби забезпечення кібербезпеки на ринку фінансових послуг, а також ...
 • Стрижак, Є. Ю.; Stryzhak, Ye. Yu. (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2021. - № 3. - С. 144-149, 2021)
  Досліджено особливості правового статусу об’єднаної територіальної громади як суб’єкта бюджетних правовідносин. Розглянуто причини, що призвели до необхідності впровадження в Україні адміністративної реформи з децентралізації ...
 • Сиромятнікова, М.С.; Syromiatnikova, M. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3861-1400 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 2 (93). – С. 184-193, 2021)
  Досліджено правове регулювання окремих процедур податкового компромісу та податкової амністії. Зазаначено його актуальність, оскільки процедури податкового компромісу та податкової амністії сприяють збалансованості законних ...
 • Шевнін, С. М.; Shevnin, S. M. (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2017. - № 6, т. 4. - С. 368-371, 2017)
  Проаналізовано особливості процедури формування бюджетних коштів Міністерства внутрішніх справ України як складової частини бюджетного процесу в країні. Розглянуто стадії бюджетного процесу, визначено функції Міністерства ...
 • Деніс, О. В.; Denis, O. V. (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2017. - № 6, т. 2. - С. 81-85, 2017)
  Досліджено бюджетний процес як фінансово-правовий інститут, що характеризується особливостями реалізації бюджетних повноважень його учасників у діяльності з приводу складання бюджетів, їх розгляду та затвердження нормативних ...
 • Reznik, O. M.; Рєзнік, О. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4569-8863; Hetmanets, O. P.; Гетманець, О. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799; Kovalchuk, A.; Nastyuk, V.; Andriichenko, N. (Journal of Security and Sustainability Issues. – 2020. – Vol. 9, № 3. – P. 843-852, 2020)
  Стаття присвячена дослідженню фінансової безпеки держави як складової його національної безпеки. Встановлено, що фінансова безпека - це здатність держави адекватно і негайно реагувати на внутрішні і зовнішні негативні ...
 • Токарєва, К. О.; Tokarieva, K. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7891-226X (Право та інноваційне суспільство. - 2021. - № 1 (16). - С. 154-160, 2021)
  Акцентовано увагу на з’ясуванні правової природи Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS- COV-2, та її наслідками. Підкреслено, що наразі правова природа Фонду COVID-19 є ...
 • Ананьєва, Є. А.; Ananieva, Ye. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1459-6629 (Вісник НТУУ "КПІ". Політологія. Соціологія. Право. - 2020. - Вип. 4 (48). - С. 54-58, 2020)
  Охарактеризовано правову основу фінансової діяльності об’єднаних територіальних громад. Зазначено, що фінансово-правова основа об’єднаних територіальних громад -це сукупність правових норм, які регулюють фінансові відносини, ...
 • Ананьєва, Є. А.; Ananieva, Ye. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1459-6629 (Вісник НТУУ "КПІ". Політологія. Соціологія. Право. - 2019. - Вип. 4 (44). - С. 102-107, 2019)
  Визначено основи правового забезпечення дохідної частини бюджетів об’єднаних територіальних громад, сформовано пропозиції щодо його вдосконалення та внесення змін до більшості нормативно-правових актів.
 • Ананьєва, Є. А.; Ananieva, Ye. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1459-6629 (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2020. – Вип. 43. – С. 60-64, 2020)
  На підставі чинного законодавства й думок науковців щодо поняття «правосуб’єктність» охарактеризовано фінансово-правовий статус об’єднаної територіальної громади як учасника фінансової діяльності на місцевому рівні. ...
 • Деніс, О. В.; Denis, O. V. (Supremaţia Dreptului = Верховенство Права: междунар. науч. журн. – 2018. – № 4. – С. 43-46, 2018)
  Розкрито зміст стадій бюджетного процесу на місцевому рівні в Україні. Досліджено складання проектів бюджетів, розгляд проєкту та прийняття закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет) виконання ...
 • Ткаченко, С. О.; Tkachenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5816-4185; Головко, О. В.; Golovko, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8137-5944 (Право і безпека. - 2021. - № 1 (80). - С. 165-172, 2021)
  Розглянуто зміни у фінансуванні суспільного дошкільного виховання в 1919–1933 рр. – від ствердження в Україні радянської влади до уніфікації систем освіти радянських рес публік. З перемогою радянської влади питання ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799; Денисов, А. І.; Denysov, A. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6256-0172 (Економічна безпека держави в контексті національних інтересів : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 60-63, 2021)
  Зазначено, що забезпечення захисту фінансової системи країни в умовах внутрішніх та зовнішніх загроз, що склалися потребує систематизації чинних нормативно-правових актів з фінансової безпеки, шляхом офіційної інкорпорації.
 • Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086 (Економічна безпека держави в контексті національних інтересів : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 25-27, 2021)
  Розглянуто особливості організаційно-економічного механізму забезпечення фінансової безпеки держави. Підкреслено, що для забезпечення фінансової безпеки важливо налагодити сучасні ефективні форми постійного фінансового ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007; ResearcherID: AAB-6020-2020 (Економічна безпека держави в контексті національних інтересів : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 23-25, 2021)
  Зазначено, що своєчасне виявлення та обґрунтування фінансового ризику є однією з найскладніших і найменш точно визначених проблем забезпечення фінансової безпеки держави.
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Економічна безпека держави в контексті національних інтересів : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 21-22, 2021)
  Проаналізовано фінансову безпеку держави, яка є досить багатоплановим поняттям в економічному контексті та надзвичайно актуальним в політичному, бо вона є результатом практичних заходів з боку законодавчої та виконавчої ...

View more