KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 349.2/.3

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 349.2/.3

 

Recent Submissions

 • Іванов, А. О.; Ivanov, A. O.; ORCID: https://orcid.org/ 0000-0003-2269-9062 (Право і безпека. - 2021. - № 3 (82). - С. 136-143, 2021)
  Акцентовано увагу на тому, що одним з актуальних і нагальних питань реформування в Україні державного управління в цілому та інституту державної служби зокрема є вдосконалення механізму стимулювання праці державних ...
 • Соколова, Ю. І.; Sokolova, Yu. I. (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2021. – Вип. 4. – С. 77-81, 2021)
  Розкрито зміст та особливості соціальних гарантій суддів. Проаналізовано окремі види соціальних гарантій суддів, які забезпечуються чинним загальним та спеціальним трудовим законодавством України. Встановлено місце та ...
 • Демидов, В. О.; Demydov, V. O. (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2021. – Вип. 4. – С. 45-49, 2021)
  Проаналізовано зміст і значення матеріальних заохочень як важелів стимулювання праці. Запропоновано науковий підхід до виділення різновидів матеріальних заохочень працівників суду. Визначено, що матеріальні заохочення ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010 (Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020 : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 23-24 квіт. 2020 р.) : у 2-х т. – Чернігів, 2020. – Т. 2. – С. 33-37, 2020)
  У тезах доповіді розглядаються деякі питання вдосконалення правового регулювання діяльності науково-педагогічних та наукових працівників закладів вищої освіти системи МВС України.
 • Колєснік, Т. В.; Kolesnik, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9167-4072 (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2017. - № 5. - С. 73-77, 2017)
  Висвітлено актуальні питання правового регулювання накладення та зняття дисциплінарних стягнень. Приділена увага характеристиці негативних правових наслідків, яких може зазнати працівник при накладенні загальних та спеціальних ...
 • Сербина, Н. В.; Serbyna, N. V. (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2017. - № 6, т. 4. - С. 79-82, 2017)
  Надано авторське визначення понять нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства у сфері недопущення дискримінації. Запропоновано на законодавчому рівні визначити сутність, особливості та суб’єктів контролю ...
 • Апанаскович, Л. В.; Apanaskovych, L. V. (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2021. - Вип. 3. – С. 45-49, 2021)
  Розглянуто позитивний зарубіжний досвід захисту службово-трудових прав державних службовців, на основі чого було з’ясовано, що в більшості країн сформувався досить ефективний механізм захисту трудових прав всіх категорій ...
 • Kalenichenko, L. I.; Калєніченко, Л. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729; Slynko, D. V.; Слинько, Д. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X; Sobakar, A.; Honcharuk, V. V.; Гончарук, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8157-0130 (Amazonia Investiga. – 2021. – Vol. 10, Issue 41(May). – P. 114-120, 2021)
  У статті досліджено особливості дисциплінарної відповідальності працівників поліції. Зроблено висновок про те, що дисциплінарну відповідальність працівників поліції слідує розуміти як інститут об'єктивного права та як ...
 • Ходєєва, Н. В.; Khodeeva, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6154-6854 (Європейські перспективи. – 2021. – № 2. – С. 108-113, 2021)
  Проaнaлiзовано тeoрeтичнi acпeкти cпіввіднoшeння прaвa нa мeдичну тaємницю тa прaвa рoбoтoдaвця нa oтримaння інфoрмaції прo стaн здoрoв’я прaцівникa. Окреслено мeжі дoпустимих oбмeжeнь прaвa нa тaємницю прo стaн здoрoв’я ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010 (Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали Четвертої Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 22 квіт. 2020 р.). – Суми, 2021. – С. 72-75, 2021)
  У доповіді обґрунтовано необхідність законодавчого врегулювання порядку компенсації поліцейському невикористаної частини відпустки за минулі роки. Доведено, що у статті 93 Закону України «Про Національну поліцію» доцільно ...
