KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Принципи ефективного розслідування відповідно до практики Європейського суду з прав людини : наук.-метод. рек.

Show simple item record

dc.contributor.author ХНУВС
dc.contributor.author Kharkiv National University of Internal Affairs
dc.contributor.author Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності
dc.contributor.author Бугайчук, К. Л.
dc.contributor.author Bugaychuk, K. L.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010
dc.contributor.author ResearcherID: I-5612-2016
dc.contributor.author Федосова, О. В.
dc.contributor.author Fedosova, O. V.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333
dc.contributor.author ResearcherID: I-7854-2016
dc.contributor.author Малиновська, Т. М.
dc.contributor.author Malynovska, T. M.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7713-7617
dc.contributor.author ResearcherID: I-7840-2016
dc.contributor.author Гладкова, Є. О.
dc.contributor.author Gladkova, Ye. O.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738
dc.contributor.author ResearcherID: I-7032-2016
dc.contributor.author Святокум, І. О.
dc.contributor.author Sviatokum, I. O.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494
dc.contributor.author ResearcherID: I-7047-2016
dc.date.accessioned 2017-11-23T10:06:05Z
dc.date.accessioned 2018-05-11T09:37:47Z
dc.date.available 2017-11-23T10:06:05Z
dc.date.available 2018-05-11T09:37:47Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2519
dc.description Принципи ефективного розслідування відповідно до практики Європейського суду з прав людини : наук.-метод. рек. / Уклад.: К. Л. Бугайчук, О. В. Федосова, Т. М. Малиновська та ін.; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2017. − 81 с. uk_UA.UTF8
dc.description.abstract У науково-методичних рекомендаціях проаналізований правовий статус Європейського суду з прав людини, його структура, юрисдикція та принципи розгляду судових позовів. Досліджені основи здійснення правоохоронної діяльності та досудового розслідування відповідно до міжнародних нормативно-правових актів та практики Європейського суду з прав людини. На підставі аналізу судової практики сформульовані практичні рекомендації щодо організації та проведення досудового розслідування уповноваженими суб’єктами правоохоронної діяльності Для слідчих та оперативних працівників Національної поліції України, викладачів, ад’юнктів, курсантів і студентів ВНЗ МВС України та інших навчальних закладів юридичного спрямування. uk_UA.UTF8
dc.description.abstract In the scientific and methodological recommendations, the legal status of the European Court of Human Rights, its structure, jurisdiction and principles for considering lawsuits are analyzed. The bases for the implementation of law enforcement and pre-trial investigation in accordance with international legal acts and practices of the European Court of Human Rights have been investigated. Based on the analysis of judicial practice, practical recommendations on the organization and conduct of preliminary investigation by authorized subjects of law enforcement activity For investigators and operatives of the National Police of Ukraine, teachers, adjuncts, cadets and students of the universities of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and other educational institutions of the legal direction. en
dc.description.abstract В научно-методических рекомендациях проанализирован правовой статус Европейского суда по правам человека, его структура, юрисдикция и принципы рассмотрения судебных исков. Исследованы основы осуществления правоохранительной деятельности и досудебного расследования в соответствии с международными нормативно-правовыми актами и практикой Европейского суда по правам человека. На основании анализа судебной практики сформулированы практические рекомендации по организации и проведению предварительного расследования уполномоченными субъектами правоохранительной деятельности Для следователей и оперативных работников Национальной полиции Украины, преподавателей, адъюнктов, курсантов и студентов ВУЗов МВД Украины и других учебных заведений юридического направления. ru
dc.language.iso other uk_UA.UTF8
dc.publisher Харків : ХНУВС, 2017. - 81 с. uk_UA.UTF8
dc.subject Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право uk_UA.UTF8
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA.UTF8
dc.subject Міжнародне право .International Law. Международное право uk_UA.UTF8
dc.subject науково-методичні рекомендації uk_UA.UTF8
dc.subject научно-методические рекомендации uk_UA.UTF8
dc.subject scientific and methodical publications uk_UA.UTF8
dc.subject права людини uk_UA.UTF8
dc.subject Європейський суд з прав людини uk_UA.UTF8
dc.subject принципи розслідування uk_UA.UTF8
dc.subject Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины uk_UA.UTF8
dc.subject National police of Ukraine uk_UA.UTF8
dc.subject Национальная полиция Украины uk_UA.UTF8
dc.subject судова практика uk_UA.UTF8
dc.subject судебная практика uk_UA.UTF8
dc.subject права человека uk_UA.UTF8
dc.subject принципы расследования uk_UA.UTF8
dc.subject Европейский суд по правам человека uk_UA.UTF8
dc.subject human rights uk_UA.UTF8
dc.subject European Court of Human Rights uk_UA.UTF8
dc.subject principles of investigation uk_UA.UTF8
dc.subject practice of the court uk_UA.UTF8
dc.subject 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові
dc.subject Науково-методичні видання. Scientific and methodical publications. Научно-методические издания
dc.title Принципи ефективного розслідування відповідно до практики Європейського суду з прав людини : наук.-метод. рек. uk_UA.UTF8
dc.title.alternative науково-методичні рекомендації uk_UA.UTF8
dc.type Book uk_UA.UTF8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account