KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 33

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 33

 

Recent Submissions

 • Дядін, А. С.; Diadin, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2277-2795; Ткаченко, С. О.; Tkachenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5816-4185 (Соціальна економіка. - 2020. - Вип. 59. - С. 65-72, 2020)
  В статті обґрунтовано критеріальну систему каналів розподілу товарних ресурсів, як комплексу посередницької діяльності сфери обігу. Розвинуто класифікацію каналів розподілу товарів на прямі, непрямі й змішані в залежності ...
 • Кошиков, Д. О.; Koshykov, D. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2546-0965 (Право і безпека. - 2020. - № 2 (77). - С. 118-125, 2020)
  Аргументовано необхідність подальшого вивчення ефективності діяльності державних органів зарубіжних країн стосовно реалізації політики економічної безпеки, що потужно впливатиме на розбудову національної системи оцінювання ...
 • Толбатов, А. В.; Tolbatov, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9785-9975; В’юненко, О. Б.; Viunenko, O. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8835-0704; Толбатов, С. В.; Tolbatov, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2251-7409; Виганяйло, С. М.; Vyhaniailo, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5350-0728; Толбатов, В. А.; Tolbatov, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6564-9658 (Modern Engineering and Innovative Technologies. – 2019. – Issue 10, part 2. – P. 34-39, 2019)
  Економічна безпека підприємства забезпечує здатність підприємства до розвитку, підвищення конкурентоспроможності своєї продукції, утримання позиції підприємства на конкурентних ринках, силу та економічний потенціал ...
 • Чорна, М. В.; Chorna, M. V.; Дядін, А. С.; Diadin, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2277-2795 (Актуальні проблеми та напрями розвитку потенціалу соціально-економічних систем в умовах конкуренції: [кол.] моногр. – Харків, 2017. – С. 154-159, 2017)
  Обгрунтовано соціально-економічні та політичні перетворення, що відбуваються в теперішній час в Україні, та необхідність у виокремленні характерних особливостей підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі, що визначають ...
 • Кроленко, Д. Ю.; Krolenko, D. Yu. (Європейські перспективи. – 2014. – № 7. – С. 90-94, 2014)
  У статті досліджено структуру та особливості використання основних документів, що становлять документальне забезпечення управління проектами, а саме Статут проекту, техніко-економічне обґрунтування проекту (ТЕО), бізнес-план, ...
 • Ковальов, Є. В.; Kovalov, Ye. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8761-1071 (Право і безпека. - 2008. - № 1, т. 7. - С. 4-9, 2008)
  Проведений аналіз сучасного соціально-економічного стану України. Виявлена суттєва невідповідність напрямків розвитку України світовим економічний тенденціям. Сформульовані ризики і загрози входження національної економіки ...
 • Khovrak, I. V.; Ховрак, І. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0352-4374; Petchenko, M. V.; Петченко, М. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1104-5717 (Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 2. – С. 347-354, 2015)
  У статті розглянуто економічну сутність категорії «фінансова безпека». Виділено 4 рівні фінансової безпеки банківських установ – світовий, національний, галузевий та банківський, а також систему факторів негативного впливу ...
 • Бондарець, О. М.; Bondarets, О. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5294-0155; Бондаренко, Л. Ф.; Bondarenko, L. F.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6030-5530; Водолазська, Н. В.; Vodolazska, N. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2990-0980; Хиль, Л. П.; Khyl, L. P.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1047-9540 (Бізнес Інформ. - 2018. - № 8. - С. 153-157, 2018)
  Досліджено ролі платіжних карток у системі безготівкових розрахунків України. Проаналізовано ринок платіжних карток України. Виділено переваги використання платіжної картки. Розглянуто основні проблеми розвитку українського ...
 • Чижова, Л. І.; Chyzhova, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4105-1520 (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития (ГР № 0117U005126) : мат. XVІII Междунар. науч.-практ. конф. «Университетско-школьные кластеры: мировой опыт и перспективы его адаптации в Украине» (г. Харьков, 14 февр. 2020 г.). – Харьков, 2020. – С. 193-197, 2020)
  У статті досліджено особливості використання кластерного підходу у процесах управління та регулювання, зокрема, у галузі освіти. Обґрунтовано доцільність використання кластерного підходу для оптимізації управління системою ...
