KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342.9

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342.9

 

Recent Submissions

 • Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-802 (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 1. – С. 82-87, 2020)
  У статті наголошено на важливість визначення поняття, сутності, структури адміністративно-правового статусу авіаційного персоналу в Україні та правових засадах його реалізації. Запропоновано авторське визначення понять ...
 • Подорожній, А. Ю.; Podorozhnii, A. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6649-8978 (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2019. – № 4. – С. 23-29, 2019)
  У статті на основі наукової літератури здійснено історико-правовий аналіз розвитку законодавства про дисциплінарну відповідальність за часів існування СРСР. Доведено, що у період існування СРСР правове регулювання ...
 • Кириченко, Ю. М.; Kyrychenko, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9125-218X (Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Сер.: Юридичні науки. – 2020. – Т. 31 (70), № 4. – С. 134-139, 2020)
  Статтю присвячено висвітленню однієї з актуальних проблем адміністративного права щодо питання реалізації органами місцевого самоврядування передбачених законодавством України повноважень у сфері земельних відносин, ...
 • Долженко, К. И.; Dolzhenko, K. I.; Долженко, К. І. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2014. – № 10/2 (Octombrie). – P. 52-55, 2014)
  В статье исследована сущность дефиниции "информация", а также принципы правового регулирования отношений, возникающие в сфере информатизации, информационных технологий и защиты информации, на основе сравнения действующего ...
 • Джагупов, Г. В.; Dzhahupov, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4443-9114 (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2014. – № 12/2 (Decembrie). – P. 39-42, 2014)
  В статье осуществляется исследование безопасности личности, общественной безопасности, безопасности в стране. Проанализирована личность преступника, затронуты вопросы глобализации. Новизна статьи заключается в усовершенствовании ...
 • Юшкевич, О. Г.; Iushkevych, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0024-6070 (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3. - С. 108-113, 2020)
  Здійснено загальний огляд законодавчих засад притягнення до адміністративної відповідальності за керування транспортними засобами особами в стані алкогольного сп'яніння. З'ясовано прогалини у чинному законодавстві щодо ...
 • Воронин, Я. Г.; Voronin, Ya. H.; Воронін, Я. Г. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2014. – № 3/2 (Martie). – P. 34-39, 2014)
  В статье на основании общетеоретических концепций рассмотрена этимология происхождения понятий "гарантия", "юридические гарантии", а также дана характеристика главных составляющих категории "юридические гарантии разрешительной ...
 • Хряпинский, А. П.; Khriapynskyi, A. P.; Хряпинський, А. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4899-3326 (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2014 – № 6/3 (Iunie). – P. 124-129, 2014)
  В статье рассмотрена Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины как самостоятельный орган публичной администрации, который создан с целью реализации публичной функции по вопросам государственного ...
 • Джагупов, Г. В.; Dzhahupov, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4443-9114 (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2014. – № 3/2 (Martie). – P. 62-65, 2014)
  В работе исследованы подходы к пониманию важнейших понятий безопасности государства - общественной безопасности и безопасности дорожного движения, проанализирована их административно-правовая охрана. Рассмотрены отдельные ...
 • Васильева, Н. С.; Vasylieva, N. S.; Васильєва, Н. С. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2014. – № 10/2 (Octombrie). – P. 21-25, 2014)
  Проанализированы научные взгляды на содержание противодействия правонарушениям, определено понятие и признаки административно-правового противодействия правонарушениям в сельском хозяйстве, выяснены особенности противодействия ...
 • Воронин, Я. Г.; Voronin, Ya. H.; Воронін, Я. Г. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2014. – № 6/2 (Iunie). – P. 30-34, 2014)
  В статье рассмотрено содержание нормативно-правовых актов, которые регулируют разрешительные процедуры в нефтегазовом комплексе в зависимости от уровня их юридической силы. Автор уделяет непосредственное внимание теоретическим ...
 • Салманова, Е. Ю.; Salmanova, O. Y.; Салманова, О. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160 (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2014. – № 10/2 (Octombrie). – P. 163-166, 2014)
  С целью комплексного исследования хозяйственных административных правонарушений, в статье выясняется сущность понятий "административное правонарушение" и "хозяйственное административное правонарушение". Определяются признаки ...
 • Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020 (Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 9. – С. 114-118, 2020)
  Обґрунтовано, що ефективність державного регулювання в галузі авіаційного транспорту безпосередньо залежить від стану правового забезпечення такого регулювання. У результаті аналізу змісту понять «регулювання», «забезпечення», ...
 • Кікінчук, В. Ю.; Kikinchuk, V. Yu.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7457-4507 (Адміністративне право та процес: актуальні проблеми та шляхи вирішення : тези доп. учасників наук.-практ. семінару (м. Харків, 21 лют. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 21-23, 2020)
  Зазначено, що адміністративні процедури посідають важливе місце у системі адміністративного права України, відіграючи значну роль у повсякденних процесах, що відбуваються у цій галузі права. Підвищення ефективності реалізації ...
 • Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749 (Адміністративне право та процес: актуальні проблеми та шляхи вирішення : тези доп. учасників наук.-практ. семінару (м. Харків, 21 лют. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 18-20, 2020)
  Зазначено, що приведення положень чинного природоохоронного законодавства до міжнародних норм і стандартів, урахування зарубіжного досвіду врегулювання відносин у природоохоронній сфері, цілеспрямоване впровадження ...
 • Завальний, М. В.; Zavalny, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4191-061X; ResearcherID: D-1788-2016 (Адміністративне право та процес: актуальні проблеми та шляхи вирішення : тези доп. учасників наук.-практ. семінару (м. Харків, 21 лют. 2020 р.). - Харків, 2020. -С. 8-11, 2020)
  Використання технічних засобів, за допомогою яких фіксуються правопорушення, дозволяють більш ефективно вирішувати завдання щодо притягнення винних до відповідальності. Використання відео- та фотофіксації не лише ...
 • Тер-Степанян, Е. В.; Ter-Stepanian, O. V.; Тер-Степанян, О. В. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2014. – № 3/3 (Martie). – P. 156-160, 2014)
  Обоснованно рассматривать административные услуги по ведению реестра операторов, провайдеров телекоммуникаций и операторов почтовой связи как разрешительную деятельность Национальной комиссии, осуществляющей государственное ...
 • Музычук, А. Н.; Muzychuk, O. M.; Музичук, О. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504 (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2014. – № 10/2 (Octombrie). – P. 106-110, 2014)
  Сформулировано понятие административных процедур осуществления контроля над деятельностью правоохранительных органов в Украине, определены их особенности, стадии и практически значимые критерии классификации. Под ...
 • Московец, В. И.; Moskovets, V. I.; Московець, В. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0216-9470 (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2013. – № 8/4. – P. 98-102, 2013)
  Участие общественности в работе таможни рассматривается как форма демократического, гражданского контроля над военной организацией и правоохранительными органами в соответствии с Конституцией и законами Украины. Представители ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Бандурка, І. О.; Bandurka, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9697-5587 (Держава і злочинність. Нові виклики в епоху постмодерну : зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті віце-президента Кримінологічної асоціації України, професора О. М. Литвака (м. Харків, 23 квіт. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 125-127, 2020)
  Визначаються положення системного підходу до вироблення сучасної національної стратегії боротьби з інфекційними хворобами.

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds