KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97

 

Recent Submissions

 • Малиновська, Т. М.; Malynovska, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7713-7617 (Наше право. - 2020. - № 3. - С. 85-91, 2020)
  Метою статті є проведення порівняльного дослідження понять «насильство в сім’ї» та «домашнє насильство», яке використовується як в міжнародно-правових актах, так і на рівні національного законодавства. Здійснено аналіз ...
 • Алєксєєва-Даниленко, Ю. В.; Alieksieieva-Danylenko, Yu. V. (Наше право. - 2020. - № 3. - С. 116–118, 2020)
  У статті розглянуто поняття та зміст методології дослідження та зміст кримінальних проступків як кримінальних правопорушень. Визначено цілі і мету дослідження причин і умов вчинення кримінальних проступків, охарактеризовано ...
 • Маслова, Н. Г.; Maslova, N. H. (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2019. – № 4. – С. 116-122, 2019)
  У статті проаналізовано радикалізм як ідеологічна та політична течія. Особливу увагу приділено кримінальному радикалізму як окремому небезпечному соціально-правовому явищу. Визначено види радикалізму, які існують у світі ...
 • Євтушок, В. А.; Yevtushok, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9165-6296; Кущенко, В. О.; Kushchenko, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5859-5906 (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2019. – № 4. – С. 82-88, 2019)
  Досліджено сучасний стан вітчизняного законодавства України у сфері протидії тероризму. Наголошено на актуальності теми дослідження. Проаналізовано нормативно-правову базу протидії тероризму в Україні, на підставі чого ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738 (Актуальні питання юридичної науки та практики : тези доп. учасників І Наук.-практ. онлайн-конф. (м. Київ, 23 квіт. 2020 р.). - Київ, 2020. - С. 14-20., 2020)
  Сучасний стан кримінологічних досліджень ставить на порядок денний необхідність в науковій розробці проблем моделювання.
 • Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794 (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2014. – № 10/2 (Octombrie). – P. 117-120, 2014)
  Статья посвящена определению понятия и исследованию природы политического преступления и политической преступности. Сделан вывод об относительном характере явления, которое определяется исходными предпосылками политико-правового ...
 • Арит, К. В.; Arit, K. V.; Аріт, К. В. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2014. – № 11/2 (Noiembrie). – P. 14-17, 2014)
  Рассмотрены актуальные вопросы, связанные с тенизации экономики Украины и криминализации ее продовольственной сферы. Указаны детерминанты экономической преступности и факторы, влияющие на процессы тенизации сферы производства ...
 • Миронюк, Д. Н.; Myroniuk, D. M.; Миронюк, Д. М. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2014. – № 8/3 (August). – P. 100-103, 2014)
  Статья посвящена характеристики криминологического мониторинга эффективности правового регулирования как элемента системы противодействия преступности. На основании критического анализа существующих подходов к определению ...
 • Назаренко, Д. А.; Nazarenko, D. O.; Назаренко, Д. О. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2014. – № 3/2 (Martie). – P. 164-167, 2014)
  Статья посвящена проблеме исследования нелегальной миграции как фонового для преступности явления. На основании анализа статистических данных о состоянии нелегальной миграции и смежных явлений дается ее криминологическая ...
 • Осипенко, А. И.; Osypenko, A. I.; Осипенко, А. І. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2014. – № 4/3 (Aprilie). – P. 73-75, 2014)
  В статье проанализировано научное видение понятия противодействие, раскрыто содержание понятия противодействия в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Также определены основные признаки ...
 • Бабакин, В.; Babakin, V. M.; Бабакін, В. М. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2013. – № 11. – P. 31-34, 2013)
  Данная статья посвящена исследованию научных разработок по вопросу проблем противодействия молодежной преступности оперативными подразделениями органов внутренних дел. Автором проведен анализ научной литературы последних ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738 (Держава і злочинність. Нові виклики в епоху постмодерну : зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті віце-президента Кримінологічної асоціації України, професора О. М. Литвака (м. Харків, 23 квіт. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 90-92, 2020)
  У тезах доповіді розглянуто моду як кримінологічний фактор. Розкрито роль моди у сучасному суспільстві.
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Держава і злочинність. Нові виклики в епоху постмодерну : зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті віце-президента Кримінологічної асоціації України, професора О. М. Литвака (м. Харків, 23 квіт. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 15-17, 2020)
  Розглянуто етнічну злочинність як один із факторів, що становлять загрозу для безпеки України.
 • Стасенко, В.; Stasenko, V. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2013. – № 10/2 . – P. 241-244, 2013)
  В данной статье проводится теоретическое исследование современного состояния уличной преступности, дано определение понятия уличной преступности, раскрывается криминологическая характеристика уличных преступлений, предоставлены ...
 • Благая, А. Б.; Blaha, A. B.; Блага, А. Б. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2013. – № 8/2. – P. 54-58, 2013)
  На основе анализа международного, зарубежного и украинского законодательства в статье рассматриваются термины "насилие в семье", "домашнее насилие", "член семьи". Указывается, что насилие в семье может охватываться, но не ...
 • Перепелица, Д. И.; Perepelytsia, D. I.; Перепелиця, Д. І. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2013. – № 12/2 (Decembrie). – P. 156-159, 2013)
  Статья посвящена рассмотрению проблемных вопросов в понимании понятия "призонизация" в современной криминологии. Сформировано авторское видение сущности явления и феномена призонизации, а также ее криминогенного значения. ...
 • Бабакин, В.; Babakin, V. M.; Бабакін, В. М. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2013. – № 10. – P. 15-18, 2013)
  Статья посвящена изучению современного правового регулирования деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел в противодействии молодежной преступности. В частности, уделено внимание проблемам адаптации и ...
 • Благая, А. Б.; Blaha, A. B.; Блага, А. Б. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2013. – № 11/3 (Noiembrie). – P. 21-25, 2013)
  В статье раскрывается криминологическая характеристика преступных проявлений физического насилия в семье. Автор указывает основные признаки, которые характеризуют физическое насилие в семье, и дает собственное определение ...
 • Благая, А. Б.; Blaha, A. B.; Блага, А. Б. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2013. – № 10/2. – P. 25-29, 2013)
  В статье дается анализ статистических данных о количестве лиц, совершивших насилие в семье в Украине. Производится распределение их численности по полу, возрасту, уровню образования, занятости и месту жительства, как важных ...
 • Назаренко, Д. А.; Nazarenko, D. O.; Назаренко, Д. О. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2013. – Decembrie. – P. 146-149, 2013)
  Статья посвящена проблеме исследования фоновых для преступности явлений. Проводится их классификация по таким критериям как: источник асоциальности; преобладающая деструктивная направленность; механизм образования; степень ...

View more