 • Грищенко, Р. С.; Hryshchenko, R. S. (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2017. - № 6, т. 3. - С. 56-59, 2017)
  Запропоновано авторське бачення переліку різновидів дисциплінарної відповідальності. Наголошено, що дисциплінарна відповідальність є регульованою нормами трудового права системою суспільних відносин, яка виникає на підставі ...
 • Уварова, Н. В.; Uvarova, N. V. (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2017. - № 6, т. 3. - С. 63-67, 2017)
  Розглянуто сутність поняття «колективний трудовий спір». Досліджено, як співвідносяться поняття «колективний трудовий спір» і «колективний трудовий конфлікт». Відзначено, що як у назві нормативно-правових актів, так і в ...
 • Podorozhnii, Ye. Yu.; Подорожній, Є. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1677-1937; Obushenko, N.; ; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2924-3180; Harbuziuk, K. H.; Гарбузюк, К. Г.; ; Platkovska, O. V.; Платковська, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0011-9290; (Amazonia Investiga. – 2020. – Vol 9, No 26. – P. 304-310, 2020)
  Стаття присвячена аналізу чинного законодавства України в частині унормування підстав для звільнення працівника за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення. Проаналізовано наукові точки зору ...
 • Кучко, А. В.; Kuchko, A. V. (Право і безпека. - 2021. - № 2 (81). - С. 160-168, 2021)
  Проведено всебічний аналіз правових засад недопущення дискримінації в реалізації права на працю. Визначено особливості правового регулювання недопущення дискримінації за ознакою статі у працевлаштуванні. Виявлено проблемні ...
 • Вереітін, С. В.; Vereitin, S. V. (Право і безпека. - 2021. - № 2 (81). - С. 144-148, 2021)
  Надано пропозиції і рекомендації з удосконалення теоретичних положень трудового права щодо особи роботодавця у трудових правовідносинах поліцейських та норм національного законодавства щодо правового статусу Національної ...
 • Жеребцов, Д. Є.; Zherebtsov, D. Ye. (Право і безпека. - 2021. - № 2 (81). - С. 60-66, 2021)
  Розглянуто наукові підходи до визначення поняття «дисциплінарна відповідальність». Визначено ознаки дисциплінарної відповідальності поліцейських. Запропоновано авторське визначення поняття «дисциплінарна відповідальність ...
 • Клименко, А. Л.; Klymenko, A. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9587-5827 (Юридичний науковий електронний журнал. - 2020. - № 3. - С. 156-158, 2020)
  Акцентовано, що існуюче правове регулювання трудових відносин виявилося неефективним, у законодавстві відсутній чіткий механізм реалізації закладених в ньому норм, а отже, при прийнятті нового Кодексу варто взяти до уваги ...
 • Науменко, К. С.; Naumenko, K. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7403-0419 (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2020. – Вип. 44. – С. 90-94, 2020)
  Запропоновано власне визначення понять «єдність»та «диференціація» у контексті регулювання трудової діяльності працівників Державного бюро розслідувань. Зроблено висновок, що єдність та диференціація правового регулювання ...
 • Гуртова, К. М.; Hurtova, K. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7788-5132 (Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та перспективи його поліпшення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 4 черв. 2021 р.). - Xарків : ХНУВС, 2021. - С. 205-207, 2021)
  Наголошено, що під час карантину за кожним працівником повинно зберігатися займана посада, умови праці, соціальні гарантії та недопущення обмежень трудових прав.
 • Яценко, Т. П.; Yatsenko, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0033-3238 (Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та перспективи його поліпшення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 4 черв. 2021 р.). - Xарків : ХНУВС, 2021. - С. 191-195, 2021)
  Акцентовано необхідність вдосконалити трудове законодавство та привести у відповідність з ним діючі нормативно-правові акти. До того ж потрібно визначити додаткові гарантій для працівників, які використовують цифрові ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds