KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 349.2/.3

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 349.2/.3

 

Recent Submissions

 • Хлепітько, М. М.; Khlepitko, M. M. (Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» . – 2018. – Вип. 1. – С. 106-117, 2018)
  Стаття присвячена визначенню правових можливостей договірного нематеріального стимулювання трудової активності працівника. На основі аналізу зарубіжного досвіду доведено, що нематеріальне стимулювання трудової активності ...
 • Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086 (Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» . – 2018. – Вип. 1. – С. 96-106, 2018)
  У статті на основі аналізу наукових поглядів вчених досліджено теоретичні підходи щодо розуміння поняття «соціальне партнерство». Відмічено, що інститут соціального партнерства поширений у багатьох країнах світу. Наголошено, ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» . – 2018. – Вип. 1. – С. 86-96, 2018)
  У статті на основі аналізу норм чинного законодавства України надано характеристику окремих підстав звільнення поліцейських. Наголошено, що в законодавстві зустрічається достатня кількість підстав звільнення зі служби ...
 • Подорожній, Є. Ю.; Podorozhnii, Ye. Yu.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1677-1937 (Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» . – 2017. – Вип. 4. – С. 169-178, 2017)
  У статті, на основі аналізу наукових поглядів учених та норм чинного законодавства України, визначено характерні особливості юридичної відповідальності роботодавців. Доведено, що однією із головних особливостей відповідальності ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» . – 2017. – Вип. 2. – С. 173-183, 2017)
  Досліджується проблематика правового регулювання трудових прав поліцейських. Аналізується загальне та спеціальне законодавство з питань правового регулювання трудових прав поліцейських, а також доктринальні дослідження ...
 • Науменко, К. С.; Naumenko, K. S.; ORCID: orcid.org/0000-0002-7403-0419 (Juris Europensis Scientia. – 2020. – Вип. 3. – С. 45-49, 2020)
  З’ясовано проблемні аспекти законодавчого регулювання реалізації найманими працівниками права на страйк в Україні та визначено можливі кроки щодо їх вирішення.
 • Колєснік, Т. В.; Kolesnik, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9167-4072 (Держава та регіони. Серія: Право. – 2018. – № 1 (59). – С. 65-70, 2018)
  Стаття присвячена висвітленню актуальних питань дисциплінарної відповідальності. Особлива увага приділена характеристиці негативних правових наслідків, яких може зазнати працівник у випадку зловживання керівником владою ...
 • Безусий, В. В.; Bezusyi, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6452-5672 (Держава та регіони. Серія: Право. – 2019. – № 3 (65). – С. 109-115, 2019)
  У статті функції соціального захисту державних службовців визначено як систему основних напрямів регулюючого впливу на суспільні відносини з приводу забезпечення соціально-економічних прав державних службовців і формування ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Вісник Національної академії правових наук України. – 2020. – Т. 27, № 2. – С. 107-118, 2020)
  Надано науково-обґрунтовані висновки та пропозиції із удосконалення правового регулювання діяльності професійних спілок в Україні.
 • Митько, Я. В.; Mytko, Ya. V. (Прикарпатський юридичний вісник. – 2018. – Вип. 1 (22), т. 3. – С. 65-68, 2018)
  У статті, на основі аналізу наукових поглядів вчених та норм чинного законодавства України, надано авторське визначення поняття «державна політика у сфері соціального захисту учасників бойових дій». Констатовано, що у ...
 • Журавльов, С. В.; Zhuravlov, S. V. (Прикарпатський юридичний вісник. – 2018. – Вип. 2 (23), т. 3. – С. 146-150, 2018)
  У статті, на основі аналізу наукових поглядів вчених узагальнено зарубіжний досвід правового регулювання дисциплінарних стягнень працівників Державного бюро розслідувань. Опрацьовано можливості його використання в Україні. ...
 • Волик, Д. С.; Volyk, D. S. (Прикарпатський юридичний вісник. – 2018. – Вип. 1 (22), т. 3. – С. 61-64, 2018)
  У статті, ґрунтуючись на аналізі наукових поглядів вчених та норм чинного законодавства України, визначено рівні локального правового регулювання праці державних службовців в Україні, серед яких виокремлено: міжрегіональний ...
 • Терницький, С. М.; Ternytskyi, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5082-1400 (Прикарпатський юридичний вісник. – 2019. – Вип. 4 (29), т. 2. – С. 45-48, 2019)
  У статті на основі аналізу наукових поглядів вчених запропоновано авторське визначення поняття «принципи проведення конкурсу на державну службу». Зроблено висновок, що під принципами проведення конкурсу на державну службу ...
 • Сичова, В. В.; Sychova, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3031-4994 (Прикарпатський юридичний вісник. – 2018. – Вип. 4 (25), т. 2. – С. 19-22, 2018)
  У статті на основі аналізу наукових поглядів вчених розглянуто європейську (континентальну) модель локального регулювання трудових відносин та визначено можливості її використання в Україні. Встановлено, що позитивною ...
 • Безусий, В. В.; Bezusyi, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6452-5672 (Прикарпатський юридичний вісник. – 2019. – Вип. 4 (29), т. 2. – С. 3-7, 2019)
  У статті проаналізовано специфіку форм соціального захисту державних службовців в Україні. Наведено особливості норм законодавства у вказаній царині.
 • Безусий, В. В.; Bezusyi, V. V. (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2020. – Вип. 1. – С. 80-86, 2020)
  У статті досліджено поняття та структура концептуальних основ соціального захисту державних службовців, які визначено як систему базових положень, які виступають засобами та умовами формування ефективного соціального ...
 • Подорожній, А. Ю.; Podorozhnii, A. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6649-8978 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3 (90). - С. 78-84, 2020)
  На підставі аналізу поглядів учених щодо тлумачення понять «дисципліна» та «дисципліна праці» запропоновано авторське визначення дисциплінарної відповідальності у трудовому праві. Обґрунтовано, що мета дисциплінарної ...
 • Гончарук, В. В.; Honcharuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8157-0130 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3 (90). - С. 70-77, 2020)
  Охарактеризовано мобінг у трудових правовідносинах. Визначено види мобінгу. Запропоновано вважати його формою дискримінації, яка застосовується як психологічний терор із боку всього колективу чи його члена стосовно окремого ...
 • Василько, І. В.; Vasylko, I. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3 (90). - С. 63-69, 2020)
  На підставі аналізу наукових поглядів надано авторське визначення понять та особливості нагляду і контролю як особливих форм захисту трудових прав працівників, які працюють у роботодавців – фізичних осіб. Наголошено, що ...
 • Трофимовская, Ю. В.; Trofimovska, Y. V.; Трофимовська, Ю. В. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2015. – Martie. – P. 98–101, 2015)
  Проанализированы теоретические подходы к законодательному закреплению понятия материальной ответственности работодателя перед работником, а также совершенствовании действующего законодательства в данном направлении. Analyzed ...

View more