KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 349.2/.3 by Title

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 349.2/.3 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Yu.; Цесарський, Ф. А.; Tsesarsky, F. A.; Селецький, О. В.; Seletskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234; ResearcherID: J-7829-2016 (Scientific bulletin of Polissia. – 2018. – № 2 (14), P. 1 – P. 232-241, 2018)
  Порушення законодавства щодо невиплати доплат і надбавок працівникам або їх виплати несвоєчасно чи не в повному обсязі є однією з головних причин більшості трудових спорів та конфліктних ситуацій. Недостатня мотивація ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234; ResearcherID: J-7829-2016 (Соціальне право. – 2017. – № 2. – С. 58-64, 2017)
  Стаття присвячена дослідженню правової природи акта про призначення на посаду як підстави виникнення трудових правовідносин з державними службовцями. Визначаються особливості акта про призначення на посаду державної ...
 • Астаф’єв, М. С.; Astafiev, M. S. (Форум права. - 2007. - № 2. – С. 5-10, 2007)
  Виконаний порівняльний аналіз українського Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю та Федеральної інспекції праці Російської Федерації, встановлені функціональна відмінність та схожість, ...
 • Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086 (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція. – 2016. – № 19. – С. 70-72, 2016)
  У статті, на основі аналізу наукових поглядів вчених та нормативно-правових актів, розглянуто інститути колективного трудового права. Наголошено, що існування в системі трудового права окремих інститути має дуже важливе, ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Форум права. – 2010. – № 1. – С. 243–249, 2010)
  Проведено дослідження категорії «атестація»; виявлено особливості атестації службовців правоохоронних органів; надано рекомендації з удосконалення національного законодавства у зазначеній сфері.
 • Подорожній, А. Ю.; Podorozhnii, A. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6649-8978 (Прикарпатський юридичний вісник. – 2015. – Вип. 3 (9), т. 3. - С. 255-258, 2015)
  У статті на основі аналізу норм чинного законодавства України, а також наукових поглядів учених визначено можливі шляхи вдосконалення нормативно-правового регулювання притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності. ...
 • Клименко, А. Л.; Klymenko, A. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9587-5827 (Актуальні проблеми соціального права : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Українська правнича наука та її вплив на сучасні реформи” (до 95-річчя Цигилика Теодора Івановича), м. Львів, 6 груд. 2019 р. – Львів, 2020. – Вип. 9. – С. 85-89, 2019)
  У тезах доповіді зазначено, що головним завданням кодифікаційних процесів у сфері правового регулювання трудових відносин має стати систематизація законодавства про працю, тобто створення цілісної, привабливої для всіх ...
 • Сорочан, Н. В.; Sorochan, N. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4387-0754 (Правові горизонти. – 2019. – Вип. 19 (32). – С. 112-117, 2019)
  Проведено аналіз наукових думок за допомогою яких розкрито основні ознаки правового заохочення, проаналізовано точки зору вчених щодо класифікації заохочень в цілому, розглянуто специфіку заохочень, які застосовуються до ...
 • Філіпов, В. В.; Filipov, V. V. (Форум права. - 2008. - № 3. – С. 501-505, 2008)
  Досліджені використані у сучасній науці трудового права і трудовому законодавстві терміни для позначення сторони трудового договору, що наймає на роботу працівника з метою уніфікації вживаних понять і термінів.
 • Безп’ята, В. Ф.; Bezpiata, V. F. (Форум права. – 2011. – № 2. – С. 45–52, 2011)
  Розкривається пріоритетність міжнародно-правових норм щодо трудового законодавства над нормами національного законодавства, та розглядаються основні напрямки впровадження принципів, та норм міжнародно-правових актів. ...
 • Чорноус, О. В.; Chornous, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1475-7990 (Проблеми реалізації і захисту прав людини в світлі Загальної декларації прав людини (до 70-річчя з дня ухвалення) : Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 14 груд. 2018 р.). – Львів, 2018. – С.55-58, 2018)
  Автором розглянуто одне з пріоритетних соціальних прав працівників – право працівника на відпустку. Проаналізовано порядок відкликання з відпустки працівника та державного службовця. Розкрито гарантії, які надаються державою ...
 • Коваленко, К. В.; Kovalenko, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2105-9664; ResearcherID: J-7803-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69). - С. 235-243., 2015)
  У зв’язку з тим, що кримінальний злочин, адміністративний та дисциплінарний проступки мають зовнішню схожість, в окремих випадках громадян незаконно притягують до кримінальної, адміністративної чи дисциплінарної відповідальності ...
 • Єрохін, С. В.; Yerokhin, S. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 306-310, 2004)
  Розглянуто відносини посередництва – невід’ємна частина предмета трудового права України. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Рассмотрены отношения посредничества - неотъемлемая часть предмета ...
 • Василько, І. В.; Vasilko, I. V. (Юридична наука. – 2015. - № 9 (51). – С. 59-64., 2015)
  У статті наголошено на особливому значенні забезпечення трудових прав працівників, які працюють у роботодавців – фізичних осіб, що має велике методологічне значення для загальнотеоретичної характеристики трудових прав ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007; ResearcherID: AAB-6020-2020 (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2017. – Вип. 2. – С. 68-72, 2017)
  Досліджуються гарантії трудових прав поліцейських. Аналізується загальне та спеціальне законодавство з питань правового регулювання гарантій трудових прав поліцейських, а також доктринальні дослідження вчених з даного ...
 • Коломоєць, П. В.; Kolomoiets, P. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8937-4698 (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2017. – Вип. 6, т. 3. – С. 77-83, 2017)
  У статті досліджуються підстави звільнення працівників з органів Національної поліції України та особливості реалізації гарантій трудових прав поліцейських на цьому етапі. Акцентується увага на тому, що чинне спеціальне ...
 • Протченко, С. М.; Protchenko, S. M. (Форум права. - 2006. - № 3. – С. 111-117, 2006)
  Виконаний аналіз думок вчених і досліджені чинні нормативні акти, з’ясована сутність гарантій і компенсацій працівникам, які суміщають службу в ОВС із навчанням; виявлені можливі шляхи вдосконалення в цій сфері.
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007; ResearcherID: AAB-6020-2020 (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2018. – Вип. 1, т. 1. – С. 116-121, 2018)
  У статті на основі аналізу наукових поглядів учених розглянуто як розвивався інститут права на працю у дореволюційній Росії, до складу якої входила більша частина сучасних українських земель. Встановлено, що у дореволюційний ...
 • Чудовський, В. І.; Chudovskyi, V. I. (Форум права. – 2011. – № 4. – С. 807–812, 2011)
  Досліджено стан громадського контролю за додержанням вимог нормативно- правового забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці.
 • Іншин, М. І.; Inshyn, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2868-581X (Форум права. - 2006. - № 3. – С. 56- 60, 2006)
  З огляду на проект Закону України «Про аудит з промислової безпеки і охорони праці» висунуті зауваження щодо добровільності проведення аудиту, нечіткої сформульованості відповідальності аудиторів за проведення аудиту, ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account