KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Перегляд Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.98 по назві

Перегляд Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.98 по назві

Сортувати по: Порядок: Рузультати:

 • Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Абрамчук, В. А.; Abramchuk, V. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78). - С. 73-79, 2017)
  Розглянуто проблемні питання щодо сутності судової автотехнічної експертизи та її співвідношення з іншими інженерно-технічними експертизами з дослідження транспортних засобів та обставин транспортних пригод. Запропоновано ...
 • Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752 (Jurnalul juridic national: teorie şi practică = Национальный юридический журнал: теория и практика. - 2016. - № 2, ч. 1 (Aprilie). - С. 140-142, 2016)
  В статье рассмотрены проблемы противодействия преступности и возможности их разрешения в условиях стремительно изменяющейся международной обстановки, возникновения очагов военных конфликтов и появления проблемы беженцев. ...
 • Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752 (Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. пр. – Харків: Право, 2016. – Вип. 16. – С. 39-47, 2016)
  Розглянуто питання щодо криміналістичного алгоритму розслідування як гнучкої системи науково розроблених і формалізованих приписів послідовного виконання в певному порядку оптимальних варіантів слідчих (розшукових) дій, ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Актуальні питання досудового розслідування та тенденції розвитку криміналістичної методики : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 листоп. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 10-12., 2018)
  У тезах доповіді окреслено найбільш проблемні питання з удосконалення кримінального процесу та вдосконалення криміналістичної методики, на які необхідно звернути особливу увагу.
 • Волобуєв, А. Ф.; Volobuiev, A. F. (Форум права. - 2006. - № 1. – С.16-19, 2006)
  Надане визначення поняття «економічний злочин», розглянуті напрямки і сформульовані положення, покликані підвищити ефективність взаємодії слідчих і оперативних співробітників.
 • Бурбело, Б. А.; Burbelo, B. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1071-1338 (Форум права. – 2011. – № 1. – С. 159–162, 2011)
  Проводиться аналіз злочинності неповнолітніх: надані визначення причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів та їх класифікація, а також аргументація щодо комплексного підходу до формування вчення про особу неповнолітнього ...
 • Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311 (Вісник Луганського держаного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2015. – № 3 (71). – С. 178–186, 2015)
  У статті розглянуто проблеми судово-експертних ситуацій, що виникають під час проведення судових експертиз. Судово-експертні ситуації диференційовано на три групи: вихідні (етап підготовки), проміжні (провадження дослідження) ...
 • Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311 (Криміналістичний вісник. – 2012. – № 1 (17). – С. 109–114, 2012)
  В статті розглядається проблема призначення експертиз матеріалів, речовин та виробів при розслідуванні дорожньо-транспортних подій. Автор доводить, що дослідження при контакті транспортних засобів із перешкодою, іншими ...
 • Пчеліна, О. В.; Pchelina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0224-1767 (Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія: Право. – 2014. – № 2(10), 2014)
  У статті розкривається зміст поняття спеціальних знань. Обґрунтовується необхідність використання спеціальних економічних знань під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності. Висвітлюються основні форми ...
 • Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752 (Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. − 2015. − Вип. 3, Ч.2. Т. 2. − С. 220-222, 2015)
  Аналіз типових і специфічних даних про віктимну поведінку потерпілого дає можливість досліджувати нові тенденції цього явища. у статті розглянуті особливості особистості потерпілого від залучення в заняття проституцією як ...
 • Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311 (Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. праць. – Харків: Право, 2010. – Вип. 10. - С. 177–185, 2010)
  Запропоновано класифікацію об’єктів судово-експертного дослідження, складену за декількома підставами: природою об’єктів, ступеню їх спільності, обсягу властивостей, процесуальному статусу, джерелу походження, значенню для ...
 • Мірошниченко, О. С.; Miroshnichenko, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5836-1509 (Форум права. – 2009. – № 3. – С. 451–454, 2009)
  Розглянуто об’єктивні та суб’єктивні фактори, що перешкоджають вирішенню завдань розкриття (розслідування) серійних вбивств. Визначено ознаки, що дозволять зробити припущення про особу серійного вбивці, зокрема, ...
 • Дмитрієва, Л. В.; Dmytriieva, L. V. (Актуальні питання публічного та приватного права. - 2016. - № 1(12). - С. 126-130, 2016)
  У статті розглянуті деякі особливості одного із важливіших елементів криміналістичної характеристики зґвалтувань вчинених неповнолітніми злочинцями у складі групи осіб,- способи учинення. Особлива увага приділяється саме ...
 • Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311 (Вісник Університету внутрішніх справ. - 1996. - Вип.1. - С. 36-44, 1996)
  В статті розглянуто природу і види джерел криміналістичної інформації. Розкрито сутність системи механізму вчинення злочину.
 • Щербаковська, К. О.; Shcherbakovska, K. O. (Форум права. – 2011. – № 2. – С. 1062–1067, 2011)
  Розглядаються процесуальні й тактичні проблеми допиту малолітніх потерпілих. Вказується на необхідність залучення педагога до допиту дітей. Описуються завдання, що мусить розв’язати слідчий на етапі підготовки до допиту ...
 • Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 6. - С. 187-195., 2014)
  Статтю присвячено аналізові профілактичних дій слідчого, здійснюваних ним в ході розслідування злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків. Висловлено пропозиції щодо необхідності нормативного врегулювання даної ...
 • Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 124–131, 2016)
  Розглянуто етапи розвитку інституту судової експертизи з моменту її першої згадки у 16 ст. до наших днів. Виділено п’ять етапів становлення інституту судової експертизи. Підставою періодизації обрано правову регламентац ...
 • Андрєєв, Д. В.; Andrieiev, D. V. (Jurnalul juridic national: teorie şi practică = Национальный юридический журнал: теория и практика. – Кишинев, 2017. – № 5 (27). – С. 135–138, 2017)
  У статті аналізується поняття «зброя» і її ознаки. Основним призначенням зброї визнається заподіяння ушкоджень здоров’ю аж до смерті людині або тварині. Наведені визначення зброї, які запропоновані криміналістами і ...
 • Щербаковский, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; Щербаковський, М. Г.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311 (Правовая защита частных и публичных интересов: материалы междунар. научн.-практ. конф. (г. Челябинск, 20–21 апр. 2012 г.). – Челябинск: ООО «Полиграф-Мастер», 2012. – С. 523–526, 2012)
  Автор показывает, что исследование, оценка и проверка экспертного заключения представляют собой различные виды деятельности. Раскрывается их содержание и способы осуществления.
 • Щербаковский, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; Щербаковская, Л. П.; Щербаковський, М. Г.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311 (Криминалистика и судебная экспертиза. - 2013 – Вып. 58. Ч. 2. – С. 95–104, 2013)
  Рассмотрены содержание и объем понятий «компетенция» и «компетентность» судебного эксперта. Компетенция судебного эксперта дифференцирована на процессуальную, научную, индивидуальную. Показано, что компетентность судебного ...