Наукові публікації (Scientific publications). УДК 159.9(045)

 

Останні додані

 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956 (Бочаровські читання : тези доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю підгот. психологів у Харків. нац. ун-ті внутр. справ (м. Харків, 13 квіт. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 298-304, 2018)
  Розглянуто проблему формування особистості правоохоронця. Наголошено на актуальності і практичній значущості вивчення та формування різних компетенцій, у тому числі спеціальних компетенцій, зокрема прогностичної компетенції ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Бочаровські читання : тези доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю підгот. психологів у Харків. нац. ун-ті внутр. справ (м. Харків, 13 квіт. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 249-253, 2018)
  Розглянуто психологічне забезпечення службової діяльності працівників поліції як технологію (сукупність форм, методів, прийомів, алгоритмів) пошуку, вивчення, створення, збереження, підтримки й відновлення психологічного ...
 • Логачев, М. Г.; Logachev, M. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2706-9521 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів. – Харків : ХНУВС, 2017. – C. 99-103, 2017)
  У статті дається аналіз законодавству зарубіжних країн, що регламентує застосування зброї працівниками поліції. Особлива увага приділяється правовим та психологічним аспектам застосування табельної зброї.
 • Бондаренко, Я. Г.; Bondarenko, Y. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8383-6502; Сергієнко, Д. В.; Serhiienko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8929-4743 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів. – Харків : ХНУВС, 2017. – C. 153-156, 2017)
  В статті розглянуто питання психологічного забезпечення та напрямки гуманітаризації психологічного забезпечення навчально-виховного процесу під час набуття освіти у вищих навчальних закладах МВС України.
 • Артемьев, В. А.; Artemiev, V. O.; Артем’єв, В. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1603-7401; Хомко, И. Г.; Khomko, I. G.; Хомко, І. Г.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1797-4018 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів. – Харків : ХНУВС, 2017. – C. 42-45, 2017)
  В статье установлена значимость влияния страха на организацию профессиональной деятельности полицейского. Представлен ряд методик оценки состояния страха. Проанализированы некоторые факторы повышающие защищѐнность индивида ...
 • Філіпенко, Н. Є.; Filipenko, N. Ye. (Форум права. - 2006. - № 1. – С.89-107, 2006)
  Розглянуто аспекти використання психологічних знань для забезпечення виконання завдань цивільного судочинства, профілактики адміністративних правопорушень, їх застосування в законотворчому процесі та оперативно-розшуковій ...
 • Романенко, О. В.; Romanenko, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0011-9290 (Право і безпека. – 2005. – № 4/4. – С. 193-197, 2005)
  Розглядається проблема становлення поняття “соціальне уявлення” в теорії західної соціальної психології.
 • Платковська, О. В.; Platkovska, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0011-9290 (Право і безпека. – 2010. – № 2 (34). – С. 237-242, 2010)
  Автором указано, що виявлення типових важких професійних ситуацій, з якими стикається працівник патрульно-постової служби, є необхідною для подальшої колекційної роботи психолога. Визначено, що усвідомлення механізмів ...
 • Базыма, Б. А.; Bazyma, B. A.; Базима, Б. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1005-1920 (Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє: матеріали ІІI Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.). - Харків, 2017. – С. 26-27, 2017)
  Психологическое консультирование по «скайп» является одновременно вынужденной и необходимой формой образовательной и психокорекционной работы с клиентами. Аудиторно - кабинетные формы имеют несомненные преимущества при ...
 • Харченко, С. В.; Kharchenko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5149-7892 (Право і безпека. – 2017. – № 3 (66). – С. 153–158, 2017)
  Узагальнено результати сучасних досліджень місця здібностей соціального інтелекту у структурі професійно важливих властивостей особистості. Описано структурні компоненти соціального інтелекту психолога, педагога, спеціаліста ...
 • Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793 (Право і безпека. – 2017. – № 3 (66). – С. 14–20, 2017)
  Представлено результати дослідження особливостей трьох груп психологічних ресурсів стресостійкості майбутніх правоохоронців на різних етапах професіогенезу. З’ясовано, що ціннісними ресурсами у групі слухачів магістратури ...
 • Барко, В. І.; Barko, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4962-0975; Кирієнко, Л. А.; Kyriienko, L. A.; Барко, В. В.; Barko, V. V. (Право і безпека. – 2017. – № 3 (66). – С. 125–133, 2017)
  Розглянуто питання україномовної адаптації психодіагностичної методики «Індивідуальнотипологічний опитувальник» у межах удосконалення системи професійного добору кадрів для Національної поліції України. Викладено теоретичні ...
 • Лещенко, О. С.; Leschenko, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3069-7235 (Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 30 берез. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 111-112, 2017)
  Розглянуто особливості і жінок-лідерок, визначено, що вони частіше долають проблеми за рахунок цілеспрямованого аналізу ситуації. Рівень загальної самоефективності у досліджуваних дає підстави для висновку про рівну ...
 • Мілорадова, Н. Е.; Miloradovа, N. E.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0716-9736 (Право і безпека. – 2017. – № 3 (66). – С. 139–144, 2017)
  Розглянуто мету, завдання та сутність психологічного супроводу професіогенезу правоохоронців. Проаналізовано концептуальні засади здійснення заходів у межах діагностичного, профілактичного та корекційного напрямків ...
 • Бабенко, О. О.; Babenko, O. O. (Право і безпека. – 2017. – № 3 (66). – С. 121–125, 2017)
  Охарактеризовано основні елементи впливу феномена емоційного інтелекту на ефективну самореалізацію особистості та її пристосування до складних умов професійної та особистісної взаємодії. З’ясовано зміст понять «соціономічний ...
 • Черкашин, А. І.; Cherkashyn, A. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4929-6706 (Право і безпека. – 2017. – № 3 (66). – С. 159–164, 2017)
  Наведено результати дослідження дефініції особистісно-професійної зрілості у працях вітчизняних та зарубіжних учених. Визначено, що зрілість є найбільш тривалим періодом онтогенезу, який характеризується тенденцією до ...
 • Червоний, П. Д.; Chervoniy, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.). – Харків, 2017. – С. 303-304, 2017)
  В статті розглянуті особливості формування курсантського колективу, психологічний вплив керівника навчального курсу на ефективність службової діяльності курсантів. Ефективність формування курсантського колективу пов'язані ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956 (Актуальные проблемы психологии: сб. науч. тр. ин-та писхологии им. Г. С. Костюка НАПН Украины. – 2017. – Т. 6. – Вып. 13 – С. 188-197, 2017)
  У сучасному світі професійна діяльність співробітників правоохоронних органів протікає в екстремальних умовах і зазнає впливу різних стрес-факторів. Проблема психологічної адаптації працівників органів внутрішніх справ ...
 • Гончарова, Г. О.; Goncharova, G. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9366-4591 (Право і безпека. – 2017. – № 2 (65). – С. 140–146, 2017)
  Досліджено зміни базових ставлень курсантів внаслідок впливу на них нормативних вікових криз, пов’язаних із навчанням у ВНЗ МВС. Розглянуто позиції різних науковців щодо систематизації, виокремлення в загальні смислові ...
 • Філоненко, В. М.; Filonenko, V. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2662-1705 (Право і безпека. – 2017. – № 2 (65). – С. 166–171, 2017)
  Представлено результати дослідження особистості злочинців-рецидивістів корисливого та насильницького типів, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі. За допомогою факторного аналізу було встановлено статистичні ...

View more

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds