KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 351.72

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 351.72

 

Recent Submissions

 • Коробцова, Д. В.; Korobtsova, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4753-7433 (Аналітично-порівняльне правознавство. - 2022. - № 2. - С. 141-146, 2022)
  Досліджено сутність основних складових фінансової безпеки держави як умови забезпечення функціонування національної економіки в обставинах воєнного стану на підставі фінансового законодавства та надання пропозицій щодо ...
 • Сиромятнікова, М. С.; Syromiatnikova, M. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3861-1400 (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2022. - Вип. 2. - С. 126-130, 2022)
  Репрезентовано всебічний аналіз підходів до розуміння сутності категорії «податкова амністія». Визначено основні ознаки податкової амністії. Виокремлено як позитивні, так і негативні риси цієї категорії. Наголошено, що ...
 • Настенко, М. О.; Nastenko, M. O. (Сучасні проблеми адміністративного права та процесу : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 черв. 2017 р.). – Харків, 2017. – С. 237-239, 2017)
  Визначено, що фінансовий контроль за діяльністю суб’єктів господарювання, що характеризується підконтрольними суб’єктами та особливими об’єктами контролю, має власні завдання, які разом з іншими елементами контролю ...
 • Чалий, Ю. І.; Chaliy, Y. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3641-0760; Кройтор, В. А.; Kroytor, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721; Загородній, С. А.; Zagorodniy, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2668-3121 (Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2020. - Т. 1(32). - С.65-73, 2020)
  Досліджено особливості прояву принципу справедливості в механізмі правового регулювання відносин за участі комерційних банків і клієнтів — споживачів фінансових послуг. Зазначено, що однією з причин падіння довіри населення ...
 • Коробцова, Д. В.; Korobtsova, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4753-7433 (Парадигма вищої освіти в умовах війни та глобальних викликів XXІ століття : Всеук. наук.-пед. підвищ. кваліфікації , захід присвяч. 100 літ. ювілею Одес. держ. ун-ту внутр. справ (м. Одеса, 18 лип. - 28 серп. 2022 р.). – Одеса, Видав. дім «Гельветика», 2022. – С. 221-224, 2022)
  Перераховані зміни у бюджетному процесі України, що свідчать про поширення повноважень органам влади на місцях щодо бюджетного регулювання та спрощення процедури бюджетного контролю.
 • Кисильова, К. В.; Kysylova, K. V.; ORCID: https://orcid.org/ 0000-0001-6872-5209 (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р. – Харків, 2016. – С. 123-128, 2016)
  Одним із пріоритетних напрямів податкової політики на шляху побудови правової держави є досягнення балансу публічних і приватних інтересів у податковій сфері.
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р. – Харків, 2016. – С. 55-58, 2016)
  Зазначено, що правоохоронна функція держави реалізується для охорони інтересів людини, територіальних громад, держави в будь-якій сфері суспільства, зокрема і в фінансовій системі.
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Право. – 2022. – Вип. 70. - С. 303-308, 2022)
  Проаналізовано сутність поняття «бюджетні інвестиції», надано дефініцію. Доведено, що удосконалення державної інвестиційної діяльності можливо за рахунок використання сучасних фінансових інструментів, серед яких - бюджетне ...
 • Ананьєва, Є. А.; Ananieva, Ye. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1459-6629 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) . – Харків, 2019. – С. 44-45, 2019)
  Автором зазначено, що функції фінансів зумовлені тим, що, виступаючи інструментом розподілу та перерозподілу сукупного суспільного продукту, вони одночасно й контролюють обмінно-розподільчі відносини, що об’єктивно виникають ...
 • Деніс, О. В.; Denis, O. V. (25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 лютого 2020 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2020. – С. 81-82, 2020)
  Про необхідність у проведенні реформи бюджетної децентралізації в державі, яка може дати можливість прийняття більш якісних та справедливих рішень щодо управління місцевими бюджетами.
 • Сиромятнікова, М. С.; Syromiatnikova, M. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3861-1400 (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.). - Харків, 2022. - С. 266-268, 2022)
  Зазначається, що введення податкового компромісу має ряд позитивних аспектів, насамперед це полягає в тому, що деякі платники податків погодяться з умовами, запропонованими державою податковим компромісом. При цьому буде ...
 • Сітченко, Г. М.; Sitchenko, H. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 4 (95). – С. 79-89, 2021)
  Статтю присвячено опрацюванню проблематики регулювання бізнес-ангельських інвестицій для реалізації інноваційних проєктів стартапів малими підприємствами на стадії створення. Досліджено специфіку та визначено доцільність ...
 • Чорна, А. М.; Chorna, A. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0519-7300; Сядриста, І. І.; Siadrysta, I. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4340-3593 (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 205-209, 2022)
  Зазначено, що в сучасних політичних та економічних умовах, умовах різкого посилення загроз державному суверенітету України питання економічної та її складової - інвестиційної безпеки, стає найбільш актуальним.
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; Журавльов, В. Ю.; Zhuravlov, V. Yu. (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 152-155, 2022)
  Розкриті особливості оподаткування земельним податком силових структур в умовах децентралізації влади в Україні.
 • Шмулій, О. С.; Shmulii, O. S.; Чорна, А. М.; Chorna, A. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0519-7300 (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 150-152, 2022)
  Доведено, що проведення податкової реформи сприятиме побудові сучасної конкурентоспроможної соціально орієнтованої ринкової економіки, забезпеченню сталого економічного зростання на інноваційно-інвестиційній основі, ...
 • Фомін, Г. Ф.; Fomin, H. F.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9177-9555 (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 146-150, 2022)
  У тезах доповіді розглянуто правове забезпечення фінансової безпеки України в умовах глобалізації.
 • Кирєєва, І. В.; Kyrieieva, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5447-4314 (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 133-135, 2022)
  Тероризм як загроза національним інтересам держави має багатове-кторний характер, оскільки він охоплює різноманітні сфери суспільних інтересів. Фінансовий тероризм є частиною тероризму, оскільки спрямований на фінансову ...
 • Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020 (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 115-118, 2022)
  Метою даного дослідження є висвітлення ролі фінансової безпеки банківської діяльності в системі забезпечення економічної безпеки України.
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517 (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 109-111, 2022)
  У тезах доповіді розкрито поняття та окреслені основні завдання категорії фінансова безпека.
 • Попова, С. М.; Popova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3958-4133; Попова, Л. М.; Popova, L. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8255-8363 (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 80-85, 2022)
  У тезах доповіді зазначено, що від належного, ефективного здійснення фінансового контролю залежить як розвиток підприємництва, так і забезпечення інтересів суб’єктів підприємницької діяльності і держави в цілому.

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds