KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97

 

Recent Submissions

 • Веприцький, Р. С.; Veprytskyi, R. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1843-3598 (Європейські перспективи. – 2014. – № 3. – С. 137-139, 2014)
  У статті розглядаються поняття та зміст заходів протидії злочинності, аналізуються різні підходи до визначення цього поняття та пропонується авторське визначення поняття «протидії злочинності».
 • Зацеркляний, М. М.; Zatserklianyi, M. M.; Бабій, А. С.; Babii, A. S. (Право і безпека. -2008. - №1, т. 7. - С. 115-120, 2008)
  Деякі сфери суспільних відносин досить жваво реагують на будь які зміни, які так чи інакше змінюють ефективність цих відносим. Складність злочинності як явища, потребує використання людиномашинних систем для підтримки ...
 • Грідіна, Н. Ю.; Hridina, N. Yu.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8499-074X (Наукові записки [Центральноукр. держ. пед. ун-ту імені Володимира Винниченка]. Сер.: Право. - Кропивницький, 2020. - Вип. 8. - С. 160-166, 2020)
  У статті розглядається поняття такого соціально-небезпечного явища як гендерно обумовлене насильство в контексті вивчення позитивного досвіду його подолання в Грузії. У ході дослідження представлено результати соціологічних ...
 • Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213 (Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 22 трав. 2019 р.). - Маріуполь: МДУ, 2019. - С. 294-296, 2019)
  Розглянуто останні зміни та доповнення до чинного кримінального процесуального законодавства України, що регламентують досліджувану форму досудового розслідування. Здійснено аналіз окремих аспектів сутності та процедури ...
 • Горбачова, О. В.; Gorbachova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6296-736X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 82-91, 2012)
  Проаналізовано досвід правоохоронних систем світу з протидії проявам ксенофобії, досліджено найкращі приклади заходів поліцейського реагування на «злочини ненависті», окреслено проблемні питання правоохоронної діяльності ...
 • Кушнарьов, І. В.; Kushnarov, I. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 1. – С. 138-145, 2012)
  Запропоновано типологізацію видів корупції. Проаналізовано основні типи корупції в сучасному світі.
 • Царенко, О. О.; Tsarenko, O. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 1. – С. 177-183, 2012)
  Досліджено фактори, які впливають на формування у неповнолітніх мотивації вчинити насильницький злочин. Автором умовно здійснено розподіл таких чинників на ті, які формуються в умовах макросередовища та мікросередовища.
 • Бабакін, В. М.; Babakin, V. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 1 (60). – С. 51-58, 2013)
  Розглянуто діяльність оперативних підрозділів ОВС у сфері прогнозування злочинної поведінки осіб молодого віку як одного з методів попередження кримінальних правопорушень.
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2019 р.). – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 14-17, 2019)
 • Максіменцев, М. Г.; Maksimentsev, M. H. (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2019. – № 1. – С. 15-20, 2019)
  Надано характеристику криміногенним чинникам, що мають суспільно-політичне походження та згруповані у три функціональні блоки: безпосередні ендополітичні фактори злочинності у сфері надрокористування; політична злочинність ...
 • Lytvynov, O. M.; Литвинов, О. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Bailov, A. V.; Байлов, А. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6900-1915 (Журнал східноєвропейського права. – 2016. – № 30. - С. 17-21, 2016)
  Увага в цій статті приділена вивченню системи протидії злочинності, її основних характеристик, а також порівнянню з подібними категоріями. Визначено місце цього поняття серед кримінологічних категорій.
 • Сазонов, В. В.; Sazonov, V. V. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Право. – 2019. – Вип. 58, т. 2. – С. 156-159, 2019)
  Публікація присвячена визначенню і характеристиці основних загроз економічній безпеці країни. Акцентовано увагу на необхідності своєчасного виявлення і подальшого аналізу суті загроз із метою забезпечення надалі прийняття ...
 • Шкуро, В. В.; Shkuro, V. V. (Прикарпатський юридичний вісник. – 2016. - №1 (10). – С. 228-232, 2016)
  Стаття присвячена опису та поясненню об’єктивних факторів відтворення суїцидальності. Наведено додаткові аргументи на користь оперування інтегративним підходом у дослідженні детермінації суїцидальності, що поєднує в ...
 • Васильєва, Д. О.; Vasylieva, D. O. (Підприємництво, господарство і право. - 2018. - № 8. - С. 191-194, 2018)
  Стаття присвячена визначенню кримінологічно значущих ознак незаконного грального бізнесу. Вивчено сучасні погляди на поняття «кримінологічна характеристика злочинності певного виду». Надано авторське визначення цієї ...
 • Сазонов, В. В.; Sazonov, V. V. (Право і суспільство. – 2019. – № 3. – С. 11-17, 2019)
  У статті робиться спроба кримінологічного моделювання внутрішніх загроз економічній безпеці України. Запропоновано відповідну модель, що включає два порядки: кластерно-транспарентний і кластерно-дискретний. У першому виділено ...
 • Сазонов, В. В.; Sazonov, V. V. (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – Спец. вип. – С. 97-105, 2019)
  Подано опис і пояснення кримінологічному змісту та системі економічної безпеки держави. У вузькому розумінні її визначено як стан захищеності економічної систем та її інститутів від дії кримінальних і криміногенних факторів. ...
 • Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (Наше право. - 2019. - №1. - С. 105-110, 2019)
  У статті розглянуто модель системи протидії наркозлочинності. Встановлено, що система протидії наркозлочинності складається із загальносоціальної протидії та спеціальної протидії, яка, у свою чергу, включає спеціально-кр ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – Спец. вип. – С. 163-174, 2019)
  Стаття присвячена аналізу соціального контролю при транзиті суспільства до Нового Віктімальному Порядку. Зроблено висновок, що інституційна структура суспільства перестає бути власне соціальною структурою, але вона не ...
 • Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (Європейські перспективи. - 2019. - № 1. - С. 110-115, 2019)
  У статті розглянуто наркосередовище як об’єкт кримінологічного аналізу. Визначено, що наркосередовище складається із наркоманів та осіб, які допускають немедичне вживання наркотичних засобів, відмінності між якими обумовлюють ...
 • Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (Supremaţia Dreptului = Верховенство Права: междунар. науч. журн. – 2019. – № 1. – С. 105-111, 2019)
  У статті розглянута субкультура наркоманів як специфічний вид кримінальної субкультури. Досліджено її місце в сучасному суспільстві, її вплив на наркотизацію суспільства і поширення наркозлочинності, в тому числі - її роль ...

View more