KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 1 by Title

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 1 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Тягло, О. В.; Tiaglo, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153 (Форум права. – 2013. – № 1. – С. 1051-1059, 2013)
  Перспективу повного електронного правосуддя проаналізовано з огляду на можливість кількісної оцінки юридичних аргументів, ґрунтованої на концепті логічної ймовірності відповідно до Ляйбніцевої парадигми. У порівнянні з ...
 • Shapoval, V. M.; Шаповал, В. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-8463 (European Journal of Humanities and Social Sciences. - 2018. - № 3. - P. 118-121, 2018)
  У статті зроблена спроба показати особливості підходів до вирішення глобальних екологічних проблем в рамках екофілософії і глибокої екології, простежити витоки і основні принципи глибинної екології, а також важливість ...
 • Tiaglo, O. V.; Тягло, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153 (Форум права = Forum Prava. – 2020. – Suppl. – P. t10–t15, 2020)
  English translation of updated version of the original article published in Ukrainian: Tiaglo, O. V. (2017). Forum Prava, (1). 188–194. URL: http://nbuv.gov.ua/jpdf/FP_index.htm_2017_1_33.pdf.
 • Petrushov, V. M.; Петрушов, В. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3279-2180; Shapoval, V. M.; Шаповал, В. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-8463 (Anthropological measurements of philosophical research = Антропологічні виміри філософських досліджень. - 2020. - № 17. - P. 55-64, 2020)
  Метою статті є аналіз причин і підстав кризи сфери смислопородження, а також пошуки відповідей на питання про сенс людського життя в сучасному світі, що актуалізувались у зв’язку із загостренням глобальних проблем, виявлення ...
 • Tiaglo, O. V.; Тягло, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153 (Форум права = Forum Prava. – 2019. – Suppl. – P. t46-t53, 2019)
  The translation into English of the original article published in Ukrainian Tiaglo, A. V. (2019). Forum Prava, 54(1). 69–76. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.2563155.
 • Черевко, К. О.; Cherevko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3384-8388 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 8. - С. 56-62., 2014)
  Досліджено норму про кримінальну відповідальність за незаконне проведення аборту в Україні. Розглянуто проблему аборту з точки зору моралі, етики, філософії. Зроблено висновки щодо неможливості повністю заборонити проведення ...
 • Могільова, С. В.; Mogileva, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1821-902X (Бочаровські читання : тези доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю підгот. психологів у Харків. нац. ун-ті внутр. справ (м. Харків, 13 квіт. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 204-208, 2018)
  Розглянуті види соціальних змін, визначений стан сучасного українського соціуму, відповідно цього зазначені головні виклики, з якими може зіткнутися людина.
 • Шаповал, В. Н.; Shapoval, V. M.; Шаповал, В. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-8463 (Творчество как национальная стихия: общее и особенное в современном социокультурном пространстве: сб. ст. – СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2019. – С. 149-160, )
  Статья представляет собой попытку обосновать некоторые гипотезы по поводу происхождения того, что именуется «духовной культурой», вскрыть природные истоки ее образования, показать основные этапы и форм развития. История ...
 • Шаповал, В. Н.; Shapoval, V. M.; Шаповал, В. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-8463 (Virtus: Scientific Journal. - 2017. - № 14 (May). – P. 31-35, 2017)
  В статье проводится анализ глобальных проблем современной техногенной цивилизации, а также путей их преодоления с использованием синергетической парадигмы научного знания. Автор склоняется к мысли, что кризисные процессы ...
 • Шаповал, В. М.; Shapoval, V. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-8463 (Філософські обрії. – 2019. – Вип. 41. – С. 143-153, 2019)
  У статті піднімаються питання стосовно загальних тенденцій розвитку людства і відстоюється та думка, що надія на те, що біологічна еволюція виду «людина» буде мати продовження у вигляді духовної еволюції, не підтверджується ...
