KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 33

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 33

 

Recent Submissions

 • Кошиков, Д. О.; Koshykov, D. O. (Прикарпатський юридичний вісник. – 2018. – Вип. 2 (23), т. 3. – С. 176-181, 2018)
  У статті сформульовано поняття економічної безпеки держави, як основної складової національної безпеки. Автором виокремлені основні ознаки економічної безпеки України, які пов’язані із стійкістю та захищеністю економічних ...
 • Горілова, О. О.; Horilova, O. O. (Об’єднанi наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (к. Київ, 12-13 листоп. 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 49-51, 2020)
  З'ясовано, що в економічній літературі немає єдиного підходу до визначення економічної безпеки, її структури. На сьогоднішній день в Україні загрози економічної безпеки мають суттєвий вплив на розвиток країни та не ...
 • Ткаченко, С. О.; Tkachenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5816-4185; Дядін, А. С.; Diadin, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2277-2795 (25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 лют. 2020 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2020. – С. 377-378, 2020)
  Розглянуто теоретичні аспекти реалізації стратегії розвитку підприємства.
 • Дядін, А. С.; Diadin, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2277-2795; Ткаченко, С. О.; Tkachenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5816-4185 (Соціальна економіка. - 2020. - Вип. 59. - С. 65-72, 2020)
  В статті обґрунтовано критеріальну систему каналів розподілу товарних ресурсів, як комплексу посередницької діяльності сфери обігу. Розвинуто класифікацію каналів розподілу товарів на прямі, непрямі й змішані в залежності ...
 • Кошиков, Д. О.; Koshykov, D. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2546-0965 (Право і безпека. - 2020. - № 2 (77). - С. 118-125, 2020)
  Аргументовано необхідність подальшого вивчення ефективності діяльності державних органів зарубіжних країн стосовно реалізації політики економічної безпеки, що потужно впливатиме на розбудову національної системи оцінювання ...
 • Толбатов, А. В.; Tolbatov, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9785-9975; В’юненко, О. Б.; Viunenko, O. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8835-0704; Толбатов, С. В.; Tolbatov, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2251-7409; Виганяйло, С. М.; Vyhaniailo, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5350-0728; Толбатов, В. А.; Tolbatov, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6564-9658 (Modern Engineering and Innovative Technologies. – 2019. – Issue 10, part 2. – P. 34-39, 2019)
  Економічна безпека підприємства забезпечує здатність підприємства до розвитку, підвищення конкурентоспроможності своєї продукції, утримання позиції підприємства на конкурентних ринках, силу та економічний потенціал ...
 • Чорна, М. В.; Chorna, M. V.; Дядін, А. С.; Diadin, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2277-2795 (Актуальні проблеми та напрями розвитку потенціалу соціально-економічних систем в умовах конкуренції: [кол.] моногр. – Харків, 2017. – С. 154-159, 2017)
  Обгрунтовано соціально-економічні та політичні перетворення, що відбуваються в теперішній час в Україні, та необхідність у виокремленні характерних особливостей підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі, що визначають ...
 • Кроленко, Д. Ю.; Krolenko, D. Yu. (Європейські перспективи. – 2014. – № 7. – С. 90-94, 2014)
  У статті досліджено структуру та особливості використання основних документів, що становлять документальне забезпечення управління проектами, а саме Статут проекту, техніко-економічне обґрунтування проекту (ТЕО), бізнес-план, ...
 • Молдованов, Д. В.; Moldovanov, D. V. (Юридичний науковий електронний журнал. - 2020. - № 1. - С. 173-175, 2020)
  Статтю присвячено розгляду загроз національній безпеці у сфері альтернативної енергетики. Аналізується можливість розгляду сфери альтернативної енергетики як галузі національної безпеки. Встановлюється кореляційна залежність ...
 • Ковальов, Є. В.; Kovalov, Ye. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8761-1071 (Право і безпека. - 2008. - № 1, т. 7. - С. 4-9, 2008)
  Проведений аналіз сучасного соціально-економічного стану України. Виявлена суттєва невідповідність напрямків розвитку України світовим економічний тенденціям. Сформульовані ризики і загрози входження національної економіки ...
 • Полтавець, Л. Л.; Poltavets, L. L.; Researcher ID: H-2298-2018; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8706-1329 (Статистика в Україні та світі: стан, тенденції та перспективи розвитку: матерали ХVI міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди дня працівників статистики (м. Київ, груд. 2018 р.). - Київ, 2018. - С. 138-140, 2018)
  Проаналізовано теденції та сфери розповсюдження Інтернету в Україні. Визначено регіони з найбільшою та найменшою кількістю Інтернет-користувачів. Надано рекомендації щодо вдосконалення ситуації в сфері інформаційно-комунікаційних ...
 • Петченко, М. В.; Petchenko, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1104-5717 (Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – № 22. – С. 841-844, 2018)
  У статті досліджено зарубіжний досвід у сфері фіскальної політики та її впливу на економічне зростання. Особливу увагу приділено дискусійним питанням дієвості застосування інструментів фіскальної та грошово-кредитної ...
 • Khovrak, I. V.; Ховрак, І. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0352-4374; Petchenko, M. V.; Петченко, М. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1104-5717 (Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 2. – С. 347-354, 2015)
  У статті розглянуто економічну сутність категорії «фінансова безпека». Виділено 4 рівні фінансової безпеки банківських установ – світовий, національний, галузевий та банківський, а також систему факторів негативного впливу ...
 • Носач, І. В.; Nosach, I. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0637-7840; Кірюхіна, М. В.; Kiriukhina, M. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2155-8102 (Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. - 2019. - Т. 30 (69), № 5, ч. 1. - С. 28 - 35., 2019)
  Метою статті є вивчення економічної сутності та функціональних засад фінансового контролінгу авіакомпаній задля підвищення рівня їх економічного розвитку та ефективності функціонування в умовах інтелектуальної моделі ...
 • Носач, І. В.; Nosach, I. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0637-7840; Бондаренко, Л. Ф.; Bondarenko, L. F.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6030-5530; Водолазська, Н. В.; Vodolazska, N. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2990-0980; Старчик, Н. В.; Starczyk, N. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2514-4348 (Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. - 2018. - Том 29 (68). - № 4. - С. 104 -108, 2018)
  У статті окреслено сутність інновацій та інноваційної діяльності на авіапідприємствах. Систематизовано теоретичні положення щодо інноваційної діяльності авіапідприємства та його економічного механізму. Охарактеризовано ...
 • Бондаренко, Л. Ф.; Bondarenko, L. F.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6030-5530; Водолазська, Н. В.; Vodolazska, N. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2990-0980; Бондарець, О. М.; Bondarets, О. М.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5294-0155 (Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. - 2018. - Т. 29 (68), № 3. - С. 135-140, 2018)
  У статті узагальнено досвід інших країн стосовно прибуткового податку. Досліджено його значення в регулюванні соціально-економічних процесів. Проаналізовано сутність податкової знижки з ПДФО. Розглянуті позитивні аспекти ...
 • Полтавець, Л. Л.; Poltavets, L. L.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8706-1329; Researcher ID:H-2298-2018 (Статистика України. – 2015. – № 3. – С. 37-44, 2015)
  У статті обґрунтовано використання методів кластерного аналізу при дослідженні енергоспожи­вання на регіональному рівні. З використанням агломеративної та дивізимної процедури кластеризації виділено три групи регіонів ...
 • Бондарець, О. М.; Bondarets, О. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5294-0155; Бондаренко, Л. Ф.; Bondarenko, L. F.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6030-5530; Водолазська, Н. В.; Vodolazska, N. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2990-0980; Хиль, Л. П.; Khyl, L. P.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1047-9540 (Бізнес Інформ. - 2018. - № 8. - С. 153-157, 2018)
  Досліджено ролі платіжних карток у системі безготівкових розрахунків України. Проаналізовано ринок платіжних карток України. Виділено переваги використання платіжної картки. Розглянуто основні проблеми розвитку українського ...
 • Tykhonova, O. V.; ; Lytvyn, N.; ; Ivantsov, V. O.; Іванцов, В. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466; Chyshko, K. O.; Чишко, К. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8810-7950; Yarosh, A.; (Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. - 2019. - Vol. 22, Special Issue 2. - P. 1-6, 2019)
  Стаття присвячена дослідженню сутності електронного банкінгу як перспективного напрямку ринку фінансових послуг. Проведено аналіз останніх публікацій та досліджень, присвячених особливостям електронного банкінгу в різних ...
 • Павленко, Н. В.; Pavlenko, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7460-7380 (Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. - 2019. - № 202: Економічні науки. - С.131-148, 2019)
  В роботі розглянуті сучасні тенденції у неформальному сегменті ринку праці України. Виявлена залежність масштабів неформальної занятості від загального стану ринку праці, а також рівня доходів та витрат населення. Для ...

View more