 • Павленко, Н. В.; Рavlenko, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7460-7380 (Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. - 2019. - № 202: Економічні науки. - С.131-148, 2019)
  В роботі розглянуті сучасні тенденції у неформальному сегменті ринку праці України. Виявлена залежність масштабів неформальної занятості від загального стану ринку праці, а також рівня доходів та витрат населення. Для ...
 • Ткаченко, С. О.; Tkachenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5816-4185 (Соціальна економіка. - 2019. - Вип. 58. – C. 27-33, 2019)
  В статті обґрунтовано систему діяльності суб’єктів господарювання сфери обігу, як взаємопов’язаний комплекс, який містить структури, що забезпечують посередницьку діяльність, спрямовану на взаємодію через створення ринкових ...
 • Ткаченко, С. О.; Tkachenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5816-4185 (Бізнес Інформ. – 2019. – №1. – C. 435–439, 2019)
  У статті визначено основні складові діагностики та прогнозу раннього попередження та подолання кризового фінансового стану, досліджено фактори ідентифікації та можливості розвитку кризового стану. Розмежовано поняття ...
 • Melnyk, L.; Мельник, Л.; Novak, I.; Новак, І.; Gomeniuk, M.; Гоменюк, М.; Pidlubna, O.; Підлубна, О.; Bezpalova, O. I.; Безпалова, О. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016 (Marketing and Management of Innovations. - 2019. - Iss. 2. - P. 326-336, 2019)
  У статті розглянуто аналіз основних показників, що впливають на розвиток туризму. Автори проаналізували та систематизували основні детермінанти розвитку туризму для потенційних кандидатів у члени ЄС. Таким чином, об’єктом ...
 • Ковальов, Є. В.; Kovalov, Ye. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8761-1071 (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 255-261, 2012)
  Визначено особливості сучасного кризового стану світової економіки. Виявлено суттєву невідповідність напрямків розвитку України міжнародним економічним тенденціям. Сформульовано ризики і загрози входження національної ...
 • Попова, С. М.; Popova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3958-4133; Попова, Л. М.; Popova, L. M. (Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. - 2017. - Вип. 12(2). - С. 157-163, 2017)
  Розкрито роль судово-економічної експертизи у виявленні тіньових схем та забезпеченні сталої діяльності суб’єктів господарювання. Для цього доведено необхідність економічної безпеки у розвитку нашої країни, а також виявлено ...
 • Лекарь, С. І.; Lekar, S. I. (Форум права. – 2012. – № 2. – С. 399–402, 2012)
  Розглянута й дана сутність поняття категорії «національна безпека». Виконаний аналіз змісту, дефініцій економічної безпеки, представлене її авторське визначення.
 • Tarasenko, O. S.; Тарасенко, О. С.; Yermakov, Yu. O.; Єрмаков, Ю. О.; Pchelin, V. B.; Пчелін, В. Б.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016 (Baltic Journal of Economic Studies. - 2017. - Vol. 3, №. 5. - P. 469-473, 2017)
  Метою статті є вивчення сучасного стану наукової думки щодо формування інтелектуального капіталу підприємства в інноваційному процесі, досягнення підприємством відповідних конкурентних переваг та їх захисту. Стаття досліджує, ...
 • Шевченко, Л. О.; Shevchenko, L. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6117-9134 (Форум права. – 2011. – № 4. – С. 829–833, 2011)
  Розглянуто окремі складові соціальної сфери, зокрема, комплекс професійної діяльності: можливість працевлаштування, умови праці та оплата праці, гарантії життєдіяльності, можливість навчання й підвищення кваліфікації, ...
 • Маковоз, О. С.; Makovoz, О. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8728-1500; ResearcherID: J-7269-2016; Передерій, Т. С.; Perederii, T. S.; Чмирь, А. Ю.; Chmyr, A. Yu. (Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. - 2017. - Вип. 12, т. 2 . - С. 140-149., 2017)
  Метою статті є характеристика системи захисту інформації при використанні платіжних карт в Україні. Дослідити основні причини які призводять до шахрайства з платіжними картками. Проаналізувати переваги й недоліки використання ...
 • Маковоз, О. С.; Makovoz, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8728-1500; ResearcherID: J-7269-2016 (Актуальні проблеми інноваційної економіки. – 2018. – № 2. – С. 81-86, 2018)
  Представлено сутність категорій «інвестиції» та «економічний захист». Надано класифікаційні ознаки для систематизації інструментів економічного захисту результатів інвестиційної діяльності суб'єктів агробізнесу. Надана ...

View more