KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 351.72

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 351.72

 

Recent Submissions

 • Деменко, О. Є.; Demenko, O. Ye. (Наше право. - 2013. - № 6. - С. 64-70, 2013)
  Досліджено правову природу податкового контролю, розкрито його зміст і значення для успішного функціонування податкової системи. Запропоновано конкретні пропозиції щодо удосконалення здійснення податкового контролю. This ...
 • Настенко, М. О.; Nastenko, M. O. (Право та державне управління. - 2017. - № 2 (27). - С. 69-74, 2017)
  Стаття присвячена актуальним питанням правового регулювання фінансового контролю за діяльністю суб'єктів господарювання в Украіні. Розглянуто принципи фінансового права і принципи фінансового контролю в сучасних умовах ...
 • Деменко, О. Є.; Demenko, O. Ye. (Наше право. - 2013. - № 1. - С. 196-201, 2013)
  У статті розкрито поняття, значення і досліджено систему адміністрування податків в Україні. У ній узагальнені рекомендації з податкового адміністрування в умовах правової реформи, яка проводиться в нашій країні.
 • Деменко, О. Є.; Demenko, O. Ye. (Наше право. - 2013. - № 7. - С. 189-195, 2013)
  У статті досліджено досвід розвинутих країн щодо організації адміністрування податків. Показано позитивні приклади організації діяльності податкових органів, що можуть бути адаптовані й реалізовані у вітчизняній практиці. ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 59-61, 2021)
  Досліджено викладання фінансового права, як учбового матеріалу, яке повинно спиратися на логічну і послідовно побудовану сучасну систему фінансово-правових знань, котрі сприятимуть формуванню професійного мислення та ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Публічне право. - 2020. - № 1 (37). - С. 50-58, 2020)
  В статті проаналізовано сутність бюджетно-правової відповідальності та визначено її характерні риси. З’ясовано структуру видатків місцевих бюджетів та заходи впливу за порушення бюджетного законодавства, які мають суттєве ...
 • Ананьєва, Є. А.; Ananieva, Ye. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1459-6629 (Правові новели. – 2020. – № 11. – С. 121-126, 2020)
  На підставі різних поглядів науковців систематизовано принципи правового регулювання фінансової діяльності об’єднаних територіальних громад; надано класифікацію, яка забезпечує виконання завдань фінансової діяльності ...
 • Кирєєва, І. В.; Kyrieieva, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5447-4314; Коробцова, Д. В.; Korobtsova, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4753-7433 (Держава та регіони. Серія: Право. – 2020. – № 1 (67), т. 1. – С. 115-120, 2020)
  Стаття присвячена дослідженню ролі та функцій медичного страхування в Україні в умовах медичної реформи. В статті проаналізовано відповідність медичного страхування нормам Конституції України. Акцентовано увагу на тому, ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Права людини в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10 груд. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 115-117, 2020)
  Досліджено проблему правового регулювання фінансової діяльності об’єднаних територіальних громад, як умову забезпечення прав громадян.
 • Ананьєва, Є. А.; Ananieva, Ye. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1459-6629 (Права людини в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10 груд. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 104-106, 2020)
  Розглянуто права об’єднаних територіальних громад на використання природних ресурсів, як засіб формування місцевих бюджетів в Україні.
 • Кригіна, Д. Г.; Kryhina, D. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7942-3430 (Прикарпатський юридичний вісник. – 2020. – Вип. 1 (30). – С. 93-95, 2020)
  Метою статті є огляд й упорядкування у правовій доктрині напрямів і підходів до означення та характерних рис поняття «правова процедура», висвітлення сутності поняття «податкова процедура» для вироблення цілісного уявлення ...
 • Сиромятнікова, М. С.; Syromiatnikova, M. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3861-1400 (Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.). - Харків : ХНУВС, 2020. - С.466-468, 2020)
  Розглядаються проблемні питання вивчення правового статусу суб’єктів угоди про податковий компроміс та податкової амністії.
 • Полівана, В. В.; Polivana, V. V.; Сєвідова, І. О.; Sievidova, I. O. (Об’єднанi наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (к. Київ, 12-13 листоп. 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 89-90, 2020)
  Розглянуто сутність та склад бюджетних правопорушень. The essence and composition of budget offenses are considered. Рассмотрены сущность и состав бюджетных правонарушений.
 • Горілова, О. О.; Horilova, O. O. (Об’єднанi наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (к. Київ, 12-13 листоп. 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 46-49, 2020)
  Розглянуто проблеми дефіциту державного бюджету, проаналізовано його причини та види. The problems of the state budget deficit are considered, its causes and types are analyzed. Рассмотрены проблемы дефицита государственного ...
 • Фалько, Л. В.; Falko, L. V. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2015. – № 6/2 (Iunie). – P. 140-143, 2015)
  В статье проанализировано значение транспарентности для осуществления финансового контроля государственных закупок, как непосредственной части публичной финансовой системы. Установлено, что необходимо законодательное ...
 • Пугачева, Е. В.; ; Пугачова, Є.В. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2014. – № 3/3 (Martie). – P. 140-143, 2014)
  В статье рассмотрены виды и характеристика правового положения субъектов на рынке ценных бумаг в Украине. Осуществлен анализ доктрины и законодательства по исследованию оборота ценных бумаг. Обосновано, что рынок ценных ...
 • Юхно, М. Т.; Yukhno, M. T.; Святокум, І. О.; Sviatokum, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494 (Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. - 2010. - №2. - С. 249-255, 2010)
  Стаття присвячена перспективам розвитку українського ринку іпотечного кредитування. Були виділені основні фактори, які стримують розвиток системи іпотечного кредитування в Україні- проблеми правового, економічного та ...
 • Молдованов, Д. В.; Moldovanov, D. V. (Право і суспільство. – 2019. – № 5. – С. 198-204, 2019)
  Досліджено фінансово-правові засоби стимулювання розвитку альтернативної електроенергетики. Виокремлено такі фінансово-правові засоби подолання загроз у сфері альтернативної енергетики: стимулювання, створення сприятливих ...
 • Гуфман, Г. Л.; Hufman, H. L.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7247-3099 (Право і безпека. - 2020. - № 2 (77). - С. 100-105, 2020)
  Досліджено концептуальні основи державної податкової політики в Україні у ХХ столітті в історико-правовому аспекті. Установлено, що з моменту проголошення радянської влади на території України фінансова та податкова системи ...
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 2 (89). - С. 178-188, 2020)
  Наголошено, що одним із засобів подолання фінансової кризи є належно функціонуючий інститут банкрутства. З’ясовано, що в Україні ефективність процедур банкрутства є низькою, що обумовлено великою тривалістю такої процедури ...

View more