KhNUIAIR (Інституційний Репозиторій ХНУВС) ISSN 2524-0501

Економічні науки. Економічна безпека (Economics. Economic Security)

Економічні науки. Економічна безпека (Economics. Economic Security)

Останні додані

 • Баранова, В. В.; Baranova, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8163-881X (Актуальные проблемы экономики и финансов: тезисы докладов III Международной научно-практической конференции (Киев-Санкт-Петербург-Вена, 31 августа 2015 г.), 2015)
  У тезах доповіді визначено банківський сектор економіки в якості ключового об’єкту аналізу загального фінансового ринку. Наголошено на доцільності застосування більш складних методів з проведення відповідного аналізу.
 • Попов, С. В.; Popov, S. V. (Форум права. - 2006. - № 3. – С. 106-110, 2006)
  З огляду на неоднозначне розуміння кількості видів безробіття в науці трудового права, проаналізовані підходи вчених до змісту окремих видів безробіття та надана класифікація безробіття за певними критеріями.
 • Маковоз, О. С.; Makovoz, О. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8728-1500 (Харків, 2009)
  Дисертація присвячена дослідженню процесу формування й оцінки економічного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі. У дисертаційній роботі уточнено сутність поняття «економічний потенціал підприємства», систематизовано ...
 • Баранова, В. В.; Baranova, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8163-881X (Харків, 2005)
  Дисертаційна робота присвячена розробці методичних підходів і рекомендацій, спрямованих на вдосконалення процесів розвитку міжбюджетних відносин. Розкрито сутність і зміст поняття “міжбюджетні відносини”; дістало ...
 • Надьон, О. В.; Nadion, O. V. (Право і суспільство. - 2017. - № 1. Ч. 1. - С. 199-205, 2017)
  У статті розкрито зміст і значення взаємодії й координації державних органів із питань забезпечення фінансової безпеки банків. Окрема увага приділена необхідності нормативного регулювання взаємодії й координації суб’єктів ...
 • Зозуля, І. В.; Zozulia, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012; Надьон, О. В.; Nadion, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 137-148, 2017)
  На підставі аналізу статистичних даних і законодавства України з питань, пов’язаних з управлінням проблемними активами банків, визначено сучасні проблеми забезпечення фінансової безпеки банків. Окрему увагу приділено ...
 • Куштим, В. В.; Kushtym, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8163-881X (Фінанси України. - 2008. - № 11. - С. 117-122, 2008)
  Показано важливість узагальнення тенденцій інноваційного розвитку економіки. Досліджено інноваційний розвиток реального сектору вітчизняної економіки, щільність галузевого розподілу обсягів реалізації інноваційної продукції. ...
 • Бандурка, А. М.; Bandurka, O. M.; Бандурка, О. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Носова, О. В.; Nosova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5638-6294; Носова, Т. Ю.; Nosova, T. Yu. (Європейські перспективи. - 2016. - № 1. - С. 5-13, 2016)
  У статті проведено аналіз сучасних тенденцій взаємозв’язку і взаємовпливу прямих іноземних інвестицій і економічного зростання. Розглянуто зовнішні та внутрішні ефекти передачі і імпорту технологій у виробничому секторі ...
 • Свєженцев, О. О.; Sviezhentsev, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2637-8883; ResearcherID: I-7090-2016 (ІX Міжнародна науково-практична конференція „Регіональна, галузева та суб’єктна економіка України на шляху до євроінтеграції”[: матеріали конф.], (м. Харків,19-20 квіт. 2017 р.) : Ч. 1. – Харків: ХНУБА, 2017. – С. 83-85., 2017)
  В роботі проаналізовано «Основні засади грошово-кредитної політики на 2017 рік та середньострокову перспективу» Національного Банку України, враховуючи важливість грошово-кредитної політики як елемента економічної безпеки ...
 • Свєженцев, О. О.; Sviezhentsev, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2637-8883; ResearcherID: I-7090-2016 (Управління розвитком. - 2016. - № 2 (184) . - С.12-19, 2016)
  Проаналізовано сучасний стан машинобудівної галузі України. Надано характеристику основним проблемам галузі та проведено їх класифікацію за 4-ма категоріями. Проаналізовано підхід до «м`якої» промислової політики у ...
 • Святокум, І. О.; Sviatokum, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494; ResearcherID: I-7047-2016 (Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2012. - № 4 (62). – С. 276-281, 2012)
