KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 349.2/.3

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 349.2/.3

 

Recent Submissions

 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2017. – Вип. 2. – С. 68-72, 2017)
  Досліджуються гарантії трудових прав поліцейських. Аналізується загальне та спеціальне законодавство з питань правового регулювання гарантій трудових прав поліцейських, а також доктринальні дослідження вчених з даного ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Юридичні науки. – 2015. – Вип. 6-2, т. 1. – С. 59-62, 2015)
  У статті на основі аналізу норм чинного законодавства України та наукових поглядів учених визначено, як співвідносяться норми трудового й адміністративного права у правовому регулюванні просування по службі поліцейських. ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Право. – 2016. – Вип. 41, т. 3. – С. 38-42, 2016)
  У статті досліджується трудовий договір як підстава виникнення та реалізації трудових прав поліцейських. Розглянуто доктринальні дослідження та наукову літературу, яка визначає окремі питання щодо трудового договору як ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Юридичні науки. – 2017. – Вип. 2, т. 3. – С. 30-34, 2017)
  У статті, на основі аналізу норм чинного законодавства України та наукових поглядів вчених визначено, як співвідносяться норми трудового та адміністративного права в правовому регулюванні звільнення поліцейських. Для цього ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2017. – Вип. 6, т. 3. – С. 26-31, 2017)
  У статті на основі аналізу наукових поглядів вчених та норм чинного законодавства України надається характеристика роботи поліцейських як особливого виду трудової діяльності в Україні. Визначається проблематика регулювання ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Прикарпатський юридичний вісник. - 2017. - Вип. 6 (21), т. 1. - С. 127-131, 2017)
  У статті на основі аналізу норм чинного законодавства України, а також наукових поглядів учених визначено та розглянуто проблеми правового регулювання робочого часу поліцейських. Відзначено, що до поліцейських чинне ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Прикарпатський юридичний вісник. - 2015. - Вип. 3 (9). - С. 149-152, 2015)
  У статті на основі аналізу наукових поглядів учених надано авторське визначення поняття відбору на службу в Національну поліцію України. Наголошено, що відбір на службу в поліцію представляє собою регламентований ...
 • Сичова, В. В.; Sychova, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3031-4994 (Порівняльно-аналітичне право. – 2018. – № 6. – С. 173-175, 2018)
  У статті на основі аналізу норм чинного законодавства України та наукових поглядів вчених розглянуто, як співвідносяться централізовані та локальні норми у правовому регулюванні трудових відносин в Україні. Наголошено, що ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2016. – Вип. 2, ч. 3. – С. 39-43, 2016)
  У статті на основі аналізу норм чинного законодавства України та наукових поглядів учених визначено особливості трудоправового статусу працівників поліції. Встановлено, що юридичний статус працівників поліції в цілому ...
 • Клименко, А. Л.; Klymenko, A. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9587-5827 (Наукові записки ХЕПУ. - 2018. - №1(20). - С. 58-62, 2018)
  У тезах висвітлене коло актуальних політико-правових проблем, серед яких : теоретико-правові проблеми вдосконалення чинного законодавства України в умовах європейської інтеграції; проблеми становлення й розвитку громадського ...
 • Клименко, А. Л.; Klymenko, A. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9587-5827 (Правове забезпечення соціальної сфери : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених. - Одеса : Фенікс, 2017. - С. 307-310, 2017)
  У тезах доповіді висвітлено проблеми реалізації принципів соціального захисту. Система соціального захисту все більше набуває рис, характерних для соціального захисту в країнах з ринковою економікою, але все ж на сьогодні ...
 • Клименко, А. Л.; Klymenko, A. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9587-5827 (Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. О. І. Процевського (м. Харків, 5 квіт. 2019 р.). – Харків : Юрайт, 2019. – С. 390-392, 2019)
  У тезах доповіді висвітлені основні історичні аспекти розвитку та становлення соціальних прав людини. Проаналізовано деякі нормативно-правові акти, в яких закріплене право кожної людини на соціальне забезпечення, а також ...
 • Безкоровайний, Б. О.; Bezkorovainyi, B. O. (Форум права. – 2012. – № 3. – С. 23-26, 2012)
  Розглянуто підходи науковців щодо місця відносин у сфері проходження державної служби у галузях права. Визначено сутність державної служби, яка в цілому полягає у тому, що це є специфічний різновид трудової діяльності.
 • Лукаш, С. С.; Lykash, S. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2957-8052 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Право. – 2018. – Вип. 53, т. 1. – С. 148-151, 2018)
  Стаття присвячена актуальним проблемам та прогалинам, які наявні на цей час в трудовому законодавстві. У роботі надано визначення таким поняттям, як проблеми та прогалини в національному трудовому законодавстві. Виділено ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Форум права. – 2012. – № 1. – С. 617–624, 2012)
  Вивчено теоретичні підходи до розуміння змісту трудової правосуб’єктності працівників. Зазначено, що елементами трудової правосуб’єктності слід вважати трудову правоздатність та трудову дієздатність. Обґрунтовано, що ...
 • Чорноус, О. В.; Chornous, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1475-7990 (Форум права. – 2012. – № 3. – С. 814-819, 2012)
  Проведено аналіз нормативно-правових документів щодо подолання жіночого безробіття, узагальнення та оцінка статистичних даних стосовно реалізації державної політики щодо жінок з урахуванням реальних проблем гендерної ...
 • Клемпарський, М. М.; Klemparskyi, M. M. (Форум права. – 2012. – № 2. – С. 319–324, 2012)
  На основі правового аналізу теоретичних підходів щодо видів державних службовців визначено критерії їх поділу на види крізь призму трудового права, надано конкретні пропозиції та рекомендації щодо удосконалення ...
 • Чудовський, В. І.; Chudovskyi, V. I. (Форум права. – 2011. – № 4. – С. 807–812, 2011)
  Досліджено стан громадського контролю за додержанням вимог нормативно- правового забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці.
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234; Гоц, В. Я.; Hots, V. Ya. (Форум права. – 2011. – № 4. – С. 461–465, 2011)
  Окреслено проблеми у сфері грошового забезпечення осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ. Запропоновано провести перегляд окладів за спеціальними званнями та удосконалити правову регламентацію ...
 • Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086 (Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». – 2015. – Т. 16. – С. 373-380, 2015)
  У статті, на основі наукових поглядів вчених, досліджено теоретичні підходи щодо тлумачення поняття «підзаконного нормативно-правового акту». Наголошено, що важливою структурною складовою системи джерел трудового права ...

View more