KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 341 by Title

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 341 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Dzhafarova, O. V.; Джафарова, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; ; Качинська, М. О.; Kachynska, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7319-4470 (Журнал східноєвропейського права. – 2018. – № 57. – С. 347-351, 2018)
  У статті розглянуто питання співпраці правоохоронних органів щодо профілактики та протидії транснаціональним злочинам. Приділено окрему увагу міжнародно-правовому регулюванню взаємодії правоохоронних органів різних країни. ...
 • Fomina, T. H.; Фоміна, Т. Г.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9513-1673; Galagan, V. I.; Udovenko, Zh. V.; Удовенко, Ж. В.; Ablamskyi, S. Ye.; Абламський, С. Є.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985; Koniushenko, Ya.; Конюшенко, Я.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4988-0793 (Estudios de Economia Aplicadathis. – 2021. – Vol. 39, № 9. – P. 1-13, 2021)
  Стаття присвячена актуальним питання затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення за межами України. Дослідження проведено крізь призму національного законодавства та відповідної практики Європейського суду з ...
 • Kachynska, M. О.; Качинська, М. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7319-4470 (Форум права. - 2018. - № 3. - С. 40–47, 2018)
  Виконано аналіз появи гендерного питання у науковій сфері зарубіжних країн та України. Розглянуто норми окремих міжнародних нормативно-правових актів, що закріплюють рівність жінок та чоловіків, а також особливості їх ...
 • Гладкова, Є. О.; Лейс, Х.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. ( м. Харків, 19 трав. 2016 р.). – Харків : ХНУВС, 2016. – С. 87-89, 2016)
  Проведений аналіз Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права дитини, Загальної декларації про геном людини та права людини; розкрито ...
 • Lykash, S. S.; Лукаш, С. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2957-8052 (Підприємництво, господарство і право. – 2022. – № 1. – С. 23-27, 2022)
  Мета статті – встановити місце та значення нормативних документів Міжнародної організації праці в системі джерел трудового права України. У статті, спираючись на аналіз наукових поглядів вчених та норм чинного міжнародного ...
 • McCRUDDEN, Ch.; МакКРУДДЕН, К.; Gladkova, Ye. O.; Гладкова, Є. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. ( м. Харків, 19 трав. 2016 р.). – Харків : ХНУВС, 2016. – С. 99-100, 2016)
  Проведений аналіз Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права. Автори дійшли висновку, що людська гідність, поряд ...
 • Voitsikhovskyi, A. V.; Войціховський, А. В.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5629-8852; Bakumov, O. S.; Бакумов, О. С.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974; Ustymenko, O. S.; Устименко, О. С.; ORCID:https://orcid.org/0000-0002-5169-0123; Marchuk, M. I.; Марчук, М. І.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0217-478X (The Central European Journal of International and Security Studies (CEJISS). – 2019. – Volume 13. Issue 1. – P. 138-160, 2019)
  У статті досліджуються питання регіонального міжнародного співробітництва України у боротьбі зі злочинністю у рамках Ради Європи. Дається аналіз міжнародно-правових актів, що регламентують зазначене співробітництво і ...
 • Безсонна, Т. Ф.; Bezsonna, T. F.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2482-9564 (Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 30 верес. 2016 р.). – Київ, 2016. – С. 44-45, 2016)
  Проаналізовано біометричний паспорт як спосіб запобігання міжнародному тероризму.
 • Глушкова, Д. Г.; Glushkovа, D. G. (Форум права. – 2011. – № 3. – С. 146–151, 2011)
  Розглядаються окремі аспекти виконання рішень юрисдикційних органів України щодо іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб, які відповідно проживають (перебувають) чи зареєстровані на території України ...
 • Безп’ята, В. Ф.; Bezpiata, V. F. (Форум права. – 2011. – № 2. – С. 45–52, 2011)
  Розкривається пріоритетність міжнародно-правових норм щодо трудового законодавства над нормами національного законодавства, та розглядаються основні напрямки впровадження принципів, та норм міжнародно-правових актів. ...
 • Косиця, О. О.; Kosytsia, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5781-780X; ResearcherID: C-6889-2018 (Юридичний науковий електронний журнал. - 2019. - № 1. - C. 133-137, 2019)
  Статтю присвячено аналізу поглядів вітчизняних та зарубіжних науковців на поняття «викривач». Проаналізовано таку ознаку викривання як добросовісність. Запропоновано вважати, що викривач протидіє не лише корупційним, але ...
 • Панкратова, В. О.; Pankratova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4775-565X (Право і суспільство. – 2019. – № 2. – С. 242-247, 2019)
  У статті проведений аналіз змісту принципу правової визначеності, досліджені особливості та сфера його застосування в практиці Європейського суду з прав людини. Як висновок обґрунтовується необхідність дослідження принципу ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4. – С. 219-224, 2010)
  Розглянуто питання щодо необхідності створення регіонального міжнародного миротворчого центру з підготовки спеціальних поліцейських підрозділів для виконання миротворчих місій за світовими стандартами.
 • Гайдай-Бандурка, І. А.; Haidai-Bandurka, I. A. (Європейські перспективи. – 2014. – № 4. – С. 86-90, 2014)
  У статті проводиться порівняльно-правовий аналіз відповідності українського законодавства положенням Факультативного протоколу до Конвенції ООН щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії стосовно ...
 • Цукан, О. М.; Tsukan, O. M. (Прикарпатський юридичний вісник. – 2018. – Вип. 4 (25), т. 1. – С. 41-45, 2018)
  Стаття присвячена дослідженню трансформації поняття «транскордонне співробітництво» в міжнародних нормативно-правових актах Європейського Союзу та Ради Європи хронологічним методом. Обґрунтовано та досліджено поняття ...
 • Іванов, А. Г.; Ivanov, A. G. (Порівняльно-аналітичне право. – 2017. – № 3. – С. 251-255, 2017)
  У статті досліджено особливості становлення і розвитку інституту обслідування в міжнародному праві. Проаналізовано вплив Гулльського інциденту, як першого випадку звернення до слідчих комісій, на формування інституту ...
 • Войціховський, А. В.; Voytsihovskyi, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5629-8852 (Конституційне реформування в Україні: сучасні виклики та тенденції: матеріали XIII міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 квіт. 2017 р.). – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. - С. 424 - 427, 2017)
  У тезах доповіді досліджуються питання співробітництва держав у протидії злочинності шляхом укладання двосторонніх міжнародних договорів; визначаються особливості, переваги і недоліки даного двостороннього договірно-правового ...
 • Чорноус, О. В.; Chornous, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1475-7990 (Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 249-253, 2012)
  Розглянуто міжнародні нормативно-правові акти, стандарти та їх вплив на правове регулювання національного законодавства у сфері праці. Проаналізовано акти Міжнародної організації праці з питань встановлення стандартів у ...
 • Радченко, О. І.; Radchenko, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1572-8048 (Право і безпека у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції: зб. ст. та тез наук. повідом. за матеріалами ІІ Харківс. міжнар. юрид. форуму (м. Харків, 28 верес. 2018 р.). - Харків: Право, 2018. - С. 107-112, 2018)
  Статтю присвячено актуальним питанням міжнародного права. Досліджується таке явище як дифузія права, тобто проникнення норм міжнародного права до права національного. Наголошується на вагомій ролі процесу дифузії міжнародного ...
 • Житний, О. О.; Zhytnyi, O. O. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 3. - С. 12-20, 2013)
  У роботі аналізується стан та визначаються перспективи розвитку принципів кримінального права України з урахуванням впливу на цю галузь принципів і норм міжнародного права та міжнародних зобов’язань держави.

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account