  У статті розглянуто досвід формування ринку іпотечних цінних паперів у центральноєвропейських країнах (Польщі, Словаччині, Угорщині та Чехії). Сформульовано причини виявлених відмінностей, запропоновано шляхи використання ...
 • Садиков, М. А.; Sadykov, M. A.; Садыков, М. А. (Київ, 2002)
  Дисертаційна робота присвячена дослідженню прогресивних напрямків інноваційного процесу в аграрній сфері АПК й управління ними з метою масового впровадження в практику сільськогосподарського виробництва енерго- і ...
 • Панасюк, О. В.; Panasiuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1621-687X; Маркова, О. О.; Markova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9970-0944; ResearcherID: N-5015-2014; Сюркало, Б. І.; Siurkalo, B. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5282-631X; ResearcherID: O-1536-2016 (Форум права. – 2016. – № 4. - С. 252-257, 2016)
  Виконано комплексний аналіз поняття «моніторинг» з використанням міждисциплінарного підходу (економіко-правового) з метою формування загальної концепції моніторингу, як для економіки, так і для права. Розкривається сутність ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків, 2016.– 472 с., 2016-11-18)
  У збірнику вміщено тези доповідей учасників конференції за такими напрямками: гуманітарні аспекти соціального розвитку держави; сучасні проблеми правової системи України; протидія злочинам правоохоронними органами; ...
 • Святокум, І. О.; Sviatokum, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494; ResearcherID: I-7047-2016 (Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. – 2013. – Вип. 2. – С. 147-153, 2013)
  У статті розглядається характер формування іпотечного ринку в Україні. Особлива увага приділена розвиткові вторинного іпотечного ринку та проблемам, які пов’язані із ним.
 • Прокопенко, В. Ю.; Prokopenko, V. Yu.; Святокум, І. О.; Sviatokum, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494; ResearcherID: I-7047-2016 (Проблеми економіки. - 2015. - № 1. - С. 280-284, 2015)
  В статье рассматриваются ипотечные инструменты, применяемые в экономиках европейских стран. Проанализированы научные исследования в области европейского ипотечного рынка. Рассматривается сущность и отличительные черты ...
 • Колісник, Т. П.; Kolisnyk, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7442-8136; Сезонова, І. К.; Sezonova, I. K.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9396-7434 (Харків : НікаНова, 2015. – 180 с., 2015)
  Навчальний посібник призначений для курсантів навчальних закладів системи МВС, які навчаються за спеціальністю «Право». У посібнику розглянуті теоретичні основи діловодства, теоретичні основи організації комп’ютерного ...
 • Садиков, М. А.; Sadykov, M. A.; Свєженцев, О. О.; Sviezhentsev, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2637-8883; ResearcherID: I-7090-2016 (Інформаційна та економічна безпека (INFECO-2016) : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 28-30 квіт. 2016 р.). – Київ : УБС НБУ, 2016. – С.95-98, 2016)
  В роботі проаналізовані основні загрози економічній безпеці України, які були сформовані протягом тривалого часу та виходять з недоліків економічної політики з часу існування України як окремої держави. Наведені рекомендації ...
 • Свєженцев, О. О.; Sviezhentsev, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2637-8883; ResearcherID: I-7090-2016 (Пріоритети розвитку національної економіки в контекстні евроінтеграційних та глобальних викликів: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції. - Харків: ХНУБА, 2016.- Ч. 2. - С.300-302, 2016)
  В роботі проаналізовано причини падіння експорту до основних ринків збуту українських товарів та причини падіння об’ємів виробництва промисловості, наголошено на необхідності застосування системного підходу щодо прийняття ...
 • Свєженцев, О. О.; Sviezhentsev, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2637-8883; ResearcherID: I-7090-2016; Садиков, М. А.; Sadykov, M. A. (Управління розвитком. - 2015. - № 4. - С. 13-20, 2015)
  У статті проаналізовано світовий досвід розвинутих країн з ринковою економікою щодо побудови оптимальної моделі стратегічного планування розвитку економіки, адаптованого під ринковий тип економіки. Проблемою статті є ...

View more

Пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds