KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97

 

Recent Submissions

 • Ситнік, О. М.; Sytnik, O. M. (Прикарпатський юридичний вісник. – 2018. – Вип. 1 (22). – С. 194-197, 2018)
  У статті здійснено типологію осіб, які вчиняють втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, в результаті чого за трьома критеріями виділено одинадцять кримінологічних типів злочинців й чотири окремі їх підтипи. Надано ...
 • Титаренко, О. О.; Tytarenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3271-9402 (Прикарпатський юридичний вісник. – 2018. – Вип. 4 (25), т. 3. – С. 106-112, 2018)
  Окреслено основні проблеми визначення ієрархії стратегічних документів державної політики в Україні, зокрема у сфері протидії злочинності. Наведено документи стратегічного планування та програмування державної політки у ...
 • Грідіна, Н. Ю.; Hridina, N. Yu.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8499-074X (Прикарпатський юридичний вісник. – 2018. – Вип. 1 (22), т. 3. – С. 108-112, 2018)
  В статті розкрито зміст профілактичної діяльності органів Національної поліції через призму надання поліцейських послуг. Здійснено аналіз норм чинного законодавства з метою виокремлення загальної системи суб’єктів запобігання ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів : зб. матеріалів кругл. столу (м. Харків, 9 груд. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 8-10, 2020)
  Досліджено досвід Великобританії у використанні сучасних інформаційних технологій для профілактики, запобігання і розкриття злочинів.
 • Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – 2020. – № 3 (91). - С. 320-328, 2020)
  У статті досліджено сутність та особливості діяльності митних органів України щодо протидії контрабанді. Досліджено такі базові категорії, як: «митна безпека», «контрабанда», «митні органи України». Визначено, що митні ...
 • Ященко, А. М.; Yashchenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3956-3487 (Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 лист. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 193-195, 2020)
  Зазначено на ефективність протидії різним проявам корупційних практик, які залежать не лише від дієвості тих засобів протидії, що засновані на притягненні, покладанні і виконанні кримінальної відповідальності, але і низки ...
 • Шабельніков, С. К.; Shabelnikov, S. K. (Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 лист. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 182-184, 2020)
  Роз'яснено стратегічно-цільовий компонент моделі концепції розвитку кримінологічного законодавства України, пред’явлено цільовий блок стратегування у сфері правового забезпечення протидії злочинності. The ...
 • Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794 (Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 лист. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 166-169, 2020)
  Окреслена широка панорама кримінологічних практик,вмонтованих в стратегію нейтралізації, мінімізації впливу ментальних загроз глобальному розвиткові.
 • Демидов, З. Г.; Demydov, Z. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2821-8047 (Вплив пандемії на розвиток науки: зб. наук. матеріалів LІІІ Міжнар. наук.-практ. iнтернет-конф. (м. Вінниця, 12 жовт. 2020 р.) – Вінниця, 2020. - Ч.1. - С. 36-38, 2020)
  Розглянуті нові схеми шахрайства з картками банків, які з'явилися під час пандемії.
 • Давиденко, В. Л.; Davydenko, V. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8175-7026; Власик, В. А.; Vlasyk, V. A. (Кримінально-правові та кримінологічні аспекти протидії злочинності : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Одесса, 27 листоп. 2020 р.). – Одесса: ОДУВС, 2020. – С. 116-117, 2020)
  Авторами надано кримінологічний портрет квартирного злодія.
 • Веприцкий, Р. С.; Veprytskyi, R. S.; Веприцький, Р. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1843-3598 (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2015. – № 5/2 (Mai). – P. 11-14, 2015)
  Исследована преступность как явление в различных категориях, выявлены ее характерные черты. Проанализированы меры противодействия преступности со стороны государства. Выявлены наиболее значимые проблемы борьбы с преступностью, ...
 • Лагода, Е.; Lahoda, K. O.; Лагода, К. О. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2015. – № 3/2 (Martie). – P. 50-53, 2015)
  Выявлены и объяснены основные социально-демографические, уголовно-правовые и криминологические параметры структуры неисполнения судебных решений в Украине.
 • Безсонна, Т. Ф.; Bezsonna, T. F.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2482-9564 (Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.). - Харків : ХНУВС, 2020. - С. 82-83, 2020)
  У тезах доповід наголошено, що введення в обіг документів з безконтактним електронним носієм сприяє посиленню запобігання злочинних діянь, дозволяючи ідентифікувати особу не лише за фотокарткою але і за біометричними даними.
 • Шинкаренко, Н. В.; Shinkarenko, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4519-879X (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2015. – № 4/4 (Aprilie). – P. 111-115, 2015)
  Исследованы причины возникновения, условия существования и методы противодействия коррупции в различные исторические этапы развития государства. Проанализированы истоки и последствия наличия коррупционных проявлений в ...
 • Максименцев, М. Г.; Maksimentsev, M. H.; Максіменцев, М. Г. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2019. – № 4 (Aprilie). – P. 119-123, 2019)
  Статья посвящена исследованию феномена «черной археологии» в общемировом измерении. Установлено, что «черная археология» как особый вид преступного недропользования подпитывается функционированием нелегальных рынков ...
 • Хлопов, А. О.; Khlopov, A. O.; Хлопов, А. А. (Питання боротьби зі злочинністю. - 2019. - Вип. 38. - С. 276-292, 2019)
  Стаття присвячена питанню кількісних та якісних показників злочинності у сфері незаконного поводження зі спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації. Зроблено чи не вперше детальний огляд існуючих ...
 • Авдєєв, О. О.; Avdeiev, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4203-8165; Шевелев, К. Є.; Shevelev, K. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3501-5021 (Право.ua. - 2019. - № 3. - С. 74-77, 2019)
  У статті досліджено проблему корумпованості системи державних закупівель, розглянуто досвід інших держав щодо боротьби із цим негативним явищем. Визначено можливі методи вирішення питання щодо подолання проявів корупції у ...
 • Малиновська, Т. М.; Malynovska, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7713-7617 (Право.ua. - 2020. - № 2. - С. 148-153, 2020)
  Досліджено історичні аспекти виникнення домашнього насильства. Акцентовано увагу на феноменологічному описові домашнього насильства як об’єкта кримінологічного дослідження. Здійснено порівняльний аналіз різних точок зору ...
 • Новіченко, А. В.; Novichenko, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3569-2559 (Право.ua. - 2020. - № 2. - С. 103-107, 2020)
  Розглянуто особливості протидії нелегальній міграції в Україні. Особлива увага звертається на загрози, які можуть виникати зі збільшенням її випадків, та відповідну діяльність Державної міграційної служби України. Розкрито ...
 • Маслова, Н. Г.; Maslova, N. H. (Право.ua. - 2019. - № 3. - С. 78-84, 2019)
  У статті здійснено систематизацію причин, умов і факторів кримінального радикалізму, тобто його соціально-економічний і політико-правовий фон, що зумовлює зародження, існування, відтворення цього феномену. На підставі ...

View more