KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342.9

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342.9

 

Recent Submissions

 • Syniavska, O. Yu.; Синявська, О. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151; Ivantsov, V. O.; Іванцов, В. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466 (The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of eastern and western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine): Collective monograph: Vol. 2: PJ4\17 0117U007203 Corruption prevention act of Ukraine: scientific and methodological justification of ensuring the effectiveness and efficiency of provisions implementation. – Tallinn (Estonia), 2019. – P. 290-306, 2019)
  Дан авторський підхід до тлумачення формулювання «особи, уповноважені на виконання функцій держави і еквівалентні їм особи, яким забороняється отримувати подарунки в зв'язку з діяльністю таких осіб, пов'язаної з виконанням ...
 • Тіхонова, М. А.; Tikhonova, M. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4836-5928; Мітяєва, К. Д.; Mitiaieva, K. D. (Правовий часопис Донбасу. - 2019. - № 3 (68). - С. 87-94, 2019)
  У сфері фізичної культури і спорту, незважаючи на прийняті нормативно-правові акти, що повинні забезпечити її підтримку і розвиток, є ряд проблем, серед яких ми можемо назвати низький рівень матеріальної бази та ...
 • Сезонова, О. М.; Sezonova, O. M. (Юридичний бюлетень. – 2018. – Вип. 7, ч. 2. – С. 133-140, 2018)
  У статті проаналізовано адміністративне законодавство з питань організації освітньої діяльності закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання МВС України. Визначено та схарактеризовано три групи адміністративних ...
 • Федоров, Г. О.; Fedorov, H. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2236-8290 (Право і суспільство. – 2019. – № 4. – С. 230-236, 2019)
  Наукова стаття присвячена інвестиційній діяльності в Україні в історикоправовому аналізі. Метою статті є дослідження особливостей інвестиційної діяльності з позицій комплексного аналізу із урахуванням сучасного етапу ...
 • Моргунов, О. А.; Morgunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620 (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2019. – Вип. 2, т. 2. – С. 106-111, 2019)
  У статті визначено співвідношення понять державне управління, публічне управління, публічне адміністрування та встановлено їх місце в категоріально-понятійному апараті сучасної науки адміністративного права України. ...
 • Ольховська, С. М.; Olkhovska, S. M. (Право і безпека. - 2011. - № 3 (40). - С. 86-88, 2011)
  Розглянуто питання поняття, змісту та особливостей адміністративного договору. Проаналізовано доцільність застосування адміністративних договорів у діяльності органів державної влади.
 • Федоров, Г. О.; Fedorov, H. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2236-8290 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2019. – № 2 (85). – С. 78-86, 2019)
  З урахуванням особливостей адміністративно-правових засад розглянуто специфіку іноземного інвестування з позицій комплексного аналізу на сучасному етапі історичного розвитку державного ладу. Враховуючи доктринальні дослідження ...
 • Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749 (Право і безпека. - 2012. - № 5 (47). - С. 72-78, 2012)
  На основі дослідження правових норм і положень наукових праць здійснено термінологічний аналіз та надано визначення адміністративно-правової охорони навколишнього середовища. Визначено види правових відносин, що виникають ...
 • Джафарова, М. В.; Dzhafarova, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6203-0027 (Право і безпека. - 2013. - № 1 (48). - С. 57-61, 2013)
  Охарактеризовано категорію «судова експертиза в адміністративному судочинстві» з урахуванням її правової природи. На основі чинного законодавства України та наукових розробок надано характеристику окремим видам експертиз ...
 • Борисова, Л. В.; Borysova, L. V.; Тулупов, В. В.; Tulupov, V. V. (Право і безпека. - 2013. - № 1 (48). - С. 39-42, 2013)
  Проаналізовано проблеми інформаційної безпеки на міжнародному рівні. Означено загрози інформаційній безпеці в національному інформаційному просторі України. Цілі інформаційної політики визначені пріоритетністю національних ...
 • Огій, О. С.; Ohii, O. S. (Право і безпека. - 2013. - № 3 (50). - С. 127-129, 2013)
  Досліджено правові передумови функціонування державно-приватного партнерства і запропоновано зміни до чинного законодавства, які націлені на якісне удосконалення і поглиблення впливу держави на приватноправові відносини. ...
 • Василенко, В. М.; Vasulenko, V. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9313-861Х (Право і безпека. - 2013. - № 3 (50). - С. 27-31, 2013)
  Розглянуто категорію «митні правовідносини». Сформульовано поняття митних правовідносин в Україні. Визначено характерні ознаки та специфіку структури митних правовідносин в Україні. Наголошено, що митні правовідносини мають ...
 • Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160 (Право і безпека. – 2014. – № 1 (52). – С. 39-45, 2014)
  Визначено поняття та ознаки адміністративного порушення міграційного законодавства, структурні елементи складів міграційних адміністративних правопорушень, особливості адміністративної відповідальності деяких суб’єктів ...
 • Коломоєць, Н. В.; Kolomoiets, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4623-610X (Право і безпека. – 2014. – № 2 (53). – С. 37-41, 2014)
  У контексті принципів та положень адміністративного права досліджено становлення нормативно-правової бази захисту прав дитини в Україні та вплив на її розвиток норм і стандартів міжнародного права. Здійснено спробу детально ...
 • Невядовський, В. О.; Neviadovskyi, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3107-1464 (Право і безпека. – 2014. – № 3 (54). – С. 66-71, 2014)
  Розглянуто сучасні підходи до трактування таких понять, як «принципи права» та «державний контроль». Встановлено, що значна кількість наукових поглядів не знайшла свого висвітлення у питанні принципів державного контролю ...
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016 (Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5-6 серп. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 81-83, 2016)
  У доповіді здійснено аналіз особливостей нормативної регламентації правового статусу секретаря судового засідання в адміністративному судочинстві України.
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016 (Правове регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 22-23 лип. 2016 р.). – Запоріжжя, 2016. – С. 101-103, 2016)
  У доповіді здійснено аналіз правових засад залучення перекладача до участі в адміністративному судочинстві України.
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016 (Стан та перспективи розвитку адміністративного права України : Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одекса, 12 жовт. 2016 р.). – Одеса : ОДУВС, 2016. – С. 54-55, 2016)
  У доповіді встановлено та проаналізовано недоліки законодавчого закріплення принципу верховенства права в аспекті реалізації адміністративних процесуальних правовідносин.
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016 (Visegrad journal on human rights. – 2016. – № 3. – P. 147-151, 2016)
  Стаття присвячена аналізу правового статусу третіх осіб як суб’єктів адміністративних процесуальних правовідносин. Визначаються основні підходи вчених щодо розуміння сутності третіх осіб у судовому процесі. Встановлюються ...
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016 (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. – 2016. – № 21. – С. 59-61, 2016)
  Стаття присвячена визначенню правового статусу свідка як суб’єкта адміністративних процесуальних правовідносин. На основі аналізу чинного національного законодавства здійснюється висновок щодо невстановлення специфічних ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds