KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 349.2/.3

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 349.2/.3

 

Recent Submissions

 • Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 32-35., 2019)
  Автор зазначив, що норми права мають доволі цікавий і неоднозначний характер, який, з одного боку, наближує їх до норм цивільного права, а з іншого – свідчить про наявність у них власної специфічної правової природи, в ...
 • Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086 (Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Сер.: Юрид. науки. – 2021. – № 5 (71), т. 32. – С. 68-74, 2021)
  У статті, спираючись на аналіз наукових поглядів учених, здійснено історико-правовий аналіз розвитку принципу єдності та диференціації правового регулювання праці працівників правоохоронних органів України. Наголошено, ...
 • Лукаш, С. С.; Lykash, S. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2957-8052 (Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Сер.: Юрид. науки. – 2021. – № 5 (71), т. 32. – С. 12-16, 2021)
  Актуальність статті полягає в тому, що важливою умовою розвитку держави є правове регулювання. Правові явища, за допомогою яких воно здійснюється, утворюють цілісну систему, діють не ізольовано, а в комплексі, утворюючи ...
 • Mohilevskyi, L. V.; Могілевський, Л. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086 (Підприємництво, господарство і право. – 2022. – № 1. – С. 28-32, 2022)
  Метою статті є узагальнення теоретико-методологічних підходів до визначення інститутів системи трудового права. У статті, спираючись на аналіз наукових поглядів вчених, розкрито сутність, зміст та значення інститутів ...
 • Lykash, S. S.; Лукаш, С. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2957-8052 (Підприємництво, господарство і право. – 2022. – № 1. – С. 23-27, 2022)
  Мета статті – встановити місце та значення нормативних документів Міжнародної організації праці в системі джерел трудового права України. У статті, спираючись на аналіз наукових поглядів вчених та норм чинного міжнародного ...
 • Сашуріна, О. Ю.; Sashurina, O. Yu.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4857-7645; Єлісєєва, О. С.; Yelisieieva, O. S. (Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. (м. Харків, 26 трав. 2022 р.) . – Харків : ХНУВС, 2022. - С. 122-125, 2022)
  Зазначено, що наразі нормативне регулювання процедури здійснення грошового забезпечення поліцейських здійснюється лише на підзаконному рівні. Це в свою чергу позбавляє її стабільності та дозволяє вносити численні зміни до ...
 • Подорожній, Є. Ю.; Podorozhnii, Ye. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1677-1937 (Право і безпека. – 2022. – № 1 (84). – С. 56-65, 2022)
  Спираючись на аналіз наукових поглядів учених, розкрито сутнісний зміст поняття «кваліфікація». З’ясовано, що кваліфікація – це комплексна характеристика працівника, яка включає в с ебе наявність у нього відповідного ...
 • Чорноус, О. В.; Chornous, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1475-7990 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 4 (95). – С. 98-108, 2021)
  Розглянуто актуальні питання атестування працівників поліції. Досліджено підходи вчених щодо визначення таких дефініцій, як «атестація» та «атестування» поліцейських. На основі аналізу правового регулювання процедури ...
 • Подорожній, Є. Ю.; Podorozhnii, Ye. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1677-1937 (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.). - Харків, 2022. - С. 111 - 114, 2022)
  Зазначено, що підвищення кваліфікації працівника поліції – це додатковий елемент його професійної підготовки, який відбувається паралельно із основною службовою діяльністю та націлений на її вдосконалення. В межах підвищення ...
 • Жеребцов, Д. Є.; Zherebtsov, D. Ye. (Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового руху в Україні : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 трав.2020 р.). – Xарків: ХНУВС, 2020. – С. 287-290., 2020)
  Зазначено, що під службовим розслідуванням у Національній поліції України слід розуміти діяльність дисциплінарної комісії на засадах законності, рівності, неупередженості, публічності (офіційності), об'єктивної істини, ...
 • Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086; Бершадська, Ю. В.; Bershadska, Yu. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7699-1208 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 66-77, 2021)
  Наукове дослідження присвячено розгляду поняття та сутнісних характеристик авіаційного персоналу в системі авіаційної складової внутрішніх справ України. Актуальність статті зумовлюється світовими тенденціями, пов’язаними ...
 • Коваленко, К. В.; Kovalenko, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2105-9664 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 58-65, 2021)
  Аргументовано, спираючись на аналіз наукових поглядів учених та норм чинного законодавства України, що останнім етапом правового регулювання дистанційної зайнятості стало чітке відмежування надомної роботи та дистанційної ...
 • Вереітін, С. В.; Vereitin, S. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 49-57, 2021)
  Розглянуто наукові підходи до визначення трудової правосуб’єктності роботодавця у трудових правовідносинах. Досліджено норми Кодексу законів про працю України та проєктів Трудового кодексу України щодо трудової правосуб’єктності ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 34-48, 2021)
  Розглянуто обмеження прав і свобод громадян, які встановлюються законодавством у разі прийняття на службу в поліцію. Проаналізовано норми загального та спеціального законодавства, що регулюють службову діяльність поліцейських, ...
 • Безусий, В. В.; Bezusyi, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6452-5672 (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 163-166, 2022)
  Зазначено, що покращення та розширення форм соціального захисту держслужбовців в Україні сприятиме удосконаленню інституту державної служби в цілому.
 • Mohilevskyi, L. V.; Могілевський, Л. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086 (Підприємництво, господарство і право. – 2021. – № 12. – С. 72-75, 2021)
  Метою статті є характеристика дисциплінарної та матеріальної відповідальності як засобу забезпечення трудової дисципліни.
 • Lykash, S. S.; Лукаш, С. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2957-8052 (Підприємництво, господарство і право. – 2021. – № 12. – С. 48-52, 2021)
  Мета статті – розкрити сутність та зміст правил внутрішнього трудового розпорядку як елемента економічних повноважень роботодавця.
 • Грищенко, Р. С.; Hryshchenko, R. S. (Прикарпатський юридичний вісник. - 2015. - Вип. 3 (9), т. 3. - С. 45-49, 2015)
  Розглянуто процедуру оскарження рішення про притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності в комісії по трудових спорах. Наголошено, що правові засади позасудової форми захисту мають цілий ряд недоліків і прогалин, ...
 • Соколова, Ю. І.; Sokolova, Yu. I. (Юридична наука. - 2020. - № 4 (106), т. 2. - С. 269-275, 2020)
  Надано характеристику сучасному стану нормативно-правового регулювання пенсійного забезпечення суддів. Виділено основні нормативно-правові акти законодавчого та підзаконного рівня які закріплюють засади упорядкування ...
 • Журавльов, С. В.; Zhuravlov, S. V. (Наукові записки [Центральноукр. держ. пед. ун-ту імені Володимира Винниченка]. Сер.: Право. - Кропивницький, 2019. - Вип. 6. Спецвип., т. 1. - С. 134-138, 2019)
  Обґрунтовано, що принципи є неодмінною та однією із ключових складових правового регулювання дисциплінарних стягнень працівників Державного бюро розслідувань. Наголошено, що принципи формують ідейне підґрунтя та виражають ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds