KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 1

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 1

 

Recent Submissions

 • Tiaglo, O. V.; Тягло, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153 (Форум права = Forum Prava. – 2020. – Suppl. – P. t10–t15, 2020)
  English translation of updated version of the original article published in Ukrainian: Tiaglo, O. V. (2017). Forum Prava, (1). 188–194. URL: http://nbuv.gov.ua/jpdf/FP_index.htm_2017_1_33.pdf.
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Держава і злочинність. Нові виклики в епоху постмодерну : зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті віце-президента Кримінологічної асоціації України, професора О. М. Литвака (м. Харків, 23 квіт. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 170-172, 2020)
  Діджиталізація – це, перш за все, явище, що спричиняє послідовні трансформації соціокультурного коду, об’єднані загальним вектором розвитку. Сьогодні експоненціальне зростання цифрових технологій тягне за собою і зростання ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 лют. 2020 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2020. – С. 294-296, 2020)
  Розкрито природу соціально-гуманітарного знання з позицій філософії наукового дискурсу.
 • Petrushov, V. M.; Петрушов, В. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3279-2180; Shapoval, V. M.; Шаповал, В. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-8463 (Anthropological measurements of philosophical research = Антропологічні виміри філософських досліджень. - 2020. - № 17. - P. 55-64, 2020)
  Метою статті є аналіз причин і підстав кризи сфери смислопородження, а також пошуки відповідей на питання про сенс людського життя в сучасному світі, що актуалізувались у зв’язку із загостренням глобальних проблем, виявлення ...
 • Шаповал, В. Н.; Shapoval, V. M.; Шаповал, В. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-8463 (Смысл творчества: инновации и Dasein : сб. ст. – СПб, 2016. – С. 147-155, 2016)
  В статье рассматриваются отдельные проявления системного кризиса, переживаемого современной цивилизацией, его истоки и формы проявления. Автор делает ударение на том, что основания переживаемых трудностей следует искать в ...
 • Геращенко, Т. Г.; Gerashchenko, T. H. (Суми: Університетська книга, 2015. – 180 с., 2015)
  Навчальний посібник містить навчальний матеріал з філософії за програмою вищих навчальних закладів та орієнтований на вивчення зарубіжної і вітчизняної філософії в контексті світових, загально цивілізаційних вимірів. Він ...
 • Гончарова, В. О.; Goncharova, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7103-9728 (Причорноморські економічні студії. – 2018. – № 35, ч. 1. – С. 5-9, 2018)
  У статті визначена сутність інтегральної цілісності, яка виражається у природній (органічній) цілісності. Також обґрунтована відмінність природи людини та людини-особистості. Так остання має триіпостасну цілісну ...
 • Tiaglo, O. V.; Тягло, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153 (Форум права = Forum Prava. – 2019. – Suppl. – P. t46-t53, 2019)
  The translation into English of the original article published in Ukrainian Tiaglo, A. V. (2019). Forum Prava, 54(1). 69–76. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.2563155.
 • Шаповал, В. М.; Shapoval, V. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-8463 (Філософські обрії. – 2019. – Вип. 41. – С. 143-153, 2019)
  У статті піднімаються питання стосовно загальних тенденцій розвитку людства і відстоюється та думка, що надія на те, що біологічна еволюція виду «людина» буде мати продовження у вигляді духовної еволюції, не підтверджується ...
 • Shapoval, V. M.; Шаповал, В. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-8463 (European Journal of Humanities and Social Sciences. - 2018. - № 3. - P. 118-121, 2018)
  У статті зроблена спроба показати особливості підходів до вирішення глобальних екологічних проблем в рамках екофілософії і глибокої екології, простежити витоки і основні принципи глибинної екології, а також важливість ...
 • Пайда, Ю. Ю.; Paida, Yu. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6424-6419 (Порівняльно-аналітичне право. – 2018. – № 3. – С. 344-347, 2018)
