KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 62

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 62

 

Recent Submissions

 • Яковлєв, Р. П.; Yakovliev, R. P.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3788-2583 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 42-44, 2021)
  Запропоновано інтеграція інформаційної інфраструктури авіакомпанії на платформі Sun ONE, яка є базою для реалізації проєктних рішень як вітчизняних, так і закордонних авіакомпаній, що дозволить авіакомпаніям на більш ...
 • Владов, С. І.; Vladov, S. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8009-5254; Телешун, В. Я.; Teleshun, V. Ya.; Яковенко, І. П.; Yakovenko, I. P. (Об’єднанi наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (к. Київ, 12-13 листоп. 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 182-184, 2020)
  Розглянуто синтез узагальненої нейронної мережі для контролю і діагностики технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117.
 • Владов, С. І.; Vladov, S. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8009-5254; Васильєв, Д. О.; Vasyliev, D. O.; Бражник, О. О.; Brazhnyk, O. O. (Об’єднанi наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (к. Київ, 12-13 листоп. 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 179-181, 2020)
  Розглянуто розробки сучасних інформаційних систем контролю і діагностики технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117 із застосуванням методів штучного інтелекту, в тому числі, й нейромережевих технологій.
 • Демидов, З. Г.; Demydov, Z. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2821-8047; Колмик, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0401-9588; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0401-9588 («ТАК» Телекомунікації, автоматизація, комп’ютерно-інтегровані та інформаційні технології : зб. доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, з нагоди 60-річчя каф. автоматики та телекомунікацій (м. Покровськ, 25-26 листоп. 2020 р.). – Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2020. – С. 4-6, 2020)
  Надано перелік небезпечних вразливостей для девайсів і ресурсів з невеликим описом не самих поширених з них. Згідно з даними досліджень, проведених експертами компаній, що займаються кібербезпекою, в 2020 році знизилася ...
 • Гнусов, Ю. В.; Gnusov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9017-9635; ResearcherID: J-6825-2016; Клімушин, П. С.; Klimushyn, P. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1020-9399; Колісник, Т. П.; Kolisnyk, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7442-8136; Можаєв, О. О.; Mozhaiev, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1412-2696 (Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. - 2020. - № 1 (3). - С. 79-84, 2020)
  Сфера застосування захищених мікропроцесорних систем складається з забезпечення функції інформаційної безпеки: автентіфікації суб’єктів і об’єктів інформаційної взаємодії, шифрування інформації, контроля цілісності, ...
 • Косенко, В. В.; Kosenko, V. V.; Онищенко, Ю. М.; Onyshchenko, Y. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7755-3071; ResearcherID J-6857-2016; Мельников, А. А. (Structural transformations and problems of information economy formation: Collective monograph. – Ascona Publishing, New York, USA, 2018. – P. 243-249, 2018)
  Рассмотрены проблемы обеспечения информационной безопасности системы электронного правительства. Исследованы как технические, так и нетехнические аспекты безопасности электронного правительства, определены критические ...
 • Луценко, І. С.; Lutsenko, I. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4230-2675; Прокопенко, О. О.; Prokopenko, O. O. (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2020. – С. 173-174, 2020)
  Досліджено розробки приватної компанії TrackingPoint в сфері снайперського озброєння з метою виявлення позитивних якостей новітнього обладнання.
 • Мордвинцев, М. В.; Mordvyntsev, M. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7674-3164; Хлєстков, О. В.; Khliestkov, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8777-8269; Ницюк, С. П.; Nytsiuk, S. P.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8251-642X (Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. ( м. Харків, 17 берез. 2020 р.). – Харків : НАНГУ, 2020. – С. 176-177, 2020)
  Розглядається стан систем забезпечення публічної безпеки з використанням технічних приладів і технічних засобів фото- і кінозйомки, відеозапису в розвинутих країнах світу. Визначаються тенденції розвитку систем безпеки в світі.
 • Панченко, В. І.; Panchenko, V. I. («ΛΌГOΣ»: зб. наук. пр. : Інноваційний розвиток: освіта та наука XXI століття : за мат. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 19 черв. 2018 р.) . – Обухів, 2018. – Т. 5. – С. 87-88, 2018)
  Розкрито основні функції, що має містити сучасна операційна система.
 • Vladov, S. I.; Владов, С. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8009-5254; Shmelov, Yu. M.; Шмельов, Ю. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3942-2003; Derevyanko, I. H.; Дерев’янко, І. Г.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0116-1378; Dieriabina, I. O.; Дєрябіна, І. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5164-2976; Chyzhova, L. I.; Чижова, Л. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4105-1520 (Innovative technologies and scientific solutions for industries = Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. – 2019. – № 1 (7). – С. 43-49, 2019)
  Предметом статті є авіаційний двигун TV3-117 і методи визначення його технічного стану. У статті було вирішене завдання ідентифікації зворотної багаторежимної моделі авіаційного двигуна TV3-117 з використанням нейронних мереж.
 • Мирошник, М. А.; Miroshnyk, M. A.; Мірошник, М. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2231-2529; ; Можаев, А. А.; Mozhaiev, O. O.; Можаєв, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1412-2696; ResearcherID: AAG-6671-2019; Scopus Author ID: 57201729490 (Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2019. – № 4. – С.40-46, )
  Проведен обзор методов проектирования информационных гетерогенных компьютерных систем и сетей критического применения, проанализированы требования, представлены описание информационных технологий, их составляющих, ...
 • Струков, В. М.; Strukov, V. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4722-3159; Узлов, Д. Ю.; Uzlov, D. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3308-424X; Власов, О. В.; Vlasov, O. V.; (Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів : матеріали наук.-практ. семінару (м. Харків, 18 груд. 2019 р.). – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 22-24, 2019)
  Окреслено перспективи розвитку технологій обробки даних в правоохоронній сфері України.
 • Ruzhentsev, V.; Руженцев В.; Onyshchenko, Y. М.; Онищенко, Ю. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7755-3071; ResearcherID J-6857-2016; Svitlychnyi, V. A.; Світличний, В. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3381-3350; ResearcherID J-6856-2016 (Eastern-European Journal of enterprise technologies = Східно-європейський журнал передових технологій. – 2017. – Vol. 6, No 9 (90). – P. 44-51, 2017)
  Розглядаються дві схеми побудови колізійних rebound атак на groestl-подібні алгоритми ґешування. Пропонується підхід до визначення потрібної кількості циклів для забезпечення стійкості до розглянутих атак. Запропонований ...
 • Ruzhentsev, V.; Руженцев В.; Onyshchenko, Y. М.; Онищенко, Ю. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7755-3071; ResearcherID J-6857-2016 (Eastern-European Journal of enterprise technologies = Східно-європейський журнал передових технологій. - 2017. - Vol. 4, No 4 (88). – P. 28-33, 2017)
  Пропонується метод, який дозволяє обгрунтувати відсутність нездійснених диференціалів. Складність цього методу, на відміну від відомих, в меншій мірі залежить від розміру блоку. Метод застосовується до Rijndael-подібних ...
 • Kovalenko, R. I.; Коваленко, Р. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2083-7601; Kalynovskyi, A. Y.; Калиновський, А. Я.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1021-5799; Nazarenko, S. Y.; Назаренко, С. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0891-0335; Kryvoshei, B. I.; Кривошей, Б. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2561-5568; Grinchenko, E. M.; Грінченко, Є. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3973-9078; Demydov, Z. G.; Демидов, З. Г.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2821-8047; Mordvyntsev, M. V.; Мордвинцев, М. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7674-3164; Kaidalov, R. O.; Кайдалов, Р. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5131-6246 (Eastern-European Journal of enterprise technologies = Східно-європейський журнал передових технологій. – Kharkiv, Ukraine, 2019. – Vol 4, No 3 (100). – P. 54-62, 2019)
  Проведено дослідження процесу реагування аварійно-рятувальних формувань на надзвичайні ситуації та небезпечні події, які виникають на території міста з населенням понад один мільйон осіб. Встановлено, що потік викликів, ...
 • Светличный, В. А.; Світличний, В. А.; Svitlychnyi, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3381-3350; ResearcherID: J-6856-2016; Ежак, Р. А.; Ищенко, В. Е. (Актуальні проблеми автоматики та приладобудування : матеріали 2-ї Міжнарод. наук.-техн. конф. (м. Харків, 6-7 груд. 2018 р.). – Харків : ФОП Панов А.М., 2018. – С. 143-144, 2018)
  Расмотрено влияние нестабильности рабочего зазора вихретового преобразователя как основного фактора влияющего на погрешность измерения.
 • Светличный, В. А.; Світличний, В. А.; Svitlychnyi, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3381-3350; ResearcherID: J-6856-2016 (Новітні технології розвитку автомобільного транспорту : наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 16-19 жовт. 2018 р.). – Харків : ХНАДУ, 2018. – С. 177-180, 2018)
  Розглянуто питання захисту автомобіля від угону. Показані недоліки існуючих типових систем охоронної сигналізації автомобілів. Проведено огляд найбільш перспективних методів і пристрої технічна захисту автомобіля від угону.
 • Світличний, В. А.; Svitlychnyi, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3381-3350; ResearcherID: J-6856-2016 (Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання : Матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 30 листоп. 2018 р.). - Одеса: ОДУВС, 2018. - С. 88-89, 2018)
  Розглянуто питання реалізації загроз типу відмова в обслуговуванні. Показано, що такі загрози є різновидом втручання в роботу інформаційно-телекомунікаційної системи, який в разі успішної реалізації призводить до повної ...
 • Светличный, В. А.; Світличний, В. А.; Svitlychnyi, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3381-3350; ResearcherID: J-6856-2016; Ивлев, А. А.; Івлєв, А. А.; Ivliev, A. A.; Чумаченко, М. А.; Chumachenko, M. A. (Актуальні проблеми автоматики та приладобудування :матеріали Міжнарод. наук.-техн. конфер. (м. Харків, 06-07 груд. 2018 р.). – Харків : ФОП Панов А.М., 2018. – С. 141-142, 2018)
  Рассмотрены вопросы аппаратной разработки конструкции вихретоковых преобразователей для приборов определяющих параметры качества плоских, тонких покрытий или пленок. Показаны особенности создания таких устройств.
 • Осіпов, Я. В.; Osipov, Ya. V.; Світличний, В. А.; Svitlychnyi, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3381-3350; ResearcherID: J-6856-2016 (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 листоп. 2018 р.). – Харків : ХНУВС, 2018. – С. 306-309, 2018)
  Розглянуті атаки "нульового дня". Показані два типа загроз нульового дня. Вразливість нульового дня представляє собою дефект безпеки програми, який може бути відтворено в браузері або додатку. Атака нульового дня представляє ...

View more