KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 33 by Issue Date

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 33 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Попов, С. В.; Popov, S. V. (Форум права. - 2006. - № 3. – С. 106-110, 2006)
  З огляду на неоднозначне розуміння кількості видів безробіття в науці трудового права, проаналізовані підходи вчених до змісту окремих видів безробіття та надана класифікація безробіття за певними критеріями.
 • Куштим, В. В.; Kushtym, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8163-881X (Фінанси України. - 2008. - № 11. - С. 117-122, 2008)
  Показано важливість узагальнення тенденцій інноваційного розвитку економіки. Досліджено інноваційний розвиток реального сектору вітчизняної економіки, щільність галузевого розподілу обсягів реалізації інноваційної продукції. ...
 • Ковальов, Є. В.; Kovalov, Ye. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8761-1071 (Право і безпека. - 2008. - № 1, т. 7. - С. 4-9, 2008)
  Проведений аналіз сучасного соціально-економічного стану України. Виявлена суттєва невідповідність напрямків розвитку України світовим економічний тенденціям. Сформульовані ризики і загрози входження національної економіки ...
 • Скупінський, О. В.; Skupinskyi, O. V. (Форум права. – 2011. – № 1. – С. 909–914, 2011)
  Обґрунтовується необхідність запровадження концепції конституційної економіки у політико-правову практику України. Узагальнено зарубіжний досвід функціонування конституційної економіки. Сформульовано пропозиції щодо ...
 • Шевченко, Л. О.; Shevchenko, L. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6117-9134 (Форум права. – 2011. – № 4. – С. 829–833, 2011)
  Розглянуто окремі складові соціальної сфери, зокрема, комплекс професійної діяльності: можливість працевлаштування, умови праці та оплата праці, гарантії життєдіяльності, можливість навчання й підвищення кваліфікації, ...
 • Лекарь, С. І.; Lekar, S. I. (Форум права. – 2012. – № 2. – С. 399–402, 2012)
  Розглянута й дана сутність поняття категорії «національна безпека». Виконаний аналіз змісту, дефініцій економічної безпеки, представлене її авторське визначення.
 • Святокум, І. О.; Sviatokum, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494; ResearcherID: I-7047-2016 (Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2012. - № 4 (62). – С. 276-281, 2012)
  У статті розглянуто досвід формування ринку іпотечних цінних паперів у центральноєвропейських країнах (Польщі, Словаччині, Угорщині та Чехії). Сформульовано причини виявлених відмінностей, запропоновано шляхи використання ...
 • Ковальов, Є. В.; Kovalov, Ye. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8761-1071 (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 255-261, 2012)
  Визначено особливості сучасного кризового стану світової економіки. Виявлено суттєву невідповідність напрямків розвитку України міжнародним економічним тенденціям. Сформульовано ризики і загрози входження національної ...
 • Святокум, І. О.; Sviatokum, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494; ResearcherID: I-7047-2016 (Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. – 2013. – Вип. 2. – С. 147-153, 2013)
  У статті розглядається характер формування іпотечного ринку в Україні. Особлива увага приділена розвиткові вторинного іпотечного ринку та проблемам, які пов’язані із ним.
 • Полтавець, Л. Л.; Poltavets, L. L.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8706-1329 (Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. - 2013. - Вип. 13. - С. 238-244, 2013)
  У статті визначені основні цілі органів державної статистики України щодо дослідження і аналізу енергетичних ресурсів. У ході дослідження встановлено, що на енергетичну статистику покладено важливі завдання щодо інформаційного ...
 • Свєженцев, О. О.; Sviezhentsev, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2637-8883; ResearcherID: I-7090-2016 (Актуальні питання безпеки фінансової системи держави: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Харків, 21 лютого 2014).-Харків: ХНУВС, 2014. - С. 258-259, 2014)
  В роботі розглянуто основні складові системи ризик-менеджменту економічного суб’єкта, розглянуто основні специфічні ознаки побудови системи ризик-менеджменту на підприємствах машинобудування, які характеризуються специфічними ...
 • Кроленко, Д. Ю.; Krolenko, D. Yu. (Європейські перспективи. – 2014. – № 7. – С. 90-94, 2014)
  У статті досліджено структуру та особливості використання основних документів, що становлять документальне забезпечення управління проектами, а саме Статут проекту, техніко-економічне обґрунтування проекту (ТЕО), бізнес-план, ...
 • Могиліна, Л. А.; Mohylina, L. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8896-4928 (Економіка, фінанси, право. – 2014. – № 2/1. – С. 30-35, 2014)
  Стаття містить систематизацію визначених науковцями циклів економічного розвитку в Україні, а також власне дослідження автора циклічних коливань економіки України у 1997-2013 рр.
 • Могиліна, Л. А.; Mohylina, L. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8896-4928 (Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. – 2014. – № 2 (22). – С. 254-261, 2014)
  В умовах економічної нестабільності дуже складно, а іноді навіть неможливо, спрогнозувати майбутні макроекономічні умови господарювання підприємства. Як наслідок, це зумовлює труднощі в реалізації процесу управління ...
 • Баранова, В. В.; Baranova, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8163-881X (Актуальные проблемы экономики и финансов: тезисы докладов III Международной научно-практической конференции (Киев-Санкт-Петербург-Вена, 31 августа 2015 г.), 2015)
  У тезах доповіді визначено банківський сектор економіки в якості ключового об’єкту аналізу загального фінансового ринку. Наголошено на доцільності застосування більш складних методів з проведення відповідного аналізу.
 • Свєженцев, О. О.; Sviezhentsev, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2637-8883; ResearcherID: I-7090-2016; Садиков, М. А.; Sadykov, M. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1249-2359 (Управління розвитком. - 2015. - № 4. - С. 13-20, 2015)
  У статті проаналізовано світовий досвід розвинутих країн з ринковою економікою щодо побудови оптимальної моделі стратегічного планування розвитку економіки, адаптованого під ринковий тип економіки. Проблемою статті є ...
 • Khovrak, I. V.; Ховрак, І. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0352-4374; Petchenko, M. V.; Петченко, М. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1104-5717 (Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 2. – С. 347-354, 2015)
  У статті розглянуто економічну сутність категорії «фінансова безпека». Виділено 4 рівні фінансової безпеки банківських установ – світовий, національний, галузевий та банківський, а також систему факторів негативного впливу ...
 • Прокопенко, В. Ю.; Prokopenko, V. Yu.; Святокум, І. О.; Sviatokum, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494; ResearcherID: I-7047-2016 (Проблеми економіки. - 2015. - № 1. - С. 280-284, 2015)
  В статье рассматриваются ипотечные инструменты, применяемые в экономиках европейских стран. Проанализированы научные исследования в области европейского ипотечного рынка. Рассматривается сущность и отличительные черты ...
 • Бандурка, А. М.; Носова, О. В.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Nosova, O. V.; Бандурка, О. М. (Наше право. - 2015. - № 3. - С. 176-183., 2015)
  В статье рассмотрены проблемы функционирования корпоративного сектора экономики в условиях банковского кризиса. Проведен анализ основных подходов исследования корпоративных структур. Система корпоративного управления ...
 • Полтавець, Л. Л.; Poltavets, L. L.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8706-1329; Researcher ID:H-2298-2018 (Статистика України. – 2015. – № 3. – С. 37-44, 2015)
  У статті обґрунтовано використання методів кластерного аналізу при дослідженні енергоспожи­вання на регіональному рівні. З використанням агломеративної та дивізимної процедури кластеризації виділено три групи регіонів ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account