KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Захист патентного права на основі формули винаходу : автореф. дис.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Мельник, О. М. - науковий керівник
dc.contributor.author Кириченко, Т. С.
dc.contributor.author Kirichenko, T. S.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9394-2010
dc.date.accessioned 2018-01-18T11:40:15Z
dc.date.accessioned 2018-05-12T07:45:47Z
dc.date.available 2018-01-18T11:40:15Z
dc.date.available 2018-05-12T07:45:47Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.other 12.00.03
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2752
dc.description Кириченко, Т. С. Захист патентного права на основі формули винаходу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Т. С. Кириченко; Нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2005. - 17 с. uk_UA.UTF8
dc.description.abstract Дисертація є комплексною самостійною завершеною роботою, присвяченою аналізу механізму захисту патентного права на основі формули винаходу. У ході дослідження автор визначає, що формула винаходу в Україні базується на „німецькій системі” побудови формули і є достатньо чітким критерієм, за допомогою якого можна визначити технічні характеристики об’єкта і, відповідно, обсяг охорони прав патентовласника. Для отримання результатів автор розглядає прийоми тлумачення формули винаходу і визначає, що найширшу охорону винаходу забезпечує тлумачення шляхом застосування „загальної ідеї винаходу”, тобто застосування таких прийомів, які дозволяють отримати “технічне уявлення” про зміст і сутність винаходу на основі аналізу не тільки безпосередньо формули винаходу, опису, креслень, прямих еквівалентів, а й всього того, що є близьким (до відомого рівня в техніці) для рішення тієї ж задачі, що вирішує винахід. Зазначений прийом тлумачення пропонується закріпити в чинному законодавстві. Розглядаючи різні форми захисту, автор доходить висновку, що відмінність форм захисту прав патентовласника є об’єктивною необхідністю, хоча при застосуванні окремих форм на практиці конститутивне значення має і суб’єктивний критерій, який визначається економічними, політичними або ідеологічними обставинами. Головною і вищою формою захисту прав патентовласника є юрисдикційна форма і судовий порядок. Адміністративний же порядок захисту прав патентовласника має неупорядкований, несистематизований і малоефективний характер. Автор розкриває вплив суддівського розсуду на виріішення справ, пов’язаних з порушенням патентного права, і визначає, що межі суддівського розсуду при розгляді справ із захисту прав патентовласника обмежуються обставинами справи, а також рівнем знань судді про норми галузей права, судової практики, професійного досвіду, від системи його правових почуттів, цінностей, настроїв. Відносно засобів захисту автор вважає, що позов – це універсальний засіб захисту. Що стосується даного дослідження, то позови, пов’язані з порушенням права патентовласника, автор поділяє на позови про присудження та позови про визнання. Предметом позову про присудження автор визначає вимогу позивача до відповідача, суть якої зводиться до того, щоб відповідач, з одного боку, визнав спірне право за позивачем, а з другого – щоб відповідач виконав визначені дії на користь позивача. Предметом позову про визнання автор визначає вимогу про визнання наявності або відсутності певних правовідносин, атакож про те, щоб відповідач визнав спірне право за позивачем або не чинив перешкод позивачеві щодо використання спірного права. uk_UA.UTF8
dc.description.abstract The thesis is a comprehensive original consummated research devoted to analysis of mechanism of patent right protection on the basis of subject of invention. Author emphasizes that in Ukraine the subject of invention is grounded upon “German system” of formula structure and serves as an efficient criterion for definition of object’s technical characteristics and accordingly the measure of patentee rights. In order to get certain results author examines interpretation techniques of subject of invention and determines that interpretation by means of use of “general idea of invention”, e.g. by using such methods that help to get “technical idea” of the content and nature of invention not only on the basis of analysis of subject of invention, description, design, direct equivalents, but also on the ground of all familiar (in the field of engineering) for accomplishing the same task as the invention does, is the most effective protection of invention. Mentioned method of interpretation is the subject of legislative proposal. On scrutinizing different forms of protection author draws a conclusion that the difference of protection forms of patentee rights is the objective necessity, although on using of certain forms a subjective criterion (determined by economical, political and ideological circumstances) has a constitutive meaning. The main and supreme form of protection of patentee rights is the jurisdictional form, e.g. judicial proceeding. Administrative proceeding of patentee rights protection has a disordered, nonsystemized and ineffective nature. Author researches the influence of discretion of court in trials concerning trespass to patent right, and emphasizes that the confines of judge reasoning are limited to circumstances of the case and level of knowledge of branches of law, judicial practice, professional experience and system of legal values. As for items of protection, author considers suit as a universal item of defence. Patenting violence suits are divided on adjudgement suits and recognition suits. A subject of adjudgement suit is the claim of plaintiff to defendant, the main point on the one hand is the defendant’s acknowledgement of plaintiff’s litigious right and on the other hand – the defendant’s execution of certain action in favour of plaintiff. A subject of recognition suit is a claim of acknowledgement of presence or absence of certain legal relation, also is a claim of defendant’s acknowledgement of plaintiff’s litigious right or prohibition of legal obstruction of plaintiff’s litigious right. en
