KhNUIAIR (Інституційний Репозиторій ХНУВС) ISSN 2524-0501

Економічні науки. Економічна безпека (Economics. Economic Security)

Економічні науки. Економічна безпека (Economics. Economic Security)

Останні додані

 • Свєженцев, О. О.; Sviezhentsev, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2637-8883; ResearcherID: I-7090-2016 (Управління розвитком. - 2016. - № 2 (184) . - С.12-19, 2016)
  Проаналізовано сучасний стан машинобудівної галузі України. Надано характеристику основним проблемам галузі та проведено їх класифікацію за 4-ма категоріями. Проаналізовано підхід до «м`якої» промислової політики у ...
 • Святокум, І. О.; Sviatokum, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494; ResearcherID: I-7047-2016 (Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2012. - № 4 (62). – С. 276-281, 2012)
  У статті розглянуто досвід формування ринку іпотечних цінних паперів у центральноєвропейських країнах (Польщі, Словаччині, Угорщині та Чехії). Сформульовано причини виявлених відмінностей, запропоновано шляхи використання ...
 • Садиков, М. А.; Sadykov, M. A.; Садыков, М. А. (Київ, 2002)
  Дисертаційна робота присвячена дослідженню прогресивних напрямків інноваційного процесу в аграрній сфері АПК й управління ними з метою масового впровадження в практику сільськогосподарського виробництва енерго- і ...
 • Панасюк, О. В.; Panasiuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1621-687X; Маркова, О. О.; Markova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9970-0944; ResearcherID: N-5015-2014; Сюркало, Б. І.; Siurkalo, B. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5282-631X; ResearcherID: O-1536-2016 (Форум права. – 2016. – № 4. - С. 252-257, 2016)
  Виконано комплексний аналіз поняття «моніторинг» з використанням міждисциплінарного підходу (економіко-правового) з метою формування загальної концепції моніторингу, як для економіки, так і для права. Розкривається сутність ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків, 2016.– 472 с., 2016-11-18)
  У збірнику вміщено тези доповідей учасників конференції за такими напрямками: гуманітарні аспекти соціального розвитку держави; сучасні проблеми правової системи України; протидія злочинам правоохоронними органами; ...
 • Святокум, І. О.; Sviatokum, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494; ResearcherID: I-7047-2016 (Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. – 2013. – Вип. 2. – С. 147-153, 2013)
  У статті розглядається характер формування іпотечного ринку в Україні. Особлива увага приділена розвиткові вторинного іпотечного ринку та проблемам, які пов’язані із ним.
 • Прокопенко, В. Ю.; Prokopenko, V. Yu.; Святокум, І. О.; Sviatokum, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494; ResearcherID: I-7047-2016 (Проблеми економіки. - 2015. - № 1. - С. 280-284, 2015)
  В статье рассматриваются ипотечные инструменты, применяемые в экономиках европейских стран. Проанализированы научные исследования в области европейского ипотечного рынка. Рассматривается сущность и отличительные черты ...
 • Колісник, Т. П.; Kolisnyk, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7442-8136; Сезонова, І. К.; Sezonova, I. K.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9396-7434 (Харків : НікаНова, 2015. – 180 с., 2015)
  Навчальний посібник призначений для курсантів навчальних закладів системи МВС, які навчаються за спеціальністю «Право». У посібнику розглянуті теоретичні основи діловодства, теоретичні основи організації комп’ютерного ...
 • Садиков, М. А.; Sadykov, M. A.; Свєженцев, О. О.; Sviezhentsev, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2637-8883; ResearcherID: I-7090-2016 (Інформаційна та економічна безпека (INFECO-2016) : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 28-30 квіт. 2016 р.). – Київ : УБС НБУ, 2016. – С.95-98, 2016)
  В роботі проаналізовані основні загрози економічній безпеці України, які були сформовані протягом тривалого часу та виходять з недоліків економічної політики з часу існування України як окремої держави. Наведені рекомендації ...
 • Свєженцев, О. О.; Sviezhentsev, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2637-8883; ResearcherID: I-7090-2016 (Пріоритети розвитку національної економіки в контекстні евроінтеграційних та глобальних викликів: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції. - Харків: ХНУБА, 2016.- Ч. 2. - С.300-302, 2016)
  В роботі проаналізовано причини падіння експорту до основних ринків збуту українських товарів та причини падіння об’ємів виробництва промисловості, наголошено на необхідності застосування системного підходу щодо прийняття ...
 • Свєженцев, О. О.; Sviezhentsev, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2637-8883; ResearcherID: I-7090-2016; Садиков, М. А.; Sadykov, M. A. (Управління розвитком. - 2015. - № 4. - С. 13-20, 2015)
  У статті проаналізовано світовий досвід розвинутих країн з ринковою економікою щодо побудови оптимальної моделі стратегічного планування розвитку економіки, адаптованого під ринковий тип економіки. Проблемою статті є ...
 • Бандурка, А. М.; Носова, О. В.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Nosova, O. V.; Бандурка, О. М. (Наше право. - 2015. - № 3. - С. 176-183., 2015)
  В статье рассмотрены проблемы функционирования корпоративного сектора экономики в условиях банковского кризиса. Проведен анализ основных подходов исследования корпоративных структур. Система корпоративного управления ...
 • Свєженцев, О. О.; Sviezhentsev, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2637-8883; ResearcherID: I-7090-2016 (Актуальні питання безпеки фінансової системи держави: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Харків, 21 лютого 2014).-Харків: ХНУВС, 2014. - С. 258-259, 2014)
  В роботі розглянуто основні складові системи ризик-менеджменту економічного суб’єкта, розглянуто основні специфічні ознаки побудови системи ризик-менеджменту на підприємствах машинобудування, які характеризуються специфічними ...
 • Лісовий, Г. О.; Lisovoy, G. А. (Форум права. – 2016. – № 1. – С. 162–168, 2016)
  Розглянуто різноманітні підходи щодо визначення поняття «податкова безпека» у контексті системоутворюючої категорії економічної безпеки. Визначені загрози та ризики податкової безпеки, спричиненні внутрішніми та зовнішніми ...
 • Райнін, І. Л.; Rainin, I. L. (Форум права. – 2016. – № 1. – С. 224–232, 2016)
  Розглянуті основні засади стратегії розвитку Харківської області, які характерні та властиві для всіх регіонів України, проаналізовані регіональні програми з соціально-економічного розвитку Харківської області та розкриті ...
 • Дудін, М. М.; Dudin, M. M. (Форум права. – 2014. – № 2. – С. 115–118., 2014)
  Розглянуті адміністративно-олігархічні суб’єкти підприємництва як тіньовий інструмент монополізації влади і ресурсів підприємництва, розвитку системної корупції. Центральною категорією теорії підприємницької безпеки в ...
 • Дудін, М. М.; Dudin, M. M. (Форум права. – 2014. – № 1. – С. 156–160., 2014)
  Розглянуті процеси подолання системної корупції як засадничої стратегії забезпечення підприємницької безпеки в умовах тінізації. Показано, що корупція має мультиплікативний ефект – поширює непрозорі правила гри на всю ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (2015-11-20)
  У матеріалах конференції авторами наукових публікацій розкриваються такі питання: нормативно-правове забезпечення реформування органів внутрішніх справ та Національної поліції на сучасному етапі; вдосконалення чинного ...
 • Кравчук, Ю. Б.; Kravchuk, Y. B. (Харків : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2014. - 341 с., 2014)
  В учебном пособии раскрыто содержание понятийно-категориального аппарата курса «Основы экономической теории». Структура построена по логической тематической схеме изучения дисциплины, что позволяет студенту глубоко ...
 • Кравчук, Ю. Б.; Kravchuk, Y. B. (Харків : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2014. - 223 с., 2014)
  Навчальний посібник містить матеріал, що висвітлює історію економічного розвитку країн світу і зокрема України від первісного суспільства до перших років незалежності. Показано історію господарства України у світовому ...

View more

Пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds