KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.98

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.98

 

Recent Submissions

 • Хань, О. О.; Khan, O. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9912-1547 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 2 (89). - С. 271-283, 2020)
  На підставі аналізу стану наукових досліджень з надання криміналістичних рекомендацій щодо можливих форм планування провадження окремих слідчих (розшукових) дій, обґрунтовано необхідність оптимізації його форм на основі ...
 • Севідов, О. А.; Sevidov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6319-6325 (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2015. – № 4. – С. 279-284, 2015)
  Розроблено питання криміналістичної характеристики злочинів, пов’язаних із порушенням авторського та суміжного прав. Розглянуто окремі поняття авторського права, які використовуються при розслідуванні злочинів вказаної ...
 • Гусєва, В. О.; Gusieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573 (Криміналістичні та психологічні аспекти досудового розслідування: матеріали наук.-практ. інтернет-конф. (м. Одеса, 29 квіт. 2020 р.). - Одеса: ОДУВС, 2020. - С. 20-23, 2020)
  Розглядаються питання, пов’язані з особливостями проведення тактики огляду місця події при розслідуванні злочинів, пов’язаних із вибухами.
 • Безсонна, Т. Ф.; Bezsonna, T. F.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2482-956; Тельна, А. Ю.; Telna, A. Yu. (Професійна підготовка поліцейських в Україні: методологія, теорія, практика: Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Херсон, 29 трав. 2020 р.). - Херсон, 2020. - С. 10-12, 2020)
  Розкрито основну суть слідчого експерименту як слідчої (розшукової) дії.
 • Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311; Щербаковский, М. Г. (Актуальні питання судової експертизи і криміналістики: мат. міжнарод. наук.-практ. конф., присвяч. 150-річчю з дня народження засл. проф. М. С. Бокаріуса (м. Харків, 18-19 квіт. 2019 р.). - Харків: ХНДІСЕ, 2019. - С. 38-40, 2019)
  В статье рассмотрено содержание предмета науки о судебной экспертизе (судебной экспертологии), ее структура. Автор доказывает, что предмет науки о судебной экспертизе включает общие теоретические и методические основы ...
 • Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311; Куриленко, Д. В.; Kurilenko, D. V. (Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. праць. – Харків: Право, 2019. – Вип. 19. - С. 143–157, 2019)
  В статті доведено, що обізнані особи можуть володіти спеціальними (неправовими) знаннями та знаннями в галузі права. Метою залучення обізнаних осіб в процес є сприяння уповноваженим учасникам процесу у виконанні їх функцій. ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Процесуальне та техніко-криміналістичне забезпечення досудового розслідування : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 155-157, 2019)
 • Шеленіна, К. Г.; Shelenina, K. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7101-3787 (Право і безпека. – 2019. – № 2 (73). – С. 87-93, 2019)
  На основі аналізу практики органів досудового розслідування та наукової літератури досліджено центральний елемент криміналістичної характеристики вбивств, учинених засудженими в місцях позбавлення волі, – спосіб учинення ...
 • Шеленіна, К. Г.; Shelenina, K. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7101-3787 (Правові горизонти. – 2019. – Вип. 18 (31). – С. 104-109, 2019)
  Поняття «криміналістична характеристика злочинів» давно находиться в числі основних понять криміналістичної теорії і практики. Зміст цього поняття являє собою систематизовану сукупність даних про злочин, елементах його ...
 • Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 154-161, 2013)
  Здійснено аналіз наукових підходів щодо визначення поняття технології злочинної діяльності. Запропоновано авторське бачення сутності злочинних технологій. Наведено типові технології викрадень бюджетних коштів, характерних ...
 • Приходько, В. О.; Prykhodko, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4408-6948 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Право. – 2016. – Вип. 41, т. 4. – С. 101-105, 2016)
  Розглянуто історію виникнення, становлення та розвитку криміналістичних обліків оперативно-розшукового призначення. Проаналізовано передумови та причини їх створення. Серед тих, що розглядаються, наведені наступні види ...
 • Приходько, В. О.; Prykhodko, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4408-6948 (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2017. – Вип. 6, т. 4. – С. 133-137, 2017)
  Статтю присвячено дослідженню правових підстав використання криміналістичних довідково-допоміжних обліків Експертної служби МВС України. Проаналізовано поняття судової експертизи як необхідне у розумінні правових підстав ...
 • Савчук, Т. І.; Savchuk, T. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8024-5136; Безсонна, Т. Ф.; Bezsonna, T. F.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2482-9564 (Вісник Луганського держаного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2019. – Вип. 1 (85). – С. 266-274, 2019)
  У статті на основі аналізу слідчої та судової практики розроблено криміналістичну характеристику злочинів проти громадської безпеки, учинених на території проведення операції Об’єднаних сил. Виділено найбільш розповсюджувані ...
 • Гусєва, В. О.; Gusieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573 (Судова та слідча практика в Україні. – 2019. – Вип. 8. – С. 52-56, 2019)
  У статті на підставі аналізу практики органів досудового слідства, наукової літератури розглянуті питання, що стосуються характеристики окремих видів слідчого експерименту. Визначено особливості проведення слідчого ...
 • Гусєва, В. О.; Gusieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573 (Судова та слідча практика в Україні. – 2019. – Вип. 9. – С. 34-40, 2019)
  На підставі аналізу практики органів досудового слідства, наукової літератури встановлено основні положення та особливості тактики допиту потерпілого та свідка, що мають місце під час розслідування посягань на життя ...
 • Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013 (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2019. – № 3. – С. 174-180, 2019)
  Розглянуто основні проблемні питання, що виникають під час призначення судових молекулярно-генетичних експертиз у кримінальному провадженні про умисні вбивства на стадії досудового розслідування. Виділено типові помилки ...
 • Гусєва, В. О.; Gusieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573 (Jurnalul juridic national: teorie şi practică = Национальный юридический журнал: теория и практика. - 2019. - № 3, ч. 1 (Mai). - С. 151-156, 2019)
  На підставі аналізу наукової літератури та практики органів досудового слідства розглянуті особливості криміналістичної класифікації злочинів, визначено сучасний стан наукового забезпечення. Розглянуто підстави ...
 • Перлін, В. С.; Perlin, V. S. (Jurnalul juridic national: teorie şi practică = Национальный юридический журнал: теория и практика. - 2017. - № 5 (Octombrie). - С. 152-156, 2017)
  У статті наводиться трактування терміна «криміналістична характеристика злочинів» і виокремлюються її основні елементи. Пропонується авторське визначення криміналістичної характеристики самовільного присвоєння владних ...
 • Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013 (Право і безпека. - 2011. - № 4 (41). - С. 143-147, 2011)
  Розглянуто основні підходи вчених щодо структури окремих криміналістичних методик розслідування злочинів. На основі аналізу наукової літератури запропоновано авторське бачення структурної побудови криміналістичних методик ...
 • Заяць, К. Д.; Zaiats, K. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8406-4284 (Підприємництво, господарство і право. - 2019. - № 9. - С. 262-266, 2019)
  Розкрито характеристику окремих елементів механізму сучасних шахрайств, що вчиняються під прикриттям господарських правових відносин. З урахуванням сучасних форм і проявів цих злочинів визначено їхню сутність, а також ...

View more