KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97

 

Recent Submissions

 • Буз, В. В.; Buz, V. V. (Форум права. – 2013. – № 3. – С. 60–64, 2013)
  Розглянуто питання взаємозалежності світового міграційного руху населення та глобальних інформатизаційних процесів. Проаналізовано вплив міграційних процесів на криміналізацію суспільства, зокрема на прикладі України. ...
 • Веприцький, Р. С.; Veprytskyi, R. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1843-3598 (Форум права. – 2013. – № 3. – С. 84–87, 2013)
  Розглянуто питання аналізу фактів протиправної поведінки, взаємозв’язок і взаємозалежність причин та умов правопорушень з їх наслідками та взаємний вплив злочинності на суспільство і суспільства на злочинність.
 • Kachynska, M. O.; Качинська, М. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7319-4470 (Порівняльно-аналітичне право. – 2019. – № 2. – С. 130-133, 2019)
  Статтю присвячено проблемі взаємозв’язку домашнього насильства та жорстокого поводження з тваринами. Особливу увагу приділено аналізу психологічних зв’язків та особливостей взаємодії агресора, потерпілої особи та тварини. ...
 • Kirichenko, T. S.; Кириченко, Т. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9394-2010 (Social and Legal Sciences. - Warsaw, 2018. - Vol. 1, № 2. - P. 48-56, 2018)
  Автор аналізує причини виникнення насильства в українських сім'ях, а також можливість запобігання та захисту порушених норм моралі на основі міжнародної судової практики. Встановлено, як норми моралі, релігії та права ...
 • Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484 (Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 7 груд. 2018 р.) : у 2 ч. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2018. – Ч. 2. – С. 251-253, 2018)
  У доповіді охарактеризовано основні завдання та специфіку роботи Норвезького національного управління з розслідування і кримінального переслідування злочинів у сфері економіки і навколишнього середовища. Акцентовано увагу ...
 • Марков, В. В.; Markov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2024-657X (Форум права. - 2013. - № 1. - С. 651–654, 2013)
  Проаналізовано роль інновацій у забезпеченні ефективної роботи правоохоронних органів. Враховано вимоги нового Кримінального процесуального кодексу; наведено приклади. Запропоновано використовувати досвід США щодо розробки ...
 • Костенко, В. В.; Kostenko, V. V. (Форум права. – 2013. – № 1. – С. 492–498, 2013)
  Розглянуто деякі аспекти кримінологічної характеристики злочинів пов’язаних з незаконним обігом підакцизних товарів. Представлено основні дані проведеного кримінологічного дослідження. Наведено статистичні дані та динаміка ...
 • Манжай, О. В.; Manzhai, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5435-5921 (Форум права. – 2013. – № 1. – С. 646-650, 2013)
  Проаналізовано нормативно-правову базу у сфері боротьби з кіберзлочинністю. Визначено роль та компетенцію підрозділів боротьби з кіберзлочинністю. Розкрито проблеми, які існують у нормативно-правовому забезпеченні цієї ...
 • Кінаш, М. М.; Kinash, M. M. (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 458–463, 2012)
  З’ясовано сутність корупції в сучасному розвитку суспільства. Проведено детальний аналіз корупції як соціально-негативного явища. Проаналізовано та запропоновано види областей життедіяльності суспільства, які найбільш ...
 • Снісаренко, К. С.; Snisarenko, K. S. (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 835-840, 2012)
  Розглянуто основні підходи до визначення девіантної поведінки, окреслено її сутність та зміст. Встановлено, чи є проституція відхиленням від соціальної норми, чи є вона одним із видів аморальної поведінки, а також ...
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018; Радченко, К. А.; Radchenko, K. A. (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.). - Харків : ХНУВС, 2019. - С. 19-20, 2019)
  Розглянуто ризики, що стоять на загрозі становленню та розбудові правової, соціальної та демократичної України.
 • Царенко, О. О.; Tsarenko, O. O. (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 985-989, 2012)
  Розглянуто становлення, розвиток та сучасний стан кримінологічних досліджень насильницької злочинності серед неповнолітніх. Значну увагу приділено зародженню вітчизняної кримінології.
 • Гамалій, О. Л.; Hamalii, O. L. (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 183–188, 2012)
  Досліджено мету, завдання та принципи протидії правопорушенням, вчиненим іноземцями в Україні, визначено їх особливості в загальній системі профілактики правопорушень.
 • Шевченко, Л. О.; Shevchenko, L. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6117-9134 (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 1058-1063, 2012)
  Розглянуто деякі структурні складові особистості молодіжного віку, яка має віктимний досвід. Віктимна особистість розглядається як складна цілісна, різнорівнева система, яка включає соціально-зумовлені якості, самооцінку, ...
 • Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752; Савчук, Т. И.; Savchuk, T. I.; Савчук, Т. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8024-5136 (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2019. – № 5 / 2 (Mai). – P. 118-122, 2019)
  В статье рассмотрены теоретические аспекты и практические проблемы предупреждения и профилактики преступной деятельности. Особо раскрываются актуальность и многосложность проблемы предотвращения коррупционных преступлений. ...
 • Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 1 (20). – С. 99-107, 2019)
  Виділено й охарактеризовано два типи дискурсивно-перцептивних механізмів детермінації злочинності: інтроспективний та інтерактивний. Перший розвивається у носіїв елементів візуальної культури. Унаслідок укорінення ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 1 (20). – С. 90-98, 2019)
  Проаналізовано сутності й ознаки суб’єктів протидії злочинності як корпорацій, що функціонують у сфері протидії злочинності. На основі синтезу знань про місце та ґенезу корпорацій у сучасному економічному середовищі, ...
 • Максіменцев, М. Г.; Maksimentsev, M. H. (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 1 (20). – С. 80-89, 2019)
  Сформовано триєдине бачення феномену злочинності у сфері надрокористування, який складається з блоку основних (базових), а також акцесорних і супутніх кримінальних практик. Наведено аргументи на користь приналежності ...
 • Титаренко, О. О.; Tytarenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3271-9402 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 1 (20). – С. 66-79, 2019)
  Проаналізовано сучасний стан стратегічного планування та програмного забезпечення протидії злочинності в Україні. Зроблено акцент на дослідженні розроблених та ухвалених упродовж 2015–2018 років безпекових державних ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 1 (20). – С. 40-48, 2019)
  Проаналізовано сучасний стан системи протидії злочинності в Україні. Визначено її перспективи та проблемні моменти розвитку. Запропоновано комплекс економічних, соціальних, ідеологічних і виховних заходів подолання ...

View more