KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Перегляд Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.98 за датою

Перегляд Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.98 за датою

Сортувати по: Порядок: Рузультати:

 • Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311 (Вісник Університету внутрішніх справ. - 1996. - Вип.1. - С. 36-44, 1996)
  В статті розглянуто природу і види джерел криміналістичної інформації. Розкрито сутність системи механізму вчинення злочину.
 • Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311 (Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. праць. – Харків: Право, 2010. – Вип. 10. - С. 177–185, 2010)
  Запропоновано класифікацію об’єктів судово-експертного дослідження, складену за декількома підставами: природою об’єктів, ступеню їх спільності, обсягу властивостей, процесуальному статусу, джерелу походження, значенню для ...
 • Пчеліна, О. В.; Pchelina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0224-1767 (Криміналістичний вісник. - 2012. - № 2 (18). - С. 48-52, 2012)
  Розкрито зміст поняття «тактичне завдання розслідування злочинів» та його значення для розслідування і розкриття злочинів, а також запобігання їм. Розкрито зв’язок тактичного завдання з елементами предмета доказування у ...
 • Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; Волкова, А. Е.; Volkova, A. E.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311 (Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – 2012. – Спец. вип. № 2. – С. 105- 109, 2012)
  Статтю присвячено розгляду правових підстав та засобів формування інформаційно-довідкових колекцій, що використовуються в судово-експертній діяльності.
 • Щербаковский, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; Щербаковський, М. Г.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311 (Правовая защита частных и публичных интересов: материалы междунар. научн.-практ. конф. (г. Челябинск, 20–21 апр. 2012 г.). – Челябинск: ООО «Полиграф-Мастер», 2012. – С. 523–526, 2012)
  Автор показывает, что исследование, оценка и проверка экспертного заключения представляют собой различные виды деятельности. Раскрывается их содержание и способы осуществления.
 • Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311 (Криміналістичний вісник. – 2012. – № 1 (17). – С. 109–114, 2012)
  В статті розглядається проблема призначення експертиз матеріалів, речовин та виробів при розслідуванні дорожньо-транспортних подій. Автор доводить, що дослідження при контакті транспортних засобів із перешкодою, іншими ...
 • Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311 (Ароцкеровські читання: зб. матеріалів засід., присвяч. 85-річчю від дня народж. видат. вченого-криміналіста Л. Ю. Ароцкера (м. Суми, 1-2 листоп. 2012 р.). – Харків: Харківськ. НДІ суд. експертиз, 2012. – С. 37–39, 2012)
  Розглянуті ситуації залучення експерта в суді: до або після початку судового розгляду; експерта, який проводив експертизу на досудовому слідстві або нового експерта. Показана роль спеціаліста в надані допомоги спеціаліста ...
 • Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752 (Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2013 . - Вып. 24. - С. 128-132, 2013)
  Как один из элементов криминалистической характеристики рассмотрен комплекс признаков личности преступника, совершающего преступления против нравственности в сфере половых отношений и содержит данные, которые могут служить ...
 • Щербаковский, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; Щербаковская, Л. П.; Щербаковський, М. Г.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311 (Криминалистика и судебная экспертиза. - 2013 – Вып. 58. Ч. 2. – С. 95–104, 2013)
  Рассмотрены содержание и объем понятий «компетенция» и «компетентность» судебного эксперта. Компетенция судебного эксперта дифференцирована на процессуальную, научную, индивидуальную. Показано, что компетентность судебного ...
 • Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 3. - С. 226-232, 2013)
  Проаналізовано та узагальнено засади організації розслідування злочинів. Запропоновано на цій основі удосконалену систему принципів організації розслідування. Дану систему доповнено новим синергетичним принципом.
 • Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 5. - С. 160-167, 2013)
  Проаналізовано існуючі на сучасному етапі розвитку науки криміналістики погляди на організацію розслідування злочинів; виділено підходи до визначення місця організації розслідування злочинів у системі криміналістики; ...
 • Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 5. - С. 173-180, 2013)
  У статті здійснено аналіз наукових підходів щодо визначення сутності криміналістичної характеристики злочинів. Звернуто увагу на необхідності виокремлення єдиного поняття криміналістичної характеристики певного виду або ...
 • Купріянова, Л. С.; Kupriianova, L. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0222-9621; Гусєва, В. О.; Gusieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573; Савчук, Т. І.; Savchuk, T. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8024-5136 (Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. пр. - Харків: Право, 2014. – Вип. 14. - С. 100-106, 2014)
  Розглянуто особливості взаємодії слідчого із судово-медичним експертом і експертом-криміналістом під час огляду місця події при виявленні трупа, що висить у петлі. Наведено основні дані, які повинні бути зафіксовані в ...
 • Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256; Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581 (Журнал східноєвропейського права. – 2014. – № 2. – С. 42-47, 2014)
  У статті відображені особливості фіксації ходу та результатів дистанційного досудового розслідування. Визначено загальні тактичні правила фіксації дистанційного досудового розслідування. Виокремлено окремі тактичні прийоми ...
 • Пчеліна, О. В.; Pchelina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0224-1767 (Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія: Право. – 2014. – № 2(10), 2014)
  У статті розкривається зміст поняття спеціальних знань. Обґрунтовується необхідність використання спеціальних економічних знань під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності. Висвітлюються основні форми ...
 • Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 6. - С. 187-195., 2014)
  Статтю присвячено аналізові профілактичних дій слідчого, здійснюваних ним в ході розслідування злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків. Висловлено пропозиції щодо необхідності нормативного врегулювання даної ...
 • Щербаковский, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; Щербаковський, М. Г.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311 (Legea si Viata. - 2015. - Octombrie. - P. 93-97, 2015)
  Автор статьи обосновывает необходимость разработки тактики проведения судебных экспертиз. К общим принципам тактики проведения экспертиз отнесены: законность; применение технико-криминалистических средств и приемов; полнота ...
 • Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311 (Вісник Луганського держаного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2015. – № 3 (71). – С. 178–186, 2015)
  У статті розглянуто проблеми судово-експертних ситуацій, що виникають під час проведення судових експертиз. Судово-експертні ситуації диференційовано на три групи: вихідні (етап підготовки), проміжні (провадження дослідження) ...
 • Книженко, С. А.; Knyzhenko, S. O.; Книженко, С. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256 (Молодий вчений. - 2015. - № 2 (17). - С. 227-230, 2015)
  В статье сформулировано понятие стратегии расследования преступлений и раскрыто ее значение в криминалистической методике. Проведено различие между стратегией и тактикой расследования уголовных правонарушений. Определены ...
 • Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752 (Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. − 2015. − Вип. 3, Ч.2. Т. 2. − С. 220-222, 2015)
  Аналіз типових і специфічних даних про віктимну поведінку потерпілого дає можливість досліджувати нові тенденції цього явища. у статті розглянуті особливості особистості потерпілого від залучення в заняття проституцією як ...