KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 351.72

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 351.72

 

Recent Submissions

 • Ткаченко, С. О.; Tkachenko, S. O.; ; Головко, О. В.; Golovko, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8137-5944 (Право і безпека. - 2021. - № 1 (80). - С. 165-172, 2021)
  Розглянуто зміни у фінансуванні суспільного дошкільного виховання в 1919–1933 рр. – від ствердження в Україні радянської влади до уніфікації систем освіти радянських рес публік. З перемогою радянської влади питання ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799; Денисов, А. І.; Denysov, A. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6256-0172 (Економічна безпека держави в контексті національних інтересів : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 60-63, 2021)
  Зазначено, що забезпечення захисту фінансової системи країни в умовах внутрішніх та зовнішніх загроз, що склалися потребує систематизації чинних нормативно-правових актів з фінансової безпеки, шляхом офіційної інкорпорації.
 • Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086 (Економічна безпека держави в контексті національних інтересів : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 25-27, 2021)
  Розглянуто особливості організаційно-економічного механізму забезпечення фінансової безпеки держави. Підкреслено, що для забезпечення фінансової безпеки важливо налагодити сучасні ефективні форми постійного фінансового ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007; ResearcherID: AAB-6020-2020 (Економічна безпека держави в контексті національних інтересів : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 23-25, 2021)
  Зазначено, що своєчасне виявлення та обґрунтування фінансового ризику є однією з найскладніших і найменш точно визначених проблем забезпечення фінансової безпеки держави.
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Економічна безпека держави в контексті національних інтересів : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 21-22, 2021)
  Проаналізовано фінансову безпеку держави, яка є досить багатоплановим поняттям в економічному контексті та надзвичайно актуальним в політичному, бо вона є результатом практичних заходів з боку законодавчої та виконавчої ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; (Економічна безпека держави в контексті національних інтересів : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 9-11, 2021)
  Проаналізовано порушення податкових зобов’язань, які становлять загрозу стабільності державної бюджетної політики та впливають на фінансову безпеку держави.
 • Деменко, О. Є.; Demenko, O. Ye. (Наше право. - 2013. - № 6. - С. 64-70, 2013)
  Досліджено правову природу податкового контролю, розкрито його зміст і значення для успішного функціонування податкової системи. Запропоновано конкретні пропозиції щодо удосконалення здійснення податкового контролю.
 • Настенко, М. О.; Nastenko, M. O. (Право та державне управління. - 2017. - № 2 (27). - С. 69-74, 2017)
  Стаття присвячена актуальним питанням правового регулювання фінансового контролю за діяльністю суб'єктів господарювання в Украіні. Розглянуто принципи фінансового права і принципи фінансового контролю в сучасних умовах ...
 • Деменко, О. Є.; Demenko, O. Ye. (Наше право. - 2013. - № 1. - С. 196-201, 2013)
  У статті розкрито поняття, значення і досліджено систему адміністрування податків в Україні. У ній узагальнені рекомендації з податкового адміністрування в умовах правової реформи, яка проводиться в нашій країні.
 • Деменко, О. Є.; Demenko, O. Ye. (Наше право. - 2013. - № 7. - С. 189-195, 2013)
  У статті досліджено досвід розвинутих країн щодо організації адміністрування податків. Показано позитивні приклади організації діяльності податкових органів, що можуть бути адаптовані й реалізовані у вітчизняній практиці. ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 59-61, 2021)
  Досліджено викладання фінансового права, як учбового матеріалу, яке повинно спиратися на логічну і послідовно побудовану сучасну систему фінансово-правових знань, котрі сприятимуть формуванню професійного мислення та ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Публічне право. - 2020. - № 1 (37). - С. 50-58, 2020)
  В статті проаналізовано сутність бюджетно-правової відповідальності та визначено її характерні риси. З’ясовано структуру видатків місцевих бюджетів та заходи впливу за порушення бюджетного законодавства, які мають суттєве ...
 • Ананьєва, Є. А.; Ananieva, Ye. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1459-6629 (Правові новели. – 2020. – № 11. – С. 121-126, 2020)
  На підставі різних поглядів науковців систематизовано принципи правового регулювання фінансової діяльності об’єднаних територіальних громад; надано класифікацію, яка забезпечує виконання завдань фінансової діяльності ...
 • Кирєєва, І. В.; Kyrieieva, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5447-4314; Коробцова, Д. В.; Korobtsova, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4753-7433 (Держава та регіони. Серія: Право. – 2020. – № 1 (67), т. 1. – С. 115-120, 2020)
  Стаття присвячена дослідженню ролі та функцій медичного страхування в Україні в умовах медичної реформи. В статті проаналізовано відповідність медичного страхування нормам Конституції України. Акцентовано увагу на тому, ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Права людини в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10 груд. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 115-117, 2020)
  Досліджено проблему правового регулювання фінансової діяльності об’єднаних територіальних громад, як умову забезпечення прав громадян.
 • Ананьєва, Є. А.; Ananieva, Ye. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1459-6629 (Права людини в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10 груд. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 104-106, 2020)
  Розглянуто права об’єднаних територіальних громад на використання природних ресурсів, як засіб формування місцевих бюджетів в Україні.
 • Кригіна, Д. Г.; Kryhina, D. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7942-3430 (Прикарпатський юридичний вісник. – 2020. – Вип. 1 (30). – С. 93-95, 2020)
  Метою статті є огляд й упорядкування у правовій доктрині напрямів і підходів до означення та характерних рис поняття «правова процедура», висвітлення сутності поняття «податкова процедура» для вироблення цілісного уявлення ...
 • Сиромятнікова, М. С.; Syromiatnikova, M. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3861-1400 (Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.). - Харків : ХНУВС, 2020. - С.466-468, 2020)
  Розглядаються проблемні питання вивчення правового статусу суб’єктів угоди про податковий компроміс та податкової амністії.
 • Полівана, В. В.; Polivana, V. V.; Сєвідова, І. О.; Sievidova, I. O. (Об’єднанi наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (к. Київ, 12-13 листоп. 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 89-90, 2020)
  Розглянуто сутність та склад бюджетних правопорушень. The essence and composition of budget offenses are considered. Рассмотрены сущность и состав бюджетных правонарушений.
 • Горілова, О. О.; Horilova, O. O. (Об’єднанi наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (к. Київ, 12-13 листоп. 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 46-49, 2020)
  Розглянуто проблеми дефіциту державного бюджету, проаналізовано його причини та види. The problems of the state budget deficit are considered, its causes and types are analyzed. Рассмотрены проблемы дефицита государственного ...

View more