KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342.9

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342.9

 

Recent Submissions

 • Невядовський, В. О.; Neviadovskyi, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3107-1464 (Право і безпека. – 2014. – № 3 (54). – С. 66-71, 2014)
  Розглянуто сучасні підходи до трактування таких понять, як «принципи права» та «державний контроль». Встановлено, що значна кількість наукових поглядів не знайшла свого висвітлення у питанні принципів державного контролю ...
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016 (Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5-6 серп. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 81-83, 2016)
  У доповіді здійснено аналіз особливостей нормативної регламентації правового статусу секретаря судового засідання в адміністративному судочинстві України.
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016 (Правове регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 22-23 лип. 2016 р.). – Запоріжжя, 2016. – С. 101-103, 2016)
  У доповіді здійснено аналіз правових засад залучення перекладача до участі в адміністративному судочинстві України.
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016 (Стан та перспективи розвитку адміністративного права України : Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одекса, 12 жовт. 2016 р.). – Одеса : ОДУВС, 2016. – С. 54-55, 2016)
  У доповіді встановлено та проаналізовано недоліки законодавчого закріплення принципу верховенства права в аспекті реалізації адміністративних процесуальних правовідносин.
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016 (Visegrad journal on human rights. – 2016. – № 3. – P. 147-151, 2016)
  Стаття присвячена аналізу правового статусу третіх осіб як суб’єктів адміністративних процесуальних правовідносин. Визначаються основні підходи вчених щодо розуміння сутності третіх осіб у судовому процесі. Встановлюються ...
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016 (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. – 2016. – № 21. – С. 59-61, 2016)
  Стаття присвячена визначенню правового статусу свідка як суб’єкта адміністративних процесуальних правовідносин. На основі аналізу чинного національного законодавства здійснюється висновок щодо невстановлення специфічних ...
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016 (Молодий вчений. - 2016. - № 8 (35). - С. 103-106, 2016)
  У статті визначено й проаналізовано основні правові акти, за допомогою яких встановлено правові засади організації адміністративного судочинства України. Зазначені правові акти розглянуто з урахуванням їх юридичної сили. ...
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016 (The genesis of genius. – Geneva, 2016. – № 6. – С. 131-133, 2016)
  У статті здійснено аналіз існуючих у наукових колах підходів щодо визначення сутності поняття “кадрове забезпечення”. На основі проведеного аналізу вироблено авторське бачення сутності кадрового забезпечення адміністративного ...
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Право. – 2016. – Вип. 39, т. 2. – С. 22-25, 2016)
  У статті досліджується сутність категорії інформаційне забезпечення адміністративного судочинства України. Проведено аналіз складових досліджуваної категорії. Проаналізовано підходи вчених-правознавців щодо визначення ...
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016 (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2016. – Вип. 2, ч. 1. – С. 133-137, 2016)
  У статті досліджується правовий статус експерта як суб’єкта адміністративних процесуальних правовідносин. Здійснюється аналіз законодавства, що визначає правовий статус експерта. Встановлюються вимоги, що висуваються до ...
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016 (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2016. – Вип. 4. – С. 128-132, 2016)
  У статті досліджується сутність адміністративних судів України та визначаються їх окремі види. Здійснюється аналіз законодавчих положень і позицій вчених щодо визначення сутності адміністративного суду. Вказуються недоліки ...
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016 (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2016. – Вип. 1, ч. 2. – С. 128-132, 2016)
  У статті досліджуються зміст та особливості публічно-правових спорів, розгляд і вирішення яких віднесено до юрисдикції адміністративних судів України. Аналізуються положення процесуального законодавство, що визначає конкретні ...
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016 (Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 8. - С. 120-124, 2016)
  Стаття присвячена аналізу нормативно-правових актів, положення яких закріплюють правові засади інформаційного забезпечення адміністративного судочинства України. Аналіз таких актів проведено з урахуванням їх юридичної ...
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016 (Юридичний науковий електронний журнал. - 2016. - № 4. - С. 143-146, 2016)
  У статті наведено авторське бачення категорії правові засади діяльності секретаря судового засідання в адміністративному судочинстві. Здійснено аналіз чинного національного законодавства, що визначає правовий статус секретаря ...
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016 (Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 17-18 лют. 2017 р.). - Ужгород: Ужгород. нац. ун-т, 2017. - С. 149–151, 2017)
  У доповіді розглядається сутність інформаційного забезпечення адміністративного судочинства в України.
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016 (Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 17-18 листоп. 2017 р.). - Львів, 2017. - С. 105-107, 2017)
  У доповіді досліджено особливості становлення та розвиток адміністративного судочинства України в контексті судової реформи 1864 року.
 • Джафарова, М. В.; Dzhafarova, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6203-0027 (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2019. – № 2. – С. 81-84, 2019)
  Статтю присвячено дослідженню проблематики застосування заходів процесуального примусу в адміністративному cудочинстві з метою розкриття поняття, ознак та функціонального призначення заходів процесуального примусу під час ...
 • Джафарова, М. В.; Dzhafarova, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6203-0027 (Приватне та публічне право. - 2019. - № 1. - С. 67-71, 2019)
  Статтю присвячено дослідженню сутності та призначення принципів адміністративного процесу, внаслідок чого сформульовано висновки, корисні для теорії адміністративного процесуального права загалом. Автором проаналізовано ...
 • Коломоєць, Н. В.; Kolomoiets, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4623-610X (Jurnalul juridic national: teorie şi practică = Национальный юридический журнал: теория и практика. - 2019. - № 1 (January). - С. 86-90, 2019)
  У статті досліджуються засоби захисту прав дитини як ключові елементи механізму адміністративно-правового захисту прав дитини в Україні, під якими запропоновано розуміти сукупність правових норм, явищ та дій, які в системній ...
 • Джафарова, М. В.; Dzhafarova, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6203-0027 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Право. – 2019. – Вип. 54. – С. 127-130, 2019)
  Статтю присвячено теоретико-правовій характеристиці адміністративного процесуального права як самостійної галузі права в національній правовій системі. З'ясовано і проаналізовано функції та систему адміністративного ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds