KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 33

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 33

 

Recent Submissions

 • Sievidova, I. O.; Сєвідова, І. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3703-4610; Pakhucha, E.; Oliynyk, O.; Oliynyk, T.; Plyhun, S.; Плигун, С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5251-0553 (European Journal of Sustainable Development. – 2020. – Vol. 9, № 4. – P. 395-408, 2020)
  Обґрунтовано необхідність та важливість проведення дослідження аграрного ринку. Визначено особливості процесу маркетингових досліджень з урахуванням специфіки сільськогосподарського виробництва та реалізації відповідно до ...
 • Павленко, Н. В.; Pavlenko, N. V.; ; Виганяйло, С. М.; Vyhaniailo, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5350-0728; Пилипенко, Н. М.; Pylypenko, N. M. (Економіка та держава. - 2021. - № 7. - С. 21-28, 2021)
  Досліджено сутність детінізації економіки як мультикомпонентного процесу створення умов, необхідних для стійкого економічного зростання України. Проаналізовано динаміку тінізації економіки України. Запропоновано ряд заходів, ...
 • Дядін, А. С.; Diadin, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2277-2795 (Соціальна економіка. - 2019. - Вип. 57. - С. 18-24, 2019)
  Визначено особливості сутнісного змісту антикризового управління фінансами, як системи контрзаходів, типізований набір спеціальних заходів, що набувають вирішального значення в діяльності суб’єкта господарювання. Сформульовано ...
 • Ткаченко, С. О.; Tkachenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5816-4185; Головко, О. В.; Golovko, O. V.; (Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Економічна. – 2020. – Вип. 99. – С. 74-81, 2020)
  Розглянуто елементи розвитку міжрегіональних відносин, що призвели до створення нових підприємницьких структур. Визначено основні напрями міжрегіонального співробітництва суб’єктів господарювання та здобуття ...
 • Bakumov, O. S.; Бакумов, О. С.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974; Neviadovskyi, V. O.; Невядовський, В. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3107-1464; Shayturo, O. P.; Шайтуро, О. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0614-0595 (Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – Vol. 4, No. 4. – P. 14-23, 2018)
  Проведене дослідження дозволяє зробити висновок про те, що саме розвиток інформаційних і комунікаційних технологій призвело до виникнення інформаційного суспільства, що послужило поштовхом для розвитку електронної економіки, ...
 • Mohilevskyi, L. V.; Могілевський, Л. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086; Fursa, V. A.; Фурса, В. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6325-0910; Sievidova, I. O.; Сєвідова, І. О.; ; Komziuk, M. A.; Комзюк, М. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7656-1061; Khloponina-Gnatenko, O. I.; Хлопоніна-Гнатенко, О. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4654-6319; Pidkopai, D. S.; Підкопай, Д. С.; (European Journal of Sustainable Development. – 2021. – Vol. 10, Issue 2. – P. 171-186, 2021)
  Дослідження характеризує економічну безпеку як сукупність умов, необхідних для забезпечення нормального економічного розвитку країни та відновлення розриву у розвитку порівняно з країнами Європи під час інтеграції України до ЄС.
 • Дядін, А. С.; Diadin, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2277-2795; Бобро, Н. В.; Bobro, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8350-3695 (Право і безпека. - 2021. - № 1 (80). - С. 35-41., 2021)
  Проаналізовано загальні особливості формування та функціонування підприємницького капіталу. Обґрунтовано основні етапи оптимізації фінансової структури капіталу підприємств як специфічного об’єкта антикризової підприємницької ...
 • Pakhucha, E.; Sievidova, I. O.; Сєвідова, І. О.; Siadrysta, I. I.; Сядриста, І. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4340-3593; Mohilevsky, L.; Могілевський, Л. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086; Oliynik, T.; Bogdanovych, O. (European Journal of Sustainable Development. - 2021. - Vol. 10, N. 1. - P. 432-449, 2021)
  Обґрунтовано необхідність і значимість фінансових ризиків, які є постійним фактором діяльності будь-якого підприємства. Встановлено, що для більш широкого розуміння сутності фінансового ризику необхідно розглядати його як ...
 • Гончарова, В. О.; Goncharova, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7103-9728 (Світ економічної науки: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Тернопіль, 27 трав. 2021 р.). – Тернопіль, 2021. – Вип. 31, 2021)
  На нашу думку, доки українська держава буде співпрацювати зі СБ і МВФ, не відмовиться від неоліберальної парадигми, доти не зможе перейти до формування відкритого суспільства, забезпечивши тим самим створення системи ...
 • Гончарова, В. О.; Goncharova, V. A.; https://orcid.org/0000-0001-7103-9728 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. − С. 204-206, 2020)
  Сьогодні можна впевнено стверджувати, що саме соціальне партнерство є важливим інструментом прискорення не тільки забезпечення соціальної безпеки держави, а й стійкого розвитку.
 • Павленко, Н. В.; Pavlenko, N. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7460-7380 (Економічна безпека держави в контексті національних інтересів : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 127-129., 2021)
  Розглянуто, яким чином інвестиції впливають на економічну безпеку держави. Визначено фактори, що перешкоджають зростанню рівня інвестування в Україні.
 • Павленко, Н. В.; Pavlenko, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7460-7380; Челомбітько, Т.; Chelombitko, T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5742-8206; Черняєва, О.; Cherniaieva, O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2339-9416 (Економічний аналіз. – 2021. – № 1, т. 31. – С. 25-36, 2021)
  У статті розглядається поняття добросовісної та недобросовісної конкуренції з точки зору різних науковців. Розкриваються концепції та типи дій, що суперечать торговій та іншій добросовісній діловій практиці. Проаналізовано ...
 • Фурса, В. А.; Fursa, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6325-0910; Коробцова, Д. В.; Korobtsova, D. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2571-8433 (Економічна безпека держави в контексті національних інтересів : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 159-161, 2021)
  Зазначено, що в сучасних умовах господарювання економічна безпека набуває статусу складної багаторівневої системи, оскільки вимагає захисту всіх її складових на різних ієрархічних рівнях – від глобального до окремих суб'єктів ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517 (Економічна безпека держави в контексті національних інтересів : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 16-18, 2021)
  Досліджено складну економічну та політичну ситуацію в країні. Зазначено, що для забезпечення економічної безпеки держави конче потрібно враховувати наявні загрози та визначити правові засоби їх подолання.
 • Кошиков, Д. О.; Koshykov, D. O. (Прикарпатський юридичний вісник. – 2018. – Вип. 2 (23), т. 3. – С. 176-181, 2018)
  У статті сформульовано поняття економічної безпеки держави, як основної складової національної безпеки. Автором виокремлені основні ознаки економічної безпеки України, які пов’язані із стійкістю та захищеністю економічних ...
 • Горілова, О. О.; Horilova, O. O. (Об’єднанi наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (к. Київ, 12-13 листоп. 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 49-51, 2020)
  З'ясовано, що в економічній літературі немає єдиного підходу до визначення економічної безпеки, її структури. На сьогоднішній день в Україні загрози економічної безпеки мають суттєвий вплив на розвиток країни та не ...
 • Ткаченко, С. О.; Tkachenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5816-4185; Дядін, А. С.; Diadin, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2277-2795 (25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 лют. 2020 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2020. – С. 377-378, 2020)
  Розглянуто теоретичні аспекти реалізації стратегії розвитку підприємства.
 • Дядін, А. С.; Diadin, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2277-2795; Ткаченко, С. О.; Tkachenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5816-4185 (Соціальна економіка. - 2020. - Вип. 59. - С. 65-72, 2020)
  В статті обґрунтовано критеріальну систему каналів розподілу товарних ресурсів, як комплексу посередницької діяльності сфери обігу. Розвинуто класифікацію каналів розподілу товарів на прямі, непрямі й змішані в залежності ...
 • Кошиков, Д. О.; Koshykov, D. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2546-0965 (Право і безпека. - 2020. - № 2 (77). - С. 118-125, 2020)
  Аргументовано необхідність подальшого вивчення ефективності діяльності державних органів зарубіжних країн стосовно реалізації політики економічної безпеки, що потужно впливатиме на розбудову національної системи оцінювання ...
 • Толбатов, А. В.; Tolbatov, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9785-9975; В’юненко, О. Б.; Viunenko, O. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8835-0704; Толбатов, С. В.; Tolbatov, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2251-7409; Виганяйло, С. М.; Vyhaniailo, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5350-0728; Толбатов, В. А.; Tolbatov, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6564-9658 (Modern Engineering and Innovative Technologies. – 2019. – Issue 10, part 2. – P. 34-39, 2019)
  Економічна безпека підприємства забезпечує здатність підприємства до розвитку, підвищення конкурентоспроможності своєї продукції, утримання позиції підприємства на конкурентних ринках, силу та економічний потенціал ...

View more