 • Тягло, О. В.; Tiaglo, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 241-248., 2015)
  Розглянуто доводи «за» і «проти» визнання особливої юридичної логіки, різні тлумачення її природи. Запропоновано поняття юридичної логіки, яке враховує не тільки межі поля її значущості, а й особливі норми правильності ...
 • Тягло, О. В.; Tiaglo, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153 (Форум права. - 2012. - № 4. - С. 930–938, 2012)
  Обговорено низку формул, за якими, знаючі структуру, логічні ймовірності доказів і сили зв’язків всередині аргументу, можна обчислити його силу. Проте діаграмування аргументів і встановлення необхідних для обчислень ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Держава і злочинність. Нові виклики в епоху постмодерну : зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті віце-президента Кримінологічної асоціації України, професора О. М. Литвака (м. Харків, 23 квіт. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 170-172, 2020)
  Діджиталізація – це, перш за все, явище, що спричиняє послідовні трансформації соціокультурного коду, об’єднані загальним вектором розвитку. Сьогодні експоненціальне зростання цифрових технологій тягне за собою і зростання ...
 • Могільова, С. В.; Mogileva, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1821-902X (Програма II міжкафедрального круглого столу "Пізнай себе" (до 300-річного ювілею Г.С. Сковороди) згідно з програмою Всеукраїнських Сковородинівських навчань", 5 жовт. 2018 р. - Харків : ХНУВС, 2018. - С. 9-10., 2018)
  У звертанні до концепції «нерівної рівності» Г. С. Сковороди, проводиться порівняльний аналіз із базовими настановами екзистенціалізму в розумінні Ж.-П. Сартра.
 • Тягло, А. В.; Tiaglo, O. V.; Тягло, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153 (Знання. Освіта. Освіченість : зб. матеріалів ІV міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 28-29 верес. 2018 р.). – Вінниця: ВНТУ, 2018. – С. 191-196, 2018)
  В общем контексте проблемы недооценки социально-гуманитарной мысли профессионалами различных областей науки и техники обсуждается пример интерпретации квантовой механики. Аргументирована перспектива формирования этой ...
 • Бандурка, А. М.; Bandurka, O. M.; Бандурка, О. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Тягло, А. В.; Tiaglo, O. V.; Тягло, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153 (Supremaţia Dreptului = Верховенство Права: междунар. науч. журн. – 2017. – № 3. – С. 166-172, 2017)
  Статья посвящена экспликации и сравнительному анализу двух основных подходов в понимании природы юридической логики. Согласно первому пониманию - тривиальному - юридическая логика сводится к локальному приложению формальной ...
 • Кройтор, В. А.; Kroytor, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721 (Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 4. – С. 41-49, 2019)
  На підставі аналізу чинного цивільного процесуального законодавства та наявних наукових положень щодо природи рівноправності сторін у статті досліджується важливий з погляду науки філософії та права такий феномен, як ...
 • Шаповал, В. Н.; Shapoval, V. M.; Шаповал, В. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-8463 (Смысл творчества: инновации и Dasein : сб. ст. – СПб, 2016. – С. 147-155, 2016)
  В статье рассматриваются отдельные проявления системного кризиса, переживаемого современной цивилизацией, его истоки и формы проявления. Автор делает ударение на том, что основания переживаемых трудностей следует искать в ...
 • Тягло, О. В.; Tiaglo, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153 (Постметодика. – 2017. – № 1 (126). – С. 8-13, 2017)
  Проаналізовано два нові репрезентативні для України навчальні посібники з критичного мислення, призначені для старшокласників і вчителів. Продемонстровано, що їх авторам бракує знань з сучасної логіки і теорії аргументації, ...
 • Грищенко, Н. В.; Hryshchenko, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6719-3754 (Гілея: науковий вісник. - 2014. - Вип. 83. - С. 235-238, 2014)
  На сучасному етапі взаємовідношень моралі та права як нормативно– ціннісних систем прослідковується не лише їх позитивна єдність, а й тривала напруга, протистояння, конфлікт. Останній і став предметом даного теоретичного ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account