KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.98 by Title

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.98 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Matiushkova, T. P.; Матюшкова, Т. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581 (Право і безпека. – 2019. – № 1 (72). – С. 78-83, 2019)
  Досліджено злочини проти виборчих прав громадян як такі, що мають транснаціональний характер і вчиняються з використанням інформаційних технологій. Описано різні підходи до визначення злочинів проти виборчих прав громадян. ...
 • Stepaniuk, R. L.; Степанюк, Р. Л.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Lapta, S. P.; Лапта, С. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5401-5086 (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2018. – Спец. вип. № 2 (92). – С. 192-198, 2018)
  У статті розглянуто історичний аспект розвитку наукових поглядів щодо природи науки криміналістики в Україні. Підкреслено, що уявлення про неї як про виключно правову науку, що залишилось у спадок з часів тоталітаризму, ...
 • Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Абрамчук, В. А.; Abramchuk, V. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78). - С. 73-79, 2017)
  Розглянуто проблемні питання щодо сутності судової автотехнічної експертизи та її співвідношення з іншими інженерно-технічними експертизами з дослідження транспортних засобів та обставин транспортних пригод. Запропоновано ...
 • Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752 (Jurnalul juridic national: teorie şi practică = Национальный юридический журнал: теория и практика. - 2016. - № 2, ч. 1 (Aprilie). - С. 140-142, 2016)
  В статье рассмотрены проблемы противодействия преступности и возможности их разрешения в условиях стремительно изменяющейся международной обстановки, возникновения очагов военных конфликтов и появления проблемы беженцев. ...
 • Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752 (Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. пр. – Харків: Право, 2016. – Вип. 16. – С. 39-47, 2016)
  Розглянуто питання щодо криміналістичного алгоритму розслідування як гнучкої системи науково розроблених і формалізованих приписів послідовного виконання в певному порядку оптимальних варіантів слідчих (розшукових) дій, ...
 • Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256; Сергеєва, С. М.; Serheieva, S. M. (Форум права. – 2011. – № 4. – С. 372–375, 2011)
  Розглянуто актуальні питання використання нетрадиційних методів розслідування злочинів. Визначенно завдання та умови використання нетрадиційних методів розслідування злочинів. Розроблено загальні рекомендацій щодо ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Актуальні питання досудового розслідування та тенденції розвитку криміналістичної методики : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 листоп. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 10-12., 2018)
  У тезах доповіді окреслено найбільш проблемні питання з удосконалення кримінального процесу та вдосконалення криміналістичної методики, на які необхідно звернути особливу увагу.
 • Стащак, М. В.; Stashchak, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2517-0041; Болвінов, С. П.; Bolvinov, S. P.; (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2016. – № 1 (72), 2016)
 • Дмитриева, Л. В.; Dmytriieva, L. V.; Дмитрієва, Л. В. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2016. – № 11/2 (Noiembrie). – P. 28-30, 2016)
  Рассмотрено такие важные элементы криминалистической характеристики изнасилований, совершенных несовершеннолетними, как время, место и обстановка совершения. Подчеркнуто, что время совершения преступления влияет на этапы ...
 • Волобуєв, А. Ф.; Volobuiev, A. F. (Форум права. - 2006. - № 1. – С.16-19, 2006)
  Надане визначення поняття «економічний злочин», розглянуті напрямки і сформульовані положення, покликані підвищити ефективність взаємодії слідчих і оперативних співробітників.
 • Бурбело, Б. А.; Burbelo, B. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1071-1338 (Форум права. – 2011. – № 1. – С. 159–162, 2011)
  Проводиться аналіз злочинності неповнолітніх: надані визначення причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів та їх класифікація, а також аргументація щодо комплексного підходу до формування вчення про особу неповнолітнього ...
 • Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311 (Вісник Луганського держаного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2015. – № 3 (71). – С. 178–186, 2015)
  У статті розглянуто проблеми судово-експертних ситуацій, що виникають під час проведення судових експертиз. Судово-експертні ситуації диференційовано на три групи: вихідні (етап підготовки), проміжні (провадження дослідження) ...
 • Мордвинцев, М. В.; Mordvyntsev, M. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7674-3164; Хлєстков, О. В.; Khliestkov, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8777-8269; Ницюк, С. П.; Nytsiuk, S. P.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8251-642X (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (23 листоп. 2018 р., м. Харків) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Харків : ХНУВС, 2018. – С. 303-306., 2018)
  Запропонована система відеодокументування переміщень об'єкта для протидії торгівлі людьми з використанням системи геолокації GSM оператора та GPS навігації.
 • Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311 (Криміналістичний вісник. – 2012. – № 1 (17). – С. 109–114, 2012)
  В статті розглядається проблема призначення експертиз матеріалів, речовин та виробів при розслідуванні дорожньо-транспортних подій. Автор доводить, що дослідження при контакті транспортних засобів із перешкодою, іншими ...
 • Пчеліна, О. В.; Pchelina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0224-1767 (Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія: Право. – 2014. – № 2(10), 2014)
  У статті розкривається зміст поняття спеціальних знань. Обґрунтовується необхідність використання спеціальних економічних знань під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності. Висвітлюються основні форми ...
 • Загамула, В. В.; Zahamula, V. V. (Прикарпатський юридичний вісник. – 2018. – Вип. 1 (22), т. 3. – С. 306-310, 2018)
  Стаття присвячена дослідженню основних напрямків діяльності правоохоронних органів щодо виявлення фактів втягнення неповнолітніх у заняття проституцією або примушування до заняття проституцією. Визначено джерела отримання ...
 • Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752 (Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. − 2015. − Вип. 3, Ч.2. Т. 2. − С. 220-222, 2015)
  Аналіз типових і специфічних даних про віктимну поведінку потерпілого дає можливість досліджувати нові тенденції цього явища. у статті розглянуті особливості особистості потерпілого від залучення в заняття проституцією як ...
 • Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311 (Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. праць. – Харків: Право, 2010. – Вип. 10. - С. 177–185, 2010)
  Запропоновано класифікацію об’єктів судово-експертного дослідження, складену за декількома підставами: природою об’єктів, ступеню їх спільності, обсягу властивостей, процесуальному статусу, джерелу походження, значенню для ...
 • Мірошниченко, О. С.; Miroshnichenko, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5836-1509 (Форум права. – 2009. – № 3. – С. 451–454, 2009)
  Розглянуто об’єктивні та суб’єктивні фактори, що перешкоджають вирішенню завдань розкриття (розслідування) серійних вбивств. Визначено ознаки, що дозволять зробити припущення про особу серійного вбивці, зокрема, ...
 • Гусєва, В. О.; Gusieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573 (Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф.-полілогу (м. Харків, 15-16 квіт. 2021 р.). – Харків: Право, 2021. – С. 143-145, 2021)
  Визначено типові види та можливості судово­-криміналістичних експертиз й інших досліджень, які призначаються для з’ясування обставин, що підлягають встановленню під час розслідування кримінальних правопорушень проти ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account