dc.description.abstract Диссертация является самостоятельной завершенной научной работой и посвящается комплексному исследованию патентного права на основе научно обоснованных и достоверных результатов и рекомендаций, касающихся форм, способов и порядка защиты права из патента на основании формулы изобретения с возможностью использования в правоприменительной и нормотворческой практике. В ходе диссертационного исследования ставятся и решаются определенные задачи. С учетом существующих международных требований формулируется современное понятие формулы изобретения. Определяется содержание и объем охраны права патентообладателя на основе формулы изобретения. Дается понятие нарушения права патентообладателя и определяется его состав. Рассматривается существующий механизм защиты права патентообладателя в Украине с точки зрения соответствия мировой практике, и предлагаются конкретные рекомендации по развитию и усовершенствованию отечественного законодательства. Определены пределы правомерного судебного усмотрения пределов действия патентов в Украине при рассмотрении судами дел, связанных с установлением факта использования изобретения. Исследуются теоретические и практические вопросы, возникающие в отношениях по поводу нарушенного права патентообладателя, определяется правовая природа указанных правоотношений и выясняется их отраслевое и внутриотраслевое расположение. На основании анализа правовых норм исследуется существующий правовой механизм регулирования указанных правоотношений, выявляются пробелы в законодательстве и предлагаются рекомендации по усовершенствованию действующего и перспективного гражданского законодательства Украины. Определяются понятие и характерные признаки формулы изобретения. Делается вывод о влиянии формулы изобретения на объем права патентообладателя. Предлагается усовершенствовать охрану изобретения путем толкования формулы изобретения через применение „общей идеи изобретения”, а именно: применение таких приемов, которые бы дали возможность иметь “техническое представление” о содержании и сущности изобретения на основании анализа не только непосредственно формулы изобретения, описания, чертежей, прямых эквивалентов, а также всего того, что является близким (к известному уровню в технике) для решения такой же задачи, которую решает изобретение. Данный прием толкования предлагается закрепить в действующем законодательстве. Особое внимание автор уделяет исследованию понятия нарушения патентных прав, дает юридическую характеристику возникающих при этом отношений. При анализе нарушенного права патентообладателя определяется содержание субъективных гражданских прав и юридических обязанностей его участников, исследуются вопросы их практической реализации. Значительное внимание уделено вопросу прямого и непрямого нарушения права патентообладателя. На основании анализа действующего и перспективного гражданского законодательства, судебной практики сделаны выводы об основаниях и условиях гражданско-правовой ответственности, раскрыта их сущность в плане настоящего исследования. ru
dc.language.iso other uk_UA.UTF8
dc.publisher Харків uk_UA.UTF8
dc.subject Цивільне право. Civil Law. Гражданское право uk_UA.UTF8
dc.subject Авторське право. Copyright. Авторское право uk_UA.UTF8
dc.subject Автореферати дисертацій. Abstracts of Theses. Авторефераты диссертаций uk_UA.UTF8
dc.subject 12.00.03 uk_UA.UTF8
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA.UTF8
dc.subject Цивільно-процесуальне право. Civil and Procedure Law. Гражданское процессуальное право uk_UA.UTF8
dc.subject винахід uk_UA.UTF8
dc.subject формула винаходу uk_UA.UTF8
dc.subject патент uk_UA.UTF8
dc.subject патентовласник uk_UA.UTF8
dc.subject порушення патентного права uk_UA.UTF8
dc.subject захист прав патентовласника uk_UA.UTF8
dc.subject суддівський розсуд uk_UA.UTF8
dc.subject изобретение uk_UA.UTF8
dc.subject формула изобретения uk_UA.UTF8
dc.subject патентообладатель uk_UA.UTF8
dc.subject нарушение патентного права uk_UA.UTF8
dc.subject защита права патентообладателя uk_UA.UTF8
dc.subject суддейское усмотрение uk_UA.UTF8
dc.subject invention uk_UA.UTF8
dc.subject subject of invention uk_UA.UTF8
dc.subject patents uk_UA.UTF8
dc.subject patentee uk_UA.UTF8
dc.subject patenting violence uk_UA.UTF8
dc.subject protection of patentee right uk_UA.UTF8
dc.subject judicial interpretation uk_UA.UTF8
dc.title Захист патентного права на основі формули винаходу : автореф. дис. uk_UA.UTF8
dc.title.alternative Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук uk_UA.UTF8
dc.title.alternative Защита патентного права на основании формулы изобретения uk_UA.UTF8
dc.title.alternative Protection of patent right on the basis of subject of invention uk_UA.UTF8
dc.type Other uk_UA.UTF8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account