KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97 by Title

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 8. - С. 119-128., 2014)
  Проаналізовано такі категорії як «порнографія» та «дитяча порнографія». Розглянуто критерії оцінки продукції порнографічного характеру. Визначено інформацію порнографічного характеру.
 • Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 2 (10). - С. 134-144., 2015)
  Проаналізовано поняття «жорстокість» у семантичному, кримінально-правовому та кримінологічному аспектах. Визначено, які саме відомості або дані належать до інформації, що містить пропаганду жорстокості.
 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2016. - № 2 (13). - С. 163-172, 2016)
  Статтю присвячено вивченню проблем визначення понятійного апарату, який використовується при описі діяльності держави із захисту особи від протиправних посягань, у «протидії» злочинності, що в деяких випадках йменується ...
 • Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151; Синявська, О.О.; Syniavska, O.O. (Публічне право. - 2017. - № 1. - С. 136-144, 2017)
  У статті проаналізовано існуючий стан кримінологічного прогнозування. Доведено доцільність використання методів математичного моделювання з метою побудови кримінологічних прогнозів. Побудовано математичні моделі, що описують ...
 • Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151; Синявська, О.О.; Syniavska, O.O. (Публічне право. - 2017. - № 2 (26). - С. 200-210, 2017)
  У статті проаналізовано стан загального рівня злочинності в Україні. Проведено математичне моделювання показника на основі моделі експоненційного згладжування. Побудовано прогноз загального рівня злочинності в Україні за ...
 • Гнусов, Ю. В.; Gnusov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9017-9635; ResearcherID: J-6825-2016; Онищенко, Ю. М.; Onyshchenko, Y. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7755-3071; ResearcherID J-6857-2016 (Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України: матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 25 листоп. 2016 р.). – Дніпро: ДДУВС, 2016. – С. 22-24, 2016)
  Розглянуто перспективи використання підрозділами Національної поліції України спеціалізованого програмного забезпечення аналітичного напряму, інноваційних методів і засобів інформаційно-пошукової та інформаційно-аналітичної ...
 • Фіалка, М. І.; Fialka, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5599-3335 (Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.­практ. конф. (м. Харків, 31 берез. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 188–190, 2017)
  Аналізуються кількісні показники (абсолютний рівень злочинності, коефіцієнти злочинності та динаміку злочинності) викрадення документів (ч.ч. 1, 2 ст.357 Кримінального кодексу України). Наголошується на тому, що викрадення ...
 • Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794 (Legea si viata = Закон и Жизнь междунар. науч.-практ. журн. – 2015. – № 3/2 (Martie). – P. 68-72, 2015)
  Статья посвящена анализу научных оснований социально-правовой оценки преступления как политического. Делается вывод о релятивизме социально-правовой оценки, а также о конструктивистской природе политического преступления. ...
 • Веприцький, Р. С.; Veprytskyi, R. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1843-3598 (Право.ua. - 2014. - № 2. - С. 60-66, 2014)
  У статті аналізуються чинники впливу злочинності на суспільні процеси, взаємозв'язок суспільних процесів, умов і причин, що впливають на злочинність.
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Право.ua. - 2017. - № 1. - С. 130-134, 2017)
  У статті розглянуті питання, пов’язані з особливостями удосконалення правового регулювання діяльності з протидії впливу кримінальної субкультури з урахуванням позитивного досвіду зарубіжних держав у вирішенні зазначених проблем.
 • Філоненко, Г. М.; Filonenko, H. M. (Європейські перспективи. – 2014. – № 10. – С. 107-112, 2014)
  У статті розглядається вплив сім’ї та найближчого оточення на жінок, які вчиняють злочини у сімейно-побутовій сфері. Особливу увагу приділено впливу батьківської сім’ї жінки. Розглянуті типові негативні фактори формування ...
 • Казначеєва, Д. В.; Kaznacheieva, D. V. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 6. - С. 118-127., 2014)
  В даній статті проаналізовані абсолютні та відносні показники кількості потерпілих похилого віку, що відображають динаміку стану їх віктимізації; досліджено динаміку структури віктимізації осіб похилого віку в залежності ...
 • Шевчук, Т. А.; Shevchuk, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0162-7011 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 2 (21). – С. 146-152, 2019)
  Розглянуто проблему віктимологічної профілактики втягнення в заняття проституцією. Визначено роль жертви у механізмі вчинення злочину, передбаченого статтею 303 КК України «Сутенерство або втягнення особи в заняття ...
 • Самотієвич, В. О.; Samotiievych, V. O. (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 129-133, 2012)
  Окреслено місце віктимологічної профілактики в системі запобігання злочинів, вчинюваних персоналом органів внутрішніх справ, з’ясовано основні недоліки в існуючій системі та запропоновано авторське бачення основних напрямків ...
 • Давиденко, В. Л.; Davydenko, V. L. (Європейські перспективи. - 2015. - № 1. - С. 78-81., 2015)
  У статті розглядається віктимологічна профілактика, як один із важливих напрямків протидії злочинності. Надається поняття віктимологічної профілактики, визначається специфіка віктимологічної профілактики. Зазначені її ...
 • Шевчук, Т. А.; Shevchuk, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0162-7011 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 1 (15). - С. 109-116, 2017)
  У статті розглянуто деякі теоретичні аспекти віктимності жертв втягнення в заняття проституцією, а також досліджено окремі елементи структури особи жертви з точки зору об’єктивних та суб’єктивних умов вчинення щодо них ...
 • Давиденко, В. Л.; Davydenko, V. L. (Європейські перспективи. – 2014. – № 8. – С. 118-121, 2014)
  Стаття присвячена розгляду віктимології як галузі кримінології. Надається поняття віктимології та визначається її предмет дослідження. Показана історія виникнення та розвитку віктимології. Розглядається сучасний стан ...
 • Грабазій, І. А.; Hrabazii, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5563-2361; Козленко, О. О.; Kozlenko, O. O. (Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2015. - № 3. - С. 234-243, 2015)
  У статті зроблено спробу дослідити ґенезу явища порнографії, історичні умови соціально-правових аспектів його виникнення й існування в різні часи та епохи, становлення держави до нього, а також шляхи та етапи законодавчого ...
 • Буз, В. В.; Buz, V. V. (Форум права. – 2013. – № 3. – С. 60–64, 2013)
  Розглянуто питання взаємозалежності світового міграційного руху населення та глобальних інформатизаційних процесів. Проаналізовано вплив міграційних процесів на криміналізацію суспільства, зокрема на прикладі України. ...
 • Фіалка, М. І.; Fialka, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5599-3335 (Особистість, суспільство, закон: тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 24 квіт. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 171-174, 2020)
  В межах тез доповіді акцентується увага на встановленні зв’язку між девіантною поведінкою та фоновими для злочинності явищами. Наголошується на тому, що така форма поведінки особистості є основою виникнення та існування ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account