KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 349.2/.3 by Title

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 349.2/.3 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Mohilevskyi, L. V.; Могілевський, Л. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086 (Підприємництво, господарство і право. – 2021. – № 12. – С. 72-75, 2021)
  Метою статті є характеристика дисциплінарної та матеріальної відповідальності як засобу забезпечення трудової дисципліни.
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Yu.; Цесарський, Ф. А.; Tsesarsky, F. A.; Селецький, О. В.; Seletskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234; ResearcherID: J-7829-2016 (Scientific bulletin of Polissia. – 2018. – № 2 (14), P. 1 – P. 232-241, 2018)
  Порушення законодавства щодо невиплати доплат і надбавок працівникам або їх виплати несвоєчасно чи не в повному обсязі є однією з головних причин більшості трудових спорів та конфліктних ситуацій. Недостатня мотивація ...
 • Kalenichenko, L. I.; Калєніченко, Л. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729; Slynko, D. V.; Слинько, Д. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X; Sobakar, A.; Honcharuk, V. V.; Гончарук, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8157-0130 (Amazonia Investiga. – 2021. – Vol. 10, Issue 41(May). – P. 114-120, 2021)
  У статті досліджено особливості дисциплінарної відповідальності працівників поліції. Зроблено висновок про те, що дисциплінарну відповідальність працівників поліції слідує розуміти як інститут об'єктивного права та як ...
 • Podorozhnii, Ye. Yu.; Подорожній, Є. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1677-1937; Obushenko, N.; ; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2924-3180; Harbuziuk, K. H.; Гарбузюк, К. Г.; ; Platkovska, O. V.; Платковська, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0011-9290; (Amazonia Investiga. – 2020. – Vol 9, No 26. – P. 304-310, 2020)
  Стаття присвячена аналізу чинного законодавства України в частині унормування підстав для звільнення працівника за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення. Проаналізовано наукові точки зору ...
 • Lykash, S. S.; Лукаш, С. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2957-8052 (Підприємництво, господарство і право. – 2021. – № 12. – С. 48-52, 2021)
  Мета статті – розкрити сутність та зміст правил внутрішнього трудового розпорядку як елемента економічних повноважень роботодавця.
 • Lykash, S. S.; Лукаш, С. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2957-8052 (Підприємництво, господарство і право. – 2022. – № 1. – С. 23-27, 2022)
  Мета статті – встановити місце та значення нормативних документів Міжнародної організації праці в системі джерел трудового права України. У статті, спираючись на аналіз наукових поглядів вчених та норм чинного міжнародного ...
 • Chyzhmar, Yu.; Orlovskyi, R.; Kysylova, K.; Bugaychuk, K. L.; Бугайчук, К. Л.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Research Article: 2019. Vol: 22. Issue: 6., 2019)
  У статті висвітлюються питання надання державними органами зайнятості електронних послуг громадянам та роботодавцям щодо працевлаштування.
 • Mohilevskyi, L. V.; Могілевський, Л. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086 (Підприємництво, господарство і право. – 2022. – № 1. – С. 28-32, 2022)
  Метою статті є узагальнення теоретико-методологічних підходів до визначення інститутів системи трудового права. У статті, спираючись на аналіз наукових поглядів вчених, розкрито сутність, зміст та значення інститутів ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234; ResearcherID: J-7829-2016 (Соціальне право. – 2017. – № 2. – С. 58-64, 2017)
  Стаття присвячена дослідженню правової природи акта про призначення на посаду як підстави виникнення трудових правовідносин з державними службовцями. Визначаються особливості акта про призначення на посаду державної ...
 • Іванов, А. О.; Ivanov, A. O.; ORCID: https://orcid.org/ 0000-0003-2269-9062 (Право і безпека. - 2021. - № 3 (82). - С. 136-143, 2021)
  Акцентовано увагу на тому, що одним з актуальних і нагальних питань реформування в Україні державного управління в цілому та інституту державної служби зокрема є вдосконалення механізму стимулювання праці державних ...
 • Сичова, В. В.; Sychova, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3031-4994 (Право і безпека – 2021. – № 4 (83). – С. 118-127, 2021)
  З’ясовано правовий зміст аморального проступку як підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Проаналізовано законодавчі положення, спрямовані на правове регулювання вказаної проблематики. Висвітлено ...
 • Безпалько, С. В.; Bezpalko, S. V.; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; Тимчишин, А. М.; Tymchyshyn, A. M.; Кріцак, І. В.; Kritsak, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3530-4269 (Юридичний науковий електронний журнал. - 2022. - № 3. - С. 57-65, 2022)
  Узагальнено науковий та нормативно-правовий матеріал щодо грошового забезпечення поліцейських. Опрацьовано зарубіжний досвід встановлення грошових надбавок поліцейським, інших гарантій та заохочень. Наголошено на необхідності ...
 • Астаф’єв, М. С.; Astafiev, M. S. (Форум права. - 2007. - № 2. – С. 5-10, 2007)
  Виконаний порівняльний аналіз українського Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю та Федеральної інспекції праці Російської Федерації, встановлені функціональна відмінність та схожість, ...
 • Дрогомерецька, Г. В.; Drohomeretska, H. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8296-9816; Реута, А. В.; Reuta, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6495-6560 (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 357-360, 2020)
  Зазначено, що основними причинами отримання різного роду травм авіаційним персоналом є ігнорування заходів щодо попередження травмонебезпечних ситуацій, незабезпеченість працівників засобами індивідуального захисту, ...
 • Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086 (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція. – 2016. – № 19. – С. 70-72, 2016)
  У статті, на основі аналізу наукових поглядів вчених та нормативно-правових актів, розглянуто інститути колективного трудового права. Наголошено, що існування в системі трудового права окремих інститути має дуже важливе, ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Форум права. – 2010. – № 1. – С. 243–249, 2010)
  Проведено дослідження категорії «атестація»; виявлено особливості атестації службовців правоохоронних органів; надано рекомендації з удосконалення національного законодавства у зазначеній сфері.
 • Чорноус, О. В.; Chornous, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1475-7990 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 4 (95). – С. 98-108, 2021)
  Розглянуто актуальні питання атестування працівників поліції. Досліджено підходи вчених щодо визначення таких дефініцій, як «атестація» та «атестування» поліцейських. На основі аналізу правового регулювання процедури ...
 • Подорожній, А. Ю.; Podorozhnii, A. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6649-8978 (Прикарпатський юридичний вісник. – 2015. – Вип. 3 (9), т. 3. - С. 255-258, 2015)
  У статті на основі аналізу норм чинного законодавства України, а також наукових поглядів учених визначено можливі шляхи вдосконалення нормативно-правового регулювання притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності. ...
 • Клименко, А. Л.; Klymenko, A. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9587-5827 (Актуальні проблеми соціального права : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Українська правнича наука та її вплив на сучасні реформи” (до 95-річчя Цигилика Теодора Івановича), м. Львів, 6 груд. 2019 р. – Львів, 2020. – Вип. 9. – С. 85-89, 2019)
  У тезах доповіді зазначено, що головним завданням кодифікаційних процесів у сфері правового регулювання трудових відносин має стати систематизація законодавства про працю, тобто створення цілісної, привабливої для всіх ...
 • Сорочан, Н. В.; Sorochan, N. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4387-0754 (Правові горизонти. – 2019. – Вип. 19 (32). – С. 112-117, 2019)
  Проведено аналіз наукових думок за допомогою яких розкрито основні ознаки правового заохочення, проаналізовано точки зору вчених щодо класифікації заохочень в цілому, розглянуто специфіку заохочень, які застосовуються до ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account