KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97

 

Recent Submissions

 • Шендрик, В. В.; Shendrik, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8967-7223; Білоус, Т. Л.; Bilous, T. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1977-8758; Ватрас, В. А.; Vatras, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6822-7442; Кривенко, О. І.; Kryvenko, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7115-4715 (Financial and credit activity-problems of theory and practice. – 2019. – Vol. 4, Issue 31. – P. 70-79, 2019)
  Зазначено, що для України проблема протидії корупції сьогодні постає все жорсткіше та гостріше, оскільки відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством ...
 • Сазонов, В. В.; Sazonov, V. V. (Порівняльно-аналітичне право. - 2019. - № 6. - С. 417-419, 2019)
  У статті визначено основні заходи кримінологічного забезпечення економічної безпеки України, які слід використовувати в таких основних площинах діяльності: організаційно-управлінській, правовій, інформаційній, науковій. ...
 • Максіменцев, М. Г.; Maksimentsev, M. H. (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. - Сер.: Юриспруденція. - 2018. - № 36, т. 2. - С.110-113, 2018)
  У статті надано кримінологічну характеристику осіб, які вчиняють злочини, передбачені ст. 240 Кримінального кодексу України. Установлено, що більшість із цих осіб - громадяни України чоловічої статі, неодружені, працездатні, ...
 • Веприцький, Р. С.; Veprytskyi, R. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1843-3598 (Європейські перспективи. – 2015. – № 5. – С. 98-104, 2015)
  У статті аналізуються правові гарантії дотримання законності в протидії злочинності, розглядаються різні підходи до розуміння та сприйняття юридичних норм, що регламентують гарантії законності.
 • Машлякевич, Д. С.; Mashliakevych, D. S. (Європейські перспективи. – 2015. – № 4. – С. 82-88, 2015)
  Виявлені недоліки існуючої методики оцінки стану корупції в окремій країні з урахуванням національного та зарубіжного досвіду. Розроблено рекомендації щодо формування національної системи оцінки безпеки країни від корупції.
 • Кравченко, О. Є.; Kravchenko, O. E. (Європейські перспективи. – 2014. – № 10. – С. 129-134, 2014)
  У статті досліджується можливості прокурорського нагляду за використанням технічних засобів, як найбільш потрібних інноваційних розробок у боротьбі зі злочинністю. Надається авторське визначення поняття технічних засобів, ...
 • Кравцова, М. О.; Kravtsova, M. O. (Європейські перспективи. – 2014. – № 10. – С. 118-124, 2014)
  У статті проведено аналіз нормативно-правових актів України щодо діяльності органів внутрішніх справ, направленої на виявлення та запобігання кіберзлочинності. Встановлено, що на теперішній час не існує єдиного основного ...
 • Філоненко, Г. М.; Filonenko, H. M. (Європейські перспективи. – 2014. – № 10. – С. 107-112, 2014)
  У статті розглядається вплив сім’ї та найближчого оточення на жінок, які вчиняють злочини у сімейно-побутовій сфері. Особливу увагу приділено впливу батьківської сім’ї жінки. Розглянуті типові негативні фактори формування ...
 • Левченко, А. М.; Levchenko, A. M. (Європейські перспективи. – 2014. – № 9. – С. 102-106, 2014)
  В статті розглянуто питання щодо визначення об’єкту запобігання негативного впливу кримінальної субкультури в установах виконання покарань на індивідуальному рівні. Акцентовано увагу на виключній важливості особи злочинця ...
 • Танько, А. В.; Tanko, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8425-2202 (Європейські перспективи. – 2014. – № 9. – С. 95-101, 2014)
  В статті розглядається проблема встановлення механізму детермінації погрози або насильства щодо працівників правоохоронних органів та місце в ньому криміногенної ситуації. Проаналізовані та встановлені загальні тенденції ...
 • Танько, А. В.; Tanko, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8425-2202 (Європейські перспективи. – 2014. – № 8. – С. 130-135, 2014)
  У статті розглядається проблема встановлення абсолютних кількісно-якісних показників погрози або насильства щодо працівників правоохоронних органів. Проаналізовані та встановлені загальні тенденції існування основних ...
 • Усова, Є. С.; Usova, E. S. (Європейські перспективи. – 2014. – № 8. – С. 122-129, 2014)
  У статті проведений аналіз поняття та видів латентної злочинності; встановлено, що злочин, передбачений ст. 166 КК України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка ...
 • Давиденко, В. Л.; Davydenko, V. L. (Європейські перспективи. – 2014. – № 8. – С. 118-121, 2014)
  Стаття присвячена розгляду віктимології як галузі кримінології. Надається поняття віктимології та визначається її предмет дослідження. Показана історія виникнення та розвитку віктимології. Розглядається сучасний стан ...
 • Давиденко, В. Л.; Davydenko, V. L. (Європейські перспективи. – 2014. – № 7. – С. 141-144, 2014)
  У статті досліджується роль та місце потерпілого в механізмі злочинної поведінки. Зазначається, що поведінка жертви може стати однією із причин або умовою вчинення злочину. Визначені форми поведінки потерпілого та наведені ...
 • Редько, А. О.; Redko, A. O. (Європейські перспективи. – 2014. – № 4. – С. 45-48, 2014)
  У статті досліджено причини існування такого негативного явища в системі органів місцевого самоврядування, як корупція. Проаналізовано сучасні методи боротьби з нею та запропоновано нові способи її протидії з урахуванням ...
 • Веприцький, Р. С.; Veprytskyi, R. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1843-3598 (Європейські перспективи. – 2014. – № 4. – С. 81-85, 2014)
  У статті розглядається поняття та зміст феноменології суспільства, феноменологія злочинності обґрунтовується як самостійна наукова галузь у системі теоретичного суспільствознавства - науки про суспільство і його закони.
 • Веприцький, Р. С.; Veprytskyi, R. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1843-3598 (Європейські перспективи. – 2014. – № 3. – С. 137-139, 2014)
  У статті розглядаються поняття та зміст заходів протидії злочинності, аналізуються різні підходи до визначення цього поняття та пропонується авторське визначення поняття «протидії злочинності».
 • Фіалка, М. І.; Fialka, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5599-3335 (Особистість, суспільство, закон: тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 24 квіт. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 171-174, 2020)
  В межах тез доповіді акцентується увага на встановленні зв’язку між девіантною поведінкою та фоновими для злочинності явищами. Наголошується на тому, що така форма поведінки особистості є основою виникнення та існування ...
 • Шабельніков, С. К.; Shabelnikov, S. K. (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2020. – № 1 (22). – С. 234-245, 2020)
  Досліджено природу кримінологічного законодавства. Під ним запропоновано розуміти міжгалузеву мережу нормативно-правових актів та їх положень, що регулюють суспільні відносини у сфері протидії злочинності шляхом визначення ...
 • Кожушко, С. О.; Kozhushko, S. O. (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2020. – № 1 (22). – С. 224-233, 2020)
  У статті досліджена природа злочинності в сфері оборонно-промислового комплексу України. Встановлено, описаний її міжгалузевий характер, пояснено ознаки стійкості, інстітуціоналізірованності. Визначено функціональна структура ...

View more