KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 351.72 by Title

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 351.72 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Попова, С. М.; Popova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3958-4133 (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 756–760, 2012)
  Проаналізовано застосування методів державного впливу на своєчасне та повне виконання платниками податків своїх зобов’язань перед бюджетом. Досліджено забезпечення ефективної діяльності платників податків в умовах дії ...
 • Теремецький, В. І.; Teremetskyi, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2667-5167 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2011. - Вип. 16. - С. 209-211, 2011)
  Стаття присвячена аналізу податкових правовідносин, удосконаленню діяльності органів державної податкової служби, окресленню основних проблем, наявних у сфері податкових правовідносин, а також виробленню практичних ...
 • Чорноус, О. В.; Chornous, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1475-7990 (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.) / Сум. філ. Харків. нац. ун-ту внутріш. справ. – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. - С.138-140, 2016)
  Досліджено існуючу проблематику охорони праці працівників на підприємствах та види відповідальності за її порушення. Проаналізовано національне та міжнародне законодавство з цього питання. Досліджено статистику існуючого ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Економічна безпека держави в контексті національних інтересів : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 21-22, 2021)
  Проаналізовано фінансову безпеку держави, яка є досить багатоплановим поняттям в економічному контексті та надзвичайно актуальним в політичному, бо вона є результатом практичних заходів з боку законодавчої та виконавчої ...
 • Шулатова, І. С.; Shulatova, I. S. (Форум права. - 2016. - № 3. - С. 283–288, 2016)
  Висловлені зауваження та зроблено висновок стосовно потреби більш зваженого підходу щодо деяких реорганізаційно-структурних заходів та пошуку нових шляхів удосконалення діяльності сучасної Державної фіскальної служби України.
 • Букрєєв, М. Ю.; Bukreev M. Yu.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9863-3660 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2018. – № 2(81). - С.28-37, 2018)
  Уперше банківську діяльність проаналізовано як об’єкт адміністративно-правової охорони. Висвітлено використання понять «охорона» й «адміністративно-правова охорона» в контексті їх здійснення стосовно банківської діяльності, ...
 • Дмитренко, Ю. М.; Dmytrenko, Yu. M. (Форум права. – 2012. – № 2. – С. 188–195, 2012)
  Розглянуто сутність поняття «банківська діяльність», сформульовано авторське визначення, визначено особливості банківських операцій і риси, які характеризують фінансово-правовий характер цих відносин.
 • Добровінський, А. В.; Dobrovinskyi, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7463-2292 (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2016. - № 6, т. 1. - С. 65-69, 2016)
  Досліджується зміст та значення місцевого бюджету у сучасних умовах реформування бюджетної системи. Пропонується визначення бюджету територіальної громади як фінансово-правової категорії і розглядаються правові питання ...
 • Московець, В. І.; Moskovets, V. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0216-9470 (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 39-41, 2022)
  Розглянуто зміст бюджетної безпеки, який виявляється у співвідношенні бюджетних ресурсів, параметрів їх формування та розподілу із сумарними потребами отримувачів таких ресурсів. Виявлено основні негативні тенденцї, які ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Право і безпека. - 2013. - № 3 (50). - С. 31-35, 2013)
  Досліджено місце та особливості бюджетно-правової відповідальності в системі юридичної відповідальності. Проаналізовано ознаки бюджетної відповідальності і зроблено висновок про її спільні риси з фінансово-правовою ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Форум права. – 2016. – № 4. - С. 66-71, 2016)
  Досліджена категорія «бюджетне законодавство» і визначена система нормативноправових актів, вимоги яких встановлюють показники бюджетної діяльності. Доведено, що система нормативно-правових актів, що складають бюджетне ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 23-25, 2012)
  Визначено, що організація фінансового контролю на рівні місцевих бюджетів потребує удосконалення правового забезпечення. Обгрунтовано зміни до чинного бюджетного законодавства щодо повноважень контролюючих суб’єктів на ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Публічне право. - 2016. - № 2 (22). - С. 126-133, 2016)
  Стаття присвячена аналізу сутності бюджетного контролю, як напряму публічної фінансової діяльності держави та органів державного фінансового контролю, визначенню правової природи бюджетного контролю, як засобу забезпечення ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Публічне право. - 2020. - № 1 (37). - С. 50-58, 2020)
  В статті проаналізовано сутність бюджетно-правової відповідальності та визначено її характерні риси. З’ясовано структуру видатків місцевих бюджетів та заходи впливу за порушення бюджетного законодавства, які мають суттєве ...
 • Полівана, В. В.; Polivana, V. V.; Сєвідова, І. О.; Sievidova, I. O. (Об’єднанi наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (к. Київ, 12-13 листоп. 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 89-90, 2020)
  Розглянуто сутність та склад бюджетних правопорушень. The essence and composition of budget offenses are considered. Рассмотрены сущность и состав бюджетных правонарушений.
 • Попова, С. М.; Popova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3958-4133 (Форум права. – 2011. – № 3. – С. 622– 628, 2011)
  Розроблено напрямки вдосконалення адміністрування податку на додану вартість, у тому числі контролю цього податку органами державної податкової служби у взаємодії з іншими контролюючими органами, з метою недопущення ...
 • Надьон, О. В.; Nadion, O. V. (Право і суспільство. - 2017. - № 1. Ч. 1. - С. 199-205, 2017)
  У статті розкрито зміст і значення взаємодії й координації державних органів із питань забезпечення фінансової безпеки банків. Окрема увага приділена необхідності нормативного регулювання взаємодії й координації суб’єктів ...
 • Волобуєв, А. Ф.; Volobuiev, A. F. (Форум права. - 2006. - № 1. – С.16-19, 2006)
  Надане визначення поняття «економічний злочин», розглянуті напрямки і сформульовані положення, покликані підвищити ефективність взаємодії слідчих і оперативних співробітників.
 • Островерх, С. В.; Ostroverkh, S. V. (Форум права. - 2008. - № 2. – С. 387-393, 2008)
  Задля уточнення видів державної служби в органах ДПС охарактеризовані наукові праці та чинне законодавство й визначені причини різноманітності державної служби в органах ДПС як підстави означеної класифікації.
 • Теремецький, В. І.; Teremetskyi, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2667-5167 (Форум права. – 2012. – № 1. – С. 953–961, 2012)
  З’ясовано сутність та особливості запровадження горизонтального моніторингу, як одного із методів податкового контролю великих платників податків. Проаналізовано основні переваги та недоліки його впровадження в Україні ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account