  Стаття присвячена розкриттю різних аспектів взаємовпливу філософії та релігії, адже переосмислення цінностей релігії, її змістовного, значеннєвого елементу є необхідним та має очевидний практичний вимір, що впливає на ...
 • Могільова, С. В.; Mogileva, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1821-902X (Програма II міжкафедрального круглого столу "Пізнай себе" (до 300-річного ювілею Г.С. Сковороди) згідно з програмою Всеукраїнських Сковородинівських навчань", 5 жовт. 2018 р. - Харків : ХНУВС, 2018. - С. 9-10., 2018)
  У звертанні до концепції «нерівної рівності» Г. С. Сковороди, проводиться порівняльний аналіз із базовими настановами екзистенціалізму в розумінні Ж.-П. Сартра.
 • Могільова, С. В.; Mogileva, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1821-902X (Бочаровські читання : тези доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю підгот. психологів у Харків. нац. ун-ті внутр. справ (м. Харків, 13 квіт. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 204-208, 2018)
  Розглянуті види соціальних змін, визначений стан сучасного українського соціуму, відповідно цього зазначені головні виклики, з якими може зіткнутися людина.
 • Тягло, О. В.; Tiaglo, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153 (Українська правда. – 2017. – 9 лют., 2017)
  Проаналізовано два нові репрезентативні для України навчальні посібники з критичного мислення, призначені для старшокласників і вчителів.
 • Тягло, О. В.; Tiaglo, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153 (Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи : зб. ст. П’ятої міжнар. наук.-метод. конф. з медіаосвіти та медіаграмотності (м. Київ, 31 берез. - 1 квіт. 2017 р. ). – Київ : Центр Вільної Преси, Академія української преси, 2017. – С. 60-64, 2017)
  Сьогодні в українській освіті й суспільстві загалом бракує необхідного розуміння природи критичного мислення та необхідності цілеспрямовано йому навчати. Тому розглянуто основні соціальні детермінанти навчання критичному ...
 • Тягло, А. В.; Tiaglo, O. V.; Тягло, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153 (Знання. Освіта. Освіченість : зб. матеріалів ІV міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 28-29 верес. 2018 р.). – Вінниця: ВНТУ, 2018. – С. 191-196, 2018)
  В общем контексте проблемы недооценки социально-гуманитарной мысли профессионалами различных областей науки и техники обсуждается пример интерпретации квантовой механики. Аргументирована перспектива формирования этой ...
 • Бандурка, А. М.; Bandurka, O. M.; Бандурка, О. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Тягло, А. В.; Tiaglo, O. V.; Тягло, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153 (Supremaţia Dreptului = Верховенство Права: междунар. науч. журн. – 2017. – № 3. – С. 166-172, 2017)
  Статья посвящена экспликации и сравнительному анализу двух основных подходов в понимании природы юридической логики. Согласно первому пониманию - тривиальному - юридическая логика сводится к локальному приложению формальной ...
 • Тягло, О. В.; Tiaglo, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153 (Постметодика. – 2017. – № 1 (126). – С. 8-13, 2017)
  Проаналізовано два нові репрезентативні для України навчальні посібники з критичного мислення, призначені для старшокласників і вчителів. Продемонстровано, що їх авторам бракує знань з сучасної логіки і теорії аргументації, ...
 • Кройтор, В. А.; Kroytor, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721 (Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 4. – С. 41-49, 2019)
  На підставі аналізу чинного цивільного процесуального законодавства та наявних наукових положень щодо природи рівноправності сторін у статті досліджується важливий з погляду науки філософії та права такий феномен, як ...
 • Тягло, О. В.; Tiaglo, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153 (Форум права. – 2013. – № 1. – С. 1051-1059, 2013)
  Перспективу повного електронного правосуддя проаналізовано з огляду на можливість кількісної оцінки юридичних аргументів, ґрунтованої на концепті логічної ймовірності відповідно до Ляйбніцевої парадигми. У порівнянні з ...

View more