KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 31 by Issue Date

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 31 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Бутиліна, О. В.; Butylina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3943-4098; Бутылина, Е. В. (Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: зб. наук. пр. - Харків: ВЦ ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2002. ― С. 272-274, 2002)
  У статті розглядаються проблеми поширення глобалізаційних процесів у сучасному суспільстві та їх вплив на стан його маргіналізації. Автор аналізує культурну глобалізацію як процес зіткнення локальних культур та ...
 • Бутылина, Е. В.; Бутиліна, О. В.; Butylina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3943-4098 (Вісник Харківського національного університета ім. В. Н. Каразіна : № 621. Серія : Соціологічні дослідження сучасного суспільства : методологія, теорія, методи. – 2004. – С. 152-158, 2004)
  Стаття присвячена розгляду таких соціальних процесів, як глобалізація та маргіналізація. Аналізуються позитивні та негативні наслідки глобальних змін для світового суспільства та для України. Автор доводить, що глобалізацю ...
 • Бутиліна, О. В.; Butylina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3943-4098 (Соціологічні дослідження. ― 2006. ― №6. ― С. 73-80, 2006)
  Стаття присвячена дослідженню проблеми маргінальності в сучасному суспільстві. Автор визначає специфічні риси маргінального положення молоді. Особлива увага приділяється студентству. У статті аналізуються об'єктивні та ...
 • Шевченко, Л. О.; Shevchenko, L. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6117-9134 (Форум права. – 2009. – № 1. – С. 573– 577, 2009)
  Розглянуто основні методи вивчення особистості, що вчиняє злочини в сфері паливно-енергетичного комплексу, зокрема, традиційні соціологічні методи вивчення особи злочинця: методи моделювання та експерименту, метод експертних ...
 • Гузьман, О. А.; Huzman, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1694-0131 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 45. - С. 214-219, 2009)
  Узагальнено досвід викладання методів соціологічних досліджень, визначено переваги та недоліки у використанні активних методів навчання в умовах вищої школи. Розглянуто процес забезпечення безперервного руху від простих ...
 • Бутиліна, О. В.; Butylina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3943-4098 (Право і безпека. - 2009. - № 1. - С. 259-264, 2009)
  У статті досліджується феномен професійної маргінальності сучасного студентства, визначається його сутність та показники. Автор репрезентує методику соціологічного виміру досліджуваного явища та наводить результати пілотажного ...
 • Гузьман, О. А.; Huzman, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1694-0131; Ляшенко, Н. О.; Liashenko, N. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48). - С.318-326, 2010)
  Обговорено актуальні проблеми служби жінок в органах внутрішніх справ України, розглянуто існуючі гендерні переваги та труднощі під час проходження служби не тільки як складові дискримінаційних практик, але й як раціональні ...
 • Бутиліна, О. В.; Butylina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3943-4098 (Соціальнопсихологічні технології управління персоналом: матеріали ІІ Всеукр. наук.- практ. конф. (м. Харків, 26-27 берез. 2010 р.). ― Харків: АдвА™, 2010. ― С. 7-9, 2010)
  У тезах розглянуто професійні та етичні якості фахівця із управлінського консультування. Акцентовано увагу на якості відповідальності у роботі консультанта.
 • Гузьман, О. А.; Huzman, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1694-0131 (Право і безпека. – 2011. – № 3 (40). – С. 296-301, 2011)
  Розглянуто питання розроблення та обґрунтування технології оцінювання стану соціальної роботи з персоналом органів внутрішніх справ як необхідного етапу розвитку системи соціальної роботи в органах внутрішніх справ. ...
 • Гузьман, О. А.; Huzman, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1694-0131; Ляшенко, Н. О.; Liashenko, N. O. (Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26-27 жовт. 2011 р.). – Харків: НТУ «ХПІ», 2011. - С. 85-86, 2011)
  В тезах викладено погляди авторів відносно необхідності врахування впливу гендерних стереотипів на загальну ефективність діяльності організації. Розглядаються традиційний та елітарний типи організації відносно най ...
 • Бутиліна, О. В.; Butylina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3943-4098 (Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Серія : Соціологія. – Донецьк, 2011. – Т. ХІІ. Вип. 211. – С. 114-120, 2011)
  У статті розкривається поняття субпрофесійність. Аналізується студентство як субпрофесійна група. Описано три моделі просування студентів у напрямку до професійної групи. Сформульовано напрямки роботи ВНЗ щодо ...
 • Гузьман, О. А.; Huzman, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1694-0131; Ляшенко, Н. О.; Liashenko, N. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52). - С. 369-380, 2011)
  Розглянуто окремі види комп’ютерної залежності підлітків. Визначено чинники та наслідки виникнення комп’ютерної залежності неповнолітніх, її форми, а також на особливості розповсюдження азартних комп’ютерних ігор у ...
 • Бутиліна, О. В.; Butylina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3943-4098 (Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : № 999 : Сер.: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. –2012. – Вип. 30. – С.210-215, 2012)
  У статті розглядаються чинники, що впливають на рівень прояву професійної маргінальності студентства. Пропонується структура факторів та аналізується їх вплив на виникнення й розвиток досліджуваного феномену. Доводиться ...
 • Бутиліна, О. В.; Butylina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3943-4098 (Український соціум. - 2012. - № 2(41). - С. 17-25, 2012)
  У статті проаналізовано підходи до визначення поняття та феноменів маргінальної ситуації, виокремлені її структурні елементи. Характеризуючи маргінальність як стан периферійного перебування індивіда, групи у межах певного ...
 • Свєженцева, Ю. О.; Sviezhentseva, Yu. O.; Щербакова, І. В.; Shcherbakova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4779-1052 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 1. – С. 211-218, 2012)
  Ідентифіковано та описано методичні проблеми соціологічного вимірювання модальностей страху, а також розроблено пропозиції щодо підвищення валідності та надійності вимірювання цих феноменів. Обґрунтовано висновок, що ...
 • Бутиліна, О. В.; Butylina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3943-4098 (Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний аспекти : матеріали наук.- практ. конф. (м. Харків, 7 квіт. 2012 р.). – Харків : ХНУВС, 2012. – С. 46-50, 2012)
  Маргінальність розглядається у тезах як нормальне і доволі стійке соціальне явище. Авторка пропонує виокремлювати дві основні форми поведінки маргіналів: позитивну та негативну адаптацію. Остання є проявом девіації, адже ...
 • Бутиліна, О. В.; Butylina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3943-4098 (Вісник Львівського університету: Серія соціологічна. – 2012. – Вип. 6. – С. 81–87, 2012)
  У статті розглянуто передумови виникнення феномену професійної маргінальності студентства. Визначено його сутнісні характеристики, запропоновано типологію студентів за рівнем прояву професійної маргінальності. Зроблено ...
 • Бутиліна, О. В.; Butylina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3943-4098 (Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. - 2012. - Вип. 56. - С. 193-201, 2012)
  У статті розглянуто питання соціальної адаптації студентів до навчання у ВНЗ та розвитку феномену професійної маргінальності. Проаналізовано їх взаємозв’язок. Визначено поняття первинної та вторинної професійної ...
 • Малиновська, Т. М.; Malynovska, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7713-7617 (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 161-164, 2012)
  Проаналізовано поняття, функції та процес формування громадської думки в діяльності органів внутрішніх справ.
 • Гуменний, В. С.; Humennyi, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8669-7205 (Теорія і практика фізичного виховання: наук.-метод. журн. – 2012. – № 2. – С. 295-300, 2012)
  Вивчено стан здоров’я школярів і студентів міста Кременчука за даними міського статистичного центру та на основі досліджень викладачів вищого навчального закладу. Досліджено структуру і динаміку захворювань школярів, а ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account