KhNUIAIR (Інституційний Репозиторій ХНУВС) ISSN 2524-0501

Перегляд Наукові публікації (Scientific publications). УДК 37(045) по назві

Перегляд Наукові публікації (Scientific publications). УДК 37(045) по назві

Сортувати по: Порядок: Рузультати:

 • Сорокіна, Г. М.; Sorokina, H. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8046-9041 (Актуальные научные исследования в современном мире: сборник научных трудов ХХVІ Междунар. науч. конф. (г. Переяслав-Хмельницкий, 26-27 июн. 2017 г.). – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 6 (26), ч. 4. – С. 77-80, 2017)
  Міжкультурна комунікативна компетенція відіграє важливу роль в реалізації професійного спілкування в міжкультурному середовищі. Вона забезпечує ефективність професійної діяльності і є значущим фактором професійного ...
 • Клочко, А. М.; Klochko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6898-964X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 1 (68). - С. 111-119., 2015)
  На підставі аналізу наукових точок зору та відповідних нормативно-правових актів розроблено авторське бачення адміністративно-правових аспектів підготовки майбутніх поліцейських у ВНЗ МВС України. Встановлено, що з метою ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє: зб. наук.-метод. пр. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Харків, 19 травня 2016 р.) / ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків,2016. - С. 196-200, 2016)
  У статті розглянуто сутність та переваги методу активної оцінки, а також особливості її застосування у дистанційному навчальному процесі.
 • Кириченко, О. Ю.; Kyrychenko, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6085-6175 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів. – Харків : ХНУВС, 2017. – C. 182-185, 2017)
  У статті розгялнуто актуальні проблеми інтеграція вітчизняної системи підготовки майбутніх правоохоронців до європейського освітнього простору. Автором виявлено основні фактори, що обумовлюють необхідність постійного ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків: ХНУВС, 2013, 2013-05-24)
  У збірнику розглянуто актуальні питання психолого-педагогічної підготовки курсантів ВНЗ МВС, практичних працівників ОВС, особливу увагу приділено психологічній роботі з попередження злочинності.
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків, 2014, 2014-03-14)
  У збірнику розглянуто актуальні питання психолого-педагогічної підготовки курсантів ВНЗ МВС, практичних працівників ОВС, особливу увагу приділено психологічній роботі з попередження злочинності.
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків: ХНУВС, 2010, 2010-11-19)
  У збірнику розглянуто актуальні питання психолого-педагогічної підготовки курсантів ВНЗ МВС, практичних працівників ОВС, особливу увагу приділено психологічній роботі з попередження злочинності
 • Сазанова, Л. С.; Sazanova, L. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3722-2593; Русанова, Л. І.; Rusanova, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6239-2028 (Актуальные научные исследования в современном мире: сборник научных трудов ХVІІІ Междунар. науч. конф. (г. Переяслав-Хмельницкий, 26-27 октяб. 2016 г.). – Переяслав-Хмельницкий, 2016. – Вып. 10 (18), ч. 6. – С. 124-126., 2016)
  Стаття присвячена проблемі практичного оволодіння англійською мовою для професійного спілкування під час виконання службових обов‟язків у складі миротворчого контингенту. Визначена необхідність вільного володіння іноземною ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки в діяльності вищих навчальних закладів МВС України : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 16 квіт. 2015 р.). – Харків : ХНУВС, 2015. – С. 131-134, 2015)
  У доповіді досліджено зміст терміну «безшовне навчання» в контексті застосування у навчальному процесі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та парадигми «life long learning». Автор визначив основні напрями ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Проблеми сучасної освіти : зб. наук.-метод. пр. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. - Вип. 5.Ч. 2 – С. 105-111, 2014)
  Визначено поняття навченості та її зв’язок з цілями навчання. Здійснено огляд сервісів Інтернет для перевірки досягнення цілей і завдань дистанційного курсу. Висвітлено досвід використання зазначених сервісів в процесі ...
 • Михайлова, Ю. О.; Mikhailova, Y. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6736-7980; ResearcherID: M-1012-2016 (Харківський національний університет внутрішніх справ в системі підготовки кадрів України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.,( м. Харків, 26 верес. 2014 р.). – Харків : ХНУВС, 2014. – С. 238-241, 2014)
  Розглянуто роль та місце інтерактивних технологій навчання у системіпідготовкимайбутніхправоохоронців.Сформульовано поняття інтерактивних технологій навчання у процесі підготовки кадрів для органів внутрішніх справ України. ...
 • Червоний, П. Д.; Chervoniy, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Актуальні проблеми професійного становлення особистості сучасного юриста: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 16-17 трав. 2006 р.). – Суми : ЗАТ «ІСА-Інтерпапір», 2006. – С. 283-290, 2006)
  В статті розглядається доцільність підготовки керівників учбових курсів до виховної роботи з курсантами у вищих навчальних закладах МВС України з метою формування фахівця як справжнього інтелігента, високоморальної, ...
 • Прібиткова, Н. О.; Pribytkova, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7944-5712; ResearcherID: I-7026-2016 (Від громадянського суспільства – до правової держави: зб. тез доп. ХІІ міжнар. наук. Internet-конф. молодих вчених та студ. (м. Харків, 22 квіт. 2016 р.). – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. – С. 324-328, 2016)
  У доповіді висвітлено питання виховання толерантності у студентської молоді, переглянуто підходи щодо організації навчально-виховного процесу та головні принципи толерантності.
 • Червоний, П. Д.; Chervoniy, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732; Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Збірник наукових праць "Педагогічні науки" / МОН України, Херсон. держ. ун-т. ‒ Херсон, 2016. ‒ Вип. LXXІІІ, Т. 2. - С. 56 ‒ 60, 2016)
  В статті розглядається доцільність проведення профілактично-виховної роботи зі слухачами курсів первинної професійної підготовки працівників підрозділів патрульної служби центру післядипломної освіти вищих навчальних ...
 • Білоус, П. О.; Денисенко, А. О.; Bilous, P. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7487-6230 (Управління школою. - 2004. - № 1 (49). - С. 20-27, 2004)
  В статті розглянуто виховну систему юридичного ліцею Національного університету внутрішніх справ міста Харкова.
 • Михайлова, Ю. О.; Mikhailova, Y. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6736-7980; ResearcherID: M-1012-2016 (Форум права. – 2014. – № 3. – С. 228–232., 2014)
  Сформульовано поняття інтерактивних технологій навчання у процесі підготовки кадрів для органів внутрішніх справ України. Визначено оcновні завдання інтерактивних форм навчання. Зроблено висновок про те, що інтерактивні ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків: ХНУВС, 2013, 2013-04-05)
  Розглянуті актуальні питання впровадження нового Кримінально-процесуального кодексу України в правоохоронну діяльність та навчальний процес.
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Дистанційна освіта України 2015: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19-20 листопада 2015 р.). – Харків : ХАДІ, 2015. – C. 39-43, 2015)
  У статті автор досліджує сутність гейміфікації у навчанні, її ознаки та відмінності від ігор та навчання заснованого на грі. Визначені переваги та недоліки використання гейміфікації у навчальному процесі вищої школи та у ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця : зб. наук. ст., матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф.(м. Харків, 7-8 черв. 2017 р.). – Харків : ХНЕУ; ХОГОКЗ, 2017. – С. 7-12., 2017)
  Проаналізовано поняття, складові елементи та види мотивації. Сформульовані прийоми та способи «позитивної мотивації» в процесі здійснення освітньої діяльності.
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Вісник Університету менеджменту освіти. – 2012. – № 7 (20). ‒ С. 24-32, 2012)
  Статтю присвячено проблемам правового регулювання, практичної реалізації та охорони авторського права викладачів вищих навчальних закладів України, які розробляють дистанційні курси. Автором сформульовані практичні ...